Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

86-zakup dostawa , instalacja, montaż i uruchomienie: Rezonansu Magnetycznego wraz z wyposażeniem iprzebudowš pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania rezonansumagnetycznego w budynku B Szpitala Wojewódzkiego im. Œ

Dz.U./S S193
08/10/2014
340333-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1/6
08/10/2014S193
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/6
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340333-2014:TEXT:PL:HTML
Polska-Tarnów: Urzšdzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
2014/S 193-340333
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajšca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowieul. Lwowska 178aOsoba do kontaktów: Anna Nowicka33-100 TarnówPOLSKATel.: +48 146315460E-mail: anowicka@lukasz.med.plFaks: +48 146212581
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajšcej: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczšce dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiajšcej
Podmiot prawa publicznego
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalnoœci
Zdrowie
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajšcych
Instytucja zamawiajšca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajšcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajšcš:
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub œwiadczeniausług
Dostawy
Kod NUTS
Dz.U./S S193
08/10/2014
340333-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/6
08/10/2014S193
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/6
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Poz. 1 - Rezonans Magnetyczny szt.1. dostawa fabrycznie nowego rezonansu magnetycznego o parametrachopisanych w Zestawieniu Parametrów Technicznych wraz z Informacjami Dodatkowymi (załšcznik nr 1 A dospecyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej w treœci: SIWZ)
montaż nowego rezonansu magnetycznego,
instalacja nowego rezonansu magnetycznego,
dostawa akcesoriów i sprzętu innego niż rezonans magnetyczny o parametrach opisanych w ZestawieniuParametrów Technicznych wraz z Informacjami Dodatkowymi (załšcznik nr 1A do SIWZ).
przeszkolenie personelu zgodnie z warunkami opisanymi w Zestawieniu Parametrów Technicznych wraz zInformacjami Dodatkowymi (załšcznik nr 1A do SIWZ),
co najmniej 12 miesięczna gwarancja,
Poz. 2 - Przebudowa pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowaniarezonansu magnetycznego w budynku B.
Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostosowania pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla rezonansumagnetycznego.
W zakres zmówienia wchodzi również wykonanie zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich miejscewyrzutu helu.
zco najmniej 36 miesięczna gwarancja na wykonane roboty budowlane
- co najmniej 24 miesięczna gwarancja na zainstalowane urzšdzenia i na wyposażenie
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33113000, 45453000, 71000000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzšdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzšdowych (GPA): nie
II.1.8)
Częœci
To zamówienie podzielone jest na częœci: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkoœć lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkoœć lub zakres:
II.2.2)
Informacje o opcjach
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 150 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczšce zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokoœci:32 639 PLN
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujšcych:
Dz.U./S S193
08/10/2014
340333-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/6
08/10/2014S193
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/6
III.1.3)
Forma prawna, jakš musi przyjšć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwišzane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) pełnomocnictwo do podpisaniaoferty i składania ewentualnych wyjaœnień, jeżeli osoba podpisujšca nie jest osoba upoważnionš na podstawieodpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należydołšczyć zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoœci gospodarczej. Jeżeli dołšczone do oferty ww.pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiajšcy wymaga, aby jego zgodnoœć z oryginałem poœwiadczyłaosoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lubnotariusz.
2) oœwiadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oœwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właœciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoœci gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaw oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert,
5) aktualnego zaœwiadczenia właœciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzajšcego, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaœwiadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu -wystawionego nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaœwiadczenia właœciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzajšcego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwegoorganu - wystawionego nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy,wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy,wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnoœciowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiadarachunek potwierdzajšcy, że Wykonawca posiada œrodki na rachunku lub zdolnoœć kredytowš potwierdzajšcšspełnienie warunku postawionego w pkt. 2.4.SIWZ - wystawionš nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływemterminu składania ofert. W przypadku wykazania wartoœci posiadanych œrodków na rachunku lub zdolnoœcikredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiajšcy przeliczy wykazane kwoty Wg œredniego kursu danejwaluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
11) listę podmiotów należšcych do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, alboinformacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy zWykonawców składa listę)
12) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalnoœci jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej: 1 dostawę rezonansumagnetycznego wraz z przebudowš pomieszczeń o wartoœci brutto nie niższej niż 3 000 000 PLN z podaniem
Dz.U./S S193
08/10/2014
340333-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/6
08/10/2014S193
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/6
ich wartoœci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załšczeniem dowodów, czy zostały wykonanenależycie,
13) Katalogi/Foldery lub materiały Ÿródłowe producenta w języku polskim lub inne materiały informacyjneoferowanego wyrobu medycznego potwierdzajšce wymagane parametry w załšczniku nr 1A.
14) Aktualne Deklaracja zgodnoœci dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE orazcertyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeœli jest wymagane lub Wpis zRejestru Wyrobów Medycznych.
15) Wykaz osób potwierdzajšcy spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.3. SIWZ zał. nr 8.
16) Potwierdzenie wniesienia wadium w pienišdzu/oryginał gwarancji
III.2.2)
Zdolnoœć ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: informacja z banku lubspółdzielczej kasy oszczędnoœciowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzajšcy,że Wykonawca posiada œrodki na rachunku lub zdolnoœć kredytowš potwierdzajšcš spełnienie warunkupostawionego w pkt. 2.4.SIWZ - wystawionš nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składaniaofert. W przypadku wykazania wartoœci posiadanych œrodków na rachunku lub zdolnoœci kredytowej w walutachinnych niż PLN, Zamawiajšcy przeliczy wykazane kwoty Wg œredniego kursu danej waluty, ogłaszanego przezNarodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jestposiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnoœciowo – kredytowej œrodkifinansowe lub posiadać zdolnoœć kredytowš w wysokoœci nie mniejszej niż wartoœć brutto: 1 000 000 PLN.
Zamawiajšcy uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada œrodki finansowe lubzdolnoœć kredytowš w wysokoœci nie mniejszej niż wartoœć brutto : 1 000 000 PLN. Zamawiajšcy uwzględniwartoœć zadania i oceni czy na dzień składania ofert Wykonawca posiada zdolnoœć finansowš wymaganš przezSIWZ.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
O zamówienie mogš ubiegać się Wykonawcy, którzy złożš oœwiadczenie, że dysponujš osobami posiadajšcymiodpowiednie uprawnienia budowlane, projektowe w zakresie robót przewidzianych w przedmiociezamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Osoby te muszš posiadać aktualny wpis na listę członków właœciwej izby samorzšdu zawodowego. Dokumentypoœwiadczajšce odpowiednie uprawnienia i przynależnoœć do izb będš wymagane jako załšczniki dopodpisywanej umowy.
a) co najmniej 1 osobę – posiadajšcš uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoœcikonstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art.. 12 a ust. 1 oraz art.14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 rokuprawo budowlane (Dz.U. z 2006 roku nr 156 poz. póŸn. zm.) lub odpowiadajšce im uprawnienia budowlane ,które zostały wydane na podstawie wczeœniej obowišzujšcych przepisów, (załšcznik Nr 8 do SIWZ)
b) co najmniej 1 osobę – posiadajšcš uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoœciinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzšdzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art.12 a ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 z póŸn. zm.) lub odpowiadajšce im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawiewczeœniej obowišzujšcych przepisów. (załšcznik Nr 8 do SIWZ)
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczšce zamówień na usługi
Dz.U./S S193
08/10/2014
340333-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/6
08/10/2014S193
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/6
III.3.1)
Informacje dotyczšce okreœlonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostanš zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria okreœlone poniżej
1. Cena oferty. Waga 70
2. Jakoœć techniczna. Waga 30
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiajšcš:
86/2014
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczšce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatnoœci: Na wniosek wykonawcy, zamawiajšcy Specyfikacje Istotnych WarunkówZamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN. - przy odbiorze osobistym lub przelewem nakonto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.11.2014 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporzšdzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie zwišzany ofertš
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 27.11.2014 - 11:00
Miejscowoœć:
Tarnów
Sekcja VI: Informacje uzupełniajšce
VI.1)
Informacje o powtarzajšcym się charakterze zamówienia
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)
Informacje dodatkowe
Dz.U./S S193
08/10/2014
340333-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6/6
08/10/2014S193
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/6
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)
Składanie odwołań
VI.4.3)
ródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.10.2014

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-10-08 (0141008103414-siwz- ue spr.86.doc)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103426-zal.1- 1a spr.86.doc)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103431-forl og. nr 2 spr.86.doc)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103436-umowa nr 3 - spr.86.doc)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103449-oswiadczenia 5,6, spr.86.doc)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103457-wykaz dost nr 7 spr.86.doc)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103500-wykaz osob. nr 8 spr.86.doc)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103505-zobowiazan nr 9 spr.86.doc)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103515-rys.załacznik 1a spr.86.pdf)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103715-rys.zalacznik 1a spr.86.pdf)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103720-rys.zalacznik nr 2a spr.86.pdf)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103726-zal.przykladowa tabl. nr 3aspr.86.pdf)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103730-kodeks etyki zal. nr 10 spr.86.pdf)
Załącznik - 2014-10-08 (0141008103734-qp-034 zal. 11 spr.86.pdf)
Załącznik - 2014-11-19 (0141119133810-forl og. nr 2 spr.86 - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-11-19 (0141119133819-umowa nr 3 - spr.86 - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-11-19 (0141119133835-zal.1- 1a spr.86-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-11-21 (0141121152545-umowa nr 3 - spr.86 - modyfikacja2.doc)
Załącznik - 2014-11-21 (0141121152920-zalacznik do pytan nowy obszar adaptacji.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-10-21
Odpowiedź:dodano: 2014-10-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
znak pisma: SWLOG-271-KS-86-4722/14 Tarnów, dnia 17.10.2014 r.

Dotyczy: jest zakup dostawa , instalacja, montaż i uruchomienie : Rezonansu Magnetycznego wraz z wyposażeniem i przebudową pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania rezonansu magnetycznego w budynku B Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 86/2014

W odpowiedzi na zapytania z dnia 10.10.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania automatyczny, dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu Medrad Spectris Solaris EP, charakteryzujący się takimi cechami jak:
- praca w polu magnetycznym o natężeniu do 3T
- zasilanie bateryjne
- dotykowy, kolorowy panel sterujący LCD
- funkcja utrzymywania drożności żył poprzez wstrzykiwanie 0,25 ml soli fizjologicznej w
przedziałach czasowych: 15, 20, 30, 45, 60, 75 sekund
- możliwość zapamiętania 32 profili iniekcji – każdy składający się z maksymalnie 6 faz
- ciśnienie graniczne 325 PSI (2241 kPa)
- funkcja wstrzymania iniekcji – do 20 minut
- funkcja pauzy (wstrzymania iniekcji zgodnie z zaprogramowanym czasem – do 15 min)
Wstrzykiwacz Medrad Spectris Solaris EP to absolutny lider na rynku tego typu wstrzykiwaczy w Polsce, o czym świadczy liczba ponad 130 instalacji tego właśnie systemu w okresie ostatnich 10 lat.
System ten wykorzystywany jest w badaniach przeprowadzanych metodą rezonansu magnetycznego, w większości ośrodków diagnostycznych w Polsce, ku zadowoleniu wszystkich jego Użytkowników.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczony dwugłowicowy wstrzykiwacz był wyposażony w 2 baterie i był zasilany tylko bateryjnie?
Praca bateryjna (bezprzewodowa) powoduje, że wstrzykiwacz nie jest podłączony do zasilania poprzez kabel co w dużej mierze przekłada się na komfort pracy i bezawaryjności urządzenia (nie istnieje ryzyko zahaczenia nogą o kabel). Brak kabla zasilającego ma znaczenie w przypadku pacjentów, którzy wjeżdżają na zabieg na łóżkach szpitalnych oraz wpływa na jakość obrazowania badania gdyż w ten sposób (brak kabla zasilającego) wyeliminowanie zostaje źródło potencjalnego powstawania zakłóceń w polu magnetycznym a co za tym idzie w uzyskiwanym obrazie MR.
Istotnym jest również fakt, ze eksploatacja dwukomorowych strzykawek (wstrzykiwaczy) automatycznych, które są zasilane bateryjnie i są urządzeniami „komunikującymi sie” za pomocą światłowodu, nie generuje konieczności stosowania filtrów.
Filtr/ekranowanie to element niezbędny dla systemów zasilanych ze źródła prądu stałego o napięciu 230 V, których okablowanie wymaga ekranowania (w celu redukcji potencjalnych zakłóceń pola magnetycznego)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 3.
Czy – w trosce o dobro publiczne, kierując się poszanowaniem pieniędzy budżetowych - będzie wymagał dostarczenia wraz z systemem Rezonansu Magnetycznego dwugłowicowego wstrzykiwacza kontrastu będącego systemem typu „otwartego” – tj. z możliwością eksploatacji urządzenia, z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku przynajmniej dwóch rożnych producentów – do wyboru przez Zamawiającego?
Proponowane rozwiązanie (system typu „otwartego”) umożliwia Zamawiającemu stosowanie zarówno oryginalnych materiałów eksploatacyjnych producenta oferowanego wstrzykiwacza, jak również ich tańszych i w pełni kompatybilnych z urządzeniem zamienników (rekomendowanych w takim przypadku przez Wykonawcę), co przekładać się może w przyszłości na swobodę Zamawiającego, w zakresie dowolności wyboru dostawców sprzętu jednorazowego użytku i skutkować będzie obniżeniem kosztów badań prowadzonych z wykorzystaniem nabywanego obecnie wstrzykiwacza kontrastu.
Eksploatując wstrzykiwacz kontrastu - system typu „otwartego” - Zamawiający nie będzie uzależniony od jednego tylko potencjalnie dostawcy materiałów eksploatacyjnych (wkładów jednorazowego użytku produkowanych i oferowanych przez producenta takiego wstrzykiwacza), co umożliwi Zamawiającemu optymalną pod względem ekonomicznym eksploatację zakupionego sprzętu. Koszty eksploatacji strzykawek automatycznych, z wykorzystaniem sprzętu jednorazowego użytku wyłącznie oryginalnego (producenta wstrzykiwacza), nie należą do najniższych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Otrzymują: Adresat
a/a
Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-10-21
Odpowiedź:dodano: 2014-10-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-86-4722/14 Tarnów, dnia 17.10.2014 r.

Dotyczy: jest zakup dostawa , instalacja, montaż i uruchomienie : Rezonansu Magnetycznego wraz z wyposażeniem i przebudową pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania rezonansu magnetycznego w budynku B Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 86/2014

W odpowiedzi na zapytania z dnia 10.10.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1
Dotyczy: Załącznik 1A Zakres nr 1 poz. 1-2 Parametry techniczne, 11. WYPOSAŻENIE DODATKOWE, WYMAGANIA DODATKOWE, PKT 152
Czy Zamawiający będzie wymagał wstrzykiwacza kontrastu, który ma możliwość używania wielogodzinnych materiałów zużywalnych jak i możliwość używania materiałów zużywalnych jednorazowych?
Uzasadnienie: Dzięki stosowaniu materiałów zużywalnych o 8 godzinnej gwarancji sterylności użytkownik może podzielić koszt wkładów i węża pompy na wszystkich pacjentów, którzy mieli badanie w przeciągu 8 godzin. Jest to rozwiązanie, które w znaczący sposób obniża koszty ponoszone na materiały zużywalne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 2
Dotyczy: Załącznik 1A Zakres nr 1 poz. 1-2 Parametry techniczne, 11. WYPOSAŻENIE DODATKOWE, WYMAGANIA DODATKOWE, PKT 152
Czy Zamawiający będzie wymagał aby strzykawka automatyczna do podawania kontrastu posiadała zasilanie bateryjne (bezprzewodowe)?
Uzasadnienie: Praca bateryjna (bezprzewodowa) powoduje, że wstrzykiwacz nie jest podłączony do zasilania poprzez kabel co w dużej mierze przekłada się na komfort pracy i bezawaryjność urządzenia( nie istnieje niebezpieczeństwo zahaczenia nogą o kabel). Brak kabla zasilającego ma też duże znaczenie w przypadku pacjentów, którzy wjeżdżają na zabieg na łóżkach szpitalnych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 3
Dotyczy: Załącznik 1A Zakres nr 1 poz. 1-2 Parametry techniczne, 11. WYPOSAŻENIE DODATKOWE, WYMAGANIA DODATKOWE, PKT 152
Czy Zamawiający będzie wymagał aby automatyczna strzykawka do podawania kontrastu była wyposażona w funkcje jednoczesnego podawania środka kontrastowego oraz soli fizjologicznej?
Uzasadnienie:
Proponowana funkcja umożliwiającą zaprogramowanie przez Operatora procentowej wartości podawanego roztworu kontrastu i soli pozwala na podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa badanego Pacjenta (można obniżyć w ten sposób koncentrację/stężenie podawanego środka kontrastowego) oraz umożliwia obniżenie kosztów prowadzonych badań (redukcja stężenia i ilości drogich środków kontrastowych poprzez „rozrzedzenie” ich tanią solą fizjologiczną), co wydaje sie istotne ze względu na ewidentne korzyści materialne wynikające z tego faktu dla Zamawiającego w przyszłości, podczas eksploatacji wstrzykiwacza kontrastu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 4
Dotyczy: Załącznik 1A Zakres nr 1 poz. 1-2 Parametry techniczne, 11. WYPOSAŻENIE DODATKOWE, WYMAGANIA DODATKOWE, PKT 152
Czy Zamawiający będzie wymagał aby automatyczna dwugłowicowa strzykawka do podawania kontrastu była wyposażona w możliwość zapamiętania do 80 profili iniekcji (każda iniekcja może składać się z 1-6 faz)?
Uzasadnienie: Powyższe funkcja ma duży wpływ na ergonomię pracy oraz na umożliwienie przeprowadzania wielofazowych iniekcji. W funkcję przeprowadzania iniekcji składających się od 1 do 6 faz wyposażone są wstrzykiwacze kontrastu takich firm jak Medtron, Medrad, Covidien.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 5
Dotyczy: Załącznik 1A Zakres nr 1 poz. 1-2 Parametry techniczne, 11. WYPOSAŻENIE DODATKOWE, WYMAGANIA DODATKOWE, PKT 152
Czy Zamawiający będzie wymagał aby automatyczna strzykawka do podawania kontrastu była wyposażona zarówno w wbudowany w urządzenie dotykowy kolorowy ekran sterujący LCD jak i zdalny (bezprzewodowa komunikacja z wstrzykiwaczem) kolorowy ekran sterujący LCD?
Uzasadnienie: Dzięki posiadaniu 2 dotykowych ekranów sterujących LCD (jeden wbudowany w strzykawkę, drugi zdalny panel sterujący LCD przy konsoli CT) Zamawiający może programować oraz uruchomiać strzykawkę zależnie od sytuacji jak mu jest wygodniej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 6
Dotyczy: Załącznik 1A Zakres nr 1 poz. 1-2 Parametry techniczne, 11. WYPOSAŻENIE DODATKOWE, WYMAGANIA DODATKOWE, PKT 152
Czy Zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz był wyposażony w funkcje utrzymywania drożności żył?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Sprostowanie:dodano: 2014-10-22
Odpowiedź:dodano: 2014-10-22
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kkrikiel@lukasz.med.pl


znak pisma: SWLOG-271-KS-86-4746/14 Tarnów, dnia 21.10.2014 r.

Dotyczy: jest zakup dostawa , instalacja, montaż i uruchomienie : Rezonansu Magnetycznego wraz z wyposażeniem i przebudową pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania rezonansu magnetycznego w budynku B Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 86/2014

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 86/2014

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższy zapis SIWZ: tj. kryteria oceny i wyboru, zmienia terminy: składania, otwarcia, wpłaty wadium i inne:

1. Rozdział XV Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty (str. 13) SIWZ
Jest:
L.p. Kryterium Max. ilość punktów Waga

1 Cena oferty 100 70
2 Jakość techniczna 100 30
Winno być:
L.p. Kryterium Max. ilość punktów Waga%

1 Cena oferty 100 70%
2 Jakość techniczna 62 zgodnie z zasadami oceny rubryka „e” zał. 1A 30%

2. Termin składania ofert: 01.12.2014 godz. 10.00, otwarcie 01.12.2014 godz. 11.00
5. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni tj. do 29.01.2015 roku
6. Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 29.01.2015 roku

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem.


Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Sprostowanie:dodano: 2014-10-24
Odpowiedź:dodano: 2014-10-24
Dz.U./S S205
24/10/2014
362496-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
1/1
24/10/2014S205
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/1
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362496-2014:TEXT:PL:HTML
Polska-Tarnów: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
2014/S 205-362496
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: AnnaNowicka, Tarnów33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.10.2014, 2014/S 193-340333)
Przedmiot zamówienia:
CPV:33113000, 45453000, 71000000
Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
Roboty remontowe i renowacyjne
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Zamiast:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
27.11.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
27.11.2014 (11:00)
Powinno być:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1.12.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
1.12.2014 (11:00)

Pytanie:dodano: 2014-11-13
Odpowiedź:dodano: 2014-11-13
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-86-5131/14 Tarnów, dnia 12.11.2014 r.

Dotyczy: jest zakup dostawa , instalacja, montaż i uruchomienie : Rezonansu Magnetycznego wraz z wyposażeniem i przebudową pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania rezonansu magnetycznego w budynku B Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 86/2014

W odpowiedzi na zapytania z dnia 30.10.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Dot. załącznika 1A zakres nr 1 poz. 1 (Rezonans Magnetyczny), C. Cewki,
punkt 20 i punkt 22
20.. Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badania głowy i szyi (do badań angiograficznych), posiadająca min. 14 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (iPAT, ARC, GEM, SENSE, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie (*) 0 pkt.- 14 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie
2 pkt.- największa liczba elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, inne proporcjonalnie
22.. Wielokanałowa cewka typu „Array” lub zestaw cewek do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez przekładania cewek lub repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 14 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta) Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie (*) 0 pkt.- 14 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie
2 pkt.- największa liczba elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie,
inne proporcjonalnie

W systemie, który chcielibyśmy zaoferować cewka do badania głowy i szyi posiada
11 elementów obrazujących, jest kompatybilna ze spektroskopią protonową oraz umożliwia akwizycję równoległe SPEEDER. Konstrukcja tej cewki umożliwia regulację kąta nachylenia, co znacząco poprawia komfort badania osób starszych i chorych. Ponadto dzięki połączeniu z cewką do badania kręgosłupa powstaje 23 elementowy zestaw do badania całego centralnego układu nerwowego, umożliwiający stosowania akwizycji równoległych SPEEDER we wszystkich kierunkach Badanie CUN odbywa się z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez przekładania cewek lub repozycjonowania pacjenta.

Pragniemy podkreślić, iż dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu technologicznemu cewki o mniejszej liczbie elementów mogą mieć porównywalne lub nawet lepsze własności użytkowe takie jak maksymalny FOV czy SNR.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 11-elementowej cewki do badania głowy i szyi oraz 12-elementowej cewki do badania kręgosłupa, tworzących razem 23 elementowy zestaw do badania CUN (z min. 8 elementami obrazującymi jednocześnie w polu widzenia FOV)?

Odpowiedź: Nie.

2. Dot. załącznika 1A zakres nr 1 poz. 1 (Rezonans Magnetyczny), C.Cewki,
punkt 24, punkt 25, punkt 27
24.. Osobna cewka sztywna do badania stopy i stawu skokowego typu „but” lub „komin”. Zaoferowana cewka musi być inna, tzn. nie ta sama i nie taka sama jak zaoferowane w pozostałych punktach. Tak, podać nazwę cewki (*) Bez oceny
25.. Cewka sztywna lub elastyczna do badania stawu kolanowego o minimum 4 kanałach pomiarowych obrazujących jednocześnie. Zaoferowana cewka musi być inna, tzn. nie ta sama i nie taka sama jak zaoferowane w pozostałych punktach. Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie (*) Bez oceny
27.. Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badań stawu kolanowego, nadawczo-odbiorcza lub odbiorcza, posiadająca min. 8 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie (*) 0 pkt – cewka odbiorcza
4 pkt - cewka nadawczo-odbiorcza
Tak sformułowane parametry uniemożliwiają Pytającemu, będącemu przedstawicielem jednego z największych producentów systemów do diagnostyki obrazowej, w tym najwyższej jakości systemów rezonansu magnetycznego, zaoferowanie żadnego z naszych systemów MR.
Posiadamy w swojej ofercie cewki elastyczne 4- i 16-elementowe umożliwiające wykonanie badań stawu skokowego, kolanowego i innych z wykorzystaniem technologii akwizycji równoległej SPEEDER.

Nowoczesne wielokanałowe elastyczne cewki do badania określonego obszaru anatomicznego (np. stopy) dzięki optymalnemu rozmieszeniu elementów obrazujących umożliwiają wykonanie badania o wysokiej jakości diagnostycznej. Takie cewki nie tylko zachowują funkcjonalność cewek sztywnych, ale także poszerzają zakres diagnostyki o możliwość wykonywania badań, w których użycie cewki sztywnej jest niemożliwe, np. spuchnięta, unieruchomiona kończyna.

Ponadto pragniemy zauważyć niekonsekwencję w opisie wielokanałowych cewek. W prawie wszystkich opisach Zamawiający wymaga wielokanałowych i wieloelementowych cewek umożliwiających akwizycje równoległe całego obiektu, z kolei w przypadku cewki do badania barku/stopy, kolana oraz małych stawów technologia akwizycji równoległej nie została wyspecyfikowana.

Obrazowanie równoległe umożliwia znaczące przyspieszenie akwizycji (zbierania) danych obrazowych w stosunku do klasycznych technik akwizycyjnych, dzięki czemu można zredukować czas skanowania oraz poprawić jakość diagnostyczną obrazów.

Naszym zdaniem nie ma powodu aby rezygnować tej użytecznej klinicznie funkcjonalności,
a tak opisany przedmiot Zamówienia przede wszystkim budzi poważną wątpliwość co do równego i uczciwego traktowania Wykonawców.

W związku powyższym wnosimy o wykreślenie punktu C.25 (Cewki) i modyfikację parametrów opisanych w pkt. C.24, C.27 (Cewki) poprzez nadanie im treści następującej:

24.. Osobna cewka sztywna do badania stopy i stawu skokowego typu „but” lub „komin” lub lub wielokanałowa elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie stopy i stawu skokowego. Zaoferowana cewka musi być inna, tzn. nie ta sama jak zaoferowane w pozostałych punktach. Tak, podać nazwę cewki (*) Bez oceny
25.. Cewka sztywna lub elastyczna do badania stawu kolanowego o minimum 4 kanałach pomiarowych obrazujących jednocześnie. Zaoferowana cewka musi być inna, tzn. nie ta sama i nie taka sama jak zaoferowane w pozostałych punktach. Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie (*) Bez oceny
27.. Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badań stawu kolanowego, nadawczo-odbiorcza lub odbiorcza, lub wielokanałowa elastyczna cewka płachtowa o wymiarach pozwalających na badanie stawu kolanowego, posiadająca min. 8 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (SENSE, ARC, iPAT, ASSET, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Tak, podać nazwę cewki i ilość elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie (*) 0 pkt – cewka odbiorcza
4 pkt - cewka nadawczo-odbiorcza

Odpowiedź: Nie.


3. Dot. załącznika 1A zakres nr 1 poz. 1 (Rezonans Magnetyczny), D. System RF,
punkt 36 i 37
36.. Cyfrowa transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu oraz umożliwiający przesył znacznej ilości danych (np. potrzebnych do zaawansowanych aplikacji 3D) OpTix, dStream, Direct RF (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta). Tak, podać nazwę (*) Bez oceny
37.. Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej (niegalwanicznej) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu. OpTix, dStream, Direct RF (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta). Tak, podać nazwę (*) Bez oceny
Tak sformułowane parametry uniemożliwiają Pytającemu, będącemu przedstawicielem jednego z największych producentów systemów do diagnostyki obrazowej, w tym najwyższej jakości systemów rezonansu magnetycznego, zaoferowanie żadnego z naszych systemów MR.

Pragniemy wskazać, że punkty 36 i 37 opisują to samo rozwiązanie technologiczne – cyfrową transmisję odebranego sygnału, czy innymi słowy „tor transmisji odebranego sygnału zbudowany w technologii optycznej – czyli cyfrowej.
Ponadto pragniemy zauważyć, że punkty te opisują jedynie rozwiązanie technologiczne, ponieważ wszystkie rezonanse MR mają tor odbiorczy sygnału MR zbudowany w technologii analogowo- cyfrowej (optycznej). Różnice między poszczególnymi aparatami wynikają
z umiejscowieniem przetwornika analogowego -cyfrowego, w którym dokonuje się zmiany sygnału analogowego na cyfrowy. Przetworniki te albo umiejscowione są w cewce, obudowie aparatu MR albo w pomieszczeniu rekonstruktora/sterowni poza klatką Faraday’a. Umiejscowienie przetwornika ADC nie ma praktycznie wpływu na jakość sygnału MR, a co za tym idzie na jakość otrzymanego obrazu.

W związku z powyższym wnosimy o wnosimy o wykreślenie punktu D.37 (System RF) i modyfikację punktu D.36 (System RF) poprzez nadanie mu następującej treści:
36.. Cyfrowa transmisja odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu oraz umożliwiający przesył znacznej ilości danych (np. potrzebnych do zaawansowanych aplikacji 3D) OpTix, dStream, Direct RF (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta). Tak (podać nazwę) / Nie
(*) Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.

Odpowiedź: Nie.

Otrzymują: Adresat
a/a
Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Sprostowanie:dodano: 2014-11-19
Odpowiedź:dodano: 2014-11-19
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kkrikiel@lukasz.med.pl


znak pisma: SWLOG-271-KS-86-5172/14 Tarnów, dnia 18.11.2014 r.

Dotyczy: jest zakup dostawa , instalacja, montaż i uruchomienie : Rezonansu Magnetycznego wraz z wyposażeniem i przebudową pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania rezonansu magnetycznego w budynku B Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 86/2014

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 86/2014

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższy zapis SIWZ: tj. wymagany termin wykonania, opis warunków udziału w postepowaniu, opis przedmiotu zamówienia, zmienia terminy: składania, otwarcia, wpłaty wadium i inne:

1. Rozdział III Termin wykonania zamówienia (str. 3) SIWZ
Jest:
Wymagany termin wykonania Zamówienia: dla Zakresu nr 1, dostawa Rezonansu Magnetycznego wraz z wyposażeniem i przebudową pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania rezonansu magnetycznego w budynku B, zainstalowanie, montaż i uruchomienie przez Wykonawcę dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie max. Do 150 dni od daty zawarcia umowy.
Winno być:
Wymagany termin wykonania Zamówienia: dla Zakresu nr 1, dostawa Rezonansu Magnetycznego wraz z wyposażeniem i przebudową pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania rezonansu magnetycznego w budynku B, zainstalowanie, montaż i uruchomienie przez Wykonawcę dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie max. Do 180 dni od daty zawarcia umowy.

2. Rozdział V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia w szczególności (str. 5) SIWZ:
Jest:
2) Szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualne katalog, folder lub materiały źródłowe producenta zawierające dokładny opis, z czytelnym oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów i wyposażenia tam, gdzie Zamawiający tego wymaga) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ zał. nr 1A.
Winno być:
2) Szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualne katalog, folder, instrukcja obsługi; instrukcja serwisowa lub materiały źródłowe producenta zawierające dokładny opis, z czytelnym oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów i wyposażenia tam, gdzie Zamawiający tego wymaga) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ zał. nr 1A. W przypadku braku możliwości potwierdzenia wymaganego parametru w jednym z w/w dokumentów, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta potwierdzające zaoferowany parametr.

3. Rozdział V pkt. 4 ppkt. 13 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia w szczególności (str. 7) SIWZ:
Jest:
13) Katalogi/Foldery lub materiały źródłowe producenta w języku polskim lub inne materiały informacyjne oferowanego wyrobu medycznego potwierdzające wymagane parametry w załączniku nr 1A.
Winno być:
13) Szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualne katalog, folder, instrukcja obsługi; instrukcja serwisowa lub materiały źródłowe producenta zawierające dokładny opis, z czytelnym oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów i wyposażenia tam, gdzie Zamawiający tego wymaga) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ zał. nr 1A. W przypadku braku możliwości potwierdzenia wymaganego parametru w jednym z w/w dokumentów, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta potwierdzające zaoferowany parametr.

4. Dot. ROZDZIAŁ V „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”, dot. pkt. „Podmiot trzeci”:
Jest:
Udowadniając powyższe okoliczności wykonawca przedłoży dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasobów, w zakresie określonym odpowiednio w pkt. 10 w zależności od tego, spełnienie, jakiego warunku wykonawca udowadnia powołując się na współpracę z tym podmiotem. Jeśli podmioty te brać będą udział w realizacji części zamówienia wykonawca zobligowany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dodatkowo dokumenty podane w pkt.4.ppkt.3, 4, 7-9,11. W takich wypadkach kopie tych dokumentów poświadcza za zgodność podmiot udostępniający zasoby.
Winno być:
Udowadniając powyższe okoliczności wykonawca przedłoży dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasobów, w zakresie określonym odpowiednio w pkt. 10, 12, 15 w zależności od tego, spełnienie, jakiego warunku wykonawca udowadnia powołując się na współpracę z tym podmiotem. Jeśli podmioty te brać będą udział w realizacji części zamówienia wykonawca zobligowany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dodatkowo dokumenty podane w pkt.4.ppkt.3-9. W takich wypadkach kopie tych dokumentów poświadcza za zgodność podmiot udostępniający zasoby.

5. Termin składania ofert: 12.12.2014 godz. 10.00, otwarcie 12.12.2014 godz. 11.00
6. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni tj. do 09.02.2015 roku
7. Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 09.02.2015 roku

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1A w poz. 2 w pkt. 5.1 oraz załącznik nr 2 Oferta – Formularz Ogólny w pkt. III ppkt. 4

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem.
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-11-19
Odpowiedź:dodano: 2014-11-19
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-86-5173/14 Tarnów, dnia 18.11.2014 r.

Dotyczy: jest zakup dostawa , instalacja, montaż i uruchomienie : Rezonansu Magnetycznego wraz z wyposażeniem i przebudową pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania rezonansu magnetycznego w budynku B Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 86/2014

W odpowiedzi na zapytania z dnia 29.10.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

1.Celem rzetelnego określenia zakresu i kosztów wykonania adaptacji pomieszczeń pracowni MR prosimy Zamawiającego o podanie dostępnej mocy elektrycznej przewidzianej dla planowanego aparatu MR oraz urządzeń towarzyszących tj. agregat wody lodowej.
Odpowiedź: Przewidywana moc elektryczna do zabezpieczenia pracy aparatu rezonansu magnetycznego wynosi około 60 Kw.

2.Celem rzetelnego określenia zakresu i kosztów wykonania adaptacji pomieszczeń pracowni MR prosimy Zamawiającego o podanie parametrów istniejącego kabla energetycznego doprowadzonego z Rozdzielni Głównej do pracowni MR (materiał Al./Cu, przekrój żył, długość, wielkość zabezpieczeń w Rozdzielni Głównej).
Odpowiedź: Kabel należy zaprojektować w uzgodnieniu z zamawiającym. Kabel ze stacji ST-2 NN do nowej rozdzielni RNN należy dobrać z 70 % zapasem

3.Celem rzetelnego określenia zakresu i kosztów wykonania adaptacji pomieszczeń pracowni MR prosimy Zamawiającego o podanie nośności stropu w istniejącej pracowni MR, w obszarze planowanego posadowienia aparatu MR.
Odpowiedź: Zamawiający informuję, że nie posiada wiedzy na temat nośności sygnałów. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących badań i ekspertyz.

4.Celem rzetelnego określenia zakresu i kosztów wykonania adaptacji pomieszczeń pracowni MR prosimy Zamawiającego o wskazanie drogi transportowej dla urządzenia MR, przewidując otwór transportowy o wym. Wys.=250cm, szer.=230cm, alternatywnie o wskazanie w którym miejscu elewacji budynku taki otwór miałby być wykonany.
Odpowiedź: Zamawiający proponuje wykonać otwór transportowy na południowej elewacji budynku B

5. Dot. Załącznik 1A Zakres nr 1. poz. 1-2. Pkt.74
Prosimy Zamawiającego o zmianę w/w parametru z wartości 2,4 ms na 2,7 ms co pozwoli nam złożyć ofertę. Tak niewielka zmiana- tj.0,2 ms nie ma żadnego pływu na funkcjonalność aparatu ani na czas badania pacjenta.
Odpowiedź: Nie.

6. Dot. Załącznik 1A Zakres nr 1. poz. 1-2. 9.4. Warunki gwarancji i serwisu oraz pozostałych dotyczących tego punktu.
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w tym punkcie na zapis o treści:
Dostępność części zastępczych i materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 10 lat od dnia zakupu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.
Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższa propozycją.
Odpowiedź: Tak. Zmawiający modyfikuje załącznik nr 1A pkt 9 Warunki gwarancji i serwisu

7. 1A. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 1 poz.1.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uszczegółowienie poprzez dodanie w tym punkcie zapisu o treści: dni robocze obejmują dni od pn. – pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpowiedź: Tak. Zmawiający modyfikuje załącznik nr 1A pkt 10 Warunki gwarancji i serwisu

8. 1A. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 1 poz.1.
W związku z informacjami uzyskanymi od producenta sprzętu zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie wymaganego okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie min. 6 miesięcy.
Odpowiedź: Nie.

9. 1A. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 1 poz.1.
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w tym punkcie poprzez zapis o treści:
Bezpłatne przeglądu w okresie gwarancji wg zaleceń producenta (łącznie z uzupełnieniem ciekłego helu do wymaganego przez producenta poziomu).
Odpowiedź: Tak. Zmawiający modyfikuje załącznik nr 1A pkt 11 Warunki gwarancji i serwisu

10. 1A. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 1 poz.1.
Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu z pkt.17
Zwracamy uwagę, że ustawa o wyrobach medycznych nie przewiduje upoważnień do wykonywania podstawowej opieki serwisowej. W instrukcji używania są wskazane czynności, które powinien wykonywać użytkownik i do wykonywania tych czynności pracownicy sekcji aparatury i gazów medycznych nie potrzebują szczególnego upoważnienia.
Odpowiedź: Nie.

11.SIWZ.
W związku bardzo dużym skomplikowaniem projektu wynikającym z konieczności uzyskania wszelkich prawnych pozwoleń w tym pozwoleń w procedurze zezwolenia na budowę, gdzie termin ustawowy odpowiedzi wynosi do 30 dni co bardzo skraca czas samego wykonania projektu prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji projektu do 180 dni.
Odpowiedź: Zmawiający wydłuża wymagany termin wykonania Zamówienia max. Do 180 dni od daty zawarcia umowy.

12. Dot. Załącznik nr 3 § 7 pkt.4.
Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie i doprecyzowanie procedury odbioru celem uniknięcia w przyszłości ewentualnych sporów na tym obszarze poprzez zapisy w w/w punkcie o treści:
Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi,
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.
Jeżeli odbiór nie został dokonany z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w terminie ustalonym powyżej, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, na prawach protokołu podpisanego przez obie Strony. Uprawnienie takie dotyczy również sytuacji, kiedy Zamawiający bez uzasadnionego powodu odmawia podpisania protokołu
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w § 7 pkt.4. projektu umowy.

13. Dot. Załącznik nr 3 § 9 pkt.2.
Mając na uwadze, że zgodnie z kc gwarancja nie ma na celu zapewnienia ciągłej gotowości urządzenia do pracy tylko usuwanie wad tkwiących w rzeczy w chwili sprzedaży uprzejmie prosimy o zmianę uwzględniającą istotę gwarancji zgodnie z kodeksem cywilnym poprzez zmianę zapisu w pkt.2 na:
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:
a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)
c. materiały eksploatacyjne,
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w § 9 pkt.2 projektu umowy.

14. Dot. Załącznik nr 3 § 10
W związku z tym, że dług pieniężny, zgodnie z art.454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu w tym punkcie poprzez zapis o treści:
Zapłata dokonana będzie płatna w terminie do 30 dni, od daty wystawienia faktury VAT i przesłania jej przez Wykonawcę, Podstawa wystawienia faktury jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wykonawcy kwota należnego wynagrodzenia.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w § 10 pkt. 1 projektu umowy.

15. Dot. Załącznik nr 3 § 10
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu w tym punkcie poprzez zapis o treści:
a) co do terminu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 4 ust. 2d) w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania całości bądź części robót na czas określony lub w przypadku wystąpienia okoliczności, których w trakcie zawierania umowy nie można było przewidzieć; dodatkowo umowa przedłuża się o czas oczekiwania na uzyskanie stosownych decyzji, zgód administracyjny o czas równy czasowie oczekiwania na przedmiotowe decyzje / zgody.
Odpowiedź: Nie. Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

16. Dot. Załącznik nr 3 § 11
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu w tym punkcie poprzez zapis o treści oraz prosimy o usunięcie – kary za niedotrzymanie terminów zostały ustalone w poprzednich ustępach.
1. Strony ustanawiają następujące kary umowne z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania niniejszej Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % kwoty pełnego wynagrodzenia brutto netto , o której mowa w § 10 ust. 1, Umowy w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z uwagi na okoliczności określone w § 12 ust. 1.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % kwoty netto , o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku jakiejkolwiek zwłoki w wykonaniu czynności określonych w § 4 ust. 2 lit d), § 9 ust. 6 i ust. 7 Umowy, łącznie nie więcej niż 10% w/w kwoty.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % kwoty netto , o której mowa w § 10 pkt. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w wykonaniu czynności określonych w, § 7 ust. 4 Umowy łącznie nie więcej niż 10% w/w kwoty
5. Kary umowne są płatne na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich zapłaty
6. Powyższe postanowienie nie uchybia prawu do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość naliczonych kar umownych.. W takim wypadku zapłacone kary umowne będą zaliczane na poczet należnego odszkodowania, z zastrzeżeniem , ze Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy
Odpowiedź: Nie. Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

17. Prosimy Zamawiającego o załączenie w formie załączników do umowy zintegrowanych zasad oraz kodeksu etyki tak by wykonawca przed złożeniem w/w oświadczeń mógł się z tymi dokumentami zapoznać.
Odpowiedź: Informujemy iż, zintegrowany system zarządzania oraz Kodeksem Etyki Pracowników Szpitala znajduje się w formie plików do pobrania na stronie internetowej.Otrzymują: Adresat
a/a


Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Sprostowanie:dodano: 2014-11-20
Odpowiedź:dodano: 2014-11-20
20/11/2014 S224 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta


Polska-Tarnów: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego

2014/S 224-395313Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl


(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.10.2014, 2014/S 193-340333)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33113000, 45453000, 71000000

Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego

Roboty remontowe i renowacyjne

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zamiast:

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

W dniach: 150 (od udzielenia zamówienia).

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) pełnomocnictwo do podpisaniaoferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawieodpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należydołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww.pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyłaosoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lubnotariusz.

2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaw oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert,

5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek naubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiadarachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającąspełnienie warunku postawionego w pkt. 2.4.SIWZ - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolnościkredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danejwaluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.

11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, alboinformacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy zWykonawców składa listę)

12) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej: 1 dostawę rezonansumagnetycznego wraz z przebudową pomieszczeń o wartości brutto nie niższej niż 3 000 000 PLN z podaniem

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonanenależycie,

13) Katalogi/Foldery lub materiały źródłowe producenta w języku polskim lub inne materiały informacyjneoferowanego wyrobu medycznego potwierdzające wymagane parametry w załączniku nr 1A.

14) Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE orazcertyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis zRejestru Wyrobów Medycznych.

15) Wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.3. SIWZ zał. nr 8.

16) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1.12.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

1.12.2014 (11:00)
Powinno być:
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

W dniach: 180 (od udzielenia zamówienia)

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.

2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

10) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiadarachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającąspełnienie warunku postawionego w pkt 2.4.SIWZ – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert;

11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę);

12) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował co najmniej: 1 dostawę rezonansu magnetycznego wraz z przebudową pomieszczeń o wartości brutto nie niższej niż 3 000 000 PLN z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie;

13) Szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualne katalog, folder, instrukcja obsługi; instrukcja serwisowa lub materiały źródłowe producenta zawierające dokładny opis, z czytelnym oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów i wyposażenia tam, gdzie Zamawiający tego wymaga) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ zał. nr 1A. W przypadku braku możliwości potwierdzenia wymaganego parametru w jednym z w/w dokumentów, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta potwierdzające zaoferowany parametr.

14) Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE orazcertyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis zRejestru Wyrobów Medycznych.

15) Wykaz osób potwierdzający spełnienie warunku postawionego w pkt 2.3. SIWZ zał. nr 8.

16) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

12.12.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

12.12.2014 (11:00)

Pytanie:dodano: 2014-11-21
Odpowiedź:dodano: 2014-11-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-86-5221/14 Tarnów, dnia 19.11.2014 r.

Dotyczy: jest zakup dostawa , instalacja, montaż i uruchomienie : Rezonansu Magnetycznego wraz z wyposażeniem i przebudową pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania rezonansu magnetycznego w budynku B Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 86/2014

W odpowiedzi na zapytania z dnia 30.10.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

I. 1. Dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt.: „W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia w szczególności: (…)
2) Szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualne katalog, folder lub materiały źródłowe producenta zawierające dokładny opis, z czytelnym oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów i wyposażenia tam, gdzie Zamawiający tego wymaga) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ zał. nr 1A.”:
Czy Zamawiający dopuści dla potwierdzenia spełniania wymagań określonych w SIWZ w zał. nr 1A dołączenie do oferty oświadczenia producenta lub Wykonawcy z potwierdzające zaoferowane parametry?
Aktualny katalog, folder lub inne materiały producenta mogą nie zawierać szczegółowych danych, w szczególności opcji, które mogą być konieczne do zaoferowania w niniejszym postępowaniu. Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oświadczenia jw. potwierdzającego wszystkie zaoferowane parametry.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ, który otrzymuje brzmienie.
2) Szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualne katalog, folder, instrukcja obsługi; instrukcja serwisowa lub materiały źródłowe producenta zawierające dokładny opis, z czytelnym oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów i wyposażenia tam, gdzie Zamawiający tego wymaga) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ zał. nr 1A.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia wymaganego parametru w jednym z w/w dokumentów, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta potwierdzające zaoferowany parametr.

2. Dot. ROZDZIAŁ V „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”, dot. pkt. „Podmiot trzeci”:
Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dołączenia do oferty przetargowej dokumentów podanych w pkt.4. ppkt.3, 4, 7-9,11 w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na współpracę z tym podmiotem jeśli podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia.
Prosimy o zastąpienie tych dokumentów oświadczeniem o treści z nich wynikających, tj:
„Oświadczam(-y), że:
I. Spełniam(-y) warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
II. brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas) w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
III. nie zalegam(-y) z opłacaniem podatków i opłat,
IV. nie zalegam(-y) z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
V. zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10-11 oraz ust. 1 pkt. 9 nie figuruję(-emy) w Krajowym Rejestrze Karnym.”
Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, a podmiot ten nie będzie brał udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca nie ma obowiązku składania do oferty dokumentów podanych w pkt.4. ppkt.3-9. Jeżeli natomiast podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji części zamówienia Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedłożyć pisemne zobowiązanie ( załącznik nr 9 do SIWZ). W przypadku powoływania się na osoby zdolne do wykonania zamówienia zobowiązanie dotyczy tylko osób oddanych do dyspozycji, przez innego wykonawcę (oddelegowanych). Nie dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę o dzieło, czy umowę zlecenia, u Wykonawcy składającego ofertę.

Wykonawca składający ofertę powołując się na zasoby podmiotu trzeciego zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotem trzecim gwarantuje rzeczywisty dostęp do jego zasobów w zakresie przedstawionym w zobowiązaniu
Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłki pisarskie w treści ROZDZIAŁ V „Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”, dot. pkt. „Podmiot trzeci” który otrzymuje brzmienie:
Udowadniając powyższe okoliczności wykonawca przedłoży dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasobów, w zakresie określonym odpowiednio w pkt. 10, 12, 15 w zależności od tego, spełnienie, jakiego warunku wykonawca udowadnia powołując się na współpracę z tym podmiotem. Jeśli podmioty te brać będą udział w realizacji części zamówienia wykonawca zobligowany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dodatkowo dokumenty podane w pkt.4.ppkt.3-9. W takich wypadkach kopie tych dokumentów poświadcza za zgodność podmiot udostępniający zasoby.

II. Dot. PROJEKTU UMOWY ZAŁ. NR 3 Zakres nr 1 poz.1-2:
1. Dot. § 4 Dostawa Rezonansu Magnetycznego ust. 5 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:
„5. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za Rezonans Magnetyczny, w tym ryzyko utraty, uszkodzenia Rezonansu Magnetycznego do czasu jego dostarczenia do miejsca do tego wyznaczonym w siedzibie Zamawiającego.”
Odpowiedź: Nie. Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

2. Dot. § 7 Protokół Odbioru Rezonansu Magnetycznego ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:
„4. W przypadku, gdy Rezonans Magnetyczny nie funkcjonuje prawidłowo, Zamawiający ma prawo odmowy podpisania Protokołu, ze wszystkimi konsekwencjami, które wiążą się z taką odmową. W takiej sytuacji Wykonawca ma 14 dni na dokonanie zmian zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Rezonansu Magnetycznego.”
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis w § 7 pkt.4. projektu umowy.

3. Dot. § 11 Kary umowne – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:
„1. Strony ustanawiają następujące kary umowne z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania niniejszej Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % kwoty pełnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 10 ust. 1, Umowy w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z uwagi na okoliczności określone w § 12 ust. 1.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku jakiejkolwiek opóźnienia w wykonaniu czynności określonych w § 4 ust. 2), § 9 ust. 6 i ust. 7 Umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w § 10 pkt. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w wykonaniu czynności określonych w § 4 ust. 2, § 7 ust. 4 Umowy.
5. Kary umowne są płatne na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich zapłaty w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonych umową terminów w trakcie realizacji - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
6. Powyższe postanowienie nie uchybia prawu do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość naliczonych kar umownych do wartości rzeczywiście poniesionej i wykazanej szkody. W takim wypadku zapłacone kary umowne będą zaliczane na poczet należnego odszkodowania.”
oraz o dodanie ust. o następującej treści:
7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,
9. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia ponad termin płatności określony w umowie w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki. W przypadku, gdy Zamawiający spóźnia się z zapłatą należnego wynagrodzenia o min. 30 dni ponad ustalony termin płatności, Wykonawca ma prawo wstrzymać wykonanie usług objętych umową do momentu uregulowania zaległości.
10. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”
Odpowiedź: Nie. Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.


4. Dot. § 12 Odstąpienie od Umowy – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:
„1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:
a) dostarczony przez Wykonawcę Rezonans Magnetyczny nie posiada wszelkich niezbędnych zezwoleń i zgód właściwych organów, co powoduje, że nie może być używany,
b) Rezonans Magnetyczny został zainstalowany w sposób nieprawidłowy uniemożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie i wada ta nie może zostać usunięta,
c) pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy opóźnia się w wykonaniu czynności, o których mowa § 4, §5, §6, § 9 ust. 6, ust. 7 oraz § 7 pkt. 4 Umowy,
d) Wykonawca nie wykonuje obsługi serwisowej gwarancyjnej z uwagi na fakt, że nie może z jakichkolwiek przyczyn dostarczyć elementów zamiennych do Rezonans Magnetyczny, które muszą być wymienione a których brak powoduje niemożność korzystania z Rezonans Magnetyczny w odniesieniu do którejkolwiek z funkcji określonej w instrukcji obsługi,
e) --- wnosimy o usunięcie tego podpunktu jako zawierającego wymagania przewyższające wymagania określone w Ustawie PZP w tym zakresie.
1. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 30% wartości umowy brutto. Wykonawcy należy się wynagrodzenie w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w pkt a) powyżej pomniejszone o naliczoną karę umowną i ewentualne odszkodowanie.
2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu Zamawiającego przesyła Wykonawcy wskazując w nim podstawę odstąpienia od Umowy oraz uzasadniające je okoliczności faktyczne.
3. Odstąpienie od umowy w każdym przypadku określonym w ust. 1 wymaga uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia określonego w wezwaniu naruszenia umowy z zagrożeniem odstąpienia od umowy w przypadku bezskutecznego upływu odpowiedniego terminu wskazanego w wezwaniu na usunięcie naruszenia.”
Odpowiedź: Nie. Zapis projektu umowy pozostaje bez zmian.

III. Dotyczy prac adaptacyjnych
1. Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający dysponuje odpowiednią mocą elektryczną niezbędna do zasilenia rezonansu. Szacunkowa sumaryczna moc elektryczna niezbędna do zasilenia urządzenia to 50kW.
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje odpowiednią mocą elektryczną niezbędna do zasilenia rezonansu

2. Zwracamy się z prośbą o podanie informacji w jakiej odległości od pracowni MR znajduje się rozdzielnia elektryczna / stacja strafo z której będzie możliwe zasilenie aparatu.
Odpowiedź: Odległości od pracowni MR znajduje się rozdzielnia elektryczna / stacja strafo z której będzie możliwe zasilenie aparatu to 30 mb

3. Specyfikacja SIWZ przewiduje dostawy umeblowania (biurka, krzesła, szafki, ławy, itp.) dla pomieszczeń objętych adaptacją. Zwracamy się z prośbą określenie standaryzacji dla wspominanego wyposażenia (w tym telefonów)
Odpowiedź: Standard jakości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

4. Zwracamy się z prośbą o informację w jakiej odległości od przewidywanej pracowni MR znajduje się najbliższy dedykowany punkt dystrybucyjny sieci IT.
Odpowiedź: Najbliższy punkt dystrybucyjny sieci IT zlokalizowany jest w odległości ok. 50-60m.

5. Prosimy o podanie czy zamawiający wymaga dostawy jakichkolwiek elementów pasywnych lub aktywnych dla sieci IT?
Odpowiedź: Tak. Zmawiający wymaga. Elementy pasywne: kable ekranowane S/FTP kat. 7 (500-600m), kable krosowe S/FTP 6A (1m-10szt, 2m-10szt), gniazda ekranowane RJ45 kat. 6A (9szt.), listwa zasilająca RACK 1U 9 gniazd 2szt. Elementy aktywne: Switch HP 2920-24G (J9726A) 1-szt.

6. Czy Zamawiający udostępni łącze internetowe (o przepustowości min. 2Mbit/sec) w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki?
Odpowiedź: Istnieje możliwość udostępnienia łącza internetowego w celu zdalnej diagnostyki po podpisaniu stosownej umowy o zdalnym dostępie do danych ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować min. 2Mbit/sec.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dostawca sprzętu diagnostycznego zastosował szyfrowane łącze serwisowe typu IPSec VPN?
Odpowiedź: Zastosowanie szyfrowanego łącza serwisowego typu IPSec VPN jest możliwe pod warunkiem, że dostawca zapewni urządzenia szyfrujące.

8. Czy Zamawiający wyznaczy dedykowaną osobę do koordynacji realizacji całej umowy od dnia przekazania pomieszczeń do dnia przekazania urządzenia?
Odpowiedź: Tak.

9. Czy Zamawiający wymaga instalacji lamp bakteriobójczych w przyszłej pracowni MR? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji jaki typ lamp, pomieszczenia w których będą wymagane oraz liczbę sztuk.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

10. Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jednostek typu „split” w adoptowanych pomieszczeniach czy będzie wymagać zastosowania klimakonwektorów które byłyby zasilane ze szpitalnej sieci wody lodowej?
Odpowiedź: Rozwiązania zgodnie z opisem przedmiotem zamówienia

11. Prosimy o podanie parametrów wody lodowej dostępnej w ramach ogólnej szpitalnej sieci?
Odpowiedź: Parametry wody lodowej dostępnej w ramach ogólnej szpitalnej sieci to 7/12°C

12. Prosimy o potwierdzenie, iż ogólna szpitalna sieć wody lodowej zapewnia stałe parametry przez cały rok.
Odpowiedź: Sieć wody lodowej zapewnia stałe parametry przez cały rok.

13. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na instalację co najmniej jednej jednostki klimatyzacyjnej typu SPLIT (jednostki freonowej) dzięki czemu zapewnione będzie chłodzenie kompresora helu na wypadek awarii szpitalnej sieci wody lodowej.
Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

14. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zastosowanie elektrycznych nawilżaczy parowych na potrzeby wentylacji pracowni MR?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nawilżanie elektryczne

15. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zezwoli na wykorzystanie szpitalnej sieci z uzdatnioną wodą na potrzeby zasilenia nawilżacza parowego?
Odpowiedź: Zamawiający zezwoli pod warunkiem przebudowy około 50 mb instalacji na większą

16. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż odbiór pracowni MR przez Sanepid leży w gestii Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak. Po wcześniejszym uzgodnieniu dokumentacji projektowej przez Wykonawcę z upoważnienia Zmawiającego z odpowiednią jednostką terytorialną Sanepidu.

17. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji w sytuacji gdy nastąpią opóźnienia w adaptacji pomieszczeń nie wynikające z winy Oferenta (np. z uwagi na brak lub opóźnienia decyzji administracyjnych, niezależnych od Oferenta).
Odpowiedź: Zmawiający wydłuża wymagany termin wykonania Zamówienia max. Do 180 dni od daty zawarcia umowy.

18. W ramach specyfikacji SIWZ, Zamawiający wymaga adaptacji również korytarza o powierzchni ok. 80m2 w ramach której konieczna będzie wymiana oświetlenia. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie wymagać wymiany stropu podwieszonego w obszarze korytarza.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wymiany stropu, natomiast wprowadza wymóg malowania sufitu podwieszanego z płyt metalowych Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1A w poz. 2 w pkt. 5.1

19. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie wymagać wymiany/modernizacji warstw posadzkowych na całej powierzchni korytarza.
Odpowiedź: Nie.

20. Układ udostępnionych pomieszczeń wymusza posadowienie rezonansu w takim miejscu w którym konieczne będzie zabudowanie kilku okien zewnętrznych do których nie będzie w przyszłości dostępu od wewnątrz budynku szpitalnego. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający zezwoli na zasłonięcie „ślepych” okien czy będzie wymagać innych rozwiązań.
Odpowiedź: Płaszczyzny przeszkleń okiennych zaklejone folią mleczną (taka sama jaką użyto podczas realizacji Bloku Porodowego), od strony wewnętrznej. Dodatkowo okna przesłonięte białą płaszczyzną np. płyty kartonowo-gipsowej, pomalowanej na biało, zbudowanej w sposób nie pozwalający na widoczność elementów konstrukcji od strony zewnętrznej.

21. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iż w zasadzie nie ma możliwości prowadzenia rury helowej wew. istniejących szachtów. Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na prowadzenie rury helowej po elewacji budynku?
Odpowiedź: Proponuje się poprowadzenie rury helowej na zewnętrznej elewacji budynku, oraz zamaskowanie jej półfilarem przebiegającym od przyziemia do zadaszenia budynku, pokrytego tynkiem identycznym z istniejącą elewacją.

22. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych na gruncie, na zewnątrz budynku obok pracowni MR?
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie skraplaczy na zewnątrz budynku.

23. Przewidziane przez Zamawiającego pomieszczenia dla pracowni rezonansu magnetycznego zlokalizowane są w pobliżu ścian zewnętrznych budynku. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, iż silne pole magnetyczne generowane przez rezonans magnetyczny będzie wychodzić poza obrys budynku. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści wykonanie ogrodzenia na zewnątrz budynku ograniczającego dostęp osobom postronnym do strefy silnego pola magnetycznego?
Odpowiedz: Proponuje się wykonanie ogrodzenia wzorowanego na istniejącym w tym obszarze.

24. Po analizie udostępnionego planu wskazującego zakres pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji oraz po wizji lokalnej stwierdzono, iż nie będzie możliwe spełnienie niektórych przepisów budowlanych dla budynków szpitalnych (jak np. minimalna wymagana szerokość ciągów komunikacyjnych). Nie będzie również możliwości zapewnienia wymaganego węzła sanitarnego. Zwracamy się zatem z prośbą o zgodę na modyfikację obszaru przeznaczonego do adaptacji wg. załączonego rysunku (nazwa rysunku: „Nowy obszar adaptacji”
Odpowiedz: Nie. Zamawiający nie akceptuje załączonego rysunku. Zamawiający dopuszcza powiększenie obszaru objętego zamówieniem w niewielkim zakresie tj. max. 5%.


Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1A w poz. 2 w pkt. 5.3 poprzez dodanie ppkt.13 o następującej treści:
13) Wykonanie przebudowy istniejących kanałów wentylacji mechanicznej w istniejącym pomieszczeniu Centralnej Sterylizatornii ( strona czysta ).


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem.


Wykaz załączników:
1. opis przedmiotu zamówienia – modyfikacja
2. projekt umowy – modyfikacjaOtrzymują: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-11-21
Odpowiedź:dodano: 2014-11-21
w plikach do pobrania znajduje się załącznik do pytań pod nazwą "Nowy Obszar adaptacji"

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-12-31
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
Faks. 14 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-86-5922/14 Tarnów,2014-12-31

Dotyczy: jest zakup dostawa , instalacja, montaż i uruchomienie : Rezonansu Magnetycznego wraz z wyposażeniem i przebudową pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla poprawnego funkcjonowania rezonansu magnetycznego w budynku B Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 86/2014


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonano wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr oferty Nazwa Wykonawcy Wartość zakresu brutto
01 Alteris S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice 3 499 710,00
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów opisanych w SIWZ spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

2. Ocena ofert (70% cena oraz 30% jakość)

Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 0,70 0,30 100%
1 ALTERIS 10,00 10,00
ALTERIS 35,00 15,00 50,00

3. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
1) Alteris S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice


4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.


Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym złożono tylko jedną ofertę. Umowa z dnia 08.01.2015 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a


Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2015-01-19
08.01.20015 r Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
Alteris S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
3 499 710,00