Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

124- BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA POTRZEB ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OŚRODKA PSYCHIATRYCZNEGO WRAZ ZE SPECJALISTYCZNĄ PORADNIĄ KONSULTACYJNĄ I ZESPOŁEM TECHNICZNO – ADMINISTRACYJNYM DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. Ł

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lukasz.med.pl

Tarnów: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA POTRZEB ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OŚRODKA PSYCHIATRYCZNEGO WRAZ ZE SPECJALISTYCZNĄ PORADNIĄ KONSULTACYJNĄ I ZESPOŁEM TECHNICZNO - ADMINISTRACYJNYM DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE NA DZ. NR 164-21 OBR. NR 0213 PRZY UL. LWOWSKIEJ W TARNOWIE Z WŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN800 zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Numer ogłoszenia: 323040 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA POTRZEB ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OŚRODKA PSYCHIATRYCZNEGO WRAZ ZE SPECJALISTYCZNĄ PORADNIĄ KONSULTACYJNĄ I ZESPOŁEM TECHNICZNO - ADMINISTRACYJNYM DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE NA DZ. NR 164-21 OBR. NR 0213 PRZY UL. LWOWSKIEJ W TARNOWIE Z WŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN800 zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA POTRZEB ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OŚRODKA PSYCHIATRYCZNEGO WRAZ ZE SPECJALISTYCZNĄ PORADNIĄ KONSULTACYJNĄ I ZESPOŁEM TECHNICZNO - ADMINISTRACYJNYM DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE NA DZ. NR 164-21 OBR. NR 0213 PRZY UL. LWOWSKIEJ W TARNOWIE Z WŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN800 zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej potwierdzającej wysokość zgromadzonych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 150 000,00 zł oraz opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości min. 150 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. -oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 2),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: a) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, b) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, c) zmiana obowiązujących przepisów, d) podniesienie wydajności urządzeń, e) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, f) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, g) zaistnienie wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, (deszcz, śnieg, mróz, itp.). h) siła wyższa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów Budynek Administracji Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów Budynek Administracji Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Załącznik - 2014-09-30 (0140930114235-siwz 25.doc)
Załącznik - 2014-09-30 (0140930114244-umowa poprawiona.doc)
Załącznik - 2014-09-30 (0140930114249-kodeks etyki.pdf)
Załącznik - 2014-09-30 (0140930114256-projekt kanalizacji deszczowej.zip)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-10-10
Odpowiedź:dodano: 2014-10-10
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/124/AN/ 4565 /14 Tarnów,2014-10-09


Dotyczy: przetarg nieograniczony „BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA POTRZEB ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OŚRODKA PSYCHIATRYCZNEGO WRAZ ZE SPECJALISTYCZNĄ PORADNIĄ KONSULTACYJNĄ I ZESPOŁEM TECHNICZNO – ADMINISTRACYJNYM DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE NA DZ. NR 164/21 OBR. NR 0213 PRZY UL. LWOWSKIEJ W TARNOWIE Z WŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN800”, znak sprawy: 124/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.10.2014 Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Inwestor posiada pozwolenie na budowę? Kiedy Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę?
Ad.1 Tak Zamawiający posiada pozwolenie na budowę z dnia 25.09.2014 r., wniosek został złożony 05.09.2014 r.

2. Czy Inwestor posiada operat wodnoprawny w danym zakresie?
Ad.2 Tak, Zamawiający posiada operat wodnoprawny.

3. Czy teren, na którym mają być prowadzone prace został przekazany innym firmom.
Ad.3 Tak.

4. Czy Inwestor ustalił warunki włączenia się do studni KD10? Z kim należy ustalić wejście na teren budowy, który został przekazany pod realizację „Budowa Ośrodka Psychiatrycznego wraz ze Specjalistyczną Poradnią Konsultacyjną i zespołem techniczno – administracyjnym dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”?
Ad.4
- W dokumentacji brak oznaczenia studni KD10. Proszę o wyjaśnienia.
- Przekazanie placu budowy nastąpi w obecności Zamawiającego, Wykonawcy i Wykonawcy robót „Budowa Ośrodka Psychiatrycznego”. W tym zakresie, w którym wspólnie będą wykonywane prace wymagane jest współdziałanie tych Wykonawców.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2014-10-10
Odpowiedź:dodano: 2014-10-10
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/124/AN/4566/14 Tarnów,2014-10-09


Dotyczy: przetarg nieograniczony „BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA POTRZEB ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OŚRODKA PSYCHIATRYCZNEGO WRAZ ZE SPECJALISTYCZNĄ PORADNIĄ KONSULTACYJNĄ I ZESPOŁEM TECHNICZNO – ADMINISTRACYJNYM DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE NA DZ. NR 164/21 OBR. NR 0213 PRZY UL. LWOWSKIEJ W TARNOWIE Z WŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN800”, znak sprawy: 124/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.10.2014 Zamawiający wyjaśnia:


1. Czy jeżeli w terenie są nie zinwentaryzowane instalacje i urządzenia, to w razie uszkodzenia jakiegoś kto będzie ponosił koszty ewentualnej naprawy, a także kto poniesie koszty ewentualnej przekładki kolidującego uzbrojenia ?
Ad.1 Według posiadanej dokumentacji technicznej i mapy do celów projektowych nie powinny na tym terenie znajdować się nie zinwentaryzowane instalacje i urządzenia. Ewentualne koszty poniesie Zamawiający.

2. Czy Inwestor przewiduje możliwość przedłużenia terminu ze względu na pogodę? Co należy spełnić , aby w przypadku złej pogody przesunąć termin. Prosimy o podanie warunków. Przewidywany termin realizacji to okres jesienno - zimowy, gdzie w przypadku dużych opadów realizacja prace nie będą możliwa.
Ad.2 Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zadania (patrz § 17 ust. 12 projektu umowy). Warunkiem dokonania zmian o których mowa w ust. 12 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany (§ 17 ust.13).


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują: Adresat
a/a
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-10-24
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/124/AH/4805/14 Tarnów, 2014-10-23Dot: „BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA POTRZEB ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OŚRODKA PSYCHIATRYCZNEGO WRAZ ZE SPECJALISTYCZNĄ PORADNIĄ KONSULTACYJNĄ I ZESPOŁEM TECHNICZNO – ADMINISTRACYJNYM DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE NA DZ. NR 164/21 OBR. NR 0213 PRZY UL. LWOWSKIEJ W TARNOWIE Z WŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN800”-spr. 124/14.
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w robotę budowlaną wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

1. Zakład Remontowo – Budowlany Irosław Zięcina, 33-102 Tarnów ul. Fasolowa 15 – 223.860,00 zł brutto


Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach.


Ocena ofert:
PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 ERBUD 7,54
ERBUD 30,15 30,15
5 I. ZIECINA 10,00
I. ZIECINA 40,00 40,00


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Erbud Spółka Akcyjna ul. Puławska 300A, 02-819 Warszawa

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Sękowski” Sp. z o.o. ul. Zgody 89, 33-100 Tarnów

3. P.P.H.U. „Trans – Art” Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski

4. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MARTIN” Marcin Kawa ul. Kazimierza Wielkiego 11,
33-159 Zalasowa

5. Zakład Remontowo – Budowlany Irosław Zięcina, 33-102 Tarnów ul. Fasolowa 15


Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 90 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Sękowski” Sp. z o.o. ul. Zgody 89, 33-100 Tarnów – pismem z dnia 17-10-2014r znak SWLOG-271/124/AN/4674/14 Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oferty. W ocenie Zamawiającego z uwagi na wysokość kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania cena przedmiotowej oferty nie daje gwarancji pełnego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie wykazał okoliczności wskazujących na realność ceny. Złożone wyjaśnienia są ogólnikowe, nieprecyzyjne, niekonkretne, nie ujawniają najważniejszych składników cenotwórczych a tym samym nie pozwalają na uznanie, iż zaoferowana cena nie jest rażąco niska. Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy.

- Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MARTIN” Marcin Kawa ul. Kazimierza Wielkiego 11,
33-159 Zalasowa - pismem z dnia 17-10-2014r znak SWLOG-271/124/AN/4672/14 Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oferty. W ocenie Zamawiającego z uwagi na wysokość kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania cena przedmiotowej oferty nie daje gwarancji pełnego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie wykazał okoliczności wskazujących na realność ceny.
Złożone wyjaśnienia są ogólnikowe, nieprecyzyjne i niekonkretne, nie ujawniają najważniejszych składników cenotwórczych a tym samym nie pozwalają na uznanie, iż zaoferowana cena nie jest rażąco niska. Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy.

- P.P.H.U. „Trans – Art” Bobrowniki Wielkie, ul. Bobrowska 33, 33-131 Łęg Tarnowski - - pismem z dnia 17-10-2014r znak SWLOG-271/124/AH/4673/14 Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oferty. Do wyznaczonego na złożenie wyjaśnień terminu Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień. . Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy.
Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to: 29. 10.2014 r.
Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Podpisał
Z-ca Dyr. Ds. Lecznictwa
Stanisław Łata


Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
A/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-11-06
W wyniku rozstrzygnięcia postepowania przetargowego na BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA POTRZEB ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OŚRODKA PSYCHIATRYCZNEGO WRAZ ZE SPECJALISTYCZNĄ PORADNIĄ KONSULTACYJNĄ I ZESPOŁEM TECHNICZNO – ADMINISTRACYJNYM DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE NA DZ. NR 164/21 OBR. NR 0213 PRZY UL. LWOWSKIEJ W TARNOWIE Z WŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN800 w dniu 04.11.2014 r została zawarta umowa z Wykonawcą:
Zakład Remontowo - Budowlany Irosław Zięcina ul. Fasolowa 15, 33-102 Tarnów