Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

122-Sukcesywna dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

17/09/2014 S178 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Różne produkty lecznicze

2014/S 178-314401

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sukcesywna dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Acidum levofolinicum; roztw.do wstrzyk. i infuzji 0,20g/4ml,
2. Acidum levofolinicum; roztw.do wstrzyk. i infuzji 0,45g/9ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Bevacizumabum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,1g/4ml,
2. Bevacizumabum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,4g/16ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Capecitabinum; tabl.powl. 0,15g * 60,
2. Capecitabinum; tabl.powl. 0,50g * 120.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Carboplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,05g/5ml,
2. Carboplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,15g/15ml,
3. Carboplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,45g/45ml,
4. Carboplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,60g/60ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Cetuximabum; roztw.do infuzji 0,1g/20ml,
2. Cetuximabum; roztw.do infuzji 0,5g/100ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Cisplatinum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,010g/10ml,
2. Cisplatinum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,050g/50ml,
3. Cisplatinum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,100g/100ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Cyclophosphamidum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 0,2g/fiolka,
2. Cyclophosphamidum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 1,0g/fiolka,
3. Ifosfamidum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 1,0g/fiolka,
4. Ifosfamidum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 2,0g/fiolka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Cytarabinum; roztw.do wstrzyk. 1,0g/20ml,
2. Cytarabinum; roztw.do wstrzyk. 2,0g/40ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Dacarbazinum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk.i infuzji 0,1g/fiolka * 10,
2. Dacarbazinum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk.i infuzji 0,2g/fiolka * 10,
3. Dacarbazinum; prosz.do sporz.roztw.do infuzji 0,5g/fiolka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Docetaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,02g/fiolka,
2. Docetaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,08g/fiolka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Doxorubicinum; roztw.do infuzji 0,01g/5ml,
2. Doxorubicinum; roztw.do infuzji 0,05g/25ml,
3. Doxorubicinum; roztw.do infuzji 0,20g/100ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Epirubicini hydrochloridum; roztw.do wstrzyk. 0,01g/5ml,
2. Epirubicini hydrochloridum; roztw.do wstrzyk. 0,05g/25ml,
3. Epirubicini hydrochloridum; roztw.do wstrzyk. 0,10g/50ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Erlotinibum; tabl.powl. 0,10g * 30,
2. Erlotinibum; tabl.powl. 0,15g * 30.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Leki cytostatycfzne
1)Krótki opis
1. Etoposidum; konc.do sporządz.roztw.do infuzji 0,1g/5ml,
2. Etoposidum; konc.do sporządz.roztw.do infuzji 0,2g/10ml,
3. Etoposidum; konc.do sporządz.roztw.do infuzji 0,4g/20ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Everolimusum; tabl. 5mg * 30,
2. Everolimusum; tabl. 10mg * 30.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Fluorouracilum; roztw.do wstrzyk. 1g/20ml,
2. Fluorouracilum; roztw.do wstrzyk. 5g/100ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Gemcitabinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,2g/5ml,
2. Gemcitabinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 1,0g/25ml,
3. Gemcitabinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 2,0g/50ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Irinotecani hydrochloridum trihydricum; konc.do sporz.roztw. do infuzji 0,04g/2ml,
2. Irinotecani hydrochloridum trihydricum; konc.do sporz.roztw. do infuzji 0,1g/5ml,
3. Irinotecani hydrochloridum trihydricum; konc.do sporz.roztw. do infuzji 0,3g/15ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Lapatynibum; tabl.powl. 0,25g * 140,
2. Pazopanibum; tabl.powl. 0,4g * 60.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Mitomycinum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 0,01g/fiolka,
2. Mitomycinum; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 0,02g/fiolka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Oxaliplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,05g/10ml,
2. Oxaliplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,10g/20ml,
3. Oxaliplatinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,20g/40ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Paclitaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,03g/5ml,
2. Paclitaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,10g/16,7ml,
3. Paclitaxelum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,30g/50ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Panitumumabum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,1g/5ml,
2. Panitumumabum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,4g/20ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Pemetreksedum; prosz.do sporz.konc.roztw.do infuzji 0,1g/fiolka,
2. Pemetreksedum; prosz.do sporz.konc.roztw.do infuzji 0,5g/fiolka.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Sunitinibum; kaps.twarde 0,0125g * 28,
2. Sunitinibum; kaps.twarde 0,0250g * 28,
3. Sunitinibum; kaps.twarde 0,0500g * 28.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Temozolomidum; kaps.twarde 0,005g * 5,
2. Temozolomidum; kaps.twarde 0,020g * 5,
3. Temozolomidum; kaps.twarde 0,100g * 5,
4. Temozolomidum; kaps.twarde 0,140g * 5,
5. Temozolomidum; kaps.twarde 0,180g * 5,
6. Temozolomidum; kaps.twarde 0,250g * 5.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,01g/1ml * 10,
2. Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,05g/5ml * 10.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Vinorelbinum; kaps.miękkie 0,02g * 1,
2. Vinorelbinum; kaps.miękkie 0,03g * 1.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Proszek do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego. BCG do immunoterapii. 1 fiolka (1 dawka) zawiera nie mniej niż 2 x 108 i nie więcej niż 3 x 109 żywych cząsteczek BCG, szczep RIVM wyprowadzony ze szczepu 1173-P2. 1 fiolka z proszkiem + 1 system do odtwarzania i podawania (worek z PCV z łącznikami do fiolki i do cewnika) z rozpuszczalnikiem po 50ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
1. Cladribinum; roztw.do infuzji 0,01g/10ml,
2. Fludarabini phosphas; konc.do sporz.roztw.do wstrzyk. 0,05g/2ml,
3. Melphalanum; tabl.powl. 0,002g * 25,
4. Mesnum; roztw.do wstrzyk. 0,4g/4ml * 15amp.,
5. Vinblastini sulfas; prosz.i rozp.do sporz.roztw.do wstrzyk. 0,005g/fiolka * 10,
6. Vincristini sulfas; roztw.do wstrzyk. 0,001g/1ml.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
Abirateroni acetas; tabl. 0,250g * 120

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
Acidum zoledronicum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,004g/5ml

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
Aprepitantum; kaps.twarde 0,125g * 1 i 0,8g * 2

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
Bicalutamidum; tabl.powl. 0,050g * 28

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
Bleomycini sulfas; prosz.do sporz.roztw.do wstrzyk. 15000IU/fiolka

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
Caphosol; płyn 30fiolek A + 30fiolek B

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
Doxorubicinum liposomanum nonpegylatum; proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporz.konc.dyspersji do inf. 0,05g * 2 zest. a 3 fiolki

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
Doxorubicinum liposomanum pegylatum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,002g/10ml

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
Fulvestrantum; roztw.do wstrzyk. 0,25g/5ml * 2amp.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
Methotrexatum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 5,0g/50ml

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
Rituximabum; konc.do sporz.roztw.do inf. 0,1g/10ml * 2fiolki

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
Sorafenibum; tabl.powl. 0,2g * 112

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 43 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
Topotecanum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,001g/1ml

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 44 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
Trastuzumabum; prosz.do przyg.konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,15g/15ml

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 45 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
Wemurafenib; tabl.powl. 0,24mg * 56

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 46 Nazwa: Leki cytostatyczne
1)Krótki opis
Capecitabinum; tabl.powl. 0,30g * 60

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33690000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 360 249 PLN lub na poszczególne zakresy:
Zakres wadium zakres Wadium
1. 2 744 24. 16 720,
2. 22 050 25. 42 055,
3. 11 576 26. 10 897,
4. 2 366 27. 3 922,
5. 4 230 28. 8 147,
6. 2 095 29. 7 011,
7. 1 264 30. 760,
8. 74 31. 8 970,
9. 294 32. 50,
10. 5 859 33. 699,
11. 907 34. 353,
12. 2 687 35. 624,
13. 11 513 36. 867,
14. 756 37. 12 285,
15. 10 131 38. 21 420,
16. 1 721 39. 17 325,
17. 3 991 40. 221,
18. 16 334 41. 21 394,
19. 4 482 42. 7 308,
20. 545 43. 236,
21. 2 060 44. 62 496,
22. 4 202 45. 1 767,
23. 2 520 46. 321.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Kontrakt NFZ

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
-

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz;
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP;
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia;
10) oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 8.9.2014);
11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę);
12) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
122

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.10.2014 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.10.2014 - 11:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
3. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy :
a) numeru katalogowego produktu;
b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów;
c) przedmiotowym (produkt zamienny);
d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie);
e) sposobu konfekcjonowania;
f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego;
g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub
h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub
i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub
j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub
k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.9.2014

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-09-17 (0140917131320-122-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-09-17 (0140917131327-zalacznik nr 1b - opis przedmiotu.xls)
Załącznik - 2014-10-07 (0141007155625-zalacznik nr 1b - modyfikacja.xls)
Załącznik - 2014-10-09 (0141009092112-modyfikacja-projekt umowy.doc)
Załącznik - 2014-12-11 (0141211092331-zawiadomienie o wyborze ofert.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-09-23
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 22.09.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/122/AH/4229/2014Dotyczy: sukcesywna dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie spr. 122/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.09.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający zmieni zapis par. 1.4 z frazy: „Jeśli zamówienie, o którym mowa w ust. 3 nie zawiera innego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia w dni robocze określa się na 24 godziny” na frazę: „Jeśli zamówienie, o którym mowa w ust. 3 nie zawiera dłuższego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia w dni robocze określa się na 24 godziny”.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
2. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 4.5 z 10 % wartości umowy brutto na wartość max. 5 % wartości umowy brutto? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


 Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-09-23

Sprostowanie:dodano: 2014-10-07
Tarnów,2014-10-07

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 122/14

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższy zapis SIWZ: tj. opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, zmienia terminy: składania, otwarcia, wpłaty wadium i inne:

1. Opis przedmiotu zamówienia – Zamawiający dodaje wymóg potwierdzenia w karcie charakterystyki oferowanego produktu leczniczego stabilności fizyko-chemicznej. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Zakresie Nr: 4, 6, 11, 12, 43 (modyfikacja w załączeniu)

Rozdział V ust. 2 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – Zamawiający modyfikuje warunek:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia w szczególności:

1) oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 08.09.2014 roku.)

Warunek po modyfikacji brzmi:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia w szczególności:

1) oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 08.09.2014 roku.)
2) kartę charakterystyki oferowanego produktu leczniczego potwierdzającą wymaganą stabilność fizyko-chemiczną.

2. Termin składania ofert (Rozdział XI, XII): 04.11.2014 r. godz. 10.00, otwarcie 11.30
3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni tj. do 02.01.2015 roku
4. Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 02.01.2015.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem.


......................................................(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył
wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności)

Odpowiedź:dodano: 2014-10-07

Pytanie:dodano: 2014-10-09
Odpowiedź:dodano: 2014-10-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/122/AN/4537/14 Tarnów,2014-10-07


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa leków cytostatycznych, znak sprawy: 1229/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.09.2014 Zamawiający wyjaśnia:Zapytanie 1:
Ze względu na trwające urzędowe zmiany w charakterystyce produktu Cisplatinum Accord,
zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający w pakiecie 6 dopuści do wyceny preparat Cisplatyna Accord 100mg/100ml z udokumentowanymi badaniami stabilnościami roztworu:

„Dla badania przechowywania koncentratu po nakłuciu fiolki- w okresie 14 dni w temperaturze pokojowej (20-25°C)/Nie chronione przed światłem, oraz infuzja Cisplatinum (Accord) o nominalnym stężeniu 0,01mg/ml oraz 0,4mg/ml w 0,9% roztworu chlorku sodu była trwała fizycznie i chemicznie do 21 dni przechowywania w workach Poliolefin (Viaflo) w temperaturze pokojowej (20-25°C)/Nie chronione przed światłem.”

Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi zaproponowanie preparatu wykazującego długoterminową trwałość infuzji co znacząco ułatwi rozwój strategii podziału dawki preparatu oraz umożliwi uniknięcia ewentualnych strat, gdy leczenie jest opóźnione w stosunku do przygotowania infuzji, jak również umożliwi przechowywanie pozostałości w otwartej fiolce do ponownego użycia. Odpowiednia trwałość fizyczna i chemiczna infuzji pod klinicznie istotnymi warunkami jest niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność oraz umożliwia jak najbardziej ekonomiczne wykorzystanie leku.
Ad.1 Zgodnie z dokonaną modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga stabilność po rozcieńczeniu potwierdzoną w karcie charakterystyki produktu leczniczego.


Zapytanie 2:
Czy w pakiecie 11 Zamawiający dopuszcza preparat Doxorubicyna Accord z udokumentowanymi badaniami stabilności roztworu po otwarciu fiolki powyżej 7 dni oraz po rozpuszczeniu powyżej 7 dni co zapewni Zamawiającemu bezpieczną i ekonomiczną pracę z lekiem ?
Ad.2 Zgodnie z dokonaną modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wykreśla wymóg stabilności fizyko-chemicznej.

Zapytanie 3:
Czy w pakiecie 10 Zamawiający dopuszcza preparat Docetaxel Accord z udokumentowanymi badaniami stabilności roztworu po otwarciu fiolki powyżej 7 dni oraz po rozpuszczeniu powyżej 7 dni co zapewni Zamawiającemu bezpieczną i ekonomiczną pracę z lekiem ?
Ad.3 Nie. Zgodnie z dokonaną modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga stabilność po rozcieńczeniu potwierdzoną w karcie charakterystyki produktu leczniczego.Zapytanie 4:
Czy w pakiecie 4 Zamawiający dopuszcza preparat Carboplatyna Accord z udokumentowanymi badaniami stabilności roztworu po otwarciu fiolki powyżej 7 dni oraz po rozpuszczeniu powyżej 7 dni co zapewni Zamawiającemu bezpieczną i ekonomiczną pracę z lekiem ?
Ad.4 Zgodnie z dokonaną modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wykreśla wymóg stabilności fizyko-chemicznej.


Zapytanie 5:
Czy w pakiecie 12 Zamawiający dopuszcza preparat Epirubicyna Accord z udokumentowanymi badaniami stabilności roztworu po otwarciu fiolki powyżej 7 dni oraz po rozpuszczeniu powyżej 7 dni co zapewni Zamawiającemu bezpieczną i ekonomiczną pracę z lekiem ?
Ad.5 Zgodnie z dokonaną modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wykreśla wymóg stabilności fizyko-chemicznej.

Zapytanie 6:
Czy w pakiecie 17 Zamawiający dopuszcza preparat Gemcytabina Accord z udokumentowanymi badaniami stabilności roztworu po otwarciu fiolki powyżej 7 dni oraz po rozpuszczeniu powyżej 7 dni co zapewni Zamawiającemu bezpieczną i ekonomiczną pracę z lekiem ?
Ad.6 Zgodnie z dokonaną modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga stabilność po rozcieńczeniu potwierdzoną w karcie charakterystyki produktu leczniczego.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat
a/aPytanie:dodano: 2014-10-09
Odpowiedź:dodano: 2014-10-09
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 06.10.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/122/AH/.4537/2014
Dotyczy: sukcesywna dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie spr. 122/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.09.2014r., Zamawiający wyjaśnia:


Dot. Zakres nr 16 pozycja 1, 2, Fluorouracilum.

Czy Zamawiający wymaga w zakresie nr 16 pozycja 1,2, wymaga kompatybilności produktu leczniczego Fluorouracilum z Levofolinianem disodowym (Levofolic)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
- Adresat
- a/a

Pytanie:dodano: 2014-10-09
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 07.10.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/122/AH/4537/2014

Dotyczy: sukcesywna dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie spr. 122/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.09.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.1 i §2 ust.6 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §2 ust.10 projektu umowy)?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §4 ust.5 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

4. Do §4 ust.6  projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii towaru poprzez zapis o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegającego reklamacji?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
 Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-10-09

Sprostowanie:dodano: 2014-10-11
11/10/2014 S196 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Polska-Tarnów: Różne produkty lecznicze

2014/S 196-345983

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.9.2014, 2014/S 178-314401)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33690000
Różne produkty lecznicze

Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.

2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia,

10) oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 08.09.2014 roku)

11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)

12) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji

II.2.2) Informacje o opcjach:

—.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29.10.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

29.10.2014 (11:30)

Powinno być:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.

2) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 i pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia;

10) oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 8.9.2014 roku);

11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę);

12) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji

1) kartę charakterystyki oferowanego produktu leczniczego potwierdzającą wymaganą stabilność fizyko-chemiczną dla Zakresu: 6, 10, 16, 17, 22.

II.2.2) Informacje o opcjach:

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu ilościowego o 30 %.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

4.11.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

4.11.2014 (11:30)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź:dodano: 2014-10-11

Pytanie:dodano: 2014-10-13
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 09.10.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/122/AH/4572/2014

Dotyczy: sukcesywna dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie spr. 122/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.10.2014r., Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie dot. Pakietu nr 22 – Paclitaxelum

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 dopuści zaoferowanie produktu Paclitaxel Ebewe, którego trwałość po pierwszym nakłuciu fiolki wynosi 28 dni, natomiast trwałość po rozcieńczeniu 48 godzin i jest potwierdzona wpisem w karcie CHPL proponowanego produktu ?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

 Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-10-13

Pytanie:dodano: 2014-10-22
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 20.10.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/122/AH/4737/2014Dotyczy: sukcesywna dostawa leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie spr. 122/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.10.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

1. Pyt.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z zakresu nr 30 poz nr 5
5.
Vinblastini sulfas; prosz.i rozp.do sporz.roztw.do wstrzyk. 0,005g/fiolka * 10
op.
10
Z powodu problemów z dostępnością oraz przerwy w produkcji.?
Pozytywna odpowiedź spowoduje możliwość przystąpienia do zakresu nr 30.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pyt.2
Dotyczy zakresu nr 27
ZAKRES: 27
 
 
LP.
Nazwa substancji czynnej leku
J.M.
ILOŚĆ
1.
Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,01g/1ml * 10
op.
5
2.
Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,05g/5ml * 10
op.
45

Czy zamawiający dopuszcza preparat Vinorelbiny zarejestrowany do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca wyłącznie w stopniu III i IV, bez rejestracji w stopniu IIB, co uniemożliwia zastosowanie w/w Vinorelbiny do leczenia adjuwantowego chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca? "
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pyt.3
Dotyczy zakresu nr 27 oraz nr 28
ZAKRES: 27
 
 
LP.
Nazwa substancji czynnej leku
J.M.
ILOŚĆ
1.
Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,01g/1ml * 10
op.
5
2.
Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,05g/5ml * 10
op.
45
ZAKRES: 28
 
 

LP.
Nazwa substancji czynnej leku
J.M.
ILOŚĆ

1.
Vinorelbinum; kaps.miękkie 0,02g * 1
szt.
700

2.
Vinorelbinum; kaps.miękkie 0,03g * 1
szt.
600


Czy ze względów terapeutycznych (leczenie inicjowane formą iniekcyjną kontynuowane jest u tego samego pacjenta formą doustną) należy wycenić preparat tego samego producenta (formę doustną i dożylną) aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i by w praktyce istniała możliwość łączenia dawek?”
Odpowiedź: Tak.


Pyt.4 Dotyczy zakresu nr 27
ZAKRES: 27
 
 
LP.
Nazwa substancji czynnej leku
J.M.
ILOŚĆ
1.
Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,01g/1ml * 10
op.
5
2.
Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,05g/5ml * 10
op.
45

Czy Zamawiający wymaga aby preparat Vinorelbine zarejestrowany był zarówno do leczenia adjuwantowego jak i wszystkich pozostałych stopni niedrobnokomórkowego raka płuca "
Odpowiedź: Tak.


Pyt. 5 Dotyczy zakresu nr 27
ZAKRES: 27
 
 
LP.
Nazwa substancji czynnej leku
J.M.
ILOŚĆ
1.
Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,01g/1ml * 10
op.
5
2.
Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,05g/5ml * 10
op.
45
Czy Zamawiający dopuszcza preparat Vinorelbiny zarejestrowany do leczenia pacjentów z przerzutowym rakiem piersi, wyłącznie w monoterapii, co uniemożliwia zastosowanie w/w Vinorelbiny w schematach wielolekowych używanych w leczeniu zaawansowanego raka piersi?”
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pyt. 6 Dotyczy zakresu nr 27
ZAKRES: 27
 
 
LP.
Nazwa substancji czynnej leku
J.M.
ILOŚĆ
1.
Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,01g/1ml * 10
op.
5
2.
Vinorelbinum; konc.do sporz.roztw.do infuzji 0,05g/5ml * 10
op.
45
Czy Zamawiający wymaga preparatu Vinorelbiny,który po rozpuszczeniu w chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań lub w 5% roztworze glukozy do wstrzykiwań jest stabilny pod względem fizyko-chemicznym przez 8 dni w temperaturze pokojowej (tj. 15˚C-25˚C) lub w lodówce (tj. 2˚C-8˚C) w miejscu chronionym od światła i w butelkach z neutralnego szkła, PCW i torebkach z octanu winylu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisał
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n med. Stanisław Łata


Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-10-22

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-12-11
Zawiadomienie o wyborze ofert znajduje się w pliku do pobrania.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-12-23
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę leków cytostatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zostały zawarte umowy z Wykonawcami:
w dniu 16.12.2014r
- Johnson & Johnson Poland Sp.zo.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa - zakres 31,38
- konsorcjum: Amgen Sp.zo.o. ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, Nettle S.A. zakres 23
- Roche Polska Sp. zo.o. ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa - zakres 2,45
- Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice - zakres 15
- GSK Services Sp.zo.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań - zakres 19
- Salus International Spółka z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice - zakres 8,14,40
- Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź- zakres 5,28,46
- Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław- zakres 1,6,9,29,35,37

- w dniu 22.12.2014r
- Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice -zakres 4,22
- Intra Spółka z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa-zakres 13,36,41,44
- Salus International Spółka z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice- zakres 7,16,17,26,33
- Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź- zakres 3,10,11,20,24,25,27,30,32,34,39,42
-Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław-zakres 12,18,
-Bialmed Sp. Z o.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska - zakres 21,43