Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

112 - IMPLANTY NEUROCHIRURGICZNE - stymulatory rdzenia, zaciski, klipsy dla Oddziału Neurochirurgii-Blok Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego Im. Św. Łukasza w Tarnowie.

16/09/2014 S177 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.
II.
III.
IV.
VI.


Polska-Tarnów: Implanty chirurgiczne

2014/S 177-312468Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznegoI.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

ZdrowieI.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nieSekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)

Opis


II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Sukcesywna dostawa: implanty neurochirurgiczne, stymulatory rdzenia, zestawy, zaciski, klipsy zakres nr 1 do 38 dla Oddziału Neurochirurgii – Blok Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kod NUTSII.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznegoII.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej


II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Sukcesywna dostawa: implanty neurochirurgiczne, stymulatory rdzenia, zestawy, zaciski, klipsy zakres nr 1 do 38 dla Oddziału Neurochirurgii – Blok Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nieII.1.8)

Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej częściII.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2)

Wielkość lub zakres zamówienia


II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

Sukcesywna dostawa: implanty neurochirurgiczne, stymulatory rdzenia, zestawy, zaciski, klipsy zakres nr 1 do 38 dla Oddziału Neurochirurgii – Blok Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.II.2.2)

Informacje o opcjach

Opcje: nieII.2.3)

Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nieII.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Śruby do bezpośredniego zespolenia zęba obrotnika

1)

Krótki opis

Śruby do bezpośredniego zespolenia zęba obrotnika.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego

1)

Krótki opis

Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego

1)

Krótki opis

Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego zwykłe.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Protezy trzonów szyjnych

1)

Krótki opis

Protezy trzonów szyjnych typu mesh cylinder (koszyk-cylinder).2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Implanty do zespoleń tylnych kręgosłupa szyjnego zakotwiczanych

1)

Krótki opis

Implant do zespoleń tylnych kręgosłupa szyjnego potyliczno-kręgosłupowych zakotwiczanych w: masywach bocznych, nasadach i za łuki wraz z kością potyliczną.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Ruchoma proteza szyjnego krążka międzykręgowego

1)

Krótki opis

Ruchoma proteza szyjnego krążka międzykręgowego mocowana kilem.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Zestaw do przeskórnej implantacji cementu kostnego

1)

Krótki opis

Zestaw do przeskórnej implantacji cementu kostnego do trzonów kręgowych odcinka piersiowego i lędźwiowego (tzw. Vertebroplastyki) pozwalającej zaopatrzyć 2 poziomy kręgosłupa jedno-czasowo.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Stablizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędźwiowego

1)

Krótki opis

Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędźwiowego – krótko i wieloodcinkowa.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Stabilizator do redukcji i stabilizacji kręgozmyku lędźwiowego

1)

Krótki opis

Stabilizator do redukcji i stabilizacji kręgozmyku lędźwiowego.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Stabilizacja przednio-boczna odcinka Th-L

1)

Krótki opis

Stabilizacja przednio-boczna odcinka Th-L.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych

1)

Krótki opis

Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych typu mesch cylinder (koszyk).2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych

1)

Krótki opis

Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynną regulacją wysokości.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: Proteza ruchoma lędźwiowego krążka

1)

Krótki opis

Proteza ruchoma lędźwiowego krążka.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego

1)

Krótki opis

Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego (cage) z dojścia tylnego (PLIF) wypełnione substytutem kości z dostarczanym systemem do perfuzji szpikiem kostnym lub krwią.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: Wszczep międzytrzonowy

1)

Krótki opis

Wszczep międzytrzonowy (tzw klatka albo „cage”) do odcinka lędźwiowego z dostępu przedniego (ALIF) wypełniona przez producenta biomateriałem, sterylna, z systemem do perfuzji szpikiem kostnym lub krwią.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: Sztuczny substytut przeszczepu kości

1)

Krótki opis

Sztuczny substytut przeszczepu kości dostarczany razem ze strzykawką oraz pojemnikiem do perfuzji biomateriału krwią lub szpikiem kostnym pacjenta.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17 Nazwa: Wszczepy międzytrzonowe

1)

Krótki opis

Wszczepy międzytrzonowe (typu cage) do odcinka szyjnego kręgosłupa wypełniony substytutem kości.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18 Nazwa: Stabilizacja piersiowo lędźwiowa krótkoodcinkowa

1)

Krótki opis

Stabilizacja piersiowo lędźwiowa krótkoodcinkowa.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19 Nazwa: Stabilizacja przeznasadowa

1)

Krótki opis

Stabilizacja przeznasadowa do odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa metodą otwartą z możliwością aplikacji/zamiany na przezskórną.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20 Nazwa: Miękki implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej

1)

Krótki opis

Miękki implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21 Nazwa: Sztywny implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej

1)

Krótki opis

Sztywny implant do dynamicznej stabilizacji międzykolczystej.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22 Nazwa: Kyphoplastyka

1)

Krótki opis

Kyphoplastyka.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23 Nazwa: Stabiliazacja międzytrzonowa odcinka szyjnego

1)

Krótki opis

Stabiliazacja międzytrzonowa odcinka szyjnego typu cage – materiał PEEK.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24 Nazwa: Implant międzytrzonowy

1)

Krótki opis

Implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia bocznego (XLIF) minimalnie inwazyjnego.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25 Nazwa: Półsztywny system

1)

Krótki opis

Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26 Nazwa: Stymulatory rdzeniowe 8-kontaktowe

1)

Krótki opis

Stymulatory rdzeniowe 8-kontaktowe.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27 Nazwa: Stymulatory rdzeniowe

1)

Krótki opis

Stymulatory rdzeniowe, z ogniwem pierwotnym o pojemności 8,9 Ahr (podwójna bateria).2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28 Nazwa: Przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia

1)

Krótki opis

Przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia 8-kontaktowy.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29 Nazwa: Przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia

1)

Krótki opis

Przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia 16-kontaktowy.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30 Nazwa: Zestaw do alloplastyki kręgosłupa szyjnego

1)

Krótki opis

Zestaw do alloplastyki kręgosłupa szyjnego.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 31 Nazwa: Zestaw do alloplastyki kręgosłupa lędźwiowego

1)

Krótki opis

Zestaw do alloplastyki kręgosłupa lędźwiowego.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 32 Nazwa: Przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia 20-kontaktowy

1)

Krótki opis

Przeciwbólowy zestaw do stymulacji rdzenia 20-kontaktowy.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 33 Nazwa: Dynamiczna proteza ruchoma szyjnego krążka

1)

Krótki opis

Dynamiczna proteza ruchoma szyjnego krążka międzykręgowego ze sztucznym wiskoelastycznym jądrem miażdżystym i sztucznym pierścieniem włóknistym.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 34 Nazwa: Zaciski do mocowania płatów kostnych

1)

Krótki opis

Zaciski do mocowania płatów kostnych czaszki.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 35 Nazwa: Klipsy naczyniowe do tętniaków

1)

Krótki opis

Klipsy naczyniowe do tętniaków mózgu.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 36 Nazwa: Mikroplytki do zespoleń kości czaszki

1)

Krótki opis

Mikroplytki do zespoleń kości czaszki.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 37 Nazwa: Cage TLIF

1)

Krótki opis

Cage TLIF do zestawu minimalnie inwazyjnej artodezy z przezskórną stabilizacją.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 38 Nazwa: Cage TLIF samożłobiący

1)

Krótki opis

Cage TLIF samożłobiący.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33184100, 33158210


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)

Warunki dotyczące zamówienia


III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:

1) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 23 196 PLN lub na poszczególne zakresy:
zakres nr wadium; zakres nr wadium
1. 85 PLN; 24. 180 PLN
2. 600 PLN; 25. 2 496 PLN
3. 420 PLN; 26. 1 370 PLN
4. 31 PLN; 27. 1 400 PLN
5. 1 050 PLN; 28. 1 250 PLN
6. 425 PLN; 29. 1 400 PLN
7. 220 PLN; 30. 315 PLN
8. 735 PLN; 31. 160 PLN
9. 623 PLN; 32. 960 PLN
10. 307 PLN; 33. 400 PLN
11. 48 PLN; 34. 850 PLN
12. 180 PLN; 35. 175 PLN
13. 290 PLN; 36. 120 PLN
14. 1 000 PLN; 37. 180 PLN
15. 906 PLN; 38. 80 PLN
16. 480 PLN
17. 550 PLN
18. 850 PLN
19. 1 465 PLN
20. 670 PLN
21. 260 PLN
22. 240 PLN
23. 425 PLNIII.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:


III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:


III.1.4)

Inne szczególne warunki


III.2)

Warunki udziału


III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz;
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP;
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę);
12) szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog, folder zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ potwierdzające wymagane parametry;
13) oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.5.2010 r. Dz. U. nr 107 poz. 679 z 17.6.2010 r. z póź. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania) – zał. nr 3;
14) potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.2. SIWZ – wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto:
zakres nr kwota PLN
1. 8 000
2. 50 000
3. 40 000
4. 3 000
5. 90 000
6. 40 000
7. 20 000
8. 70 000
9. 60 000
10. 30 000
11. 4 000
12. 10 000
13. 20 000
14. 90 000
15. 90 000
16. 40 000
17. 50 000
18. 80 000
19. 100 000
20. 60 000
21. 20 000
22. 20 000
23. 40 000
24. 10 000
25. 200 000
26. 100 000
27. 100 000
28. 100 000
29. 100 000
30. 30 000
31. 10 000
32. 90 000
33. 40 000
34. 80 000
35. 10 000
36. 10 000
37. 10 000
38. 7 000
W przypadku składania ofert na więcej niż 1 zakres n/w dokument pkt. 4 ppkt.10 musi potwierdzić wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równa sumie wysokości wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowej dla poszczególnych zakresów, stanowiących przedmiot oferty.III.2.3)

Kwalifikacje techniczne

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Pzp.III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi


III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu


III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi


Sekcja IV: Procedura


IV.1)

Rodzaj procedury


IV.1.1)

Rodzaj procedury

OtwartaIV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału


IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu


IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia


IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cenaIV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nieIV.3)

Informacje administracyjne


IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

112IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nieIV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, zamawiający Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30 PLN – przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697.IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

30.10.2014 - 10:00IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom


IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

Data: 30.10.2014 - 11:00Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej


VI.3)

Informacje dodatkowe

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności, gdy:
a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub
b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczanego sprzętu, lub
c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub
d) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa, lub
e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.
W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena.VI.4)

Procedury odwoławcze


VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze


KIO
Warszawa
POLSKA


VI.4.2)

Składanie odwołań


VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań


VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11.9.2014

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-09-16 (0140916143254-siwz- ue spr.112.doc)
Zał±cznik - 2014-09-16 (0140916143302-cenowa zal. nr 1 spr.112.xls)
Zał±cznik - 2014-09-16 (0140916143310-formularz 0gol. zal. nr 2 - spr.112.doc)
Zał±cznik - 2014-09-16 (0140916143315-oswiadcz nr 3 spr.112.doc)
Zał±cznik - 2014-09-16 (0140916143321-oswiadczenia 5, 6, spr.112.doc)
Zał±cznik - 2014-09-16 (0140916143327-stano. zal. nr 7 do umowy uzycz spr.112.xls)
Zał±cznik - 2014-09-16 (0140916143332-umowy zal, 4 spr.112.doc)
Zał±cznik - 2014-09-16 (0140916143335-zal nr 1a spr.112.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-09-30
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 29.09.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/112/MJ/4323 /2014
Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów neurochirurgiczne, stymulatory rdzenia, zestawy, zaciski, klipsy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 112/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 24.09.2014r, zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. w Zakresie nr 4 „Protezy trzonów szyjnych typu mesh cylinder (koszyk-cylinder)” (zał±cznik nr 1A – Zakres nr 4) dopuszcza możliwo¶ć złożenia oferty na tytanowe protezy trzonów odcinka szyjnego (koszyki - cylindry) o parametrach:
 koszyki w zakresie ¶rednic Ø10, Ø12, Ø14mm i w zakresie długo¶ci od 20 do 90 mm ze skokiem długo¶ci co 2,5mm, umożliwiaj±ce dopasowanie do każdej wysoko¶ci przestrzeni międzytrzonowej bez konieczno¶ci przycinania?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

2. w Zakresie nr 11 „Protezy trzonów piersiowych i lędĽwiowych” (zał±cznik nr 1A – Zakres nr 11) dopuszcza możliwo¶ć złożenia oferty na tytanowe protezy trzonów (koszyki) o parametrach:
 koszyki w zakresie ¶rednic Ø16, Ø18, Ø20mm i w zakresie długo¶ci od 20 do 90 mm ze skokiem długo¶ci co 5mm, umożliwiaj±ce dopasowanie do każdej wysoko¶ci przestrzeni międzytrzonowej bez konieczno¶ci przycinania?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

3. w Zakresie nr 14 „Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędĽwiowego (cage) z doj¶cia tylnego (PLIF)” (zał±cznik nr 1A – Zakres nr 14) dopuszcza możliwo¶ć złożenia oferty na wszczepy międzytrzonowe o parametrach:
 „wbijane” wszczepy międzytrzonowe z materiału PEEK w zakresie wymiarowym od 8 do 13mm ze stopniowaniem co 1mm bez konieczno¶ci ich obrotu w przestrzeni,
 pakowany osobno sterylny substytut ko¶ci w postaci pasty (strzykawka 0,5cc)?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: Stanisław Łata – Dyrektor DS. Lecznictwa
OdpowiedĽ:dodano: 2014-09-30

Pytanie:dodano: 2014-10-03
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 01.10.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/112/MJ/ 4367 /2014

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów neurochirurgiczne, stymulatory rdzenia, zestawy, zaciski, klipsy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 112/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 22.09.2014r, zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie 1 dotyczy zakresu 35
Czy zamawiaj±cy dopu¶ci możliwo¶ć zaoferowania klipsów typu Yasargil, kształty i rozmiary wg katalogu firmy Aesculap?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Pytanie 2 dotyczy zakresu 35
Czy zamawiaj±cy dopu¶ci możliwo¶ć wyfakturowania rozpakowanych klipsów z komisu po zakończeniu umowy? Producent nie ma możliwo¶ci ponownego spakowania wcze¶niej już rozpakowanego klipsa.
OdpowiedĽ: Tak.
Zgodnie z § 3 ust 6 umowy „Ostatecznie strony dokonaj± rozliczenia przechowywanych wyrobów na dwa tygodnie przed upływem okresu obowi±zywania umowy, o którym mowa w § 5, tzn. zostanie wystawiona faktura za odebrane wyroby medyczne, natomiast nieodebrane wyroby medyczne w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach zostan± zwrócone Wykonawcy.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala
OdpowiedĽ:dodano: 2014-10-03

Pytanie:dodano: 2014-10-10
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 09.10.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/112/MJ/ /2014
Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów neurochirurgiczne, stymulatory rdzenia, zestawy, zaciski, klipsy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 112/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 06.10.2014r, zamawiaj±cy wyja¶nia:

I PROJEKT UMOWY ZAŁ. NR 4
DOTYCZY Zakresu nr 1 do 15, 17 do 21, 23 do 25, 30, 31, 33, 34, 35,36, 37,38

1. Czy Zamawiaj±cy dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następuj±cego zapisu: Za datę dokonania płatno¶ci uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiaj±cy dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust 1, 5, 6
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,1% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy.
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

5. W przypadku wykonania prawa odst±pienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 10 % warto¶ci brutto niezrealizowanej czę¶ci umowy.
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

6. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowi±zku, o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,5% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia w ramach którego dostarczono wadliwe produkty.
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

II PROJEKT UMOWY UŻYCZENIA ZAŁ. NR 8 – Dot. Implantów (nie dotyczy Zakresu: 16,22)
1. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na dodanie zał±cznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w zał±czeniu?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

III PROJEKT UMOWY ZAŁ. NR 4 DOTYCZY Zakresu nr 26, 27, 28, 29, 32.
1. Czy Zamawiaj±cy dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następuj±cego zapisu: Za datę dokonania płatno¶ci uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiaj±cy dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust 1, 5, 6
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,1% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy.
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

5. W przypadku wykonania prawa odst±pienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 10 % warto¶ci brutto niezrealizowanej czę¶ci umowy.
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

6. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowi±zku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,5% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty.
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala


UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy:

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

reprezentowanym przez:
1.

zwanym w dalszej czę¶ci umowy Klientem
a
…………………………..
reprezentowan± przez:
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….

zwanym w dalszej czę¶ci Spółk±

§ 1. Przedmiot umowy
Spółka ……………………….. zobowi±zuje się oddać Klientowi do używania ………………….. (zgodnie z zał±cznikiem).

§ 2. Klauzula własno¶ci
………………………………. pozostaje przez cały czas trwania umowy własno¶ci± Spółki……………………………... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.
Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym …………………………… żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowi±zków wynikaj±cych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy
1. Klient jest zobowi±zany używać ……………………………. zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek czę¶ci przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowi± integraln± czę¶ć umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialno¶ci za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem ……………………….niezgodnie z instrukcjami obsługi.
3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowo¶ci używania ………………………………. przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do ……………………………. w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwi±zać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Klient ponosi odpowiedzialno¶ć za działania własne lub osób trzecich powoduj±ce nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo ż±dać od Klienta zapłaty kwoty, w wysoko¶ci wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do warto¶ci przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgod± Spółki na pi¶mie.
§ 4. Realizacja przedmiotu umowy
Spółka udostępni ……………………………… Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentuj±ce Klienta.

§ 5. Serwis
Spółka zobowi±zuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego …..………………………… wynikaj±cych z ich normalnego używania. Koszty napraw Urz±dzeń wynikaj±ce z używania niezgodnie z instrukcj± obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia
1. Zawiadomienia dotycz±ce umowy dokonywane będ± w formie pisemnej i doręczane drog± pocztow± – listem poleconym.
2. Klient zobowi±zuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będ± uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wyst±pienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własno¶ciowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowi±zany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie o¶wiadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępuj±ca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowi±zki wynikaj±ce z umowy, zobowi±zane s± potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………. ……..do …………..… r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mog± rozwi±zać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwi±zania umowy Klient jest zobowi±zany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ………………… w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikaj±ce z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie spory mog±ce wynikać z niniejszej umowy b±dĽ w zwi±zku z ni± rozstrzygać będzie S±d …………………………………………………… zgodnie z Regulaminem tego S±du.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejsz± umow± stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowę sporz±dzono w 2 jednobrzmi±cych egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.


KLIENT SPÓŁKA

OdpowiedĽ:dodano: 2014-10-10

Pytanie:dodano: 2014-10-15

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 13.10.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/112/MJ/ 4636 /2014
Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów neurochirurgiczne, stymulatory rdzenia, zestawy, zaciski, klipsy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 112/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 08.10.2014r, zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w pakiecie nr 17 klatki międzytrzonowe z dwoma znacznikami radiologicznymi?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
2. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w pakiecie nr 17 w pozycji nr 1 klatki wypełnione bioaktywnym substytutem ko¶ci / ceramiczny fosforan wapnia/, dwufazowa mieszanina : 60% hydroksyapatytu i 40% trójfosforan wapnia ?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiaj±cy w pakiecie nr 34 dopu¶ci zaciski tytanowe w rozmiarach 12mm, 16 mm, 20mm ?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 13.10.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/112/MJ/ 4636 /2014
Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów neurochirurgiczne, stymulatory rdzenia, zestawy, zaciski, klipsy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 112/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 03.10.2014r, zamawiaj±cy wyja¶nia:


Zakres 2
Czy Zamawiaj±cy zaakceptuje płytki tytanowe o grubo¶ci 1,8mm (razem mechanizmem blokuj±cym ¶ruby centralnej. Zakres długo¶ci od 24mm do 93mm. Płytki posiadaj± możliwo¶ć doginania do wymaganego profilu. ¦ruby mocuj±ce do kręgów dystalne o ¶rednicy 4,0mm oraz 4,5mm, długo¶ci 12 – 20mm ze stopniowaniem co 2mm. Każda ze ¶rednic w innym kolorze ułatwiaj±cym identyfikację. ¦ruby mocuj±ce do kręgów centralne o ¶rednicy 4,0mm oraz 4,5mm, długo¶ci 12 – 18mm ze stopniowaniem co 2mm. Każda ze ¶rednic w innym kolorze ułatwiaj±cym identyfikację. Szeroko¶ć płytki od 9,8 – 12,5mm.

OdpowiedĽ: Nie, zamawiaj±cy nie dopuszcza.

Zakres 8
Czy Zamawiaj±cy zaakceptuje ¶ruby transpedikularne z długimi ramionami jedno i wieloosiowe cylindryczne z gwintem na całej długo¶ci i stożkowym rdzeniem o długo¶ci 35 – 55mm, ze skokiem co 5 mm, ¶rednica łba ¶ruby wraz z blokerem 12,8mm; pręty o ¶rednicy 5,5mm i długo¶ci od 40 do 500mm, ł±cznik poprzeczny mocowany na prętach w zakresie długo¶ci 20 – 70mm?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 13.10.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/112/MJ/ 4636 /2014
Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów neurochirurgiczne, stymulatory rdzenia, zestawy, zaciski, klipsy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 112/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 06.10.2014r, zamawiaj±cy wyja¶nia:Pytanie 1 - ZAKRES NR 3. Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu do zespoleń kręgosłupa szyjnego o poniższych parametrach?

Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych. Standardowo dostępne w rozmiarach 12 – 92 mm, stopniowane co 2mm i co 4mm. ¦ruby długo¶ci 12, 14 i 16 mm, ¶rednicy 4,0 i 5,0 mm (typy ¶rub kodowane kolorami). Możliwo¶ć jedno- i wielok±towego ustawienia ¶rub (20 stopni). Płytki niskoprofilowe – wysoko¶ć płytki wraz z zablokowanymi ¶rubami nie przekraczaj±ca 2,0 mm. Samoczynna blokada ¶ruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokuj±cych oraz elementów wystaj±cych ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania ¶ruby w płytce z możliwo¶ci± powtórzenia. Możliwo¶ć zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwo¶ci blokady ¶rub. Zestaw zawieraj±cy narzędzia do ewentualnej ekstrakcji ¶rub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.

OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 2 - ZAKRES NR 8. - Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędĽwiowego
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego systemu stabilizacji odcinka piersiowo-lędĽwiowego?

Zestaw umożliwia trójpłaszczyznow± korekcję deformacji w odcinku piersiowym i lędĽwiowym realizowan± również przez translację i derotację w płaszczyĽnie poprzecznej. ¦ruby tulipanowe sztywne, wieloosiowe, jednopłaszczyznowe, wyci±gowe, biodrowe. Materiał tytan. ¦ruby sztywne i wieloosiowe w rozmiarach: ¶rednica 4.0mm, 4.75mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm; długo¶ć od 20mm do 50mm ze skokiem co 5mm dla ¶rub o ¶rednicy 4.0mm i 4.75mm oraz od 30mm do 55mm ze skokiem co 5mm dla ¶rub o ¶rednicy 5.5, 6.5, 7.5, 8.5mm. ¦ruby biodrowe wieloosiowe o ¶rednicy 6.5, 7.5, 8.5 mm o długo¶ci od 60mm do 90mm ze skokiem co 10mm. ¦rednice ¶rub kodowane kolorami. Wszystkie ¶ruby blokowane uniwersaln± nakrętk± blokuj±c±. Mechanizm blokuj±cy pozwala na blokadę wieloosiowo¶ci z możliwo¶ci± uwolnienia pręta w celu wykonania derotacji. Pręty niskoprofilowe (¶rednica 5.5mm) wstępnie wygięte ze stopu tytanu (Ti-6Al-4V). Długo¶ć od 30 do 80mm, od 100 do 130mm ze skokiem co 5 mm oraz od 80 do 100mm ze skokiem co 10mm. Pręty proste o ¶rednicy 5.5mm, długo¶ci 510mm przycinane na długo¶ć, dostępne w trzech grupach materiałowych: stop tytanu (Ti-6Al-4V), technicznie czysty tytan (CP Ti) oraz kobaltowo-chromowo-molibdenowe (CoCrMo o trzech stopniach twardo¶ci do wyboru operatora). Ł±czniki boczne o długo¶ci 25mm, 35mm, 50mm i 75mm, umożliwiaj±ce wykonanie stabilizacji w przypadku nieosiowego rozmieszczenia ¶rub, a także poł±czenia stabilizacji kręgosłupa lędĽwiowego ze ¶rubami biodrowymi, z pominięciem ko¶ci krzyżowej. Ł±czniki boczne blokowane uniwersaln± nakrętk± blokuj±c±. Pióro gwintu z kołnierzem zapobiegaj±cym „¶cięciu” gwintu, zapobiegaj±cym rozchyleniu skrzydeł ¶ruby, ułatwiaj±cym wprowadzenie nakrętki i stabilizuj±cym konstrukcję. Haki pedikularne tulipanowe sztywne, w trzech rozmiarach. Haki laminarne tulipanowe sztywne, w czterech rozmiarach, lewe i prawe. Haki offsetowe lewe i prawe. Wszystkie haki kodowane kolorami. Wszystkie haki blokowane uniwersaln± nakrętk± blokuj±c±. W zestawie dostępne podkładki do zabiegów z dostępu przedniego oraz ł±czniki typu domino pozwalaj±ce przedłużyć stabilizację bez konieczno¶ci wymiany prętów.
Ł±czniki poprzeczne stałe o długo¶ci od 12mm do 24mm ze skokiem co 2mm oraz teleskopowe w pięciu rozmiarach: XXS 23-29mm, XS 28-38mm, S 25-42mm, M 41-53mm, L 52-75mm.

OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 3 - ZAKRES NR 18. - stabilizacja piersiowo lędĽwiowa krótkoodcinkowa
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnego zestawu do stabilizacji piersiowo lędĽwiowej krótko odcinkowej o poniższych parametrach?

¦ruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe (z ruchom± główk±)w rozmiarach 4,75; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 mm długo¶ci od 30 do 55 mm, skok co 5 mm, materiał tytan. ¦ruby gwintowane na całej długo¶ci o przekroju walca (nie stożkowe). W zestawie dostępne ¶ruby wyci±gowe poliaxialne (przedłużone do kręgozmyków). Haki laminarne sztywne lewe i prawe dostępne w trzech rozmiarach, haki pedikularne dostępne w trzech rozmiarach. Wszystkie ¶ruby i haki kodowane kolorami. Pręty tytanowe gładkie, fabrycznie wygięte o ¶rednicy 5,5 mm o długo¶ci 30 – 80mm i 100 – 130mm ze skokiem co 5 mm oraz 80 – 100mm ze skokiem co 10mm, dodatkowo pręt o długo¶ci 510mm przycinany na długo¶ć. Blokowanie ¶ruby z prętem jednym elementem blokuj±cym, od góry. Pióro gwintu z dodatkowym kołnierzem ułatwiaj±cym wprowadzenie nakrętki, zwiększaj±cym siłę docisku pręta i zapobiegaj±cym rozchyleniu skrzydeł ¶ruby. Ł±czniki poprzeczne teleskopowe, mocowane wielok±towo do pręta, bez konieczno¶ci doginania pręta w pięciu rozmiarach: XXS 23-29mm, XS 28-38mm, S 25-42mm, M 41-53mm, L 52-75mm. . Wszystkie implanty s± trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiaj±cym ich sterylizację i przechowywanie. Konstrukcja ¶rubokręta uniemożliwiaj±ca wypadnięcie ¶rub podczas wkręcania. W zestawie dopychacz do prętów w formie pistoletu zakładany na łeb ¶rub równolegle do osi prętów. Wszystkie implanty trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiaj±cym ich sterylizację i przechowywanie. Tacki narzędziowe posiadaj± oznakowane kodami miejsca przechowywania narzędzi. Instrumentarium dostarczone w kasetach umożliwiaj±cych jego sterylizację i przechowywanie. Klatki międzytrzonowe typu PLIF wykonane z materiału PEEK z tytanowymi znacznikami TRG. Możliwo¶ć odtworzenia i utrzymania wysoko¶ci przestrzeni dysku z możliwo¶ci± korekcji deformacji. Eliminacja konieczno¶ci pobrania jednorodnego przeszczepu kostnego do wypełnienia klatki. Przekrój klatki w płaszczyĽnie strzałkowej klinowo – obły z zaokr±glon± przedni± czę¶ci± klatki w celu jaj łatwego wprowadzenia. Powierzchnia klatek z±bkowana w celu optymalnego osadzenia w przestrzeni międzykręgowej i zabezpieczenia przed samoistnym wysunięciem. Rozmiary klatek: długo¶ć 20 – 25 mm, wysoko¶ć 9 – 15 mm. Klatki dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. Wszystkie implanty posiadaj± stałe znakowanie zawieraj±ce indywidualne cechy i nr serii. Instrumentarium dostarczone w specjalnej kasecie umożliwiaj±cej jego sterylizację i przechowywanie.

OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie 4 - ZAKRES NR 23. - stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego typu cage - materiał PEEK
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie alternatywnej stabilizacji międzytrzonowej odcinka szyjnego typu CAGE – materiał PEEK o poniższych parametrach?
Wsuwane klatki szyjne typu ACIF wykonane z materiału PEEK. Anatomiczny kształt klatek odtwarzaj±cy krzywiznę kręgosłupa szyjnego, łukowata górna powierzchnia klatki. Rozmiary klatek: długo¶ć 13 - 15 mm, wysoko¶ć 4 - 9 mm. Klatki otwarte w wymiarze pionowym w celu zapewnienia optymalnego przerostu kostnego. Obecno¶ć na powierzchniach stycznych klatek ostrych karbów zapobiegaj±cych wysuwaniu się ich z przestrzeni międzytrzonowej. Obecno¶ć na górnej i dolnej powierzchni klatek dodatkowo po 3-ech ostrych kolców w kierunku powierzchni s±siednich trzonów z możliwo¶ci± zaopatrzenia dwóch i więcej poziomów bez konieczno¶ci stosowania dodatkowej stabilizacji
Duża powierzchnia kontaktu wypełnienia klatki z płaszczyzn± trzonów s±siednich kręgów. Możliwo¶ć oceny radiologicznej umiejscowienia klatki na podstawie wtopionych znaczników metalowych widocznych w promieniowaniu RTG. Wszystkie klatki nosz± stałe znakowanie zawieraj±ce indywidualne cechy i nr serii. Dostarczany osobno syntetyczny substytut kostny na bazie fosforanu wapnia w formie iniekcyjnej, dostarczany w sterylnych strzykawkach w postaci gotowej do użycia, dostępny w opakowaniach po 1, 2,5 i 5 ml. Klatki oraz syntetyczny substytut kostny dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach.
Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do implantacji wszystkich rodzajów i wielko¶ci klatek o następuj±cych parametrach: proste (bez krzywizny b±dĽ łamania), ł±czone od przodu z klatk± (nie z boku), z ogranicznikiem umożliwiaj±cym implantację klatki na poż±danej głęboko¶ci w przestrzeni międzykręgowej, w zestawie implanty próbne umożliwiaj±ce odpowiedni dobór wła¶ciwego rozmiaru klatki, zestaw instrumentarium dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiaj±cej jego sterylizację i przechowywanie. Implanty wraz z instrumentarium posiadaj± aktualne ¶wiadectwo CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.

OdpowiedĽ: Nie, klatki musz± być fabrycznie wypełnione substytutem.


Pytanie 5 - ZAKRES NR 23 - Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego typu cage - materiał PEEK
Czy Zamawiaj±cy wymaga, aby stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego typu CAGE – materiał PEEK dostarczana była w sterylnych opakowaniach fabrycznych z terminem utrzymania sterylno¶ci przez minimum 12 miesięcy licz±c od dnia dostawy?

OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 13.10.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/112/MJ/ 4636 /2014
Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów neurochirurgiczne, stymulatory rdzenia, zestawy, zaciski, klipsy dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie. Numer sprawy 112/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 03.10.2014r, zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Czy w Zakresie nr 2 (Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego), Zamawiaj±cy dopuszcza zaoferowanie płyt o maksymalnej grubo¶ci 2,5mm i bez możliwo¶ci wprowadzenia centralnego wkręta?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

2. Czy w Zakresie 8 (Stabilizacja transpedikularna odcinka piersiowo-lędĽwiowego), Zamawiaj±cy dopuszcza zaoferowanie systemu o następuj±cych parametrach:
- 5 zamiast 3 ¶rednic ¶rub: 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm;
- długo¶ci 30-60mm dla ¶rednic 5.5, 6.5, 7.5, 8.5mm, oraz 25 – 50mm dla ¶rednicy 4.5mm, wszystkie stopniowane co 5mm;
- pręty o ¶rednicy 5.5mm w zakresie długo¶ci 25-500mm, standardowe lub posiadaj±ce zakończenie jednostronnie kulowe – umożliwiaj±ce derotację ¶ródoperacyjn±;
- ł±czniki poprzeczne stałe, dostępne w długo¶ciach 20 – 40mm (skok co 2.5mm) i 40 – 60mm (skok co 5mm); ł±czniki regulowane o długo¶ciach 40 – 85mm.

I spełniaj±cego pozostałe wymagania specyfikacji?
OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

3. Czy w Zakresie nr 14 (Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędĽwiowego) Zamawiaj±cy dopuszcza zaoferowanie wszczepów niesterylnych i bez substytutu ko¶ci?

OdpowiedĽ: Nie, Zamawiaj±cy nie dopuszcza, musz± być z substytutem ko¶ci.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisał: Stanisław Łata - Dyrektor ds. Lecznictwa

OdpowiedĽ:dodano: 2014-10-15

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-11-24
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 112 /MJ / 5239 /14 Tarnów, dn. 2014-11-20

Dot. Przetargu nieograniczonego – dostawa implantów neurochirurgicznych, stymulatorów rdzenia, zestawów, zacisków, klipsów - dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę implantów ortopedycznych endoprotez dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty założone przez Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Zakres (pln)
Nr oferty Nazwa Wykonawcy, adres Nr zakresu, cena brutto
11 Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o. ul./ Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakres nr 1 – 8.640,00 PLN
Zakres nr 6 – 44.280,00 PLN
Zakres nr 10 – 32.000,40 PLN
Zakres nr 13 – 44.280,00 PLN
Zakres nr 14 – 106.920,00 PLN
Zakres nr 15 – 95.904,00 PLN
Zakres nr 16 – 50.524,56 PLN
Zakres nr 17 – 54.000,000 PLN
Zakres nr 24 – 18.360,00 PLN

02 Biomet Polska Sp. z o. o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa Zakres nr 2 – 62.100,00 PLN
10 LFC Sp. z o. o. ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra
Zakres nr 3 – 43.200,00 PLN
Zakres nr 4 – 3.726,00 PLN
Zakres nr 8 – 71.280,00 PLN
Zakres nr 11 – 4.860,00 PLN
Zakres nr 23 – 45.360,00 PLN
Zakres nr 33 – 37.260,00 PLN
Zakres nr 38 – 8.100,00 PLN

09 Medtronic Poland Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Zakres nr 5 – 111.456,00 PLN
Zakres nr 19 – 155.520,00 PLN
Zakres nr 20 – 71.280,00 PLN
Zakres nr 28 – 133.920,00 PLN
Zakres nr 29 – 146.070,00 PLN

12 Stryker Polska Sp. z o. o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
Zakres nr 7 – 23.220,00 PLN
Zakres nr 12 – 23.760,00 PLN

03 Aesculap Chifa Sp. z o. o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
Zakres nr 9 – 66.059,71 PLN
Zakres 34 – 73.022,14 PLN
Zakres 35 – 17.496,00 PLN


04 NovaSpine Sp. Z o. o. ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały Zakres nr 18 – 54.766,80 PLN
Zakres nr 22 – 33.480,00 PLN

06 Paradigm Spine Polska Sp. z o. o. ul. Wronia 45/203,00-870 Warszawa
Zakres nr 21 – 27.000,00 PLN
08 Alteris S.A. ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice Zakres nr 25 – 267.840,00 PLN
Zakres nr 30 – 33.480,00 PLN
Zakres nr 31 – 17.064,00 PLN
01 ST.Jude Medical SP. z o. o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa Zakres 26 – 140.400,00 PLN
Zakres nr 27 – 152.280,00 PLN
Zakres 32 - 101.088,00 PLN
W my¶l art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano oferty z najniższ± cen±.
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę, nie podlegaj±c± odrzuceniu odnosz±c± się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:


nazwa OFERENTA 100% 100%
11 J&J 10,00
50,00 50,00
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 biomet 10,00
50,00 50,00
4 novaspine 6,39
31,94 31,94
9 medtrinic 7,19
35,94 35,94
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 nuvasive 5,42
27,12 27,12
10 lfc 10,00
50,00 50,00
11 J&J 8,00
40,00 40,00
12 STRYKER 5,00
25,00 25,00
Zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
10 lfc 10,00
50,00 50,00
Zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 medtronic 10,00
50,00 50,00

Zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
11 J&J 10,00
50,00 50,00
Zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
4 novaspine 7,44
37,20 37,20
12 STRYKER 10,00
50,00 50,00
Zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 biomet 5,91
29,57 29,57
4 novaspine 8,65
43,27 43,27
10 lfc 10,00
50,00 50,00
Zakres 9 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 aesculap 10,00
50,00 50,00
Zakres 10 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
11 J&J 10,00
50,00 50,00
Zakres 11 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
10 lfc 10,00
50,00 50,00

Zakres 12 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
12 STRYKER 10,00
50,00 50,00
Zakres 13 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
11 J&J 10,00
50,00 50,00
Zakres 14 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
11 J&J 10,00
50,00 50,00
Zakres 15 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
11 J&J 10,00
50,00 50,00

Zakres 16 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
11 J&J 10,00
50,00 50,00
Zakres 17 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
11 J&J 10,00
50,00 50,00
Zakres 18 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 biomet 6,73
33,63 33,63
4 novaspine 10,00
50,00 50,00
Zakres 19 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 medtronic 10,00
50,00 50,00
Zakres 20 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 medtronic 10,00
50,00 50,00
Zakres 21 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 paradigm 10,00
50,00 50,00
Zakres 22 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
4 novaspine 10,00
50,00 50,00
11 J&J 8,86
44,29 44,29
Zakres 23 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
4 novaspine 6,22
31,11 31,11
10 lfc 10,00
50,00 50,00
12 STRYKER 7,30
36,52 36,52
Zakres 24 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
11 J&J 10,00
50,00 50,00
Zakres 25 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
8 alteris 10,00
50,00 50,00

Zakres 26 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 st.jude 10,00
50,00 50,00

Zakres 27 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 st.jude 10,00
50,00 50,00

Zakres 28 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 medtronic 10,00
50,00 50,00
Zakres 29 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 medtronic 10,00
50,00 50,00

Zakres 30 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
8 alteris 10,00
50,00 50,00
Zakres 31 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
8 alteris 10,00
50,00 50,00

Zakres 32 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 st.jude 10,00
50,00 50,00

Zakres 33 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1o lfc 10,00
50,00 50,00
Zakres 34 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 aesculap 10,00
50,00 50,00
6 impomed 9,61
48,03 48,03
ZAKRES 35
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 aesculap 10,00
50,00 50,00

ZAKRES 38
nazwa OFERENTA 100% 100%
10 lfc 10,00
50,00 50,00


2. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
01 – ST.Jude Medical SP. z o. o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
02 – Biomet Polska Sp. z o. o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa
03 - Aesculap Chifa Sp. z o. o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
04 - NovaSpine Sp.z o. o. ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały
05 – NuVasive Poland Sp. z o. o. ul. Wronia 45/201, 00-870 Warszawa
06 - Paradigm Spine Polska Sp. z o.o. ul. Wronia 45/203,00-870 Warszawa
07 – IMC Impomed Centrum S.A. ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa
08 - Alteris S. A. ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
09 - Medtronic Poland Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
10 - LFC Sp. z o. o. ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra
11 - Johnson&Johnson Poland Sp. Z o. o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
12 - Stryker Polska Sp. z o. o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

3. W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
5. Zakres nr 36 i 37 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegaj±cej odrzuceniu (...)”
Termin po upływie którego może być zawarta umowa: 04.12.2014 roku
Pouczenie:
Ponadto zgodnie z art. 182 ust.1 i pkt. 1 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia, je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art. 27 ust.2(...)” ..
Proszę o odwrotne potwierdzenie (piecz±tk± i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma, oryginał wysłano poczt±.
Otrzymuj± :
Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a
Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-12-12
05 grudnia 2014 roku Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z:
11 Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o. ul./ Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Zakres nr 1 – 8.640,00 PLN
Zakres nr 6 – 44.280,00 PLN
Zakres nr 10 – 32.000,40 PLN
Zakres nr 13 – 44.280,00 PLN
Zakres nr 14 – 106.920,00 PLN
Zakres nr 15 – 95.904,00 PLN
Zakres nr 16 – 50.524,56 PLN
Zakres nr 17 – 54.000,000 PLN
Zakres nr 24 – 18.360,00 PLN

02 Biomet Polska Sp. z o. o. ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa Zakres nr 2 – 62.100,00 PLN
10 LFC Sp. z o. o. ul. Kożuchowska 41, 65-364 Zielona Góra
Zakres nr 3 – 43.200,00 PLN
Zakres nr 4 – 3.726,00 PLN
Zakres nr 8 – 71.280,00 PLN
Zakres nr 11 – 4.860,00 PLN
Zakres nr 23 – 45.360,00 PLN
Zakres nr 33 – 37.260,00 PLN
Zakres nr 38 – 8.100,00 PLN

09 Medtronic Poland Sp. z o. o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Zakres nr 5 – 111.456,00 PLN
Zakres nr 19 – 155.520,00 PLN
Zakres nr 20 – 71.280,00 PLN
Zakres nr 28 – 133.920,00 PLN
Zakres nr 29 – 146.070,00 PLN

12 Stryker Polska Sp. z o. o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
Zakres nr 7 – 23.220,00 PLN
Zakres nr 12 – 23.760,00 PLN

03 Aesculap Chifa Sp. z o. o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l
Zakres nr 9 – 66.059,71 PLN
Zakres 34 – 73.022,14 PLN
Zakres 35 – 17.496,00 PLN


04 NovaSpine Sp. Z o. o. ul. Piaskowa 31, 55-040 Tyniec Mały Zakres nr 18 – 54.766,80 PLN
Zakres nr 22 – 33.480,00 PLN

06 Paradigm Spine Polska Sp. z o. o. ul. Wronia 45/203,00-870 Warszawa
Zakres nr 21 – 27.000,00 PLN
08 Alteris S.A. ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice Zakres nr 25 – 267.840,00 PLN
Zakres nr 30 – 33.480,00 PLN
Zakres nr 31 – 17.064,00 PLN
01 ST.Jude Medical SP. z o. o. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa Zakres 26 – 140.400,00 PLN
Zakres nr 27 – 152.280,00 PLN
Zakres 32 - 101.088,00 PLN