Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

118-sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, antybiotyków, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, środków kontrastowych, albumin oraz leków różnych

13/09/2014 S176 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.
II.
III.
IV.
VI.


Polska-Tarnów: Różne produkty lecznicze

2014/S 176-310324Ogłoszenie o zamówieniu


Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyka
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Dział Logistyki
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Hajnysz
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl


I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznegoI.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności

ZdrowieI.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nieSekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)

Opis


II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, antybiotyków, żywienia jelitowego i pozajelitowego, srodków kontrastowych, albumin oraz leków różnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka
Kod NUTSII.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznegoII.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej


II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu

Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, antybiotyków, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, środków kontrastowych, albumin oraz leków różnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nieII.1.8)

Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej częściII.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2)

Wielkość lub zakres zamówienia


II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, antybiotyków, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, środków kontrastowych, albumin oraz leków różnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-93).
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 701 407 PLNII.2.2)

Informacje o opcjach

Opcje: nieII.2.3)

Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nieII.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: PŁYNY INFUZYJNE

1)

Krótki opis

1. NATRIUM CHLORATUM inf. 0,9% 500ml - podwójny worek polietylenowy
2. NATRIUM CHLORATUM inf. 0,9% 250ml - podwójny worek polietylenowy
3. NATRIUM CHLORATUM inf. 0,9% 100ml - podwójny worek polietylenowy2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: NAZWA LEKU- płyny infuzyjne w sztywnych opakowaniach polietylenowych

1)

Krótki opis

1. AQUA PRO INJECTIONE inf. 500ml
2. NATRIUM CHLORATUM inf. 0,9% 500ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: NAZWA LEKU - płyny infuzyjne w opakowaniach wyposażonych w dwa niezależne, zabezpieczone porty.

1)

Krótki opis

1. GLUCOSUM + NATRIUM CHLORATUM 1:1inf. 500ml
2. GLUCOSUM + NATRIUM CHLORATUM 1:1 inf.250ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: NAZWA LEKU - płyny infuzyjne w opakowaniach wyposażonych w dwa niezależne, zabezpieczone porty.

1)

Krótki opis

1. GLUCOSUM 10% inf. 500ml
2. GLUCOSUM 10% inf. 250ml
3. GLUCOSUM + NATRIUM CHLORATUM 2:1 inf.500ml
4. GLUCOSUM + NATRIUM CHLORATUM 2:1 inf.250ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: NAZWA LEKU - płyny infuzyjne w opakowaniach wyposażonych w dwa niezależne, zabezpieczone porty.

1)

Krótki opis

1. DEKSTRAN 40 000j inf. 500ml
2. DEKSTRAN 40 000j inf.250ml
3. MANNITOL 20% inf. 100ml z uchwytem do zawieszania.
4. MANNITOL 20% inf. 250ml z uchwytem do zawieszania.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: NAZWA LEKU - płyny infuzyjne w opakowaniach wyposażonych w dwa niezależne, zabezpieczone porty.

1)

Krótki opis

1. MANNITOL 15% inf. 100ml z uchwytem do zawieszania.
2. MANNITOL 15% inf. 250ml z uchwytem do zawieszania.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: NAZWA LEKU - płyny infuzyjne w opakowaniach wyposażonych w dwa niezależne, zabezpieczone porty.

1)

Krótki opis

1. AQUA PRO INJECTIONE inf. 250ml
2. GLUCOSUM 5% inf. 500ml
3. GLUCOSUM 5% inf. 250ml
4. SOLUTIO RINGERI inf. 500ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: PŁYNY INFUZYJNE

1)

Krótki opis

1. NATRIUM CHLORATUM inf. 0,9% 1000ml - worek polietylenowy2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: PŁYNY INFUZYJNE

1)

Krótki opis

1. NATRIUM CHLORATUM 0,9% inf. 100 ml - butelka stojąca z korkiem wyposażonym w dwa niezależne, równocenne, zabezpieczone folią porty.
2. NATRIUM CHLORATUM 0,9% inf.250 ml - butelka stojąca z korkiem wyposażonym w dwa niezależne, równocenne, zabezpieczone folią porty.
3. NATRIUM CHLORATUM0,9% inf.500 ml - butelka stojąca z korkiem wyposażonym w dwa niezależne, równocenne, zabezpieczone folią porty.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: PŁYNY INFUZYJNE

1)

Krótki opis

1. Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny inf. 500ml, butelka stojąca z korkiem wyposażonym w dwa niezależne, zabezpieczone porty, o składzie:Na+ 141mmol/l, K+ 5 mmol/l, CH3COO- 34mmol/l, C6H5O73- 3 mmol/l, Ca 2+ 2 mmol/l, Mg2+ 1mmol/l, Cl- 109 mmol/l, osmolarność r-ru 295 mOsmol/l, pH: 5,0-7,52)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: PŁYNY INFUZYJNE

1)

Krótki opis

1. Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny inf. 500ml, butelka stojąca z korkiem wyposażonym w dwa niezależne, zabezpieczone porty, o składzie:Na+ 140mmol/l, K+ 4 mmol/l, mleczanowy 45 mmol/l, Ca 2+ 2,5 mmol/l, Mg2+ 1mmol/l, Cl- 106 mmol/l, osmolarność r-ru 299 mOsmol/l, pH: 4,5-7,52)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: PŁYNY INFUZYJNE

1)

Krótki opis

1. Plasmalyte roztwór do infuzji 500ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: PŁYNY INFUZYJNE

1)

Krótki opis

1. NATRIUM CHLORATUM 0,9% inf. 3 L worek
2. PŁYN NAWADNIAJĄCY INTERWENCYJNY HIPOT. Inf. 500ml
3. PŁYN ŻOŁĄDKOWY inf. 500ml
4. SOLUTIO RINGERI LACTATE inf.500ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: PŁYNY INFUZYJNE

1)

Krótki opis

1. GLUCOSUM 20% inf. 500ml
2. GLUCOSUM 40% inf. 500ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: PŁYNY INFUZYJNE

1)

Krótki opis

1. NATRIUM CHLORATUM inf. 0,9% 500ml roztw. do irygacji w opakowaniu typu " Pour bottle".
2. NATRIUM CHLORATUM inf. 0,9% 1000ml roztw. do irygacji w opakowaniu typu " Pour bottle".2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: PŁYNY INFUZYJNE

1)

Krótki opis

1. NATRIUM CHLORATUM inf. 0,9% 500ml roztw. do irygacji w opakowaniu typu "Ecolav "2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. AMIKACIN SULPH. 0,25g inj./inf.
2. AMIKACIN SULPH. 0,5g inj./inf.
3. AMIKACIN SULPH. 1g inj./inf.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID 600 mg fiol.
2. AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID 1,2 g fiol.
3. AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID 625 mg tabl.
4. AMOXICILLIN / CLAVULANIC ACID 1000 mg tabl.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. AMOTAKS tabl 0,5g x 16
2. CEROXIM zaw. 0,125g/5ml - 50 ml
3. CEROXIM zaw. 0,25g/5ml - 50 ml
4. DALACIN C kaps. 150mg x 16
5. DOXYCYCLIN kaps 0,1g x 10
6. FLUMYCON syrop 5mg/ml 150ml
7. NELOREN inj. 0,6g/2ml x 10
8. NEOMYCYNA 250mg tabl. x 16
9. NORSEPT tabl. 0,4g x 20
10. TAROMENTIN zaw. 457mg/5ml - 140ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. BIORACEF tabl. 0,5g
2. CIPRONEX tabl. 0,5g x 10
3. FLUCONAZOL tabl. 0,05g x 7
4. FLUCONAZOL tabl. 0,1g x 282)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. NEOMYCIN 55ml aer.
2. NEOMYCIN 3g ung.opht.
3. OXYCORT 55ml aer.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. CLARITHROMYCIN tabl. 250mg x 14
2. CLARITHROMYCIN tabl. 500mg x 14
3. CLARITHROMYCIN 0,5 g fiol.
4. CLARITHROMYCIN 0,25g /5ml zaw. 100ml (bez zawartości aspartamu, jako subst. pomocniczej)2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. AMBISOME pr. do inf. 50 mg2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. AMPICILIN 1g inj.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. BIVACYN aer.150 ml
2. PEFLOXACIN inj. 0,4g2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. CEFAZOLIN 1g inj.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. CEFEPIME inj. 1g2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. CEFOTAXIME SODIUM 1g inj.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. CEFTAZIDIM 0,5g r-r do inj./inf.
2. CEFTAZIDIM 1g r-r do inj./inf.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. CEFTRIAKSONE SODIUM 1g inj.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 31 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. CEFUROXIME SODIUM 0,75g inj./inf.
2. CEFUROXIME SODIUM 1,5g inj./inf2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 32 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. CIPROFLOXACINUM r-r do inf. 100mg/50ml w 0,9% NaCl
2. CIPROFLOXACINUM r-r do inf. 200mg/100ml w 0,9%NaCl2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 33 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. CLINDAMYCIN 0,3g / 2ml inj.
2. CLINDAMYCIN 0,6g / 4ml inj.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 34 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. COLISTIN inj./inf. 1 mln2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 35 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. DOXYCYCLIN 0,1g inj.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 36 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. ECALTA pr.i rozp.do sporz. roztw. do inf. 0,1g2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 37 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. ERTAPENEM r-r do inf. 1g2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 38 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. FLUCONAZOL roztw. do inf. 0,1g/50ml
2. FLUCONAZOL roztw. do inf. 0,2g/100ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 39 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. GENTAMICIN 0,08g / 2ml inj. im/iv. x 102)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 40 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. IMIPENEM 0,5 g + CILASTATIN 0,5g r-r do inf.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 41 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. LEVOFLOXACIN r-r do inf. 0,5g/100ml
2. LEVOFLOXACIN tabl.0,5g x 102)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 42 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. LINEZOLID inj. 0,6g /300ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 43 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. MEROPENEM 0,5g r-r do inf. ze wskazaniem do stosowania od 3 miesiąca życia, mozliwość przechowywania po rozpuszczeniu do 24 godz.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 44 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. MEROPENEM r-r do inf.1g2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 45 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. NYSTATYNA zaw. 100 000 jm/ml – 24ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 46 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. PENICILLINUM CRIST.inj. 1mln.
2. PENICILLINUM CRIST.inj. 3mln.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 47 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. PIPERACILLIN + TAZOBACTAM 4,5 g proszek do sporządzania roztw. do inf.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 48 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. TEICOPLANIN inf. 0,2 g
2. TEICOPLANIN inf. 0,4 g2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 49 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. TIGECYCLINE inf.0,05 g x102)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 50 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. UNASYN 3 g inj.
2. UNASYN 1,5 g inj.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 51 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. VANCOMYCIN 0,5g inj. Minimalna trwałość roztworu po rozcieńczeniu - 48 godz. Wskazanie do stosowania u noworodków i niemowląt, poantybiotykowe rzekomobłoniaste zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy wywołane przez Clostridium difficile, trwałość roztworu do podania doustnego minimum 48 godz.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 52 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. VANCOMYCIN 0,5g inj. Minimalna trwałość roztworu po rozcieńczeniu - 48 godz. Wskazanie do stosowania u noworodków i niemowląt, poantybiotykowe rzekomobłoniaste zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy wywołane przez Clostridium difficile, trwałość roztworu do podania doustnego minimum 48 godz.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 53 Nazwa: ANTYBIOTYKI

1)

Krótki opis

1. ZINFORO fiol. 600mg x 102)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 54 Nazwa: ŻYWIENIE DOJELITOEE I POZAJELITOWE

1)

Krótki opis

1. AMINOSTERIL 10 % 500ml
2. AMINOVEN INFANT 5% - 6% 100ml
3. DIPEPTIVEN płyn inf. 100ml
4. SMOFLIPID 20% 100ml
5. OMEGAVEN emulsja do inf. 100ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 55 Nazwa: Zywienie dojelitowe i pozajelitowe

1)

Krótki opis

1. HYDROXYETYLOSKROBIA inf. 6% 500ml – 130/0,4 w 0,9% NaCl
2. HYDROXYETYLOSKROBIA inf. 10% 500ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 56 Nazwa: Zywienie dojelitowe i pozajelitowe

1)

Krótki opis

1. PEPTISORB fl. 500ml
2. PEPTISORB pack 1000ml
3. PROTIFAR proszek 225g
4. NUTRISON STANDARD pack 1000ml
5. NUTRISON ENERGY pack 1000ml
6. DIASON pack 1000ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 57 Nazwa: Zywienie dojelitowe i pozajelitowe

1)

Krótki opis

1. ADDAMEL N amp. 10ml
2. DIBEN płyn fl. 500ml
3. GLYCOPHOS amp. 20ml
4. SOLUVIT N fiol. z liofilizatem
5. PEDITRACE fiol. 10ml
6. VITALIPID N INFANT amp. 10ml
7. VITALIPID N ADULT amp. 10ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 58 Nazwa: Zywienie dojelitowe i pozajelitowe

1)

Krótki opis

1. CERNEVIT fiol.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 59 Nazwa: Zywienie dojelitowe i pozajelitowe

1)

Krótki opis

1. NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN płyn 125ml x 4 szt.
2. NUTRIDRINK PROTEIN płyn 200ML
3. NUTRIDRINK płyn 200ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 60 Nazwa: ŚRODKI KONTRASTOWE

1)

Krótki opis

1. OMNIPAQUE 300mgJ/ml - 20ml
2. OMNIPAQUE 350mgJ/ml - 50ml
3. VISIPAQUE 320mgJ/ml – 50ml
4. VISIPAQUE 320mgJ/ml – 100ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 61 Nazwa: ŚRODKI KONTRASTOWE

1)

Krótki opis

1. ULTRAVIST 370mgJ/ml - 50ml
2. ULTRAVIST 370mgJ/ml - 100ml
3. ULTRAVIST 370mgJ/ml - 200ml
4. ULTRAVIST 370mgJ/ml - 500ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 62 Nazwa: ŚRODKI KONTRASTOWE

1)

Krótki opis

1. BARIUM SULFURICUM 200 g2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 63 Nazwa: ŚRODKI KONTRASTOWE

1)

Krótki opis

1. IOMERON 350mgI/ml - 50ml
2. IOMERON 350mgI/ml - 100ml
3. IOMERON 350mgI/ml - 200ml
4. IOMERON 400mgI/ml - 50ml
5. IOMERON 400mgI/ml - 100ml
6. IOMERON 400mgI/ml - 200ml
7. IOMERON 350mgI/ml - 500ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 64 Nazwa: ŚRODKI KONTRASTOWE

1)

Krótki opis

1. Gadovist 1,0mmol/ml;
1 ml roztworu do wstrzykiwań dożylnych zawiera 604,72 mg/ml (równoważnik 1,0 mmol gadobutrolu, zawierający 157,25mg gadoliny)gadobutrolu fiolka 15 ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 65 Nazwa: ŚRODKI KONTRASTOWE

1)

Krótki opis

1. Omniscan 0,5mmol/l
1ml roztworu zawiera gadodiamid(GdDTPA-BMA) 287,0mg; fiolka 20ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 66 Nazwa: ŚRODKI KONTRASTOWE

1)

Krótki opis

1. Optimark 0,5mmol/l
1ml roztworu zawiera 330,9mg gadowersetamidu; fiolki 20ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 67 Nazwa: ŚRODKI KONTRASTOWE

1)

Krótki opis

1. MultiHance 529mg/ml(0,5mmol/ml),roztwór do wstrzykiwań dożylnych
1 ml roztworu do wstrzykiwań dożylnych zawiera :529 mg gadobenianu dimegluminy fiolka 20ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 68 Nazwa: ŚRODKI KONTRASTROWE

1)

Krótki opis

1 Primovist,0,25mmol/ml,roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka 1ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 181,43 mg soli disodowej kwasu gadoksetynowego, GD-EOB-DTPA disodowy fiolka10ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 69 Nazwa: ŚRODKI KONTRASTOWE

1)

Krótki opis

1 Prohance,279,3mg/ml 0,5mmol/ml,roztwór do wstrzykiwań , 1ml roztworu zawiera : 279,3mg/ml gadoteridolu fiolka 20ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 70 Nazwa: LEKI – RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Betadine płyn antyseptyczny 10% 1 L
2. Borasol płyn 3% 200g
3. Pyoctaninum coeruleum 1% roztwór wodny 20g
4. Spir. Salicylatus 2% płyn op. a 0,8 kg
5. 0,1% Sol.Rivanoli 250 ml
6. Woda Utleniona 3% op. a 100g
7. Woda Utleniona 3% op. a 1 L2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 71 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Spir. 70%, skaż. hibitanem 0,5% op. a 1 L2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 72 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Actiferol Fe pr. 7mg x 30 sasz.
2. Essentiale forte kaps. 300mg x 50
3. Hydroxyzinum inj. 0,1g/2ml x5
4. Nimesil gran. 100mg/2g x 30 sasz.
5. Nitromint aer. 0,4mg/dawkę
6. Pre Nan pr. Od urodzenia 400g2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 73 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Actilyse pr. do inf. 10mg + rozp. 10ml
2. Actilyse pr. do inf. 20mg + rozp. 20ml
3. Actilyse pr. do inf. 50mg + rozp. 50ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 74 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Anatoksyna tężcowa ADS inj. 0,5ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 75 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Brilique tabl. 0,09g x 562)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 76 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Celestone inj. 4mg/ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 77 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Esmocard inj. 2,5g/10ml x 1
2. Esmocard inj. 0,1g/10ml x 52)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 78 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Filgrastim 0,3mg/0,5ml 30mln j.m.amp-strz.
2. Filgrastim 0,48mg/0,5ml 48mln j.m.amp-strz.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 79 Nazwa: LEKI-RÓZNE

1)

Krótki opis

1. Hepa - Merz inj. 5g/10ml x 102)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 80 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Lacidofil kaps. X 602)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 81 Nazwa: LEKI-RÓZNE

1)

Krótki opis

1. Memotropil inf.12g / 60ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 82 Nazwa: LEKI-RÓZNE

1)

Krótki opis

1. MoviPrep proszek do sporz. roztw. x 2 sasz.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 83 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Nalpaina inj.20mg/2ml x 10 amp.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 84 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Octaplex inj. 500 j.m. + rozp.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 85 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Oxynorm inj. 10mg/1ml x 10
2. Oxynorm inj. 20mg/2ml x 102)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 86 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Pantoprazol tabl. 20mg x 282)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 87 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Plavix tabl. 0,3 x 30 tabl.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 88 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Remifentanyl 1mg inj. x 5
2. Remifentanyl 2mg inj. x 52)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 89 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Thiogamma inj. 600mg/20ml x 52)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 90 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Tachyben inj. 50mg/10ml x 5 amp.
2. Tachyben konc. 100mg/20ml x 5 amp.2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 91 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. Tetraspan inj. 6% 500ml2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 92 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. CAFEINE COOPER inj. 0,25g/1ml x 10 Import docelowy
2. GARDENAL inj. 0,04g/2ml Import docelowy2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 93 Nazwa: LEKI-RÓŻNE

1)

Krótki opis

1. THIOPENTAL inj. 0,5g Import docelowy
2. THIOPENTAL inj.1g Import docelowy2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


33690000, 33631400, 33696000


3)

Wielkość lub zakres


4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia


5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)

Warunki dotyczące zamówienia


III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 141 042 PLN lub na poszczególne zakresy:
ZAKRES Wadium ZAKRES Wadium ZAKRES Wadium
1. 7 185 44. 432 87 131
2. 685 45. 1 015 88 281
3. 309 46. 91 89 292
4. 502 47. 341 90 223
5. 935 48. 350 91 232
6. 921 49. 1 278 92 226
7. 1 454 50. 636 93 256
8. 835 51. 74
9. 9 528 52. 541
10. 2 790 53. 305
11. 2 304 54. 1 774
12. 1 416 55. 1 792
13. 1 450 56. 1 342
14. 107 57. 2 325
15. 1 782 58. 530
16. 215 59. 395
17. 1 260 60. 15 599
18. 3 485 61. 9 255
19. 204 62. 82
20. 289 63. 11 118
21. 571 64. 13 565
22. 156 65. 1 042
23. 339 66. 1 278
24. 250 67. 3 115
25. 220 68. 1 994
26. 1 995 69. 890
27. 102 70. 949
28. 588 71. 732
29. 165 72. 293
30. 710 73. 5 274
31. 1 145 74. 900
32. 3 411 75. 174
33. 636 76. 138
34. 79 77. 113
35. 266 78. 742
36. 587 79. 802
37. 1 458 80. 165
38. 374 81. 2 940
39. 91 82. 348
40. 607 83. 118
41. 979 84. 980
42. 979 85. 132
43. 39 86. 40III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Kontrakt NFZIII.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

-III.1.4)

Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nieIII.2)

Warunki udziału


III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 i pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub inny dokument równoważny umożliwiający obrót przedmiotem zamówienia,
10) oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 08.09.2014 roku)
11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
12) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancjiIII.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychIII.2.3)

Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychIII.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych


III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi


III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu


III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi


Sekcja IV: Procedura


IV.1)

Rodzaj procedury


IV.1.1)

Rodzaj procedury

OtwartaIV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału


IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu


IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia


IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cenaIV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nieIV.3)

Informacje administracyjne


IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

118IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nieIV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

28.10.2014 - 10:00IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom


IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

Data: 28.10.2014 - 11:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieVI.3)

Informacje dodatkowe

3. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy :
a) numeru katalogowego produktu,
b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
c) przedmiotowym (produkt zamienny),
d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie),
e) sposobu konfekcjonowania,
f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego,
g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub
h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub
i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub
j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub
k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych ZamawiającegoVI.4)

Procedury odwoławcze


VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze


VI.4.2)

Składanie odwołań


VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań


VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11.9.2014

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-09-13 (0140913111419-118-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2014-09-13 (0140913111426-zalacznik nr 1b.xls)
Zał±cznik - 2014-10-09 (0141009085832-modyfikacja-umowa.doc)
Zał±cznik - 2014-11-24 (0141124095909-zawiadomie o wyborze ofert.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-10-03
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 01.10.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/118/AH/4373/2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę płynów infuzyjnych, antybiotyków, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, ¶rodków kontrastowych, albumin oraz leków różnych – spr. 118/14.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.09.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie dot. Zakresu nr 3, nr 4, nr 7
1. Czy w Zakresie nr 3, nr 4, nr 7 Zamawiaj±cy miał na my¶li płyny infuzyjne w opakowaniach stoj±cych wyposażonych w dwa osobne sterylne, niezależnie zabezpieczone porty nie wymagaj±ce dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co znacznie obniża koszty użytkowania w stosunku do innych opakowań?
OdpowiedĽ: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Pytanie dot. Zakresu 5
Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 5 poz. 1-4 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniach szklanych?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie dot. Zakresu 9
Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 9 w poz. 1-3 wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań Kabi Pac tj. butelki wolnostoj±cej posiadaj±cej dwa oddzielne korki poliizoprenowe, z oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie użytkowania. Większy służy do przył±czenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzj± jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagaj± dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w stosunku do innych opakowań.
Ponadto proponowane przez nas opakowania pomimo, że maj± porty jałowe różnej wielko¶ci to s± bezpieczne, ponieważ posiadaj± dodatkowe zabezpieczenie i nie ulegaj± przypadkowemu zakażeniu poprzez dotknięciem palcem, tak jak to ma miejsce w przypadku opakowań z dwoma równymi portami zabezpieczonymi jedynie foli± aluminiow±.
OdpowiedĽ: Ta, Zamawiaj±cy dopuszcza w Zakresie 9 w poz. 1-3 zaoferowanie opakowań Kabi Pac.

Pytanie dot. Zakresu 12
Czy w Zakresie nr 12 w poz. 1 Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o nazwie handlowej Venolyte o następuj±cym składzie: Roztwór do infuzji zawiera: 500 ml (Sodu octan trójwodny 2,32g; Sodu chlorek 3,01g; Potasu chlorek 0,15g; Magnezu chlorek sze¶ciowodny 0,15g; Elektrolity: Na+ 137,0 mmol/l, K+ 4,0 mmol/l, Mg++ 1,5 mmol/l, Cl-110,0 mmol/l, CH3COO-34,0 mmol/l.
Zwracamy uwagę Zamawiaj±cego, że glukoniany zawarte w opisanym przez Zamawiaj±cego preparacie Plasmalyte mog± w trakcie diagnostyki dawać fałszywe dodatnie wyniki na obecno¶ć Aspergillus w te¶cie EIA u pacjentów nie cierpi±cych na takie zakażenie. Sytuacja taka niesie ze sob± ryzyko błędnej diagnozy co również zwiększa koszty po stronie Zamawiaj±cego. Ponadto Plasmalyte zawiera jony Ca co w przypadku pacjentów, którym podawane s± preparaty krwi konserwowane cytrynianami może doprowadzić do str±cania nierozpuszczalnych soli wapnia.
Proponowany płyn elektrolitowy Venolyte zawiera ponadto najniższ± zawarto¶ć sodu 137,0 mmol/L, a w¶ród płynów wieloelektrolitowych zarówno os molarno¶ć oraz pH s± najbliższe warto¶ci± osoczowym.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Skład oferowanego produktu nie jest róznoważny.
Pytanie dot. Zakresu 13
Czy z Zakresu nr 13 Zamawiaj±cy wydzieli poz. 1. Natrium chloratum 0,9% 3 l worek i poz. 4. Solutio Ringeri Lactate 500 ml do oddzielnego zadania, umożliwi to złożenie korzystnej oferty cenowej na w/w produkty?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie dot. Zakresu 55
1. Czy w Zakresie 55 poz. 1 Zamawiaj±cy wymaga zaoferowania Hydroksyetyloskrobii 6% 500 ml masa cz±steczkowa 130/04 w 0,9% NaCl nie posiadaj±cej przeciwwskazań do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynno¶ci w±troby?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza, ale nie wymaga.
2. Czy Zamawiaj±cy w zakresie 55 w poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnego koloidu (Hydroksyetyloskrobia 10% 500 ml) pod nazw± Voluven 10% w butelce PabiPac?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie dot. Zakresu 57
1. Czy w Zakresie 57 w poz. 2 Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu Diben 500 ml w opakowaniu easybag?
Opakowanie typu flakon nie występuje.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

2. Czy w Zakresie 57 w poz. 3 Zamawiaj±cy miał na my¶li Glycophos 20 ml x 10 fiolek, produkt ten nie występuje w ampułkach.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy w Zakresie 57 w poz. 3 Zamawiaj±cy miał na my¶li Glycophos 20 ml x 10 fiolek.

Pytanie dot. Zakresu 91
Czy w Zakresie 91 poz. 1 Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz. 130/0,38-0,45 w roztworze elektrolitów w opakowaniu worek 500 ml?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala


Otrzymuj±: adresat
a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2014-10-03

Pytanie:dodano: 2014-10-07
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 06.10.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/118/AH/4385/2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę płynów infuzyjnych, antybiotyków, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, ¶rodków kontrastowych, albumin oraz leków różnych – spr. 118/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.10.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie dot. Zakresu 54
Czy Zamawiaj±cy w Zakresie 54 w poz. 1 Aminosteril KE 10% 500 ml (zakończona produkcja) wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Vamin 18. Jest to roztwór aminokwasów bez elektrolitów o stężeniu 11,4%. Preparat o doskonałych wła¶ciwo¶ciach metabolicznych, a dzięki braku elektrolitów łatwo jest dopasować mieszaninę do potrzeb chorego.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Ze względu na różnice w składzie pomiędzy produktami nie jest możliwe uznanie produktów jako równoważnych.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymuj±: adresat
a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2014-10-07

Pytanie:dodano: 2014-10-09
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 07.10.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/118/AH/4535/2014


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę płynów infuzyjnych, antybiotyków, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, ¶rodków kontrastowych, albumin oraz leków różnych – spr. 118/14.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.09.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Zamawiaj±cy zastrzega sobie możliwo¶ć zmian ilo¶ciowych przedmiotu umowy, ale nie okre¶lił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okoliczno¶ciach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilo¶ciowych odno¶nie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w zwi±zku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak okre¶lenia warunków zmiany umowy będzie przes±dzać o nieważno¶ci zapisów z §2 ust.1, 5 i 8 umowy. Czy z zwi±zku z tym, Zamawiaj±cy odst±pi od tych zapisów w umowie?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwo¶ci dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło raż±c± start± dla Wykonawcy), Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wył±czenie tego produktu z umowy bez konieczno¶ci ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §2 yst. 10 projektu umowy).
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

3. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §4 ust.5 poprzez zapis o ewentualnej karze za odst±pienie od umowy w wysoko¶ci 10% warto¶ci brutto NIEZREALIZOWANEJ czę¶ci przedmiotu umowy?
OdpowiedĽ:Nie, zapis pozostaje bez zmian.

4. Do §4 ust.6  projektu umowy. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotycz±cego kar umownych za niedostarczenie w terminie zareklamowanej partii towaru poprzez zapis o karze w wysoko¶ci 1% dziennie liczonej od warto¶ci brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia podlegaj±cego reklamacji?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech
Dyrektor Szpitala
Otrzymuj±: adresat
a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2014-10-09

Pytanie:dodano: 2014-10-13
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 09.10.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/118/AH/4571/2014


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę płynów infuzyjnych, antybiotyków, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, ¶rodków kontrastowych, albumin oraz leków różnych – spr. 118/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.10.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie 1
Czy Zamawiaj±cy w zestawie 1, 4, 6, 7, 8  w formularzu cenowym w kolumnie „j.m.” opisał jednostę miary jako „flakon” jedynie w celu rozliczeniowym (tj. fl = 1szt), natomiast wymaga opakowania opisanego w kolumnie „Nazwa leku”?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy w zestawie 1, 4, 6, 7, 8  w formularzu cenowym w kolumnie „j.m.” opisał jednostę miary jako „flakon” jedynie w celu rozliczeniowym (tj. fl = 1szt), natomiast wymaga opakowania opisanego w kolumnie „Nazwa leku”.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłuzyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.Otrzymuj±: adresat
a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2014-10-13

Pytanie:dodano: 2014-10-13
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 09.10.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/118/AH/4571/2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę płynów infuzyjnych, antybiotyków, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, ¶rodków kontrastowych, albumin oraz leków różnych – spr. 118/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.10.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie nr 1, dot.
Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie 59, pozycja 2 Nutridrink Protein 125 ml zamiast Nutridrink Protein 200 ml?
Nutridrink Protein 125 ml charakteryzuje największa koncentracja białka w mililitrze: 0,14/ ml ( Nutridrink Protein 200 ml 0,1/ml), jest to produkt, który zast±pi Nutridrink Protein 200 ml, który jest obecnie wycofywany z rynku.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wyraża zgodę na zaoferowanie w zakresie 59, pozycja 2 Nutridrink Protein 125 ml zamiast Nutridrink Protein 200 ml.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymuj±: adresat
a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2014-10-13

Pytanie:dodano: 2014-10-13
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 09.10.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/118/AH/4571/2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę płynów infuzyjnych, antybiotyków, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, ¶rodków kontrastowych, albumin oraz leków różnych – spr. 118/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.10.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Pytanie dot. Zakresu 56
1. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w poz. 1 dietę enteraln± Survimed OPD 500 ml - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, oligopeptydowa, zawieraj±ca hydrolizat serwatki, białko 4,5 g/100ml,  o niskiej zawarto¶ci tłuszczu 2,8 g/100ml w tym ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe (olej rybi- EPA, DHA), normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa, o osmolarno¶ci do 300 mosmol/l, w opakowaniu easy bag o objęto¶ci 500 ml.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Ze względu na róznice w składzie produktu nie jest on równoważny.

Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w poz. 2 dietę enteraln± Survimed OPD 1000 ml - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, oligopeptydowa, zawieraj±ca hydrolizat serwatki, białko 4,5 g/100ml,  o niskiej zawarto¶ci tłuszczu 2,8 g/100ml w tym ponad 50% tłuszczy MCT i ω-3 kwasy tłuszczowe (olej rybi- EPA, DHA), normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa, o osmolarno¶ci do 300 mosmol/l, w opakowaniu easy bag o objęto¶ci 1000 ml.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Ze względu na róznice w składzie produktu nie jest on równoważny.

3. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w poz. 3 Fresubin Protein Proszek puszka 300 g  z przeliczeniem ilo¶ci opakowań na 120 sztuk?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza w poz. 3 Fresubin Protein Proszek puszka 300 g  z przeliczeniem ilo¶ci opakowań na 120 sztuk.

4. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w poz. 4 dietę Fresubin Original 1000 ml - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, standardowa, zawieraj±ca białko kazeinowe i sojowe, tłuszcze LCT  i ω-3 kwasy tłuszczowe ( olej rybi- EPA, DHA) , normokaloryczna 1 kcal/ml, bezresztkowa, o osmolarno¶ci do 220 mosmol/l, o smaku neutralnym, w opakowaniu easy bag o objęto¶ci 1000 ml.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Ze względu na róznice w składzie produktu nie jest on równoważny.

5. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w poz. 5 dietę enteraln± Fresubin HP Energy 1000 ml - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa - co najmniej 20% energii białkowej (7,5g/100ml) , zawieraj±ca białko kazeinowe i serwatkowe, tłuszcze MCT, LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe (olej rybi- EPA,DHA), bezresztkowa, o osmolarno¶ci do 300 mosmol/l,  w opakowaniu easy bag o objęto¶ci 1000 ml.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Ze względu na róznice w składzie produktu nie jest on równoważny.

6. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci w poz. 6 dietę enteraln± Diben 1000 ml - Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, przeznaczona dla pacjentów chorych na cukrzycę, o niskiej zawarto¶ci węglowodanów (skrobia  i fruktoza) max. do 10g/100ml, o dużej  zawarto¶ci błonnika – 1,5 g/100ml ( w obj. 1000 ml) i 2,4 g ( w obj. 500 ml), zawieraj±ca białka mleka ( w tym kazeinę), ω-3 kwasy tłuszczowe ( olej rybi- EPA, DHA), normokaloryczna 1 kcal/ml, o osmolarno¶ci do 345 mosmol/l, w opakowaniu easy bag o objęto¶ci 1000 ml.

Nadmieniamy że wszystkie  proponowane diety enteralne zawieraj± omega-3 kwasy tłuszczowe oraz s± dietami niskosodowymi opartmi na białku kazeinowym i serwatkowym
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Ze względu na róznice w składzie produktu nie jest on równoważny.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymuj±: adresat
a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2014-10-13

Pytanie:dodano: 2014-10-13
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 09.10.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/118/AH/4571/2014

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę płynów infuzyjnych, antybiotyków, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, ¶rodków kontrastowych, albumin oraz leków różnych – spr. 118/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.10.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Czy maj±c na uwadze powszechnie przyjęt± na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwo¶ci Unii Europejskiej konstrukcyjn± zasadę neutralno¶ci VAT dla podatnika - podatek ten powinien obci±żać nabywcę (odbiorcę) towarów, nie za¶ Wykonawcę (dostawcę) - celem uniknięcia konieczno¶ci wprowadzania zmian do tre¶ci umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT Zamawiaj±cy dopuszcza zmianę § 2 ust 4 Umowy poprzez umieszczenie zapisu: „ W razie zmiany wysoko¶ci obowi±zuj±cych stawek VAT dotycz±cych przedmiotu umowy, w okresie obowi±zywania umowy, Zamawiaj±cy będzie zobowi±zany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniaj±cego aktualn± (zmienion±) wysoko¶ć stawek VAT."
Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowi±zywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni Umowę szczególnie podatn± na oddziaływania czynników cenotwórczych.
Należy wskazać, iż podatek VAT jest składnikiem ceny stanowi±cym element cenotwórczy - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z póĽn. zm), który znajduje zastosowanie do umów w sprawach zamówień publicznych na podstawie z art, 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póĽn. zm.), Cena stanowi warto¶ć wyrażon± w pieni±dzu, któr± kupuj±cy jest obowi±zany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.
Zastosowanie w/w klauzuli waloryzacyjnej pozwoli na utrzymanie wynagrodzenia "Wykonawcy na poziomie skalkulowanym przez Wykonawcę przy obliczaniu ceny. Z uwagi na fakt, iż zmiany stawek VAT s± niezależne od Stron, Wykonawca nie może skalkulować tych zmian -oblicza cenę przy ustaleniu aktualnie obowi±zuj±cej stawki (w przypadku przeciwnym dopu¶ciłby się błędu przy obliczaniu ceny skutkuj±cej odrzuceniem oferty).
Obci±żanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszaj±c zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiaj±cym a Wykonawc±, skutkuj±c± zmian± umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczno¶ci z prawem zamówień publicznych.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dokonuje modyfikacji w § 2 ust 4 lit. A . Zmodyfikowany wzór umowy
w zał±czeniu.

2. Czy Zamawiaj±cy dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 6 poprzez wprowadzenie następuj±cego zapisu: Za datę dokonania płatno¶ci uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiaj±cy dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust 1, 5, 6
1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,5% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% warto¶ci brutto czę¶ci niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy.
5. W przypadku wykonania prawa odst±pienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 10 % warto¶ci brutto niezrealizowanej czę¶ci umowy.
6. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowi±zku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiaj±cy naliczy karę umown± w wysoko¶ci 0,5% warto¶ci brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% warto¶ci brutto zamówienia w ramach którego dostarczono wadliwe produkty.
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłuzyć się zmodyfikowanym zał±cznikiem.Otrzymuj±: adresat + zał±cznik
a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2014-10-13

Pytanie:dodano: 2014-10-15
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 14.10.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/118/AH/4646/2014


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę płynów infuzyjnych, antybiotyków, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, ¶rodków kontrastowych, albumin oraz leków różnych – spr. 118/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.10.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
Zadanie 84
1. Opisuj±c przedmiot zamówienia w pozycji 84:  Octaplex 500 j.m., Zamawiaj±cy wskazuje na jednego producenta koncentratu ludzkich czynników zespołu prothrombiny, zawężaj±c możliwo¶ć przyst±pienia do przetargu innym producentom w/w koncentratu PCC, a tym samym uzyskaniu konkurencyjnej oferty cenowej. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwo¶ci zaoferowania w pozycji 84 preparatu Prothromplex 600 j.m.?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Zamawiaj±cy w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji 84 wyspecyfikował produkt zawieraj±cy 500 j.m. w przeliczeniu na cz. IX, w konsekwencji czego stwarza sytuację braku możliwo¶ci zaoferowania równoważnego produktu zawieraj±cego w opakowaniu 600 j.m. Zamawiaj±cy zamierza zakupić 40 op. preparatu w dawce 500 j.m. czyli ł±cznie pulę 20 000 j.m. PCC, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiaj±cy dopu¶ci złożenie oferty na preparat w opakowaniu zawieraj±cym 600 j.m. w ilo¶ci 34 opakowań czyli ł±cznie 20 400 j.m. PCC ?
OdpowiedĽ: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymuj±: adresat
a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2014-10-15

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-11-24
Dotyczy: sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, antybiotyków, ożywienia dojelitowego i pozajelitowego, ¶rodków kontrastowych, albumin oraz leków różnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Zawiadomienie o wyborze w pliku do pobrania.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-12-05
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę płynów infuzyjnych, antybiotyków, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, ¶rodków kontrastowych, albumin oraz leków różnych w dniu 26.11.2014 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:
- Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, Zakres 2,6,13,58
- PPHU „SPECJAŁ” ul. Jana Pawła II 80/5, 00-175 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna
Adres do korespondencji: 35-105 Rzeszów ul. B. Żeleńskiego 5 zakres 3,5,10,27,47,54,55,57
- Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A. Wrocław O/ Kraków, 30-149 Kraków ul. Balicka 117 - zakres 11,14,16,91
- Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zb±szyńska 3, 914-342 ŁódĽ - zakres 60,65,74,90
-INTRA Sp. z o.o. ul. Odrow±ża 11, 03-310 Warszawa - zakres 67,69
- Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - zakres 66
- Konsorcjum: Delfarma Sp. z o.o. – lider , Magellan S.AUL. ¦w. Teresy od Dzieciatka Jezus 111, 91-222 ŁódĽ -zakres 48

w dniu 05.12.2014 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:
- Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa zakres 1,4,8,12,
- PPHU „SPECJAŁ” ul. Jana Pawła II 80/5, 00-175 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna
Adres do korespondencji: 35-105 Rzeszów ul. B. Żeleńskiego 5 - zakres 7,15,38,40,44,
- Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysi±clecia 14, 64-300 Nowy Tomy¶l Zakres 9
- Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zb±szyńska 3, 914-342 ŁódĽ - zakres 17,23,32,39,45,56,59,62,72,75,76,80,85
- Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa zakres 18,46,70,82,86
- Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 49-541 Katowice zakres 19,24,26,28,36,41,49,50,53,61,64,68
- NEUCA S.A. 87-100 Toruń ul. Szosa Bydgoska 58 Dział Obsługi Sprzedaży Szpitalnej 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 76 - zakres 20,21,35,73,78
- INTRA Sp. z o.o. ul. Odrow±ża 11, 03-310 Warszawa zakres 22,30,34
- Asclepios S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław zakres 81,83
- MIP Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk - zakres 31,33
- Salus International Spółka z o.o. 40-273 Katowice ul. Pułaskiego 9 - zakres 37,77
- OPTIFARMA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 05-830 Wolica, ul. Zielona 4, Zakres 42,93
- Alpinus Chemia Spółka z o.o., 86-050 Solec Kujawski, ul. Garbary 5- Zakres 71
- Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska -Zakres 84
- GSK Services Sp. z o.o. 60-322 Poznań, ul. Grunwaldzka 189- Zakres 88