Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

119-dostawa nici chirurgicznych, siatki przepuklinowej, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lukasz.med.pl

Tarnów: Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, siatki przepuklinowej, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 300372 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, siatki przepuklinowej, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, siatki przepuklinowej, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

- oświadczenie, że oferowane wyroby/produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji (deklaracja zgodności CE producenta / wpis do rejestru wyrobów medycznych) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie : a) numeru katalogowego produktu, b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, c) przedmiotowym (produkt zamienny), d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie), e) sposobu konfekcjonowania, f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego, g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: NICI SYNTETYCZNE PLECIONE WCHŁANIALNE, POWLEKANE DO PODTRZYMYWANIA BRZEGÓW RANY 10-14 DNI, PO 5 DNIACH CZAS PODTRZYMYWANIA 50% OKRES WCHŁANIANIA DO 42 DNI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./ rok 1op=12 szt 1. Igła ostra półpłaska dł.11mm plastyczna 3/8 koła 45 cm 5/0 5 2. Igła ostra półpłaska dł.16mm 3/8 koła 75 cm 4/0 10 3. Igła ostra półpłaska dł.19mm 3/8 koła 75 cm 4/0 80 4. Igła okrągła ostra dł.17mm 5/8 koła 75 cm 4/0 2 5. Igła ostra półpłaska dł.16mm 3/8 koła 75 cm 3/0 40 6. Igła ostra półpłaska dł.19mm 3/8 koła 75 cm 3/0 40 7. Igła ostra półpłaska dł. 26mm 3/8 koła 75 cm 3/0 5 8. Igła ostra 1/2 koła dł. 22mm 45 cm 3/0 20 9. Igła ostra półpłaska dł. 26mm 3/8 koła 75 cm 2/0 70 10. Igła okrągło-tnąca 1/2 koła dł. 40mm 90 cm 1 100 11. Igła okrągło-tnąca 1/2 koła dł. 48mm 90 cm 1 30 12. Igła okrągło-tnąca 1/2 koła dł. 36mm 90 cm 0 20.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: SZEW ODBARCZAJĄCY SKŁADAJĄCY SIĘ Z: * POWLEKANEGO DRUTU STALOWEGO SKRĘCANEGO Z DWIEMA IGŁAMI OSTRYMI * 2 PŁYTEK ODBARCZAJĄCYCH.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SZEW ODBARCZAJĄCY SKŁADAJĄCY SIĘ Z: * POWLEKANEGO DRUTU STALOWEGO SKRĘCANEGO Z DWIEMA IGŁAMI OSTRYMI * 2 PŁYTEK ODBARCZAJĄCYCH L.p. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./rok 1op=4 szt 1. Igła ostra 100mm 90 cm 1,3mm 25 tolerancja długości igły (+/-) 10mm.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZBROJONA WCHŁANIALNA TASMA KOLAGENOWA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZBROJONA WCHŁANIALNA TASMA KOLAGENOWA L.p. IGŁA Dł. nitki Szer. Taśmy Ilość op./rok 1op=6 szt 1. Igła okrągła tępa 65mm 60 cm 3mm 5.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: SPECJALNY ZESTAW DO SZYCIA W PRZYPADKU NIEWYDOLNOŚCI SZYJKOWEJ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SPECJALNY ZESTAW DO SZYCIA W PRZYPADKU NIEWYDOLNOŚCI SZYJKOWEJ Lp. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Il.op./rok 1op=6 szt 1. 2 igły okrągłe, 1/2 koła, dł 45mm, nitka poliestrowa pleciona niewchłanialna 50 cm 1mm 2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: NICI SYNTETYCZNE PLECIONE WCHŁANIALNE DO PODTRZYMYWANIA BRZEGÓW RANY OK. 30-35 DNI OKRES WCHŁANIANIA MAX. 70 DNI Z POWLECZENIEM ANTYBAKTERYJNYM.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: NICI SYNTETYCZNE PLECIONE WCHŁANIALNE DO PODTRZYMYWANIA BRZEGÓW RANY OK. 30-35 DNI OKRES WCHŁANIANIA MAX. 70 DNI Z POWLECZENIEM ANTYBAKTERYJNYM L.p. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./ rok 1op=12 szt 1. Igła okrągła ½ koła 17 mm 70 cm 5/0 5 2. Igła okrągła ½ koła 17mm 70 cm 4/0 5 3. Igła okrągła ½ koła 26 mm 70 cm 3/0 20 4. Igła okrągła ½ koła 22 mm 70 cm 3/0 15 5. Igła okrągła ½ koła 31 mm 70 cm 3/0 15 6. Igła okrągła ½ koła 17mm 70 cm 3/0 5 7. Igła okrągła ½ koła 26 mm 70 cm 2/0 30 8. Igła okrągła ½ koła 22 mm 70 cm 2/0 15 9. Igła okrągła ½ koła 31mm 70 cm 2/0 15 10. Igła okrągła ½ koła 36 mm 70 cm 0 10 11. Igła okrągła ½ koła 40 mm 70 cm 0 10 12. Igła okrągła ½ koła 48 mm 90 cm 0 10 13. Igła okrągła ½ koła 36 mm 70 cm 1 10 14. Igła okrągła ½ koła 36mm 90 cm 1 10 15. Igła okrągła ½ koła 40 mm 70 cm 1 10 16. Igła okrągła ½ koła 45mm 90 cm 2 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: NICI JEDNOWŁÓKNOWE SYNTETYCZNE WCHŁANIALNE O WYDŁUŻONYM CZASIE PODTRZYMYWANIA BRZEGÓW RANY PODTRZYMYWANIE OK. 2 MIESIĄCE WCHŁANIALNE 182-238 DNI Z POWLECZENIEM ANTYBAKTERYJNYM.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: NICI JEDNOWŁÓKNOWE SYNTETYCZNE WCHŁANIALNE O WYDŁUŻONYM CZASIE PODTRZYMYWANIA BRZEGÓW RANY PODTRZYMYWANIE OK. 2 MIESIĄCE WCHŁANIALNE 182-238 DNI Z POWLECZENIEM ANTYBAKTERYJNYM L.p. IGŁA Dł. nitki Gr. nitki Ilość op./rok 1op=12 szt 1. Igła okrągła podwójna 3/8 koła dł. 13mm 70 cm 6/0 3 2. Igła okrągła 1/2 koła dł.20mm 70 cm 4/0 10 3. Igła okrągła 1/2 koła dł.20mm 70 cm 3/0 3 4. Igła z ostrym końcem 1/2 koła dł.26mm 70 cm 3/0 3 5. Igła okrągła 1/2 koła dł.26mm 70 cm 3/0 10 6. Igła z ostrym końcem 1/2 koła dł.26mm 70 cm 2/0 4 7. Igła okrągła 1/2 koła dł.26mm 70 cm 2/0 10 8. Igła okrągła z ostrym końcem 1/2 koła dł.36mm 90 cm 0 5 9. Igła okrągła 1/2 koła dł.48mm wzmocniona 90 cm 1 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Siatka profilowana z wycięciem do przepukliny pachwinowej dla mężczyzn, polipropylenowa, monofilamentowa, dziana, grubość 0,5 mm, masa powierzchniowa 85g/m2 (+; - )10%, grubość przędzy 0,16 mm..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. NAZWA j.m. Ilość szt./rok 1. Siatka przepuklinowa 45 x 100 Szt. 200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Codubix R1 130 x 125 Szt. 1 Codubix R2 134 x 110 Szt. 2 Codubix R4 75 x 75 Szt. 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. NAZWA j.m. Ilość szt./rok 1. Codubix R1 130 x 125 Szt. 1 2. Codubix R2 134 x 110 Szt. 2 3. Codubix R4 75 x 75 Szt. 1.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Cement kostny 20g.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. NAZWA j.m. Ilość szt./rok 1. Cement kostny 20g Szt. 8.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna (ok. 84dni), duża średnica porów 3-4mm, niska gramatura-28g/m², cienkie filamenty - poniżej 1mm, niski odsetek kurczenia siatki po implantacji - ok. 19%.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna (ok. 84dni), duża średnica porów 3-4mm, niska gramatura-28g/m², cienkie filamenty - poniżej 1mm, niski odsetek kurczenia siatki po implantacji - ok. 19% j.m. Ilość szt./rok 1. 6cm x 11cm Szt. 9 2. 10cm x 15cm Szt. 3 3. 10cm x 12cm Szt. 3.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-09-10 (0140910082114-20140613121729-76-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-09-10 (0140910082117-20140613121829-zalacznik nr 1b.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-09-15
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/119/AH/4125/2014. Tarnów, dnia 15.09.2014r

Dotyczy: sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, siatki przepuklinowej, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –
spr. 119/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.09.2014r., Zamawiający wyjaśnia:
Dotyczy Zakresu 1:

Czy Zamawiający dopuści nici plecione, syntetyczne, powlekane, wchłanialne od 7 do 10 dni, po 5 dniach czas podtrzymywania 45-55%?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą, pod warunkiem zachowania parametrów z pytania 1 dotyczącego tego zakresu?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Poz. 2,3,5,6,7,8, 9 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pod warunkiem zachowania parametrów z pytania 1 dotyczącego tego zakresu?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą ½ koła okrągłą, pod warunkiem zachowania parametrów z pytania 1 dotyczącego tego zakresu?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 24 mm, pod warunkiem zachowania parametrów z pytania 1 dotyczącego tego zakresu?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Poz. 10-12 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną, pod warunkiem zachowania parametrów z pytania 1 dotyczącego tego zakresu?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pod warunkiem zachowania parametrów z pytania 1 dotyczącego tego zakresu?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Dotyczy Zakresu 5 :

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny pleciony, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia o okresie wchłaniania 56-70 dni, wytrzymałość węzła 80% po 2 tyg. 30% po 3 tyg. od wszczepienia?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą Surgalloy (stop stali odporny na złamania i odkształcenia)?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Poz. 1-11, 13,15 Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 75 cm, pod warunkiem zachowania parametrów z pytania 1 dotyczącego tego zakresu?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Poz. 5,9 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm, pod warunkiem zachowania parametrów z pytania 1 dotyczącego tego zakresu?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Poz. 10,13,14 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pod warunkiem zachowania parametrów z pytania 1 dotyczącego tego zakresu?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Poz. 48 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm, pod warunkiem zachowania parametrów z pytania 1 dotyczącego tego zakresu?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.Dotyczy Zakresu 6 :

1. Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy, syntetyczny wykonany z poli-glikonatu, wchłanialny do 180 dni?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
2. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą Surgalloy (stopu stali odpornej na złamania i odkształcenia)?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
3. Poz. 4,6 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą, pod warunkiem zachowania parametrów z pytania 1 dotyczącego tego zakresu?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
4. Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną 37 mm, pod warunkiem zachowania parametrów z pytania 1 dotyczącego tego zakresu?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
5. Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą wykonaną ze stopu stali GS-25?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-09-15

Pytanie:dodano: 2014-09-15
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/119/AH/4125/2014. Tarnów, dnia 15.09.2014r


Dotyczy: sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, siatki przepuklinowej, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –
spr. 119/14.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.09.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

Czy zamawiający dopuści w zakresie 7 sterylne siatki przepuklinowe wykonane z 100% polipropylenu monofilamentowego , grubość siatki 0,47mm , grubość przędzy 0,14mm.
Pozostałe parametry jak w SIWZ.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-09-15

Pytanie:dodano: 2014-09-15
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/119/AH/4125/2014. Tarnów, dnia 15.09.2014r

Dotyczy: sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, siatki przepuklinowej, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –
spr. 119/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.09.2014r., Zamawiający wyjaśnia:
Dotyczy Zakresu nr 7:

Czy zamawiający dopuści:
Siatkę profilowaną z wycięciem do przepukliny pachwinowej dla mężczyzn, polipropylenową, monofilamentową, o grubości 0,53 mm, gramaturze 177 g/m², grubości nici 180 µm, w rozmiarze 4,5 x 10 cm ?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-09-15

Pytanie:dodano: 2014-09-15
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/119/AH/4125/2014. Tarnów, dnia 15.09.2014r


Dotyczy: sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, siatki przepuklinowej, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –
spr. 119/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.09.2014r., Zamawiający wyjaśnia:
dot. wzoru umowy:
1. Czy w § 1 ust. 4, § 3 ust. 2 i 3 Zamawiający poprzez termin dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający poprzez termin dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 4 ust. 5: „w wysokości 10% wartości umowy brutto” na „w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto” ?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-09-15

Pytanie:dodano: 2014-09-15
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/119/AH/4125 /2014. Tarnów, dnia 15.09.2014r

Dotyczy: sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, siatki przepuklinowej, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –
spr. 119/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.09.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

Zakres 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zakresie nici syntetyczne plecione wchłanialne, powlekane, o podtrzymywaniu brzegów rany po 8 – 11 dniach ok. 50% oraz o okresie wchłaniania 42 dni.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 1, poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 12 mm.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Zakres 1, poz. 4, 10, 11
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę okrągłą z tnącym ostrzem.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres 5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Zamawiającemu zależy na powłoce antybakteryjnej.

Zakres 6
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zakresie materiał szewny wchłanialny 180 – 210 dni bez powleczenia antybakteryjnego, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Zamawiającemu zależy na powłoce antybakteryjnej.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-09-15

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-10-03
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniuNasz znak : SWLOG-271/119/AH/4369/14 Tarnów, 2014-10-01


Dot: sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, siatki przepuklinowej, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 119/14.

Zawiadomienie o wyborze ofert


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

1. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
zakres 1 – 77.690,70 zł
zakres 5 – 31.839,22 zł
zakres 6 – 12.886,99 zł
zakres 10 – 2.993,76 zł

2. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
zakres 2 – 7.668,00 zł
zakres 3 – 4.976,64zł
zakres 4 – 788,40 zł

3. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
zakres 7 – 9.720,00 zł
zakres 8 – 5.292,00 zł


Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach.


Zakres 1
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
3
Johnson&Johnson
10,00
 

Johnson&Johnson
40,00
40,000

Zakres 2
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
2
Aesculap
10,00
 

Aesculap
40,00
40,000

Zakres 3nazwa OFERENTA
100%
100%
2
Aesculap
10,00
 

Aesculap
40,00
40,000

Zakres 4nazwa OFERENTA
100%
100%
2
Aesculap
10,00
 

Aesculap
40,00
40,000

Zakres 5nazwa OFERENTA
100%
100%
3
Johnson&Johnson
10,00
 

Johnson&Johnson
40,00
40,000

Zakres 6nazwa OFERENTA
100%
100%
3
Johnson&Johnson
10,00
 

Johnson&Johnson
40,00
40,000

Zakres 7nazwa OFERENTA
100%
100%
1
TZMO
10,00
 

TZMO
40,00
40,000

Zakres 8nazwa OFERENTA
100%
100%
1
TZMO
10,00
 

TZMO
40,00
40,000

Zakres 10nazwa OFERENTA
100%
100%
3
Johnson&Johnson
10,00
 

Johnson&Johnson
40,00
40,000Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

2. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

3. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.

Zamawiający informuje, że w zakresach 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 10 w myśl art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku przetargu nieograniczonego jeżeli złożono tylko jedną ofertę Umowa z dnia 06.10.2014r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie nr 9 „ Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-10-07
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę nici chirurgicznych, siatki przepuklinowej, cementu kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w dniu 06 października 2014 r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:

1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
zakres 7, 8.

2. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
zakres 2, 3, 4

3. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
zakres 1, 5, 6, 10