Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

103-Zakup energii elektrycznej czynnej w ilości 69 023,0 MWh dla 16 podmiotów

23/08/2014 S161 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2014/S 161-288708

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup energii elektrycznej czynnej w ilości 69 023,0 MWh dla 16 podmiotów

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamówienie dotyczy zakupu energii elektrycznej czynnej w ilości 69 023,0 MWh, dla 16 podmiotów – Zamawiających i zostało podzielone na cztery czasookresy podpisywanych umów.
Czasookres 1 zamówienia - zakup energii dla 13 podmiotów i 48 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 43 193,9 MWh – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Czasookres 2 zamówienia – zakup energii dla 1 podmiotu i 1 punktu poboru energii w planowanej ilości energii 502,0 MWh – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Czasookres 3 zamówienia – zakup energii dla 1 podmiotu i 2 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 7 955,0 MWh – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Czasookres 4 zamówienia – zakup energii dla 1 podmiotu i 7 punktów poboru energii w planowanej ilości energii 17 372,1 MWh – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
Umowy sprzedaży energii elektrycznej będą podpisywane przez każdego z Zamawiających osobno.
Zamawiający posiadający umowy kompleksowe wypowiedzieli je i są w trakcie procedury zawierania umów na dystrybucję na czas nieokreślony. Wykonawcy udzielają stosownego Pełnomocnictwa do reprezentowania przez OSD w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży.
Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje dotyczące zmiany sprzedawcy (numer ewidencyjny lub PPE, numer licznika itp.).

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09300000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Strony postanawiają, że możliwe będzie dołączenie nowych punktów poboru energii w trakcie trwania Umowy, dla których Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z warunkami określonymi niniejszą Umową. Dołączenie nowych punktów poboru może wynikać z:
a. przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych obiektów,
b. nabycia tytułu prawnego do lokalu już przyłączonego do sieci.
W takich przypadkach Zamawiający poinformuje pisemnie o zamiarze przejęcia nowego obiektu i zakupu energii dla danego punktu poboru.

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 20 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 455 552 PLN

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
-

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
-

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz;
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP;
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
11) Oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego;
12) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę);
13) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej środki finansowe w wysokości min. 4 000 000 PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości min. 4 000 000 PLN. Dopuszcza się sytuację zsumowania tych dwóch form wykazania się zdolnością finansową tak aby łącznie wynosiły one 4 000 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości brutto 4 000 000 PLN.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane(sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
wykazać że w przeciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał:
— 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto na dostawę energii elektrycznej – Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonując oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostaw zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
103

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 8.10.2014 - 09:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.10.2014 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 8.10.2014 - 11:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:
1) Zmiana ilości sprzedaży w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym zmiana ilości punktów poboru energii wynikająca z np. przyłączenia lub nabycia innego punktu poboru energii, utraty prawa własności do lokalu, nabycia prawa własności do lokalu;
2) Terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy;
3) Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
4) Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami;
5) Zmiany grupy taryfowej, o ile taka zmiana jest możliwa wg taryfy właściwego OSD. W przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały odpowiednie stawki za energię wynikające z § 5 ust.1;
6) Pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT,
c) zmiana stawki podatku akcyzowego zawartego w stawce netto 1 MWh energii elektrycznej czynnej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.8.2014


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-08-25 (0140825130217-103-siwz.doc)
Zał±cznik - 2014-09-19 (0140919133257-odpowiedzi na pyt z dn 01.09..pdf)
Zał±cznik - 2014-09-19 (0140919133308-odpowiedzi na pyt. z dn 12.09.pdf)
Zał±cznik - 2014-09-19 (0140919133312-umowa-modyfikacja.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2014-08-26
Tarnów,2014-08-25

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakupu energii elektrycznej czynnej w ilo¶ci 69 023,0 MWh, dla 16 podmiotów


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 103/14

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

Zamawiaj±cy modyfikuje poniższy zapis SIWZ: tj. zmienia terminy: składania, otwarcia, wpłaty wadium:

1. Miejsce i termin składania ofert -ROZDZIAŁ XI - SIWZ jest:

1. Ofertę należy złożyć na adres Lidera: Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna do dnia : 08 paĽdziernika 2014 r. do godziny 10.00
winno być:
1. Ofertę należy złożyć na adres Lidera: Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna do dnia : 09 paĽdziernika 2014 r. do godziny 10.00

2. Miejsce i termin otwarcia ofert -ROZDZIAŁ XII - SIWZ jest:

Oferty zostan± otwarte w siedzibie Zamawiaj±cego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a sala konferencyjna Nr 42 w dniu : 08 paĽdziernika 2014r. o godzinie 11.30
winno być:
Oferty zostan± otwarte w siedzibie Zamawiaj±cego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a sala konferencyjna Nr 42 w dniu : 09 paĽdziernika 2014r. o godzinie 11.30

2. Składaj±cy ofertę pozostaje ni± zwi±zany przez okres 60 dni tj. do 07 grudnia 2014
3. Termin ważno¶ci wadium wnoszonego w innej formie niż “pieni±dz” – do 07.12.2014.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem.


.................Stanisław Łata ......................
(podpis Kierownika Zamawiaj±cego
lub osoby, której Kierownik Zamawiaj±cego powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynno¶ci)
OdpowiedĽ:dodano: 2014-08-26

Sprostowanie:dodano: 2014-08-27
27/08/2014 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Polska-Tarnów: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i j±drowa

2014/S 163-291546

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Dział Logistyki , Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.8.2014, 2014/S 161-288708)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09300000

Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i j±drowa

Zamiast:

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

8.10.2014 (09:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

8.10.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

8.10.2014 (11:30)

Powinno być:
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

9.10.2014 (10:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

9.10.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

9.10.2014 (11:30)


Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

OdpowiedĽ:dodano: 2014-08-27

Pytanie:dodano: 2014-09-19
OdpowiedĽ:dodano: 2014-09-19
Dotyczy: przetarg nieograniczony zakupu energii elektrycznej czynnej w ilo¶ci 69 023,0 MWh, dla 16 podmiotów, znak sprawy: 103/14


W plikach do pobrania umieszczono odpowiedzi na zapytania z dnia 01.09.2014 i 12.09.2014 wraz z modyfikacj± umowy.


Zał±cznik - 2014-09-19 (0140919133257-odpowiedzi na pyt z dn 01.09..pdf)
Zał±cznik - 2014-09-19 (0140919133308-odpowiedzi na pyt. z dn 12.09.pdf)
Zał±cznik - 2014-09-19 (0140919133312-umowa-modyfikacja.pdf)


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-11-13
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUNasz znak : SWLOG-271/103/AH/5126/14 Tarnów, 2014-11-13Dot: : przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej czynnej w ilo¶ci 69 023,0 MWh dla 16 podmiotów, znak sprawy 103/14.
Zawiadomienie o wyborze ofert


Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że:


I. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejsz±, ofertę złożon± przez Wykonawcę:

1. PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzib± w Skarżysku – Kamiennej Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna – 19.934.118,49 zł brutto


Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższ± ceny spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:


1. PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

2. PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzib± w Skarżysku – Kamiennej Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna

3. Energa Obrót S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

4. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 KrakówII. Ocena ofert:


PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 PKP Energetyka S.A. 9,76
PKP Energetyka S.A. 48,82 48,82
2 PGE Obrót S.A. 10,00
PGE Obrót S.A. 50,00 50,00
3 Energa -Obrót S.A 9,86
Energa -Obrót S.A 49,32 49,32
4 TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 9,90
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 49,49 49,49


III. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że w postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.


IV. Zamawiaj±cy informuje, że termin po upływie którego może zostać zawarta umowa z Wykonawc± to 23.11.2014 r.Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Otrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-12-17
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej czynnej w ilo¶ci
69 023,0 MWh dla 16 podmiotów, w dniu 27.11.2014 r została zawarta umowa z Wykonawc±:

PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzib± w Skarżysku – Kamiennej Al. M. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna