Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

106- Wykonanie dokumentacji projektowej przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lukasz.med.pl

Tarnów: Wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 258264 - 2014; data zamieszczenia: 01.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, która obejmuje następujące obiekty: 1 - Poradnie Konsultacyjne - budynek D - przebudowa wybranych pomieszczeń 2 - Oddział Rehabilitacji w budynku A - zabudowa części holu przed Oddziałem 3 - Aptekę Szpitalną w budynku B - przebudowa wybranych pomieszczeń..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający żąda oświadczenia, że Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane, projektowe w zakresie robót przewidzianych w projekcie. Osoby te muszą posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Dokumenty posiadające odpowiednie uprawnienia i przynależność do izb będą wymagane jako załączniki do podpisywanej umowy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-08-01 (0140801135135-20140701120530-siwz projekty.doc)
Załącznik - 2014-08-01 (0140801135139-20140701120537-zalacznik nr 1a - opis przedmiotu.doc)
Załącznik - 2014-08-01 (0140801135147-zalacznik nr 5.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-08-06
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 04.08.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/106/AH/3588/2014


Dotyczy: wykonanie dokumentacji projektowej – spr. 106/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.08.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

1) Czy w zakresie opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu w zakresie przebudów?
Odpowiedź: Tak, w zakresie opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu
w zakresie przebudów wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.

2) Czy budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się  w strefie ochrony konserwatorskiej, jeśli tak to czy  posiadacie Państwo zalecenie konserwatorskie odnośnie przedmiotowej przebudowy?
Odpowiedź: Nie, budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.

3) Czy Posiadacie Państwo aktualną inwentaryzację wielobranżową budynku objętego opracowaniem?
Odpowiedź: Inwentaryzacja zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4) Jaką szacunkową kwotę przeznaczył Zamawiający na realizację dokumentacji projektowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie ma obowiązku podania kwoty, jaką przeznacza na realizację przedmiotowego postępowania.
Pozostała część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala
Otrzymują:
- Adresat
-a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-08-06

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-08-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/106 /KK / 3720 /14 Tarnów, 2014-08-21


Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej - nr sprawy 106/2014

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..)) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kwota brutto
10
Pracownia Projektowa „Architekt” Agnieszka Jaderny – Gawron ul. Babiego Lata 17, 33-100 Tarnów

Kwota brutto: 13.036,00 zł
W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:

nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Construction B P 2,38
Construction B P 11,88 11,88
2 KKAD 3,43
KKAD 17,17 17,17
3 L-Concept 3,05
L-Concept 15,23 15,23
4 Infra-Red 3,96
Infra-Red 19,81 19,81
5 Corematic 6,52
Corematic 32,59 32,59
6 Profil 8,69
Profil 43,45 43,45
10 Architekt A.Jaderny 10,00
Architekt A.Jaderny 50,00 50,00
12 Modulor 4,42
Modulor 22,08 22,08
13 Draft 1,71
Draft 8,55 8,55

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę
1. Construction & Business Project Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań
2. KKAD, 31-231 Kraków, ul. Siewna 23b/26
3. L-Concept Leszek Karasiński, ul. Rumiankowa 57b/1, 54-512 Wrocław
4. „INFRA – RED” Usługi Projektowe S.C., Łukasz Szumiec, Piotr Janosz, 32-400 Myślenice, ul. Sobieskiego 18A
5. COREMATIC ul. Lipowa 12, 44-100 Gliwice
6. PROFIL – Jolanta Nowak, ul. Lipowa 12, 44-100 Gliwice
7. Autorska Pracownia Architektury Arkadiusz Luberda, 34-721 Raba Wyżna, Raba Wyżna 551
8. Maciejewski Artur Architektura, ul. Tucholska 3/70, 85-165 Bydgoszcz
9. Barbara Filipowska, ul. Rozrywka 20/12, 31-419 Kraków
10. Pracownia Projektowa „Architekt” Agnieszka Jaderny – Gawron ul. Babiego Lata 17, 33-100 Tarnów
11. MERITUM Grupa Budowlana Sp. z o.o., Spólka Komandytowa, ul. Oświęcimska 90B, 35-500 Chrzanów
12. „MODULOR” Sp. z o.o., ul. Najświętszej Marii Panny 2A, 33-100 Tarnów
13. DRAFT Spółka Inżynierska S.C. Rafał Dudek, Damian Białas, ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice


3. Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:
 Autorska Pracownia Architektury Arkadiusz Luberda, 34-721 Raba Wyżna, Raba Wyżna 551
Pismem znak: SWLOG-271/106-3686/14 z dnia 13-08-2014 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów i tym samym nie potwierdził spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.
 Maciejewski Artur Architektura, ul. Tucholska 3/70, 85-165 Bydgoszcz
Pismem znak: SWLOG-271/106-3686/14 z dnia 13-08-2014 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca nie przedłożył wymaganego oświadczenia i tym samym nie potwierdził spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.
 Barbara Filipowska, ul. Rozrywka 20/12, 31-419 Kraków
Pismem znak: SWLOG-271/106-3686/14 z dnia 13-08-2014 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca nie przedłożył wymaganego oświadczenia i tym samym nie potwierdził spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.
 MERITUM Grupa Budowlana Sp. z o.o., Spólka Komandytowa, ul. Oświęcimska 90B, 35-500 Chrzanów
Pismem znak: SWLOG-271/106-3686/14 z dnia 13-08-2014 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Wykonawca nie przedłożył wymaganego oświadczenia i tym samym nie potwierdził spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 27.08.2014r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-09-09
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w dniu 27 sierpnia 2014 r została zawarta umowa z Wykonawcą:
Pracownia Projektowa ARCHITEKT Agnieszka Jederny - Gawron ul. Babiego Lata 17, 33-100 Tarnów.