Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

88/2014 - zakup i dostawa œrodków dezynfekcyjnych

25/07/2014 S141 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Œrodki antyseptyczne i dezynfekcyjne

2014/S 141-252518

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajšca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiajšcej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczšce dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiajšcej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalnoœci
Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajšcych
Instytucja zamawiajšca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajšcych: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajšcš:
zakup i dostawa œrodków dezynfekcyjnych.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub œwiadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
œrodki dezynfekcyjne Zakresy (1-36).

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzšdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzšdowych (GPA): nie

II.1.8)Częœci
To zamówienie podzielone jest na częœci: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej częœci

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkoœć lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkoœć lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajšce wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesišcach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częœciach zamówienia

Częœć nr: 1 Nazwa: ENZYMATYCZNE MYCIE NARZĘDZI (MANUALNE)
1)Krótki opis
ENZYMATYCZNE MYCIE NARZĘDZI (MANUALNE)

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 2 Nazwa: MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI MEDYCZNYCH
1)Krótki opis
MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI MEDYCZNYCH

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 3 Nazwa: DEZYNFEKCJA SPRZĘTU OKULISTYCZNEGO
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA SPRZĘTU OKULISTYCZNEGO

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 4 Nazwa: MYCIE I DEZYNFEKCJA W OBSZARZE SPOŻYWCZYM
1)Krótki opis
MYCIE I DEZYNFEKCJA W OBSZARZE SPOŻYWCZYM

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 5 Nazwa: DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Z UŻYCIEM CHLORU
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI Z UŻYCIEM CHLORU

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 6 Nazwa: DEZYNFEKCJA PLAM KRWI
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA PLAM KRWI

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 7 Nazwa: HIGIENICZNE MYCIE RĽK
1)Krótki opis
HIGIENICZNE MYCIE RĽK

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 8 Nazwa: HIGIENA CIAŁA PACJENTA
1)Krótki opis
HIGIENA CIAŁA PACJENTA

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 9 Nazwa: DEZYNFEKCJA RĽK - I
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA RĽK - I

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 10 Nazwa: SZYBKA DEZYNFEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
1)Krótki opis
SZYBKA DEZYNFEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 11 Nazwa: DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI - 1
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI - 1

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 12 Nazwa: SZYBKA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI
1)Krótki opis
SZYBKA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 13 Nazwa: DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI - 2
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI - 2

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 14 Nazwa: DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI - 3
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI - 3

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 15 Nazwa: SZYBKA DEZYNFEKCJA SPRZETU REHABILITACYJNEGO
1)Krótki opis
SZYBKA DEZYNFEKCJA SPRZETU REHABILITACYJNEGO

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 16 Nazwa: DEZYNFEKCJA RĽK
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA RĽK

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 17 Nazwa: MYDŁO DO KĽPIELI DZIECI I NOWORODKÓW
1)Krótki opis
MYDŁO DO KĽPIELI DZIECI I NOWORODKÓW

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 18 Nazwa: DEZYNFEKCJA ŒLUZÓWEK
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA ŒLUZÓWEK

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 19 Nazwa: DEZYNFEKCJA SKÓRY NOWORODKÓW
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA SKÓRY NOWORODKÓW

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 20 Nazwa: PIELĘGNACJA SKÓRY PACJENTA
1)Krótki opis
PIELĘGNACJA SKÓRY PACJENTA

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 21 Nazwa: DEZYNFEKCJA DIALIZATORÓW – I
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA DIALIZATORÓW – I

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 22 Nazwa: PIELĘGNACJA NARZĘDZI
1)Krótki opis
PIELĘGNACJA NARZĘDZI

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 23 Nazwa: PROSZEK DO MYCIA NARZĘDZI W MYJNI
1)Krótki opis
PROSZEK DO MYCIA NARZĘDZI W MYJNI

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 24 Nazwa: DEZYNFEKCJA POLA OPERACYJNEGO
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA POLA OPERACYJNEGO

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 25 Nazwa: DEZYNFEKCJA DIALIZATORÓW -II
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA DIALIZATORÓW -II

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 26 Nazwa: DEZYNFEKCAJ POWIERZCHNI ( SPORY)
1)Krótki opis
DEZYNFEKCAJ POWIERZCHNI ( SPORY)

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 27 Nazwa: DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 28 Nazwa: DOZOWNIKI ŁOKCIOWE
1)Krótki opis
DOZOWNIKI ŁOKCIOWE

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 29 Nazwa: WANNY DEZYNFEKCYJNE
1)Krótki opis
WANNY DEZYNFEKCYJNE

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 30 Nazwa: DEZYNFEKCJA SKÓRY
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA SKÓRY

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 31 Nazwa: DEZYNFEKCJA RAN
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA RAN

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 32 Nazwa: MYCIE I DEZYNFEKCJA BASENÓW W MYJNIACH
1)Krótki opis
MYCIE I DEZYNFEKCJA BASENÓW W MYJNIACH

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 33 Nazwa: MYCIE I DEZYNFEKCJA BASENÓW W MYJNIACH
1)Krótki opis
MYCIE I DEZYNFEKCJA BASENÓW W MYJNIACH

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 34 Nazwa: DEZYNFEKCJA NARZĘDZI
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 35 Nazwa: DEZYNFEKCJA RĽK W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM
1)Krótki opis
DEZYNFEKCJA RĽK W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 36 Nazwa: MECHANICZNA DEZYNFEKCJA NARZĘDZI
1)Krótki opis
MECHANICZNA DEZYNFEKCJA NARZĘDZI w Centralnej Sterylizatorni

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczšce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokoœci: 29.115,00 zł. lub na poszczególne zakresy:
ZAKRES Wadium ZAKRES Wadium
1. 240 19 214
2. 1 224 20 1 260
3. 63 21 911
4. 661 22 79
5. 1 287 23 53
6. 94 24 796
7. 71 25 53
8 1 836 26 272
9 6 815 27 201
10 1 109 28 545
11 525 29 280
12 720 30 31
13 274 31 600
14 525 32 617
15 31 33 1 927
16 2 750 34 2 197
17 450 35 1 692
18 2 603 36 2 022

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujšcych:
Kontrakt NFZ

III.1.3)Forma prawna, jakš musi przyjšć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwišzane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaœnień, jeżeli osoba podpisujšca nie jest osoba upoważnionš na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołšczyć zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoœci gospodarczej. Jeżeli dołšczone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiajšcy wymaga, aby jego zgodnoœć z oryginałem poœwiadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oœwiadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oœwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właœciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoœci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaœwiadczenia właœciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzajšcego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaœwiadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu - wystawionego nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaœwiadczenia właœciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajšcego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu - wystawionego nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego zaoferowanego produktu (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierajšcy dokładny opis) zawierajšcy:
a/ opis składu jakoœciowego i iloœciowego
b/ spektrum i czas działania bójczego potwierdzone normami EN
11) Instrukcję użytkowania zgodnš z dokumentem rejestracyjnym .
12) Etykietę opakowania jednostkowego zgodnš z dokumentem rejestracyjnym.
13) Oœwiadczenie oferenta , że proponowane produkty spełniajš normy żšdne w SIWZ.
14) Oœwiadczenie oferenta, że oferowane produkty posiadajš dokumenty dopuszczajšce do obrotu i używania dla oferowanych preparatów zgodnie z obowišzujšcymi przepisami i na potrzeby zamawiajšcego zostanš dostarczone do siedziby zamawiajšcego tj.:
a/ Œwiadectwo Rejestracji zgodnie z ustawš z dn. 6 wrzeœnia 2001r. prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 Nr 53 poz. 533 – tekst jednolity) – dla preparatów będšcych produktami leczniczymi- antyseptykami
b/ dla preparatów będšcych wyrobami medycznymi
deklarację zgodnoœci lub aktualne œwiadectwa jakoœci, œwiadectwa rejestracji, œwiadectwa dopuszczenia do obrotu, œwiadectwa dopuszczenia do stosowania oraz opinii o wyrobie medycznym wydane zgodnie z ustawš z dn. 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 z 2004 r. poz. 896 z póz. zmianami)
c/ dla preparatów wpisanych do rejestru produktów biobójczych - pozwolenia na obrót produktem biobójczym zgodnie z ustawš z dn. 1 lutego 2007r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 39 z 2007 r. poz. 252 – tekst jednolity)
d/ dla preparatów wpisanych do rejestru produktów biobójczych - pozwolenia na obrót produktem biobójczym zgodnie z ustawš z dn. 1 lutego 2007r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 39 z 2007 r. poz. 252 – tekst jednolity)
15) listę podmiotów należšcych do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
16) Potwierdzenie wniesienia wadium w pienišdzu/oryginał gwarancji

III.2.2)Zdolnoœć ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczšce zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczšce okreœlonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostanš zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiajšcš:
88/2014

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczšce tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatnoœci: Na wniosek wykonawcy, zamawiajšcy Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30,00 zł. - przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.9.2014 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporzšdzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie zwišzany ofertš
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 8.9.2014 - 11:30
Osoby upoważnione do obecnoœci podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniajšce

VI.1)Informacje o powtarzajšcym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajšcym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)ródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.7.2014

O TED | Pomoc | Mapa witryny | Kontakt | Ważna informacja prawna

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-07-25 (0140725100017-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-07-25 (0140725100023-formularz-ogolny zal nr 2.xls)
Załącznik - 2014-07-25 (0140725100029-projekt umowy - zal nr 4.doc)
Załącznik - 2014-07-25 (0140725100038-zakresy 1- 33.xls)
Załącznik - 2014-07-25 (0140725100046-zakres 34 i 35.xls)
Załącznik - 2014-07-25 (0140725100057-zakres 36 - sterylizacja.xls)
Załącznik - 2014-07-25 (0140725100103-zal nr 1a - cenowy.doc)
Załącznik - 2014-07-25 (0140725100120-zal nr 2 i 3.doc)
Załącznik - 2014-08-01 (0140801133752-projekt umowy - zal nr 4 (1) modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-08-07 (0140807154149-zakresy 1- 33 modyfikacja.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-08-01
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 31.07.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/88/MJ/3532 /2014

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych numer sprawy 88/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 30.07.2014r, zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1.
Czy zamawiający dopuści preparat w postaci koncentratu do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów oraz narzędzi
chirurgicznych, zawierający w swoim składzie składniki myjące, spełniający pozostałe wymagania SIWZ, działający w stężeniu 2,5%?

ZAKRES 2 – Załacznik nr 1B - Opis przedmiotu zamówienia
MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI MEDYCZNYCH
PARAMETRY WYMAGANE
l.p. Opis preparatu Spektrum działania zgodne z normami dla obszru medycznego Czas ekspozycji Opakowania Ilość / rok Nazwa handlowa
1 Preparat w postaci koncentratu do mycia manualnego narzędzi medycznych i dezynfekcji manualnej narzędzi medycznych i endoskopów. Bakterie (EN 13727, EN 14561) nie dłuższy niż 20 minut przy najniższym stężeniu bójczym podanym w SIWZ 1 lit, 480 opakowań
Wymagana szeroka tolerancja materiałowa, brak w zawartości aldehydów, związków utleniających. Wirusy (EN 14476 )
Wymagany zakres działania bójczego: bakterie (B), wirusy (V), grzyby (F), prątki (Tbc), spory (S). Grzyby (EN 13624, EN 14562)
Prątki (EN 14563, EN 14348)


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Ponadto zamawiający modyfikuje § 4 wzoru umowy. Modyfikacja w załączeniu.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisał Stanisław Łata Dyrektor DS. Lecznictwa


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 31.07.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/88/MJ/3532 /2014

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, instalacje i uruchomienie urządzeń Nr. sprawy: 88/2014


Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych numer sprawy 88/2014

W odpowiedzi na pytania z dnia 30.07.2014r, zamawiający wyjaśnia:


1. Czy w zakresie nr 9 – Zamawiający dopuści opakowanie 150ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Nie, posiadane dozowniki są dostosowane do pojemności 0,5 L
2. Czy w zakresie nr 14 – Zamawiający dopuści chusteczki o wymiarach 14x20cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
3. Czy w zakresie nr 29 poz.1 – Zamawiający dopuści wannę 3 litrową o wymiarach wew.205x106x100
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisał Stanisław Łata Dyrektor DS. Lecznictwa


Odpowiedź:dodano: 2014-08-01

Pytanie:dodano: 2014-08-07


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 06.08.2014r

Nasz znak: SWLOG-271/88/MJ / 3606 /2014

Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych numer sprawy 88/2014


W odpowiedzi na pytania z dnia 05.08.2014r, zamawiający wyjaśnia:Pytanie dotyczy zakresu 21:
Czy w związku ze zmiana wielkości opakowania handlowego preparatu Citrosteril®, na karton zawierający 2 kanistry 5 litrów, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w/w preparatu w ilości 32 nowych opakowaniach (czyli 64 kanistrów 5 litrów)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmianę do SIWZ polegającą na zmianie ilości opakowań. Modyfikacja w załączeniu.

Pytanie dotyczy zakresu 25:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w zakresie, preparatu Puristeril 340® spełniającego wymagania stawiane przez Zamawiającego, w ilości 8 opakowań po 8,8l?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała Anna Czech Dyrektor SzpitalaOdpowiedź:dodano: 2014-08-07

Sprostowanie:dodano: 2014-08-11
Odpowiedź:dodano: 2014-08-11
Dotyczy: postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych numer sprawy 88/2014

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 88/14

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

1. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1B Opis przedmiotu zamówienia – zakres nr 21
2. Zamawiający modyfikuje rozdział XIX Informacja dotycząca wadium:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 34590,00 zł. lub na poszczególne zakresy:
ZAKRES Wadium ZAKRES Wadium
1. 240 19 214
2. 1 224 20 1 260
3. 63 21 474
4. 661 22 79
5. 1 287 23 53
6. 94 24 796
7. 71 25 53
8 1 836 26 272
9 6 815 27 201
10 1 109 28 545
11 525 29 280
12 720 30 31
13 274 31 600
14 525 32 617
15 31 33 1 927
16 2 750 34 2 197
17 450 35 1 692
18 2 603 36 2 022

3. Zamawiający zmienia poniższe terminy
a) Termin składania ofert: 09.09.2014 godz. 10.00, otwarcie 11.30
b) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni tj. do 07.11.2014 roku
c) Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 07.11.2014 r.
d) Gwarancja i poręczenie jako forma wniesienia wadium powinna zostać złożona w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: „Postępowanie nr 88/14. Nie otwierać przed dniem 09.09.2014 r. przed godziną 10.00

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.


Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Sprostowanie:dodano: 2014-08-13
Odpowiedź:dodano: 2014-08-13
Dz.U./S S154
13/08/2014
276052-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
1/2
13/08/2014S154
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1/2
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276052-2014:TEXT:PL:HTML
Polska-Tarnów: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
2014/S 154-276052
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: AnnaNowicka, Tarnów33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 25.7.2014, 2014/S 141-252518)
Przedmiot zamówienia:
CPV:33631600
Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
Zamiast:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości 29115,00 lubna poszczególne zakresy:
ZAKRES Wadium ZAKRES Wadium
1. 240 19 214
2. 1 224 20 1 260
3. 63 21 911
4. 661 22 79
5. 1 287 23 53
6. 94 24 796
7. 71 25 53
8 1 836 26 272
9 6 815 27 201
10 1 109 28 545
11 525 29 280
12 720 30 31
13 274 31 600
14 525 32 617
15 31 33 1 927
16 2 750 34 2 197
17 450 35 1 692
18 2 603 36 2 022
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.9.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
8.9.2014 (11:30)
Powinno być:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości 34 590,00 lubna poszczególne zakresy:
Dz.U./S S154
13/08/2014
276052-2014-PL
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
2/2
13/08/2014S154
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne nadostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/2
Zakres Wadium Zakres Wadium
1. 240 19 214
2. 1 224 20 1 260
3. 63 21 474
4. 661 22 79
5. 1 287 23 53
6. 94 24 796
7. 71 25 53
8 1 836 26 272
9 6 815 27 201
10 1 109 28 545
11 525 29 280
12 720 30 31
13 274 31 600
14 525 32 617
15 31 33 1 927
16 2 750 34 2 197
17 450 35 1 692
18 2 603 36 2 022
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.9.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
9.9.2014 (11:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Pytanie:dodano: 2014-08-14
Tarnów, dnia 13.08.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/88 /KK/ 3688 /14
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 88/2014
W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.08.2014. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Pytanie do zakresu nr 16 poz. 1
W zakresie nr 16 poz. nr 1 Zamawiający określa skuteczność mikrobiologiczną ( wirusobójczą ) powołując się na normę europejską EN 14476. W związku z tym faktem zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy preparat opisany w zakresie nr 16 poz. nr 1 ma wykazywać pełną skuteczność bójczą wobec patogenów: Poliowirus, Adenowirus, Norowirus?
Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z obowiązującą normą.
Pytanie nr 2 do zakresu nr 16 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, którego czas działania jest zgodny z europejskimi normami i wynosi 90 sekund w przypadku chirurgicznej dezynfekcji rąk?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 do zakresu 24
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że opisany przez Zamawiającego preparat ma być wolny od fenolu i jego pochodnych, w tym 2-difenylolu.
Odpowiedź:
Tak.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-08-14

Pytanie:dodano: 2014-08-14
Tarnów, dnia 13.08.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/88 /KK/ 3688 /14
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 88/2014
W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.08.2014. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Wzór umowy Załącznik nr 4 par. 1 ust. 4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „Jeżeli zamówienie, o którym mowa ust. 3 nie zawiera innego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy” na zapis: „Jeżeli zamówienie, o którym mowa ust. 3 nie zawiera innego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy, przy założeniu że minimalny termin dostawy na zamówieniu określa się na 2 dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączenie soboty”.
Odpowiedź:
Nie. Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2
Wzór umowy Załącznik nr 4 par. 4 ust. 6. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: „W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto” na zapis: „W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”.
Odpowiedź:
Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-08-14

Pytanie:dodano: 2014-08-19
Tarnów, dnia 14.08.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/88 /KK/ 3702 /14
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 88/2014
W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.08.2014. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy w zakresie 1 - Zamawiający dopuści preparat enzymatyczny przeznaczony do manualnego mycia wszelkich rodzajów instrumentów medycznych włącznie z endoskopami o doskonałej kompatybilności materiałowej, minimalnych właściwościach pieniących, dostosowany również do myjni ultradźwiękowych w opakowaniach 2 litry?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisany preparat z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
Pytanie nr 2
Czy w zakresie 8 - Zamawiający dopuści łagodny preparat w płynie do higienicznego mycia całego ciała oraz dekontaminacji rąk i skóry, nie zawierający chlorheksydyny z możliwością dozowania poprzez dozowniki łokciowe. Przetestowany zgodnie z normą EN1499 w opakowaniach 500 ml i 6 litrów? Jeżeli tak czy zamawiający może określić w zakresie 8 ilość opakowań 500 ml i ilość opakowań 6 litrów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza opisany wyżej preparat w opakowaniach 500 ml i 6 litrów z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Ilości opakowań w Zakresie nr 8: 500 ml – 200 opakowań; 5 litrów – 12 opakowań.
Pytanie nr 3
Czy w zakresie 9 pozycja 1 - Zamawiający dopuści alkoholowy żel do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, gotowy do użycia, zawierający substancje chroniące i pielęgnujące skórę opakowaniach 500 ml i 60 ml? Jeżeli tak, to jak oferent powinien przeliczyć ilość opakowań 60 ml (czy na żądane litry)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wyżej opisany preparat z odpowiednim przeliczeniem na żądane litry.
Pytanie nr 4
Czy w zakresie 12 - Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji małych trudnodostępnych powierzchni na bazie alkoholi i amfoterycznych związków powierzchniowo-czynnych, z pozytywną opinią kliniczną IMiD.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.
Pytanie nr 5
Czy w zakresie 16 pozycja 1 - Zamawiający dopuści antyseptyczny, alkoholowy środek w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o czasie działania: higieniczna dezynfekcja rąk 20 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sekund?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6
Czy w zakresie 17 - Zamawiający pisząc "do kąpieli dzieci i noworodków" wymaga aby mydło można było użytkować od pierwszego dnia życia dziecka?

Odpowiedź:
Tak, wymaga.
Pytanie nr 7
Czy w zakresie 17 - Zamawiający dopuści produkt w pianie z możliwością dozowania poprzez dozowniki typu Dermados w opakowaniu 400 ml po uprzednim przeliczeniu opakowań na żądaną ilość preparatu w litrach?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza opisany wyżej preparat.
Pytanie nr 8
Czy w zakresie 20 - Zamawiający dopuści preparat spełniający SIWZ w opakowaniu 200 ml?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego preparatu.
Pytanie nr 9
Czy w zakresie 21 - Zamawiający dopuści preparat przeznaczony do dezynfekcji aparatów do hemodializy zawierający kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru, spełniający spektrum działania zgodnie z SIWZ w opakowaniach 6 litrów?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 10
Czy w zakresie 24 - Zamawiający dopuści preparat alkoholowy, do dezynfekcji pola operacyjnego, gotowy do użycia, nie zawierający jodu oraz pochodnych fenolowych, o przedłużonym czasie działania i właściwościach odtłuszczających skórę w opakowaniach: niebarwiony 350 ml i 1 litr, barwiony 1 litr?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-08-19

Pytanie:dodano: 2014-08-19
Tarnów, dnia 18.08.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/88 /KK/ 3702 /14
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 88/2014
W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.08.2014. Zamawiający wyjaśnia:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust 1, 2, 6, 7 :
Pytanie nr 1
W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia, , za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2.
W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 7 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 200,00 zł. za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka w dostarczeniu kart charakterystyki.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 3
W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 4
W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości o,5% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-08-19

Pytanie:dodano: 2014-08-19
Tarnów, dnia 19.08.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/88 /KK/ 3709 /14
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 88/2014
W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.08.2014. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 dot.: Zakresu nr 35 poz. 1
Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie alkoholu etylowego 72g/100g spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, konfekcjonowanego w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml zawęża konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych. Zapis o braku możliwości składania ofert równoważnych jest zapisem nie zgodny z UZP, pokazuje brak obiektywności w przeprowadzeniu powyższej procedury przetargowej przez Zamawiającego oraz naruszenie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm). Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie nr 1 dot.: Zakresu nr 35 poz. 1
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, konfekcjonowanego w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700ml, zawęża konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych. Zapis o braku możliwości składania ofert równoważnych jest zapisem nie zgodny z UZP, pokazuje brak obiektywności w przeprowadzeniu powyższej procedury przetargowej przez Zamawiającego oraz naruszenie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm). Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-08-19

Pytanie:dodano: 2014-08-20
Tarnów, dnia 19.08.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/88 /KK/ 3712 /14
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 88/2014
W odpowiedzi na zapytania z dnia 11.08.2014. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zadanie 8
Prosimy o dopuszczenie preparatu o spektrum: B, F, V (HIV, HBV). Na rynku nie występuje preparat opisany w SIWZ .
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza spektrum B,F,V (HIV, HBV).
Pytanie nr 2 Zadanie 9 pozycja 1
Prosimy o informację, czy zapis EN 14476 odnosi się do europejskiej normy 14476, która określa wirusobójczość w stosunku do wirusów testowych: Adeno, Noro, Polio.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wymaga preparatu badanego zgodnie z obowiązującą normą EN 14476.
Pytanie nr 3 Zadanie 9 pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniach 100 ml zamiast 50 ml.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 4 Zadanie 9 pozycja 1
W związku z faktem, że na rynku nie istnieje preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji o czasie działania do 1 minut, prosimy o dopuszczenie preparatu o czasie działania zgodnym z normami europejskim tj. 90 sekund w przypadku chirurgicznej dezynfekcji rąk.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5 Zadanie 9 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści preparaty zawierające pochodne fenolu (w tym 2difenylol) oraz jod?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 6 Zadanie 10
W związku z faktem, że na rynku nie istnieje pianka przebadana zgodnie z normą (EN 14476), prosimy o dopuszczenie pianki o spektrum bakterie, Tbc, grzyby (C.albicans), HBV, HCV, HIV, Vaccina, Rota w czasie do 3 minut.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 7 Zadanie 12

Prosimy o dopuszczenie preparatu opartego o alkohol i QAV o spektrum B, F, MRSA, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno, Vaccinia, Papowa, Polio) w czasie do 10 minut.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 8 Zadanie 16 pozycja 1
W związku z faktem, że na rynku nie istnieje preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji o czasie działania do 1 minut, prosimy o dopuszczenie preparatu o czasie działania zgodnym z normami europejskim tj. chirurgiczna dezynfekcja rąk w czasie 90 sekund, higieniczna dezynfekcja rąk – 30 sekund.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 9 Zadanie 16 pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści preparaty zawierające pochodne fenolu (w tym 2difenylol) oraz jod?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 10 Zadanie 16 pozycja 1
Prosimy o informację, czy zapis EN 14476 odnosi się do europejskiej normy 14476, która określa wirusobójczość w stosunku do wirusów testowych: Adeno, Noro, Polio.
Odpowiedź:
Tak. Dla aktualnej normy.
Pytanie nr 10 Zadanie 24
W związku z faktem, że Zamawiający wymaga aby preparat nie zawierał pochodnych fenolowych prosimy o potwierdzenie, że preparat ma nie zawierać pochodnych fenolowych w tym 2 difenylolu oraz fenyloetanolu.
Odpowiedź:
Tak. Preparat powinien być wolny od substancji wpływających na zdrowie pacjentów.
Pytanie nr 11 Zadanie 31
Czy Zamawiający wymaga aby preparat mógł być stosowany u dzieci od 1 dnia życia?
Odpowiedź:
Dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr 12 Zadanie 34
W związku z faktem, że opis wskazuje wyłącznie na jeden produkt i jednego producenta prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu) przebadanego wg norm europejskich; o spektrum działania: Bakterie (EN 13727, EN 14561), Wirusy (EN 14476), Grzyby (EN 13624, EN 14562), Prątki (EN 14563, EN 14348), Spory (EN 13704) w czasie do 10 minut, w opakowaniach 1 kg oraz 6 kg, preparat z pozytywną opinią firmy Storz; co pozwoli
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy pozostają bez zmian (stężenie oraz analiza elektromechaniczna korozji wżernej)


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-08-20

Pytanie:dodano: 2014-08-21
Tarnów, dnia 19.08.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/88 /KK/3721 /14
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 88/2014
W odpowiedzi na zapytania z dnia 11.08.2014. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot. Zadania 20
Czy Zamawiający dopuści preparat spełaniający SWiZ w opakowaniu 200 ml?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 2 Zadanie 21
Czy Zamawiający dopuści preparat przeznaczony do dezynfekcji aparatów do hemodializy zawierający kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru, spełniający spektrum działania zgodnie z SWiZ w opakowaniach 6 litrów?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 3 Pakiet 24
Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy, do dezynfekcji pola operacyjnego, gotowy do użycia, o przedłużonym czasie działania i właściwościach odtłuszczających skórę w opakowaniach: niebarwiony 350 ml i 1 litr, barwiony 1 litr?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4 Zadanie 34 pozycja 1
W związku z faktem, że opis wskazuje wyłącznie na jeden produkt i jednego producenta prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu) przebadanego wg norm europejskich; o spektrum działania: Bakterie (EN 13727, EN 14561), Wirusy (EN 14476), Grzyby (EN 13624, EN 14562), Prątki (EN 14563, EN 14348), Spory (EN 13704) w czasie do 10 minut, w opakowaniach 1 kg oraz 6 kg, preparat z pozytywną opinią firmy Storz; co pozwoli zachować uczciwą konkurencję.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ (dot.: stężenia oraz analizy elektromechanicznej korozji wżernej)
Pytanie nr 5 Zadanie 34 pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie opakowań 6 kg zamiast 5 kg.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Zadanie 36 STERYLIZACJA
Pytanie nr 6
Czy w zakresie 36 pozycja 1 - Zamawiający dopuści alkaliczny preparat myjący. Skład: fosforany, krzemiany, wodorotlenek sodu, inhibitory korozji. Niezawierający środ. pow.-czynnych (tenzydów), węglowodorów, fosfonianów. Przeznaczenie: mycie i dez.termiczna narzędzi chir., endoskopow sztywnych, szkła, aluminium i aluminium anodowanego oraz narzędzi z tytanu. Dozowanie: 5ml /l. ph:13-13,8 (koncentrat). ph: roztworu >10 w temp. 55°C. Opakowanie: 5l lub 20l.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 7
Czy zakresie 36 pozycja 2 - Zamawiający dopuści preparat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego. Skład: kwas cytrynowy. Przeznaczenie: neutralizacja po myciu alkalicznym narzędzi chirurg., endoskopów sztywnych, przedmiotów z tworzyw sztucznych i gumy. Dozowanie: 1ml/l. ph: 1,1(koncentrat). Opakowanie: 5 l.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 8
Czy w zakresie 36 pozycja 3 - Zamawiający dopuści preparat płuczący, ułatwiający schnięcie narzędzi medycznych oraz łóżek i kontenerów. Skład:niejonowe związki powierzchniowo-czynne, środki konserwujące, inhibitory korozji. Dozowanie: 1-3ml /l. pH neutralne. Opakowanie: 5l lub 20l.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 9
Czy w zakresie 36 pozycja 4 - Zamawiający dopuści preparat dezynfekcyjny. Skład: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Spektrum działania - B, F,Tbc(mycobacterium tuberculosis),V(Tr HSV-1) - 5min. Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w temp. 60 oC. narzędzi z tworzyw sztucznych, osprzętu anestezjologicznego i elastomerów. Dozowanie: 10 ml/l. Opakowanie: 5l
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że preparat nie będzie zawierał więcej niż 10% aldehydu glutarowego.
Pytanie nr 10
Czy w zakresie 36 pozycja 5 - Zamawiający dopuści preparat bezaldehydowy oparty o aktywny tlen zawierający nadwęglan sodu w postaci granulatu. Służący do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych. 2% roztwór roboczy działający na bakterie (EN 13727, EN 14561), wirusy (EN 14476), grzyby (EN 13624, EN 14562), prątki gruźlicy (EN 114348, EN 14563) do 10min. Posiadający działanie na spory w tym Clostridium Difficile i Clostridium Perfringens do 10 min (EN 13704). Możliwość przygotowania 1% roztworu roboczego. Preparat cechuje się szeroką tolerancją materiałową. Produkt w opakowaniu 1,5 kg lub 6 kg.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że preparat nie będzie posiadał składników zapachowych oraz będzie kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, anodowane aluminium i silikon.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-08-21

Pytanie:dodano: 2014-08-21
Tarnów, dnia 20.08.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/88 /KK/ 3721/14
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 88/2014
W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.08.2014. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot. Zakres 1
Ze względu na obecność na rynku produktów o różnym stężeniu użytkowym prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga produktu użytkowanego w stężeniu 0,5% lub o zaoferowanie preparatu w ilości potrzebnej do sporządzenia 24000l roztworu roboczego (0,5% x 120l x 1000). Umożliwi to porównanie ofert niezależnie od stężenia użytkowego roztworu.
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 2 Zakres 8
Czy zamawiający dopuści produkt na bazie fenolu lub pochodnej fenolowej spełniający wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 Zakres 9 pozycja 1
Zamawiający wymaga produktu spełniającego normę EN 1499 – higieniczne mycie rąk. Prosimy o wyjaśnienie i sprostowanie, że zamawiający opisując produkt do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk wymaga produktu spełniającego normę higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk EN 1500 oraz EN 12791.
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 4 Zakres 24
Czy zamawiający dopuści produkt nie skuteczny wobec wirusów HCV lub Adeno?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 5 Zakres 31
Czy zamawiający dopuści preparaty do oczyszczania ran i graniczącej z nimi skóry o pH niefizjologicznym, powyżej 7 (zasadowym), spełniające pozostałe wymagania SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-08-21

Pytanie:dodano: 2014-08-21
Tarnów, dnia 20.08.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/88 /KK/ 3721 /14
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 88/2014
W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.08.2014. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres nr 1:
1. W związku z zastosowaniem preparatu w myjniach ultradźwiękowych generujących wysokie temperatury prosimy o potwierdzenie, że zamawiający będzie wymagał preparatu enzymatycznego stabilnego w temp. > 55 st.
2. W związku z zastosowaniem preparatu do dekontaminacji narzędzi prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo narzędzi, będzie wymagał badań potwierdzających zapobieganie korozji wżernej.
3. Prosimy o określenie ilości enzymów w opisanym preparacie. Aktualne standardy przewidują min. 3 enzymy rozkładające białko, tłuszcze i cukry.
Odpowiedź pkt. 1-3:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 2 Zakres nr 3:
1.Prosimy o dopuszczenie preparatu gotowego do użycia spełniającego wymogi SIWZ konfekcjonowanego w opakowania 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości.
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu gotowego do użycia skutecznego wobec sporów w czasie nie dłuższym niż 1 godzina.
Odpowiedź pkt. 1-2:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 3 Zakres nr 5:
Z uwagi na konieczność mycia powierzchni po zastosowaniu preparatów chlorowych prosimy o potwierdzenie, że zamawiający będzie wymagać preparatu jednocześnie myjącego i dezynfekującego co znacznie ułatwi pracę personelowi medycznemu jednocześnie poprawiając bilans ekonomiczny szpitala. Prosimy również o dopuszczenie preparatu konfekcjonowanego w opakowaniach po 200 tabletek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 4 Zakres nr 9:
1 opakowań 75 ml zamiast 50 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe zgodne z SIWZ.
2. Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na preparaty różnych producentów, jednak od lat oferowane i stosowane wspólnie wraz z oświadczeniem potwierdzającym ich kompatybilność
Odpowiedź pkt.1-2
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 5 Zakres nr 10
1. W związku z tym, że przeznaczeniem preparatu jest dezynfekcja powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi prosimy o potwierdzenie, że zaoferowany preparat nie może zawierać alkoholi
2.Prosimy o dopuszczenie preparatu działającego do 15 minut, zgodnie z obligatoryjnymi czasami działania określonymi w normie EN 13624, EN14562. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu normy 13626 gdyż jest to norma określająca metodykę badań związanych z użytkowaniem palet skrzyniowych.
Odpowiedź pkt.1-2
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 6 Zakres nr 12:
1. Prosimy o dopuszczenie preparatu z odpowiednią deklaracją producenta o możliwości stosowania na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. Jednocześnie informujemy, że opinia IMiD nie jest opinią posiadającą moc formalno prawną, a jedynie opinią uznaniową.
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 7 Zakres nr 14:
1. Prosimy o dopuszczenie chusteczek równoważnych, spełniających wymogi SIWZ w wymiarach 13x19 mm (szersze o 1 cm niż Zamawiający wymaga).
Odpowiedź:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza
Pytanie nr 8 Zakres 16
1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu aktywnego wobec polio i adeno w czasie do 1 min.
2. Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na preparaty różnych producentów, jednak od lat oferowane i stosowane wspólnie wraz z oświadczeniem potwierdzającym ich kompatybilność.
Odpowiedź pkt.1-2
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 9 Zakres nr 26:
1. Prosimy o potwierdzenie, iż przy składaniu oferty możemy przyjąć przelicznik 1L = 1kg.
2.Prosimy o dopuszczenie preparatu działającego w 15 minut, zgodnie z czasami obligatoryjnymi określonymi w normie EN 14885.
3.Prosimy o odstąpienie od wymogu normy EN 13703 gdyż nie odnosi się ona do działania sporobójczego a jedynie oznaczania energii lepiszczy asfaltowych.
Odpowiedź pkt.1-3:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 10 Zakres nr 33:
Z uwagi na to, że niemożliwe jest spełnienie warunku zawartego w SIWZ „preparaty w pozycjach 1-4 pochodzące od jednego producenta”. Prosimy o uwzględnienie kompatybilności między pozycjami 1 a 2 oraz osobno pozycją 3 a 4
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-08-21

Pytanie:dodano: 2014-08-21
Tarnów, dnia 20.08.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/88 /KK/ 3721 /14
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 88/2014
W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.08.2014. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zadanie 8
Czy nastąpiła omyłka pisarska i zamawiający w Zakresie 26 wymaga preparatu spełniającego normy: grzyby (EN 13624, EN 14562), spory (EN 14347, EN 13704)?
Odpowiedź:
Nie wymaga. Zamawiający dopuszcza pozostałe normy 13624,13704.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-08-21

Pytanie:dodano: 2014-08-26
Tarnów, dnia 22.08.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/88 /KK/ 3769 /14
Dot. Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 88/2014
W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.08.2014. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Zakres 1, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i oprzyrządowania anestezjologicznego, z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych, na bazie enzymów i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, o niskim stężeniu roboczym 0,5%, w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 Zakres 2, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i czyszczenia endoskopów (również giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestezjologicznego, narzędzi chirurgicznych, opartego na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B (EN 13727, EN14561), Tbc (M.terrae, M.avium) – EN14563, EN14348, MRSA, F (EN13624, EN14562), V (HBV, HCV, HIV, Papova SV 40 i Vaccinia, Rota) w stężeniu do 2%, w czasie do 15 min, z możliwością stosowania roztworu roboczego do 7 dni również w warunkach obciążenia surowicą, o szerokiej tolerancji materiałowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIb, w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 3 Zakres 4, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia, w postaci koncentratu, o spektrum działania: bakterie (EN1040), grzyby, prątki gruźlicy (M. Terrae, M. avium), wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV) w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 min, kompatybilnego z większością tworzyw, nie wymagającego zmywania wodą, nie pozostawiającego osadów, dopuszczonego do kontaktu z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości chloru i aldehydów, w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 4 Zakres 7, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i higienicznej dezynfekcji rąk i skóry, opartego na bazie 1- propanolu , 2-propanolu i 2 – difenylolu, bez zawartości chlorheksydyny, o spektrum działania B (Tbc, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Papova SV40), dopuszczonego do obrotu jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 500ml?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmina.
Pytanie nr 5 Zakres 8, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie antybakteryjnego preparatu przeznaczonego do higienicznego mycia rąk, ciała i włosów pacjentów opartego na bazie octenidyny, bez zawartości chlorheksydyny i mydła, przebadanego dermatologicznie i aktywnego wobec MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, E.coli, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach a 500ml (z możliwością dozowania przez dozowniki łokciowe) oraz a 5l?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 6 Zakres 9, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk (czas dezynfekcji higienicznej 30sek.zgodnie z EN1500, czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min. zgodnie z EN12791), w postaci żelu, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (w tym Polio zgodnie z EN14476 oraz Vaccinia, HBV, HCV, HIV), o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 60ml lub a 100ml oraz a 500ml (z możliwością dozowania przez dozowniki łokciowe) po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 7 Zakres 10, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi i aldehydów, o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papowa SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z możliwością stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych, bez konieczności spłukiwania, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem pianowym?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 8 Zakres 11, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji powierzchni i wyposażenia medycznego (w tym inkubatorów), opartego na bazie pentapotasu bis(peroksymonosiarczano)bis(siarczanu), o spektrum działania B (EN1040, EN13727), Tbc, F (EN13624, V (w tym Polio zgodnie z EN14476 oraz Adeno, Vaccinia, HBV, HCV, HIV, Papova SV40, Rota), S w czasie do 15 min w stężeniu 2%, o trwałości roztworu roboczego 30 godzin, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 40g (1 saszetka na 2l wody)?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 9 Zakres 12, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów, osiągającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia , Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 min. oraz Polio do 30min, bezpiecznego w stosowaniu, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z możliwością stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (posiadającego pozytywną opinię IMiDz) oraz w pionie żywieniowym, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 10 Zakres 14, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci chusteczek o wymiarach 20cm x 20cm do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, nasączonych roztworem opartym na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi, fenoli i aldehydów, o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, nie pozostawiających smug, bez konieczności spłukiwania, w opakowaniach twardych i wkładach po 200 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 11 Zakres 15, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów, osiągającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia , Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 min. oraz Polio do 30min, bezpiecznego w stosowaniu, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, z możliwością stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (posiadającego pozytywną opinię IMiDz) oraz w pionie żywieniowym, w opakowaniach a 1l z dołączonym spryskiwaczem?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 12 Zakres 16, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej (do 30sek.) i chirurgicznej (do 90 sek.) dezynfekcji rąk, spełniającego zapisy norm EN 1500 i EN 12791,o przedłużonym czasie działania do 3 godzin, o spektrum działania obejmującym B, Tbc, F, V (w tym Rota, HIV, HBV, Herpes simplex, Vaccinia), opartego na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasie mlekowym z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 500ml (z możliwością dozowania przez dozowniki łokciowe)?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 13 Zakres 17, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci emulsji myjącej, przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzonego dermatologicznie, chroniącego i pielęgnującego skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wrażliwej i zniszczonej, stosowanej w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt, bez barwników oraz mydła, o neutralnym pH dla skóry, z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podrażnieniami, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach a 500ml?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 14 Zakres 19, poz. 2
Prosimy o potwierdzenie, że zaszła omyłka i w kolumnie „czas ekspozycji” powinna być inna wartość np. „nie dłuższy niż 1 minuta” (obecnie jest „250ml butelka z atomizerem”).
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 15 Zakres 20, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji skóry silnie zanieczyszczonej wydalinami, bez potrzeby użycia wody, zawierającego w składzie białą parafinę, amid kwasu kokosowego-propylodimetyloglicyna, palmitynian alkoholu izopropylowego, dietanoloamid kwasu tłuszczowego z oleju kokosowego, trójglicerydy kwasów tłuszczowych, alkohol benzylowy, alkohol fenyloetylowy, o działaniu antybakteryjnym i antygrzybicznym, preparat nie powoduje podrażnień skóry i błon śluzowych oraz pochłania nieprzyjemne zapachy, zarejestrowanego jako kosmetyk, w opakowaniach 500ml?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Pytanie nr 16 Zakres 21, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do specjalistycznej dezynfekcji z jednoczesnym czyszczeniem oraz usuwaniem twardych osadów (odkamienianie) w obwodach urządzeń do hemodializy, o szerokim spektrum skuteczności mikrobiologicznej ( B, Tbc, F, S, V), o krótkim czasie działania, zapobiegającego tworzeniu się biofilmu, zawierającego substancje chroniące przed korozją, na bazie nadtlenku wodoru, kwasu octowego, w postaci gotowej do wykorzystania (proporcje są obliczane automatycznie i preparat jest rozcieńczany przez urządzenie) dla spektrum B, Tbc, F, V w stężeniu do 3%, w opakowaniach 5l?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 17 Zakres 24, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezbarwnego i barwionego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o czasie działania przed zastrzykami ipobieraniem krwi – 15 sekund oraz przed punkcjami – 60sekund, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (w tym HIV, HBV, Adeno, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem i a 1l?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 18 Zakres 26, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia, w postaci koncentratu, o spektrum działania: bakterie (EN1040), grzyby, prątki gruźlicy (M. Terrae, M. avium), wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, BVDV) w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 min, kompatybilnego z większością tworzyw, nie wymagającego zmywania wodą, nie pozostawiającego osadów, dopuszczonego do kontaktu z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości chloru i aldehydów, w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 19 Zakres 28, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dozownika do bezpośredniej aplikacji preparatów dezynfekcyjnych i myjących do rąk, przewidzianego do mocowania na ścianie, posiadającego wysięgnik do uruchamiania łokciem, przedramieniem lub ręką, przeznaczonego do stosowania z opakowaniami o pojemności 500ml i 1l i posiadającego trwałą pompkę tłokową z możliwością regulowania dozowanej ilości preparatu w przedziale od 1 do 3 ml na jedno naciśnięcie? Element pompki jest łatwo demontowany, z możliwością mycia w myjniach dezynfektorach. Jednoelementowa obudowa wykonana z tworzywa ABS, nie posiadająca elementów transparentnych. Kontrola ilości płynu w pojemniku jest możliwa w każdej chwili dzięki wygodnej konstrukcji dozownika, tzn. butelka z preparatem jest widoczna i zapewnia bieżący monitoring płynu, sposób dozowania preparatu eliminuje możliwość kapania i przeciekania preparatu.
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 20 Zakres 29, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanny o pojemności 3l, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 21 Zakres 33, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V – Polio, HBV, HIV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia, S, jaja glisty, Helicobacter pyroli) o stężeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze 50-60C, w opakowaniach a 5l? Preparat jest kompatybilny z myjniami MINI ETD2.
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 22 Zakres 33, poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji endoskopów (także giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestezjologicznego, w postaci koncentratu, opartego na bazie dialdehydu kwasu bursztynowego, z możliwością wielokrotnego stosowania sporządzonego roztworu roboczego do 14 dni i kontrolowania jego aktywności paskami testowymi, osiągającego spektrum działania: bakterie (M.Terrae/M.avium)), grzyby, wirusy (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Adeno) w czasie do 15 min, Papova SV40 i Polio do 30 min oraz spory w czasie do 6 godz., zarejestrowanego jako wyrób medyczny kl. IIb, w opakowaniach a 5l?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 23 Zakres 33, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie enzymów i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, o niskim stężeniu roboczym 0,5% w czasie do 3 minut, w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający utrzymuje wymagania opisane w SIWZ
Pytanie nr 25 Zakres 35, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu do dezynfekcji rąk na bazie etanolu i propan-2-olu, skutecznego wobec B, F, Tbc, V (Polio, Adeno) – higieniczna dezynfekcja do 1minuty, chirurgiczna dezynfekcja do 3 minut, nie wykazującego działania uczulającego, o pH 6, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 700ml?
W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 26 Zakres 35, poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łagodnego środka do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, zawierającego estry glicerolu i oleju kokosowego, które formują warstwę wilgoci, natłuszczają i wzmacniają naturalną barierę lipidową skóry, nie zawierającego parabenów, substancji zapachowych, barwników, w opakowaniach a 700ml?
W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych zapisów SIWZ
Pytanie nr 27 Pytanie ogólne
Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?
Odpowiedź
Ilości opakowań zostały określone w SIWZ wraz z jednostką miary. W razie niepełnych opakowań należy zaokrąglić w górę.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-08-26

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-10-07
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
Biorący udział w postępowaniu
Nasz znak : SWLOG-271/ 88 /KK / 4388 /14 Tarnów, 2014-10-03


Dot. : PN nr sprawy 88- zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 póź.zm ) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zakup i dostawę środków dezynfekcyjnych wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty założone przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
012 Schulke Polska Sp.zo.o ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Zakres 1 – 2.786,40 PLN
Zakres 18- 81.604.80 PLN
Zakres 19 – 4.341,60 PLN
Zakres 20 – 29.962,80 PLN

014
Bialmed Sp.zo.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
Zakres 3 – 1.620,00 PLN
Zakres 4 – 7.068,38 PLN
Zakres 17 – 3.997,50 PLN
Zakres 29 – 3.837,24 PLN
05
Henry Kruse Spz.o. o.o. ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce

Zakres 5 – 23.716,80 PLN
Zakres 6 – 2.847,31 PLN
Zakres 7 – 1.965,38 PLN
Zakres 8 – 3.908,84 PLN
Zakres 15 – 352,51 PLN
Zakres 23 – 1.587,57 PLN
Zakres 28 – 21.866,94 PLN

015
Cezal Sp.zo.o. ul. J.K.Branickiego 19, 15-085 Białystok Zakres 9 – 47.709 PLN
Zakres 13 – 4.093,20 PLN
Zakres 14 – 8.694,00 PLN
Zakres 22 – 2.052,00 PLN

03
Przedsiębiorstwo Novax Sp.zo.o. Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz Zakres 10 – 29.484,00 PLN

013
Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. – Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków
Zakres 11 – 12.474,00 PLN
Zakres 16 – 118.030,32 PLN
01
Alpinus Chemia Sp.zo.o. ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski
Zakres 12 – 9.288,00 PLN
04
Fresenius Medical Care Polska S.A. ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań
Zakres 21 – 13.824,00 PLN
06
Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres 24 – 29.613,60 PLN
Zakres 31 – 9.072,00 PLN
Zakres 32 – 8.910,00 PLN
Zakres 33 – 49.572,00 PLN
07
Pers Marek Sowiński 33-300 Nowy Sącz Filia Tarnów ul. Klikowska 101c Tarnów
Zakres 26- 6.940,08 PLN
09
Medilab Sp.zo.o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa
Zakres 34- 66.528,00 PLN
Zakres 35 – 70.799,85 PLN
010
Media-Med. Sp.zo.o.ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
Zakres 36 – 69.530,40 PLN
Zakres 25, 27 – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”.
Zakres 2 ,30 – unieważniony art. 93.1.4) cyt.:” cena najkorzystniejszej oferty (...) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (...)” .tj kwotę: dla Zakresu nr 2 – 44.064,00 PLN; dla Zakresu nr 30 – 1.101,16 PLN


W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę, nie podlegających odrzuceniu odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Elmikomedical 3,57
Elmikomedical 28,57 28,57
3 Novax 4,69
Novax 37,49 37,49
5 Henry Kruse 4,30
Henry Kruse 34,40 34,40
6 Aesculap Ch 8,57
Aesculap Ch 68,53 68,53
9 Medilab 5,38
Medilab 43,00 43,00
12 schulke 10,00
schulke 80,00 80,00
15 Cezal 8,27
Cezal 66,15 66,15
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
13 Cezal Wrocław 9,62
Cezal Wrocław 76,93 76,93
14 Bialmed 10,00
Bialmed 80,00 80,00
Zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
14 Bialmed 10,00
Bialmed 80,00 80,00
6 Cezal Białystok 3,70
Cezal Białystok 29,56 29,56
9 Medilab 3,79
Medilab 30,30 30,30
Zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Novax 8,30
Novax 66,39 66,39
5 Henry Kruse 10,00
Henry Kruse 80,00 80,00
13 Cezal Wrocław 9,04
Cezal Wrocław 72,30 72,30
14 Bialmed 9,37
Bialmed 74,93 74,93
15 Cezal Białystok 9,76
Cezal Białystok 78,08 78,08
Zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Henry Kruse 10,00
Henry Kruse 80,00 80,00
14 Bialmed 9,79
Bialmed 78,29 78,29
Zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Henry Kruse 10,00
Henry Kruse 80,00 80,00
13 Cezal Wrocław 9,82
Cezal Wrocław 78,52 78,52
14 Bialmed 9,77
Bialmed 78,14 78,14
Zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Henry Kruse 10,00
Henry Kruse 80,00 80,00
13 Cezal Wrocław 8,59
Cezal Wrocław 68,73 68,73
Zakres 9 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Henry Kruse 9,42
Henry Kruse 75,36 75,36
13 Cezal Wrocław 8,72
Cezal Wrocław 69,76 69,76
15 Cezal Białystok 10,00
Cezal Białystok 80,00 80,00
Zakres 10
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Novax 10,00
Novax 80,00 80,00
5 Henry Kruse 6,09
Henry Kruse 48,75 48,75
13 Cezal Wrocław 7,62
Cezal Wrocław 60,94 60,94
Zakres 11 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
13 Cezal Wrocław 10,00
Cezal Wrocław 80,00 80,00
Zakres 12 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Alpinus 10,00
Alpinus 80,00 80,00
5 Henry Kruse 6,32
Henry Kruse 50,59 50,59
13 Cezal Wrocław 5,00
Cezal Wrocław 40,02 40,02
14 Bialmed 5,06
Bialmed 40,47 40,47
Zakres 13 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
14 Bialmed 8,556
Bialmed 68,45 68,45
15 Cezal Białystok 10,000
Cezal Białystok 80,00 80,00
Zakres 14 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 Medilab 8,91
Medilab 71,32 71,32
13 Cezal Wrocław 5,68
Cezal Wrocław 45,45 45,45
15 Cezal Białystok 10,00
Cezal Białystok 80,00 80,00
Zakres 15 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Henry Kruse 10,000
Henry Kruse 80,00 80,00
Zakres 16 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Henry Kruse 7,07
Henry Kruse 56,55 56,55
13 Cezal Wrocław 10,00
Cezal Wrocław 80,00 80,00
Zakres 17 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Henry Kruse 2,75
Henry Kruse 21,99 21,99
13 Cezal Wrocław 2,78
Cezal Wrocław 22,21 22,21
14 Bialmed 10,00
Bialmed 80,00 80,00
Zakres 18 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
12 Schulke 10,00
Schulke 80,00 80,00
Zakres 19 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
12 Schulke 10,00
Schulke 80,00 80,00
Zakres 20 PUNKTY
nazwa OFERENTA 1,00 1,00
12 Schulke 10,00
Schulke 80,00 80,00
Zakres 21 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
4 Fresenius 10,000
Fresenius 80,00 80,00
Zakres 22 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
15 Cezal Białystok 10,00
Cezal Białystok 80,00 80,00
Zakres 23 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Henry Kruse 10,00
Henry Kruse 80,00 80,00
13 Cezal Wrocław 9,81
Cezal Wrocław 78,48 78,48
Zakres 24 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Henry Kruse 7,78
Henry Kruse 62,23 62,23
6 Aesculap 10,00
Aesculap 80,00 80,00
Zakres 26 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
13 Cezal Wrocław 8,60
Cezal Wrocław 68,83 68,83
7 Pers 10,00
Pers 80,00 80,00
Zakres 28 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Henry Kruse 10,00
Henry Kruse 80,00 80,00
Zakres 29 PUNKTY
nazwa OFERENTA 1,00 1,00
5 Henry Kruse 4,61
Henry Kruse 36,88 36,88
11 Medim 4,99
Medim 39,90 39,90
12 Schulke 7,29
Schulke 58,31 58,31
13 Cezal Wrocław 8,68
Cezal Wrocław 69,46 69,46
14 Bialmed 10,00
Bialmed 80,00 80,00
15 Cezal Białystok 7,81
Cezal Białystok 62,47 62,47
Zakres 31 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
6 Aesculap 10,00
Aesculap 80,00 80,00
12 Schulke 7,96
Schulke 63,70 63,70
Zakres 32 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 Novax 6,59
Novax 52,75 52,75
5 Henry Kruse 5,16
Henry Kruse 41,25 41,25
6 Aesculap 10,00
Aesculap 80,00 80,00
8 Unitechnika 6,25
Unitechnika 50,00 50,00
11 Medim 9,37
Medim 74,93 74,93
12 Schulke 7,51
Schulke 60,06 60,06
13 Cezal Wrocław 5,22
Cezal Wrocław 41,77 41,77
Zakres 33 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
6 Aesculap 10,00
Aesculap 80,00 80,00
Zakres 34 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Henry Kruse 8,71
Henry Kruse 69,66 69,66
9 Medilab 10,00
Medilab 80,00 80,00
Zakres 35 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 Medilab 10,00
Medilab 80,00 80,00
Zakres 36 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
10 Media-Med. 10,00
Media-Med. 80,00 80,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
01 Alpinus Chemia Sp.zo.o. ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski
02 Elmikomedical Sp.zo.o. ul. Jeżewskiego 5c/7, 02-796 Warszawa
03 Przedsiębiorstwo Novax Sp.zo.o. Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz
04 Fresenius Medical Care Polska S.A. ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań
05 Henry Kruse Spz.o. o.o. ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce
06 Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
07 Pers Marek Sowiński 33-300 Nowy Sącz Filia Tarnów ul. Klikowska 101c Tarnów
08 Unitechnika S.A. ul. Szamotulska 59b,60-566 Poznań
09 Medilab Sp.zo.o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa
010 Media-Med. Sp.zo.o.ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
011 Medim Sp.zo.o. Puławska Plaza ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
012 Schulke Polska Sp.zo.o ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
013 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. – Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków
014 Bialmed Sp.zo.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
015 Cezal Sp.zo.o. ul. J.K.Branickiego 19, 15-085 Białystok


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 17.10.2014r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dzaił Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Ponadto zgodnie z art. 182 ust.1 i pkt. 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2(...)” .

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/aRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-10-22
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. : PN nr sprawy 88- zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 20.10.2014r. podpisano umowy z Wykonawcami:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
012 Schulke Polska Sp.zo.o ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Zakres 1 – 2.786,40 PLN
Zakres 18- 81.604.80 PLN
Zakres 19 – 4.341,60 PLN
Zakres 20 – 29.962,80 PLN

014
Bialmed Sp.zo.o. ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
Zakres 3 – 1.620,00 PLN
Zakres 4 – 7.068,38 PLN
Zakres 17 – 3.997,50 PLN
Zakres 29 – 3.837,24 PLN
05
Henry Kruse Spz.o. o.o. ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce

Zakres 5 – 23.716,80 PLN
Zakres 6 – 2.847,31 PLN
Zakres 7 – 1.965,38 PLN
Zakres 8 – 3.908,84 PLN
Zakres 15 – 352,51 PLN
Zakres 23 – 1.587,57 PLN
Zakres 28 – 21.866,94 PLN

015
Cezal Sp.zo.o. ul. J.K.Branickiego 19, 15-085 Białystok Zakres 9 – 47.709 PLN
Zakres 13 – 4.093,20 PLN
Zakres 14 – 8.694,00 PLN
Zakres 22 – 2.052,00 PLN

03
Przedsiębiorstwo Novax Sp.zo.o. Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz Zakres 10 – 29.484,00 PLN

013
Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. – Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków
Zakres 11 – 12.474,00 PLN
Zakres 16 – 118.030,32 PLN
01
Alpinus Chemia Sp.zo.o. ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski
Zakres 12 – 9.288,00 PLN
04
Fresenius Medical Care Polska S.A. ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań
Zakres 21 – 13.824,00 PLN
06
Aesculap Chifa Sp.zo.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Zakres 24 – 29.613,60 PLN
Zakres 31 – 9.072,00 PLN
Zakres 32 – 8.910,00 PLN
Zakres 33 – 49.572,00 PLN
07
Pers Marek Sowiński 33-300 Nowy Sącz Filia Tarnów ul. Klikowska 101c Tarnów
Zakres 26- 6.940,08 PLN
09
Medilab Sp.zo.o. ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa
Zakres 34- 66.528,00 PLN
Zakres 35 – 70.799,85 PLN
010
Media-Med. Sp.zo.o.ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
Zakres 36 – 69.530,40 PLN