Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

97/2014 zakup i dostawa aparatury medycznej

24/07/2014 S140 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Tarnów: Urzšdzenia medyczne

2014/S 140-251072

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajšca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiajšcej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczšce dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiajšcej
Podmiot prawa publicznego

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalnoœci
Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajšcych
Instytucja zamawiajšca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajšcych: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajšcš:
Zakup i dostawa aparatury medycznej.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub œwiadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres 1. MYJNIA DO BASENÓW SZT. 2. Oddz. Rehabilitacji/Oddz. Anestezjologii
Zakres 2. ZESTAW DO MOCOWANIA GŁOWY I KRĘGOSŁUPA NA STOLE OPARCYJNYM SZT.1. Oddz. Neurochirurgii
Zakres 3. KARDIOMONITOR SZT. 1. Oddz. Neurochirurgii
Zakres 4. ANALIZATOR GAZÓW SZT.1. Blok Operacyjny
Zakres 5. TOR WIZYJNY Z MONITOREM kpl. 1. Oddz. Urologii
Zakres 6. APARAT DO HEMODIALIZY SZT. 2. Oœrodek Dializ
Zakres 7. APARAT DO EKG SZT. 1. Oœrodek Dializ
Zakres 8. VIDEODUODENOSKOP szt. 1. Centralna Pracowania Endoskopii
Zakres 9. POMPA OBJĘTOŒCIOWA INFUZYJNA szt. 2. Oddz. Onkologii Klinicznej
Zakres 10. ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII szt. 2. Oddz. Anestezjologii
Zakres 11. SYSTEM DO POWIERZCHNIOWEGO OGRZEWANIA PACJENTA szt. 1. Blok Operacyjny
Zakres 12. PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH szt. 1. Blok Operacyjny
Zakres 13. KARDIOMONITOR SZT. 1. Oddz. Dziecięcy

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzšdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzšdowych (GPA): nie

II.1.8)Częœci
To zamówienie podzielone jest na częœci: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej częœci

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkoœć lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkoœć lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajšce wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częœciach zamówienia

Częœć nr: 1 Nazwa: MYJNIA DO BASENÓW SZT. 2. Oddz. Rehabilitacji/Oddz. Anestezjologii
1)Krótki opis
MYJNIA DO BASENÓW SZT. 2. Oddz. Rehabilitacji/Oddz. Anestezjologii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 2 Nazwa: ZESTAW DO MOCOWANIA GŁOWY I KRĘGOSŁUPA NA STOLE OPARCYJNYM SZT.1. Oddz. Neurochirurgii
1)Krótki opis
ZESTAW DO MOCOWANIA GŁOWY I KRĘGOSŁUPA NA STOLE OPARCYJNYM SZT.1. Oddz. Neurochirurgii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 3 Nazwa: KARDIOMONITOR SZT. 1. Oddz. Neurochirurgii
1)Krótki opis
KARDIOMONITOR SZT. 1. Oddz. Neurochirurgii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 4 Nazwa: ANALIZATOR GAZÓW SZT.1. Blok Operacyjny
1)Krótki opis
ANALIZATOR GAZÓW SZT.1. Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 5 Nazwa: TOR WIZYJNY Z MONITOREM kpl. 1. Oddz. Urologii
1)Krótki opis
TOR WIZYJNY Z MONITOREM kpl. 1. Oddz. Urologii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 6 Nazwa: APARAT DO HEMODIALIZY SZT. 2. Oœrodek Dializ
1)Krótki opis
APARAT DO HEMODIALIZY SZT. 2. Oœrodek Dializ

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 7 Nazwa: APARAT DO EKG SZT. 1. Oœrodek Dializ
1)Krótki opis
APARAT DO EKG SZT. 1. Oœrodek Dializ

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 8 Nazwa: VIDEODUODENOSKOP szt. 1. Centralna Pracowania Endoskopii
1)Krótki opis
VIDEODUODENOSKOP szt. 1. Centralna Pracowania Endoskopii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 9 Nazwa: POMPA OBJĘTOŒCIOWA INFUZYJNA szt. 2. Oddz. Onkologii Klinicznej
1)Krótki opis
POMPA OBJĘTOŒCIOWA INFUZYJNA szt. 2. Oddz. Onkologii Klinicznej

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 10 Nazwa: ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII szt. 2. Oddz. Anestezjologii
1)Krótki opis
ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII szt. 2. Oddz. Anestezjologii

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 11 Nazwa: SYSTEM DO POWIERZCHNIOWEGO OGRZEWANIA PACJENTA szt. 1. Blok Operacyjny
1)Krótki opis
SYSTEM DO POWIERZCHNIOWEGO OGRZEWANIA PACJENTA szt. 1. Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 12 Nazwa: PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH szt. 1. Blok Operacyjny
1)Krótki opis
PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH szt. 1. Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 13 Nazwa: KARDIOMONITOR SZT. 1. Oddz. Dziecięcy
1)Krótki opis
KARDIOMONITOR SZT. 1. Oddz. Dziecięcy

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczšce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokoœci: 5 771, 00,00 zł lub na poszczególne zakresy
ZAKRES Nr Wadium ZAKRES Nr Wadium
1. 510,00 pln 10.. 694,00 pln
2. 646,00 pln 11.. 170,00 pln
3.. 330,00 pln 12.. 84,00 pln
4.. 370,00 pln 13.. 140,00 pln
5.. 741,00 pln
6.. 556,00 pln
7.. 56,00 pln
8.. 1390,00 pln
9.. 84,00 pln

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujšcych:
Kontrakt NFZ

III.1.3)Forma prawna, jakš musi przyjšć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwišzane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaœnień, jeżeli osoba podpisujšca nie jest osoba upoważnionš na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołšczyć zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoœci gospodarczej. Jeżeli dołšczone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiajšcy wymaga, aby jego zgodnoœć z oryginałem poœwiadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oœwiadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oœwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właœciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoœci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaœwiadczenia właœciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzajšcego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaœwiadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu - wystawionego nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaœwiadczenia właœciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajšcego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu - wystawionego nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11) listę podmiotów należšcych do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
12) Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne materiały informacyjne oferowanego wyrobu medycznego
potwierdzajšce wymagane parametry.
13) Aktualne Deklaracja zgodnoœci dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeœli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych.
14) Załšczyć Certyfikat potwierdzajšcy spełnienie normy : PN-EN 15883 – dotyczy Zakresu nr 1.
15) Potwierdzenie wniesienia wadium w pienišdzu/oryginał gwarancji

III.2.2)Zdolnoœć ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnoœciowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzajšcy, że Wykonawca posiada œrodki na rachunku lub zdolnoœć kredytowš potwierdzajšcš spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.2.SIWZ - wystawionš nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartoœci posiadanych œrodków na rachunku lub zdolnoœci kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiajšcy przeliczy wykazane kwoty Wg œredniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: a) W tym zakresie wykonawca zobligowany jest posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnoœciowo – kredytowej œrodki finansowe lub posiadać zdolnoœć kredytowš w wysokoœci nie mniejszej niż wartoœć brutto :
ZAKRES Nr Kwota
1.. 50 000,00 PLN
2.. 60 000,00 PLN
3.. 30 000,00 PLN
4.. 30 000,00 PLN
5.. 70 000,00 PLN
6.. 50 000,00 PLN
7.. 5000,00 PLN
8.. 80 000,00 PLN
9.. 100 000,00 PLN
10.. 60 000,00 PLN
11.. 10 000,00 PLN
12.. 8000,00 PLN
13.. 10 000,00 PLN
W przypadku składania ofert na więcej niż jeden zakres n/w dokument pkt. 4 ppkt.10 musi potwierdzić wysokoœć œrodków finansowych lub zdolnoœć kredytowš Wykonawcy równa sumie wysokoœci wymaganych œrodków finansowych lub zdolnoœci kredytowej dla poszczególnych zakresów, stanowišcych przedmiot oferty.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczšce zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczšce okreœlonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostanš zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiajšcš:
97

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczšce tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatnoœci: Na wniosek wykonawcy, zamawiajšcy Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia przekaże w terminie 5 dni. Koszt Specyfikacji 30,00 zł. - przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.9.2014 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporzšdzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie zwišzany ofertš
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.9.2014 - 11:00

Miejscowoœć:

Tarnów


Sekcja VI: Informacje uzupełniajšce

VI.1)Informacje o powtarzajšcym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajšcym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)ródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.7.2014


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-07-24 (0140724115331-siwz- ue spr.97.doc)
Załącznik - 2014-07-24 (0140724115336-forl og. nr 2 spr.97.doc)
Załącznik - 2014-07-24 (0140724115339-kodeks etyki zal. nr 4 spr.97.pdf)
Załącznik - 2014-07-24 (0140724115346-oswiadczenia 5,6, spr.97.doc)
Załącznik - 2014-07-24 (0140724115349-umowa nr 3 - spr.97.doc)
Załącznik - 2014-07-24 (0140724115353-zal.1- 1a spr.97.doc)
Załącznik - 2014-07-31 (0140731123541-zal.1- 1a spr.97 - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-08-07 (0140807130909-zal.1- 1a spr.97 - modyfikacja2.doc)
Załącznik - 2014-08-07 (0140807130914-forl og. nr 2 spr.97 - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-08-19 (0140819141223-zal.1- 1a spr.97 - modyfikacja3.doc)
Załącznik - 2014-08-22 (0140822142429-zal.1- 1a spr.97 - modyfikacja4.doc)
Załącznik - 2014-08-28 (0140828111016-umowa nr 3 - spr.97 - modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-07-31
Odpowiedź:dodano: 2014-07-31
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3489/14 Tarnów, dnia 30.07.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 25.07.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

dotyczy: zakres nr 10 – Łóżka do intensywnej terapii – 2 kpl.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej z przedłużeniem leża 2420 mm?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wkładania kasety RTG od strony szczytu?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wbudowanymi dwoma bateriami zasilającymi wszystkie funkcje elektryczne łóżka, a nie tylko wybrane?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi z możliwością blokowania na dwóch różnych wysokościach?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża, nie poszerzającymi wymiarów zewnętrznych łóżka, bez mechanizmy zegarowego?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika pozycji bioder?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 uchwytami na pasy do unieruchamiania pacjenta?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez manualnego zaworu CRP w sekcji stóp?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Otrzymują: Adresat
a/a
Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-07-31
Odpowiedź:dodano: 2014-07-31
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3489/14 Tarnów, dnia 30.07.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 29.07.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający biorąc pod uwagę zapisy w nomie PN EN ISO 15 883-3 wymaga aby wymyte i zdezynfekowane naczynia sanitarne były schładzane i suszone przy użyciu powietrza filtrowanego przez filtr HEPA tak aby były suche bez skroplin na powierzchni co dodatkowo eliminuje możliwość namnażania się bakterii i umożliwia ich natychmiastowe użycie?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wymaga urządzenia którego zarówno elementy konstrukcyjne, obudowa, głęboko tłoczona komora myjąca bez spoin, drzwi komory myjącej oraz zbiornik na wodę wykonane są z wysokostopowej – kwasoodpornej chromowo–niklowej stali austenitycznej gatunek 1.4301?
Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A w zakresie 1

Pytanie nr3
Czy Zamawiający wymaga, aby pośród 12 dysz myjących znajdowała się na wyposażeniu myjni także dysza rotacyjna teleskopowa?
Uzasadnienie:
Teleskopowa dysza rotacyjna wysuwa się podczas mycia zasadniczego ciepłą wodą do wnętrza basenów umożliwiając ich dokładne mycie przy zużyciu maksymalnie 20 litrów wody bez użycia środków myjących. Take rozwiązanie zapewnia więc skuteczne mycie przy jednoczesnych niskich kosztach eksploatacji. Ponadto to innowacyjne rozwiązanie techniczne, które powstało we współpracy z Instytutem Kocha w Berlinie gwarantuje mechaniczne usuwanie spor Clostridium difficile co wraz z możliwością podwyższania temperatury dezynfekcji w oferowanych urządzeniach zwiększa bezpieczeństwo personelu szpitalnego oraz co najważniejsze pacjentów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr4
Czy Zamawiający wymaga aby drzwi komory były wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność - brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia.
Odpowiedź: Tak wymaga. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A. w zakresie 1Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-07-31
Odpowiedź:dodano: 2014-07-31
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3495/14 Tarnów, dnia 31.07.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 28.07.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:


Zakres 6. APARAT DO HEMODIALIZY SZT. 2. Ośrodek Dializ

Pytanie 1. Poz. 6
Czy zamawiający dopuści ,regulowany przepływ płynu dializacyjnego
w przedziale 300-700 ml /min?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 poz.8
Czy zamawiający dopuści, regulacje przepływu pompy krwi w zakresie 20 do 500 ml/min?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 poz.15
Czy zamawiający dopuści dezynfekcja termiczna aparatu w temperaturze powyżej 90 st. Celsjusza?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-07-31
Odpowiedź:dodano: 2014-07-31
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3495/14 Tarnów, dnia 31.07.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 30.07.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pakiet 1:
Pkt. 7 – Czy Zamawiający wymaga, aby jedna z dysz była dyszą główną, rotacyjną i teleskopową, co znacznie zwiększy skuteczność i efektywność mycia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała wyświetlacz przekazujący takie informacje jak etap procesu, brak mediów, przeciek na pompie, zbyt mała ilość wody w zbiorniku itp.?
Odpowiedź: Tak.

- Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia była wyposażona w dwa niezależne od siebie czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory, co zapewnia prawidłową kontrolę wartości A0 i tym samym odpowiedniej dezynfekcji?
Odpowiedź: Tak zgodnie z normą.

- Czy Zamawiający wymaga, aby wytwornica pary wraz ze zbiornikiem tworzyła jeden spójny element? Tylko takie rozwiązanie zapewnia samodezynfekcję całego systemu myjni tj. zbiornika, wszystkich rur i dysz, oraz komory myjni.
Odpowiedź: Tak.

- Czy Zamawiający wymaga, aby para nie wydostawała się do otoczenia lub przestrzeni roboczej myjni? Para o wysokiej temperaturze wydostająca się do otoczenia niesie ryzyko oparzenia przez personel, natomiast dostająca się do przestrzeni roboczej myjni znacznie skraca jej żywotność.
Odpowiedź: Tak wymaga.

- Prosimy o podanie maksymalnej szerokości i głębokości myjni.
Odpowiedź: . Maksymalny wymiar to 50x50 cm. Wysokość komory nie niżej niż 90 cm. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A. w zakresie 1

Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-07-31
Odpowiedź:dodano: 2014-07-31
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3495/14 Tarnów, dnia 31.07.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014

W odpowiedzi na zapytania z dnia 30.07.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pakiet 1:
Pkt. 7 – Czy Zamawiający wymaga, aby jedna z dysz była dyszą główną, rotacyjną i teleskopową, co znacznie zwiększy skuteczność i efektywność mycia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała wyświetlacz przekazujący takie informacje jak etap procesu, brak mediów, przeciek na pompie, zbyt mała ilość wody w zbiorniku itp.?
Odpowiedź: Tak.

- Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia była wyposażona w dwa niezależne od siebie czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory, co zapewnia prawidłową kontrolę wartości A0 i tym samym odpowiedniej dezynfekcji?
Odpowiedź: Tak zgodnie z normą.

- Czy Zamawiający wymaga, aby wytwornica pary wraz ze zbiornikiem tworzyła jeden spójny element? Tylko takie rozwiązanie zapewnia samodezynfekcję całego systemu myjni tj. zbiornika, wszystkich rur i dysz, oraz komory myjni.
Odpowiedź: Tak.

- Czy Zamawiający wymaga, aby para nie wydostawała się do otoczenia lub przestrzeni roboczej myjni? Para o wysokiej temperaturze wydostająca się do otoczenia niesie ryzyko oparzenia przez personel, natomiast dostająca się do przestrzeni roboczej myjni znacznie skraca jej żywotność.
Odpowiedź: Tak wymaga.

- Prosimy o podanie maksymalnej szerokości i głębokości myjni.
Odpowiedź: . Maksymalny wymiar to 50x50 cm. Wysokość komory nie niżej niż 90 cm. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A. w zakresie 1


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Sprostowanie:dodano: 2014-08-07
Odpowiedź:dodano: 2014-08-07
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kkrikiel@lukasz.med.pl


znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3600/14 Tarnów, dnia 06.08.2014 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 97/2014

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższy zapis SIWZ: tj. opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, zmienia terminy: składania, otwarcia, wpłaty wadium i inne:

1. Opis przedmiotu zamówienia (str. 2) SIWZ
jest: Winno być:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup dostawa, instalacja i uruchomienie : wg. N/w Zakresów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie dla Zakresu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, max. Do 45 dni od daty zawarcia umowy.
Zakres 1. MYJNIA DO BASENÓW SZT. 2. Oddz. Rehabilitacji/Oddz. Anestezjologii
Zakres 2. ZESTAW DO MOCOWANIA GŁOWY I KRĘGOSŁUPA
NA STOLE OPARCYJNYM SZT.1. Oddz. Neurochirurgii
Zakres 3. KARDIOMONITOR SZT. 1. Oddz. Neurochirurgii
Zakres 4. ANALIZATOR GAZÓW SZT.1. Blok Operacyjny
Zakres 5. TOR WIZYJNY Z MONITOREM kpl. 1. Oddz. Urologii
Zakres 6.APARAT DO HEMODIALIZY SZT. 2. Ośrodek Dializ
Zakres 7. APARAT DO EKG SZT. 1. Ośrodek Dializ
Zakres 8. VIDEODUODENOSKOP szt. 1. Centralna Pracowania Endoskopii
Zakres 9. POMPA OBJĘTOŚCIOWA INFUZYJNA szt. 2. Oddz. Onkologii Klinicznej
Zakres 10.ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII szt. 2. Oddz. Anestezjologii
Zakres 11.SYSTEM DO POWIERZCHNIOWEGO OGRZEWANIA PACJENTA szt. 1. Blok Operacyjny
Zakres 12.PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH szt. 1. Blok Operacyjny
Zakres 13.KARDIOMONITOR SZT. 1. Oddz. Dziecięcy Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup dostawa, instalacja i uruchomienie : wg. N/w Zakresów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie dla Zakresu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, max. Do 45 dni od daty zawarcia umowy.
Zakres 1. MYJNIA DO BASENÓW SZT. 2. Oddz. Rehabilitacji/Oddz. Anestezjologii
Zakres 2. ZESTAW DO MOCOWANIA GŁOWY I KRĘGOSŁUPA NA STOLE OPARCYJNYM SZT.1. Oddz. Neurochirurgii
Zakres 3. KARDIOMONITOR SZT. 1. Oddz. Neurochirurgii
Zakres 4. ANALIZATOR GAZÓW SZT.1. Blok Operacyjny
Zakres 5. TOR WIZYJNY Z MONITOREM kpl. 1. Oddz. Urologii
Zakres 6. APARAT DO HEMODIALIZY SZT. 2. Ośrodek Dializ
Zakres 7. APARAT DO EKG SZT. 1. Ośrodek Dializ
Zakres 8. VIDEODUODENOSKOP szt. 1. Centralna Pracowania Endoskopii
Zakres 9. POMPA OBJĘTOŚCIOWA INFUZYJNA szt. 2. Oddz. Onkologii Klinicznej
Zakres 10. ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII szt. 2. Oddz. Anestezjologii
Zakres 11. SYSTEM DO POWIERZCHNIOWEGO OGRZEWANIA PACJENTA szt. 1. Blok Operacyjny
Zakres 12. KOMORA GRZEWCZA PŁYNÓW INFUZYJNYCH szt. 1. Blok Operacyjny
Zakres 13. KARDIOMONITOR SZT. 1. Oddz. Dziecięcy

2. Rozdział V ust. 3 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – Zamawiający modyfikuje warunek:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia w szczególności:

Jest : Winno być:
1) Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu
medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagany lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych. Dot: Zakresu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
2) szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego
przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog, folder zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.
1) Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagany lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych. Dot: Zakresu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
2) szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego
przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog, folder zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.
3) Oświadczenie producenta, że oferowana komora grzewcza jest zgodna z normą PN EN 60601-1-2:2007 EMC – dotyczy zakresu 12


3. Rozdział V ust. 4 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków – Zamawiający modyfikuje warunek:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu oceny został zamieszczony w Rozdziale V należy pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 i pkt 5 ustawy Pzp - załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
Jest : Winno być:
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.2.SIWZ - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
12) Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne materiały informacyjne oferowanego wyrobu medycznego
potwierdzające wymagane parametry.
13) Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych.
14) Załączyć Certyfikat potwierdzający spełnienie normy : PN-EN 15883 – dotyczy Zakresu nr 1.
15) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzający, że Wykonawca posiada środki na rachunku lub zdolność kredytową potwierdzającą spełnienie warunku postawionego w pkt. 2.2.SIWZ - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykazania wartości posiadanych środków na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy wykazane kwoty Wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.
11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
12) Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne materiały informacyjne oferowanego wyrobu medycznego
potwierdzające wymagane parametry.
13) Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych.
14) Załączyć Certyfikat potwierdzający spełnienie normy : PN-EN 15883 – dotyczy Zakresu nr 1.
15) Oświadczenie producenta, że oferowana komora grzewcza jest zgodna z normą PN EN 60601-1-2:2007 EMC – dotyczy zakresu 12
16) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji

4. Termin składania ofert: 10.09.2014 godz. 10.00, otwarcie 10.09.2014 godz. 11.00
5. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni tj. do 08.11.2014 roku
6. Termin ważności wadium wnoszonego w innej formie niż “pieniądz” – do 08.11.2014.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załączniki nr 1; 1A i 2 w zakresie 12
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zmodyfikowanym opisem.


Dyrektor Szpitala Anna Czech ..
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Sprostowanie:dodano: 2014-08-11
Odpowiedź:dodano: 2014-08-11
09/08/2014 S152 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta


Polska-Tarnów: Urządzenia medyczne

2014/S 152-272648Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, Osoba do kontaktów: Anna Nowicka, Tarnów33-100, POLSKA. Tel.: +48 146315460. Faks: +48 146212581. E-mail: anowicka@lukasz.med.pl


(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.7.2014, 2014/S 140-251072)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33100000

Urządzenia medyczne

Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zakres 1. MYJNIA DO BASENÓW SZT. 2. Oddz. Rehabilitacji/Oddz. Anestezjologii

Zakres 2. ZESTAW DO MOCOWANIA GŁOWY I KRĘGOSŁUPA NA STOLE OPARCYJNYM SZT.1. Oddz. Neurochirurgii

Zakres 3. KARDIOMONITOR SZT. 1. Oddz. Neurochirurgii

Zakres 4. ANALIZATOR GAZÓW SZT.1. Blok Operacyjny

Zakres 5. TOR WIZYJNY Z MONITOREM kpl. 1. Oddz. Urologii

Zakres 6. APARAT DO HEMODIALIZY SZT. 2. Ośrodek Dializ

Zakres 7. APARAT DO EKG SZT. 1. Ośrodek Dializ

Zakres 8. VIDEODUODENOSKOP szt. 1. Centralna Pracowania Endoskopii

Zakres 9. POMPA OBJĘTOŚCIOWA INFUZYJNA szt. 2. Oddz. Onkologii Klinicznej

Zakres 10. ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII szt. 2. Oddz. Anestezjologii

Zakres 11. SYSTEM DO POWIERZCHNIOWEGO OGRZEWANIA PACJENTA szt. 1. Blok Operacyjny

Zakres 12. PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH szt. 1. Blok Operacyjny

Zakres 13. KARDIOMONITOR SZT. 1. Oddz. Dziecięcy

Część nr: 12

Nazwa: PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH szt. 1. Blok Operacyjny

1)Krótki opis

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH szt. 1. Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.

2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)

12) Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne materiały informacyjne oferowanego wyrobu medycznego

potwierdzające wymagane parametry.

13) Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych.

14) Załączyć Certyfikat potwierdzający spełnienie normy : PN-EN 15883 – dotyczy Zakresu nr 1.

15) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

9.9.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

9.9.2014 (11:00)
Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zakres 1. MYJNIA DO BASENÓW SZT. 2. Oddz. Rehabilitacji/Oddz. Anestezjologii

Zakres 2. ZESTAW DO MOCOWANIA GŁOWY I KRĘGOSŁUPA NA STOLE OPARCYJNYM SZT.1. Oddz. Neurochirurgii

Zakres 3. KARDIOMONITOR SZT. 1. Oddz. Neurochirurgii

Zakres 4. ANALIZATOR GAZÓW SZT.1. Blok Operacyjny

Zakres 5. TOR WIZYJNY Z MONITOREM kpl. 1. Oddz. Urologii

Zakres 6. APARAT DO HEMODIALIZY SZT. 2. Ośrodek Dializ

Zakres 7. APARAT DO EKG SZT. 1. Ośrodek Dializ

Zakres 8. VIDEODUODENOSKOP szt. 1. Centralna Pracowania Endoskopii

Zakres 9. POMPA OBJĘTOŚCIOWA INFUZYJNA szt. 2. Oddz. Onkologii Klinicznej

Zakres 10. ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII szt. 2. Oddz. Anestezjologii

Zakres 11. SYSTEM DO POWIERZCHNIOWEGO OGRZEWANIA PACJENTA szt. 1. Blok Operacyjny

Zakres 12. KOMORA GRZEWCZA PŁYNÓW INFUZYJNYCH szt. 1. Blok Operacyjny

Zakres 13. KARDIOMONITOR SZT. 1. Oddz. Dziecięcy

Część nr: 12

Nazwa: KOMORA GRZEWCZA PŁYNÓW INFUZYJNYCH szt. 1. Blok Operacyjny

1) Krótki opis

KOMORA GRZEWCZA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

szt. 1. Blok Operacyjny

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000

3)Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.

2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)

12) Katalogi/Foldery w języku polskim lub inne materiały informacyjne oferowanego wyrobu medycznego

potwierdzające wymagane parametry.

13) Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wpis z Rejestru Wyrobów Medycznych.

14) Załączyć Certyfikat potwierdzający spełnienie normy : PN-EN 15883 – dotyczy Zakresu nr 1.

15) Oświadczenie producenta, że oferowana komora grzewcza jest zgodna z normą PN EN 60601-1-2:2007 EMC - dotyczy zakresu 12

16) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

10.9.2014 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

10.9.2014 (11:00)

Pytanie:dodano: 2014-08-14
Odpowiedź:dodano: 2014-08-14
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3678/14 Tarnów, dnia 12.08.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.08.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytania:
Dotyczą załącznik nr 1.A Zakres nr 6 Parametry wymagane.

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat do hemodializy nie wymagający programowania składu koncentratu i dający możliwość korzystania z dostępnych na rynku koncentratów ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat do hemodializy z regulacją przepływu pompy krwi 0 oraz 15-600ml/min ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Poz.17 Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat do hemodializy z zasilaniem wodnym/ciśnienie wody wejściowej 1,5-6,0 barów?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-08-18
Odpowiedź:dodano: 2014-08-18
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3697/14 Tarnów, dnia 18.08.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 06.08.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytania dotyczące Zakresu nr 11
Czy Zamawiający dopuści w Zakresie 11 System ogrzewania pacjenta wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza. Urządzenie posiada:
- cztery zakresy temperatur: wysoka 43*C, średnia 38*C, niska 32*C, pokojowa, dwie prędkości przepływu powietrza.
- Zabezpieczenia : system alarmów wizualnych oraz dźwiękowych.
- Filtr : wysokiej skuteczności filtr 0.2 mikrona.

Urządzenie posiada łatwy i pełen nadzór oraz raportowanie przebiegu terapii – czasu trwania ogrzewania pacjenta, zbyt wysokiej temperatury oraz nieprawidłowości podczas stosowania – widoczne na zewnętrznym panelu urządzenia .Urządzenie posiada możliwość monitorowania godzin pracy urządzenia oraz monitorowania czasu ogrzewania pacjenta . Jest ono kompatybilne z materacykami pod pacjenta oraz z kołderkami/kocami na pacjenta. Posiada trzy czujniki temperatury z możliwością zastosowania dwóch różnych szybkości przepływu powietrza zapewniając szybką i bezpieczną regulację temperatury ciała pacjenta .Urządzenia to można mocować na twardej powierzchni bądź stojaku do IV , poręczy łóżka lub na specjalnym wózku wyposażonym w kółka . Wymiary : 33cm (wys) x 35 cm(szer) x 33 cm (gł) Waga : 7,3kg ?
Odpowiedź: . Nie. Zamawiający nie dopuszcza.Otrzymują: Adresat
a/a


Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2014-08-18
Odpowiedź:dodano: 2014-08-18
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3697/14 Tarnów, dnia 18.08.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.08.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:


I. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1 :
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujący przypadkach i wysokościach :
a) Wykonawca w razie odstąpienia od umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.
b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej w terminie części umowy brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak, niż 10% wartości niezrealizowanej w terminie części umowy brutto. Tę samą karę stosuje się w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości.
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.Otrzymują: Adresat
a/a


Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2014-08-18
Odpowiedź:dodano: 2014-08-18
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3697/14 Tarnów, dnia 18.08.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.08.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

Pytanie 1 – Zakres 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia przeznaczonego do podgrzewania krwi, produktów krwiopochodnych i innych płynów infuzyjnych metodą suchą, z maksymalną prędkością przepływu wynosząco od KVO do 500ml/min. Urządzenie utrzymuje temperaturę wyjściową płynów w przedziale od 33°C do 41°C. Czas niezbędny do osiągnięcia przez ELEMNT GRZEWCZY (aluminiowe płytki) urządzenia temperatury docelowej ustalonej na 41°C wynosi ok.2 min. Urządzenie jest przeznaczone do montażu na stojaku do kroplówek. Wymiary: 11cm wysokości x 19cm szerokości x 25cm długości. Waga: 3,4 kg. Powyżej 46°C temperatury aluminiowych płytek urządzenie samo przerywa pracę. Wymiennik ciepła, w postaci sterylnego zestawu dostępnego w min. 3 różnych wersjach (pediatrycznym, standardowych oraz szybko przepływowym)
Odpowiedź: Nie.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2014-08-19
Odpowiedź:dodano: 2014-08-19
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3704/14 Tarnów, dnia 18.08.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.08.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy zakresu 5
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu?
Odpowiedź: Nie.
2. Czy z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia produkowany jest partiami, w celu zapewnienia gwarantowanego czasu dostawy i utrzymania ciągłości dostaw, Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wyrobów wyprodukowanych w III i IV kwartale 2013 r. oraz w roku 2014?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?
Odpowiedź: Tak.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1 % na 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy? Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości na 0,5% wartości brutto reklamowanego sprzętu?
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytania techniczne dot. Tor wizyjny z monitorem
1. Ad. 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kamerę nie posiadającą wyjścia DV ? Wyjście typu DV nie jest popularnym wyjście wykorzystywanym w kamerach endoskopowych z uwagi na brak monitorów obsługujących tego typu sygnał wideo.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. Ad. 27 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o jasności 240 cd/m2 ? Ta niewielka różnica nie ma istotnego wpływu na jakość obrazu otrzymywanego na ekranie monitora.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

3. Ad. 17 i 21 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania źródło światła nie komunikujące się z kamerą w celu regulacji światła ? Oferowana kamera nie potrzebuje takiej funkcjonalności, gdyż automatycznie dopasowuje swoje parametry do natężenia światła generowanego przez źródło światła.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

4. Ad. 37 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu: „Ramię do monitora 1 szt.” , jako zapewniające lepszą stabilizację niż podstawka, dla którego producent nie wystawił Deklaracji Zgodności CE zgodnej z Dyrektywą Rady UE nr 93/42/EEC ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
5. Ad. 39 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu: Mobilny wózek aparaturowy 1 szt.”, który spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, dla którego producent nie wystawił Deklaracji Zgodności CE zgodnej z Dyrektywą Rady UE nr 93/42/EEC ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

6. Ad. 41 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie modułu zasilającego z listwą z 6 gniazdkami ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

7. Ad. 43 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu: „Szyna montażowa do wózka, 1 szt.” , który spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, dla którego producent nie wystawił Deklaracji Zgodności CE zgodnej z Dyrektywą Rady UE nr 93/42/EEC ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

8. Ad. 44 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu; Wysięgnik do płynów irygacyjnych 1 szt.”, który spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, dla którego producent nie wystawił Deklaracji Zgodności CE zgodnej z Dyrektywą Rady UE nr 93/42/EEC ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.


Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załączniki nr 1 w zakresie 5
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2014-08-19
Odpowiedź:dodano: 2014-08-19
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3710/14 Tarnów, dnia 19.08.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.08.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie dotyczące Zakresu nr 7.
1. Czy Zamawiający dopuści APARAT DO EKG bez odprowadzenia Cabrera?
Odpowiedź: . Tak. Zamawiający dopuszcza.


Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2014-08-22
Odpowiedź:dodano: 2014-08-22
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3722/14 Tarnów, dnia 21.08.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.08.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:


Dotyczy- Załącznik 1. A Zakres nr 1 Parametry wymagane
1. Dot. Pkt. 2- Czy Zamawiający pisząc, że zaoferowana myjnia musi być przymocowana do ściany ma na myśli iż urządzenie powinno być powieszone na ścianie, a nie posadowione na podłodze?
Odpowiedź: Urządzenie może stać na podłodze i ma być przymocowane do ściany.

2. Dot. pkt. 2- Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie pozwalało na mycie w jednym wsadzie min. 1 basenu wraz z pokrywką oraz 2 kaczek? Rozwiązanie takie znacznie podnosi efektywność procesu mycia i dezynfekcji.
Odpowiedź: Urządzenie ma pozwalać na mycie w jednym wsadzie minimum 1 kaczki wraz z 1 basenem z pokrywą.

3. Dot. pkt 7- Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie wśród 12 dysz myjących posiadało min. 6 dysz wirujących/rotacyjnych, co gwarantuje znacznie lepsze rezultaty mycia niż dysze stałe?
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza ale wymaga by urządzenie było domyte.

4. Dot. pkt. 7- Czy pisząc o bezdotykowej obsłudze Zamawiający ma na myśli, iż drzwi urządzenia winny być otwierane automatycznie, np. przy pomocy pedału nożnego? W p. 4 SIWZ Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało min. 3 programy mycia. Do wyboru programu konieczne jest dotknięcie przycisków na panelu sterującym urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga by otwieranie drzwi urządzenia było automatyczne przy pomocy pedału nożnego lub fotokomórki.

5. Dot. pkt. 8- Ponieważ w większości polskich szpitali jest albo twarda albo bardzo twarda woda większość producentów zaleca stosowanie 2 pomp dozujących – do środka myjącego (zasadowy) i do środka odkamieniającego (kwasowy). Gwarantuje to lepsze rezultaty mycia i pozwala na wydłużenie cyklu życia maszyny. Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące ale wymaga aby naczynia były czyste bez nalotów.

6. Dot. pkt. 8- Czy pisząc o zgodności z normą PN-EN 15883 Zamawiający ma na myśli, iż urządzenie ma spełniać wymagania rozdziału 1 normy (definicje i wymagania ogólne) oraz rozdziału 3 (wymagania dla myjni termodezynfektorów dla pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia normy ISO PN EN 15883-1 tj. możliwość dodatkowego, niezależnego pomiary wskaźnika A0 w trakcie procesu dezynfekcji, niezależnego od systemu kontroli urządzenia oraz normy PN EN 15883-3 – wymagania i badania dotyczące myjni – dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego – obowiązujące w Polsce od grudnia 2010 r.

7. Dot. pkt. 10- Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące p. 8 Zamawiający wymaga by wraz z urządzeniem dostarczyć po 48 szt. płynów myjących i odkamieniających?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga po 48 szt. środków myjąco-odkamieniających 5 litrowych do każdej z dwóch urządzeń.

8. Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie wyposażone było w system suszenia mechanicznego przy pomocy nadmuchu powietrza?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie to czy Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie, zgodnie z wymogami normy PN-EN 15883-1, suszyło przy pomocy powietrza filtrowanego filtrem absolutnym HEPA klasy min. H14? W przypadku gdy system suszenia nie będzie wyposażony w filtr HEPA może dojść do wtórnej kontaminacji mytych naczyń ponieważ do suszenia używane jest powietrze zassane z pomieszczenia, w którym stoi myjnia.
Odpowiedź: Suszenie ma być zgodne z definicją określoną w normie PN EN 15883-1 automatyczne, a po zakończonym procesie mają być suche, bez skroplin wody na powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej naczyń oraz schłodzona. Filtr HEPA jest jak najbardziej pożądany.

Dotyczy- Załącznik 1 A. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 1 .
1. Dot. pkt. 2- Prosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie słowa „pisemnej” informacji o awarii. W przypadku sytuacji spornych, gdy zgłoszenie było telefoniczne trudno jest ustalić dokładną treść informacji.
Odpowiedź: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.Otrzymują: Adresat
a/a


Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2014-08-22
Odpowiedź:dodano: 2014-08-22
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3722/14 Tarnów, dnia 21.08.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.08.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 do lp.10. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem cyt.: „Dostarczenie środków myjąco-odkamieniających rekomendowanych do właściwej eksploatacji myjni w ilości 48 sztuk.”. Czy należy dostarczyć środek na 48 cykli, czy też 48 pojemników o pojemności 5 litrów każdy, czy ilość dotyczy 2 szt. myjni , czy tez 48 sztuk pojemników 5 litrowych dla każdej myjni.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga po 48 szt. środków myjąco-odkamieniających 5 litrowych do każdej z dwóch urządzeń.
Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2014-08-22
Odpowiedź:dodano: 2014-08-22
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3722/14 Tarnów, dnia 21.08.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 11.08.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zakres 3. KARDIOMONITOR SZT. 1. Oddz. Neurochirurgii
1. – Pkt. 2,3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy 12,1” kardiomonitor o budowie modułowej będącej rozwiązaniem dużo lepszym od rozwiązania kompaktowego? Monitory modułowe umożliwiają rozbudowę o parametry monitorowane niezależnie od zewnętrznego serwisu producenta. Wystarczy zakupić moduł, który po podłączeniu do gniazda automatycznie rozpocznie pracę i będzie gotowy do monitorowania danych parametrów. Natomiast monitory kompaktowe są ograniczone jeżeli chodzi o rozbudowę w przyszłości.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że w takiej postaci będzie bez problemu używany w czasie transportu chorych.

2. – Pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o budowie modułowej którego waga wynosi 5,7 kg z zewnętrznym modułem transportowym, który posiada własne zasilanie akumulatorowe umożliwiające transport pacjenta przez 4 godziny?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że kardiomonitor będzie mógł być stosowany na łózkach podczas transportowania chorych w obrębie Szpitala.

3. – Pkt. 8,11,12 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 150 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min,30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund oraz pamięć ostatnich 200 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich monitorowanych wartości w postaci liczbowej oraz z zapisem krzywej związanej z alarmującym parametrem .Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta. Dodatkowo oferowany kardiomonitor posiada ciągły zapis wszystkich monitorowanych krzywych z ostatnich 2 godzin.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

4. – Pkt. 15 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy posiadający 2 wbudowane złącza USB służące do podłączenia klawiatury i myszki oraz do uaktualnienia oprogramowania? Oferowany kardiomonitor posiada rozbudowaną pamięć wewnętrzna pozwalającą na zapis 150 godzin parametrów monitorowanych dzięki czemu funkcja archiwizacji danych na zewnętrznych komputerach jest bezużyteczna. Dodatkowo przy podłączaniu kardiomonitora do stanowiska centralnego monitorowania, rejestracja wszystkich danych zmonitorowania jest jedynie ograniczona pojemnością dysku twardego komputera głównego.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

5. – Pkt. 16 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy posiadający możliwość monitorowania EKG z kabla pięciożyłowego -7 odprowadzeń , z trzyżyłowego- 1 odprowadzenie oraz z dziesięciożyłowego-12 odprowadzeń EKG z pełna analizą wszystkich odcinków ST oraz analizą 15 rodzajów arytmii. Jest to standardowe rozwiązanie stosowane przez większość producentów kardiomonitorów.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

6. –Pkt. 20 - Czy Zamawiający w zamian za stojak jezdny ze stali nierdzewnej będzie wymagał aby oferowany kardiomonitor posiadał moduł moduł wieloparametrowy będący również modułem transportowym z ekranem min. 4” oraz własnym zasilaniem akumulatorowym pozwalającym na ciągła prace przez co najmniej 4 godziny.
Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza.

7. – Pkt. 21 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor modułowy z możliwością rozbudowy o ciśnienie metodą krwawą w 2 lub 4 kanałach, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, pomiar rzutu serca metodą kardiografii impedancyjnej, kapnometrię w bocznym i głównym strumieniu, analizator gazów anestetycznych, rejestrator termiczny ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

8. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany moduł transportowy posiadał wbudowane gniazdo EtCO2 do prostej rozbudowy o pomiar kapnografii w przyszłości?
Odpowiedź: Nie
9. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany kardiomonitor posiadał min.4 tryby pracy EKG: diagnostyczny, monitorowania, operacja, ST ?
Odpowiedź: Nie

10. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany kardiomonitor posiadały możliwość współpracy ze stanowiskiem centralnego monitorowania(przewodowo oraz bezprzewodowo) wykorzystujący system windows?
Odpowiedź: Nie

Zakres 13 KARDIOMONITOR SZT. 1. Oddz. Dziecięcy
1. – Pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający ekran o przekątnej 12,1” i rozdzielczości 800x600 pikseli? Jest to wystarczająca wielkość ekranu do komfortowej obsługi kardiomonitora przez personel medyczny. Oferowany kardiomonitor posiada czytelny ekran z możliwością regulacji jasności na wielu poziomach oraz wiele ustawień ułatwiających podgląd parametrów monitorowanych nawet z dalszej odległości.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

2. – Pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor, posiadający ciche chłodzenie aktywne? Wymagane chłodzenie konwekcyjne jest mniej wydajne i naraża chłodzone podzespoły kardiomonitora na ewentualne uszkodzenia. Po okresie gwarancyjnym będzie miało to duże znaczenie na ewentualne koszty serwisu. Oferowany kardiomonitor posiada ciche i wydajne chłodzenie spełniające wszystkie wymogi medyczne, gdzie ciepło jest odprowadzone za pomocą konwekcji wspomaganej pracą wentylatora.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

3. – Pkt. 8,11,12 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z ostatnich 120 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min,30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund oraz pamięć ostatnich 200 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich monitorowanych wartości w postaci liczbowej oraz z zapisem krzywej związanej z alarmującym parametrem .Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta. Dodatkowo oferowany kardiomonitor posiada ciągły zapis krzywej z ostatnich 2 godzin.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

4. – Pkt. 15 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający 1 wbudowane złącza USB służące do uaktualnienia oprogramowania? Oferowany kardiomonitor posiada rozbudowaną pamięć wewnętrzna pozwalającą na zapis 120 godzin parametrów monitorowanych dzięki czemu funkcja archiwizacji danych na zewnętrznych komputerach jest bezużyteczna. Dodatkowo przy podłączaniu kardiomonitora do stanowiska centralnego monitorowania, rejestracja wszystkich danych z monitorowania jest jedynie ograniczona pojemnością dysku twardego komputera głównego.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

5. – Pkt. 16 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość monitorowania EKG z kabla pięciożyłowego -7 odprowadzeń , z trzyżyłowego- 1 odprowadzenie oraz z dziesięciożyłowego-12 odprowadzeń EKG z pełna analizą wszystkich odcinków ST oraz analizą 13 rodzajów arytmii. Jest to standardowe rozwiązanie stosowane przez większość producentów kardiomonitorów.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

6. – Pkt. 20 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością instalacji na podstawie jezdnej na 5 kołach jezdnych z koszykiem na akcesoria ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

7. – Pkt. 21 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością rozbudowy o ciśnienie metodą krwawą w 2 kanałach, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, pomiar rzutu serca metodą kardiografii impedancyjnej, kapnometrię w bocznym i głównym strumieniu, analizator gazów anestetycznych, rejestrator termiczny ?
Odpowiedź: Nie

8. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany kardiomonitor posiadał wbudowane gniazdo EtCO2 oraz 2 kanały IBP do prostej rozbudowy o pomiar kapnografii i cieśnienia inwazyjnego w przyszłości?
Odpowiedź: Nie

9. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany kardiomonitor posiadał obsługę w języku polskim oraz poprzez ekran dotykowy i pokrętło ? Takie rozwiązanie jest dużo bardziej wszechstronniejsze dla Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

10. Czy Zamawiający będzie wymagał aby krzywe najważniejszych parametrów: EKG ,respiracji ,saturacji posiadały min 4 stopniową regulowaną prędkość przesuwu: min. 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

11. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany kardiomonitor posiadał płynną regulacją poziomu głośności alarmów -min. 10 poziomów? Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na komfortową obsługę urządzenia w różnych warunkach otoczenia.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

12. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany kardiomonitor posiadał zasilanie akumulatorowe umożliwiające ciągłą prace przez min 3 godziny ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

13. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany kardiomonitor był wyposażony rejestrator termiczny? Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na wydruk parametrów i krzywych w przypadku przekroczenia krytycznych granic alarmowych .
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza
Otrzymują: Adresat
a/a


Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2014-08-22
Odpowiedź:dodano: 2014-08-22
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3722/14 Tarnów, dnia 21.08.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.08.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1
Dotyczy Załącznika 1 A– Warunki gwarancji i serwisu dot. Zakresu nr 8, punkt 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:
„ Czas reakcji serwisu nie dłużej niż 72 godziny w dni robocze od otrzymania informacji o awarii”.
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 2
Dotyczy Załącznika 1 A– Warunki gwarancji i serwisu dot. Zakresu nr 8 punkt 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:
„ Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie funkcjonalności) max. 5 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)”.
Odpowiedź: Tak. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1A Warunki gwarancji i serwisu dot. Zakresu nr 8 punkt 5

Pytanie 3
Dotyczy Załącznika 1 A– Warunki gwarancji i serwisu dot. Zakresu nr 8 punkt 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8 letni dostęp do części zamiennych po okresie gwarancji?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4
Dotyczy warunków umowy § 1 – zakres 8
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opieczętowania dostarczanych wraz z dostawą instrukcji obsługi.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” na ostatniej stronie instrukcji obsługi z podaniem ilości stron.

Pytanie 5
Dotyczy warunków umowy § 3 – zakres 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wskazanego paragrafu dwóch dodatkowych ustępów o następującej treści:
„Do momentu uregulowania całej należności sprzęt pozostaje własnością Wykonawcy”
oraz
„W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 14 dni od daty wymagalności którejkolwiek z rat cała należność staje się niezwłocznie wymagalna”.
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 6
Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1 a)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych do 5% wartości przedmiotu umowy?
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 7
Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1 b)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,1%?
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 8
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:
„ Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności , wyrażonej na piśmie, za wyjątkiem Banku Wykonawcy finansującego kontrakt.”
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 9
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?
Odpowiedź: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja i nie przekształca się w spółkę prawa handlowego

Pytanie 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu gwarancji do 24 miesięcy z opcją ubezpieczenia sprzętu na następnych 12 miesięcy
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 11- DOTYCZY WYMAGAŃ TECHNICZNYCH ZAKRES 8-VIDEODUODENOSKOP
Nasz producent Pentax, jako jedyny na świecie ma w swojej ofercie wideoduodenoskop pozwalający obrazować z technologii wysokiej rozdzielczości HD.
a)
Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy videoduodenoskopu z obrazowaniem HD o poniższych lepszych parametrach:
- kompatybilny z posiadanym zestawami endoskopowymi HD Pentax EPK-i5000
- optyka boczna z odchyleniem 10 stopni
- głębia ostrości 4-60mm
- wygięcia końcówki góra/dół: 120/90, lewo/prawo: 90/105 stopni
- mechanizm blokowania elewatora w 2 płaszczyznach zagięcia końcówki dystalnej
Reszta parametrów bez zmian
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

b)
Alternatywnie prosimy o dopuszczenie videoduodenoskopu z własnym procesorem wizyjnym i zintegrowanym źródłem światła jako rozwiązanie równoważne do wymogu kompatybilności z zestawem Olympus Exera o poniższych parametrach:
- optyka boczna z odchyleniem 10 stopni
- głębia ostrości 4-60mm
- wygięcia końcówki góra/dół: 120/90, lewo/prawo: 90/105 stopni
- mechanizm blokowania elewatora w 2 płaszczyznach zagięcia końcówki dystalnej
Reszta parametrów bez zmian
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Otrzymują: Adresat
a/a
Podpisał: Z-ca Dyrektora Zdzisław Wolak

Pytanie:dodano: 2014-08-26
Odpowiedź:dodano: 2014-08-26
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3766/14 Tarnów, dnia 25.08.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014

W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.08.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy załącznik 1A Zakres nr 7 dostawa 1 sztuki – Zestaw EKG przenośny

1. Czy Zamawiający dopuści aparat z prędkością zapisu: 5, 25, 50 mm/s?
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści aparat bez zmian kompozycji ekranu (panelu dotykowego), prosimy o dopuszczenie z uwagi na całkowity brak wpływu tego parametru na użytkowanie kliniczne i wartości diagnostyczne aparatu?
Zaznaczamy, że z uwagi na charakter ekranów pojemnościowych, wymagana każdorazowa dezynfekcja powierzchni aparatu EKG powoduje stopniowe uszkodzenia panelu dotykowego co uniemożliwia użytkowanie aparatu.
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści aparat prezentujący podczas pomiaru EKG na ekranie wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) bez dźwiękowej sygnalizacji wykrytych pobudzeń?
Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza.

Załącznik 1. A Zakres nr 10 Łóżko do Intensywnej Terapii
1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii z regulacją wysokości w zakresie od 42,8cm do 81,6cm?
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza
2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko do intensywnej terapii które posiada manualny zawór CPR w sekcji wezgłowia wraz z materacem który posiada manualny zawór CPR w sekcji stóp?
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z §5 ust. 1b wzoru umowy ( dla pakietów 1,3,4,5,6,7,8,9,12,13 i dla pakietów 2,10,11) do 0,2% wartości brutto przedmiotu, którego zwłoka dotyczy?
Odpowiedź: Nie zapis pozostaje bez zmian.
2. Czy w zakresie pakietu 7, 10 i 12 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii do 7 dni roboczych?
Odpowiedź: Nie.

Otrzymują: Adresat
a/a
Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-08-26
Odpowiedź:dodano: 2014-08-26
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3766/14 Tarnów, dnia 25.08.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014

W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.08.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:


Zakresu nr 10 łóżka do intensywnej terapii szt. 2

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża bez materaca w zakresie 410-790 mm mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża? Oferowany zakres nieznacznie różnie się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanego łóżka.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym przeziernym dla promieni RTG materiałem, nieodejmowanym?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem pod łóżkiem wynoszącym 150 mm z wyłączeniem przestrzeni pod kolumnami?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej bez przedłużenia leża 223cm z możliwością przedłużenia o 170 mm?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z szerokością całkowitą przy opuszczonych barierkach na poziomie 102,5 cm oraz podniesionych na poziomie 104,5 cm?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną segmentu uda w zakresie 0-30 stopni?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tunel na kasetę RTG z możliwością pozycjonowania jej położenia oraz wsunięcia z jednej strony łóżka?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji anty i Trendelenburga w zakresie +/-13 stopni?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza
9. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w sterowanie wbudowane w barierki boczne zarówno dla pacjenta od strony wewnętrznej oraz zewnętrznej dla personelu z możliwością blokowania funkcji przez personel na panelu centralnego serowania?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza
10. Czy Zamawiający opisując pozycję horyzontalną, ma na myśli pozycję do badania – egzaminacyjną, gdzie z jednego przycisku łóżko wykonuje serię skoordynowanych ruchów, poziomując segmenty leża i ustawiając leże w najwyższym położeniu dla wygodnego dostępu personelu?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza
11. Czy w Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko do intensywnej terapii wyposażone w jeden, wbudowany, inteligentny akumulator sygnalizujący z wyprzedzeniem o konieczności naładowania akumulatora, umożliwiający regulację wszystkich funkcji elektrycznych łóżka, wystarczający na wykonanie 8 pełnych cykli z dodatkową mechaniczna regulacją funkcji CPR nie wyposażone zestaw akumulatorów przy zachowaniu maksymalnej punktacji?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza
12. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pojedyncze koła o średnicy 150 mm, które w odróżnieniu od kół podwójnych są znacznie łatwiejsze do dezynfekcji?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z centralną pojedynczą blokadą wszystkich kół (toczenia i obrotu wokół osi) uruchamianą za pomocą dwóch dźwigni zlokalizowanych pod szczytem od strony nóg z alarmem wizualnym nie włączonej blokady oraz z funkcją jazdy kierunkowej? Uruchomienie blokady następuje po wciśnięciu wyłącznie jednej z dźwigni. Blokowanie kół odbywa się poprzez naciśnięcie przełącznika nożnego uruchamiającego mechanizm blokady, gdy przełącznik znajduje się w pozycji „do góry” blokada jest wyłączona, gdy w pozycji „na dół” blokada jest włączona, dzięki takiemu rozwiązaniu natychmiast widać czy łóżko zostało zablokowane i nie ma potrzeby sygnalizowania tego sygnałem dźwiękowym
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza
13. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi podwójnymi spełniającymi normę PN-EN 60601-2-52, dzielonymi , poruszającymi się wraz z segmentami leża, zapewniającymi ochronę na całej długości leża z możliwością ich składania przy użyciu jednej ręki, blokowania na dwóch wysokościach oraz możliwością wykorzystania barierek jako podparcie przy opuszczaniu łóżka przez pacjenta, bez wskaźników nachylenia oparcia?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza
14. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi podwójnymi spełniającymi normę PN-EN 60601-2-52 z możliwością blokowania na dwóch wysokościach przy zachowaniu maksymalnej punktacji, co zapewni zachowanie zasad uczciwej konkurencji?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza
15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi z wbudowanymi wskaźnikami kątach nachylenia segmentu oparcia oraz nachylenia ramy leża widocznymi w pozycji barierek podniesionych, co jest podyktowane względami bezpieczeństwa pacjenta, gdyż z zasady regulacji oparcia i nachylenia ramy powinno się wykonywać wyłącznie przy barierkach podniesionych?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza
16. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko z barierkami o konstrukcji umożliwiającej ich składanie przy użyciu jednej ręki oraz możliwością zablokowania na dwóch wysokościach (góra, dół), barierki służą jednocześnie jako podparcie przy opuszczaniu łóżka przez pacjenta bez systemu barierek bocznych z tzw. mechanizmem zegarowym przy zachowaniu maksymalnej punktacji? Barierki boczne odchylane są standardowo na bok, opadające na dół, co jest rozwiązaniem znacznie bezpieczniejszym, ponieważ nie występuje ryzyko przycięcia lub zakleszczenia palców.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza
17. Czy Zamawiający dopuści łóżko z zewnętrznym wykończeniem barierek bocznych z tworzywa sztucznego, które w dolnej części, posiadają system mocowania wykonany z metalowych zaczepów lakierowanych proszkowo, co przekłada się na znacznie większą wytrzymałość, w porównaniu do konkurencyjnych produktów?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza
18. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko wielopozycyjne z wskaźnikami ustawieniami kąta nachylenia oparcia pleców oraz pochylenia całego łóżka bez wskaźników pozycji bioder? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na walory techniczne i użytkowe.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza
19. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 uchwyty na pasy.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza
20. Czy w rozumieniu opisu materaca przeciwodleżynowego Zamawiający dopuści materac o następujących parametrach: •
Materac wyposażony w system komór napełniających się i opróżniających się na przemian co trzecia – system 1/3 .
• Materac dla pacjentów o wadze od 40 do 180 kg
• Materac wraz z pompą z wbudowanymi czujnikami.
• Pompa posiada:
Ø niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia,
Ø pokrętło umożliwiające regulację ciśnienia
Ø funkcję tłumienia drgań
Ø alarm wizualny przy niskim ciśnieniu
Ø stały 10 minutowy cykl pracy
Ø uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka,
Ø sygnalizację awaryjnego działania pompy,
Ø zasilana 220-230V
• Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta.
• Automatyczne dostosowanie się materaca do zmiany pozycji łóżka.
• System przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania).
• Przewody powietrzne wyposażone w szybkozłączki i zamknięcie transportowe.
• Funkcja transportowa materaca.
• Funkcja szybkiego spuszczania powietrza CPR.
• Materac wyposażony w 6 pasów mocujących materac do łóżka o różnej długości, zapinanych na zatrzaski, dodatkowe gumowe paski do stabilizacji nakładek na materac piankowy
• Pokrowiec rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia.
• Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny.
• Materac oraz jego pokrowiec odporny na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących
• Wymiary materaca: 200 x 90 cm
• Wysokość materaca 12,5 cm.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza
Otrzymują: Adresat
a/a
Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-08-26
Odpowiedź:dodano: 2014-08-26
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3766/14 Tarnów, dnia 25.08.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.08.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pakiet 10 .
Czy w związku z precyzyjnym opisaniem łóżka firmy Hill-Rom model AVG 1600 oraz materaca powietrznego przeciwodleżynowego tej samej firmy model Primo, Zamawiający przychyli się do złożenia oferty konkurencyjnej na produkty równoważne lub lepsze o parametrach nieznacznie odbiegających od zawartych w tabeli parametrów zarówno czysto technicznych jak i klinicznych, tj.
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka do intensywnej terapii z systemem pomiaru masy pacjenta wypełniającym zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 2009/23/WE z dn. 23.04.2009 w sprawie wag nieautomatycznych (non automatic weighing instruments-NAVI), która zastąpiła dyrektywę Rady 90/384/EWG z dn. 20.06.1990 w sprawie harmonizacji państw członkowskich odnoszących się do wag nieautomatycznych wyposażonego w cyfrową kasetę RTG oraz wysokiej klasy materac powietrzny przeciwodleżynowy leczący odleżyny IV i V stopnia z możliwością ulokowania cyfrowej kasety RTG w jego kieszeni w segmencie oparcia pleców- zaproponowane rozwiązanie przewyższa klinicznie i technologicznie wymagania opisane dla łóżka AVG1600 z materacem Primo będąc jednocześnie tańszym rozwiązaniem?
Odpowiedź: NIE.
2. Czy Zamawiający dopuści łózko, które znacznie lepiej wypełnia ideę zapobiegania upadkom szpitalnym i ich konsekwencjom (tzw. program „no falls” realizowany przez firmę Hill-Rom w produktach takich jak AVG 1600) o elektrycznej regulacji wysokości w zakresie 330mm do 770mm mierzonej od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca wyposażone w podświetlenie leża w technologii LED oraz w alarm wyjścia pacjenta z łóżka?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści nowoczesne łóżko do intensywnej terapii, którego bezpieczne obciążenie robocze wynosi 250kg dzięki konstrukcji opartej o tzw. płaskie kolumny w układzie trapezowym (rozwiązanie stosowane w najnowszym modelu firmy Hill-Rom model HR900), które charakteryzuje się znacznie większą stabilnością leża i umożliwia faktyczną, a nie teoretyczną, pełną możliwość współpracy z podnośnikami pacjenta, gdyż zapewnia prześwit pod ramą leża 17 cm w każdym punkcie bez żadnych wyjątków w przestrzeni pod leżem?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuści łózko szpitalne o szerokości zgodnej z parametrami wymaganymi tj. 99cm wyposażone w barierki boczne podwójne dzielone zaprojektowane zgodnie z normą bezpieczeństwa IEC 60601-2-52 zapewniające pełną ochronę pacjenta, służące jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka, wyposażone w panele do regulacji wszystkich funkcji elektrycznych łóżka zgodnie z opisem zawartym w pkt. 14,15,19 i 20 tabeli parametrów jednak bez zbędnej pozycji pośredniej charakterystycznej jedynie dla łózka Hill-Rom model AVG 1600, która w małym stopniu służy do podparcia pacjenta w chwili wychodzenia, gdyż jej górna krawędź w pozycji pośredniej znajduje się poniżej poziomu materaca powietrznego, ponad to mechanizm zegarowy jest rozwiązaniem bardzo ciężkim powodującym iż waga jednostkowa barierki przekracza ciężar 5kg, co jest istotnym utrudnieniem w codziennej pracy personelu medycznego. Pragniemy zauważyć iż tylko łóżko firmy Hill-Rom AVG1600 oferuje możliwość zablokowania barierek na trzech różnych wysokościach, więc utrzymywanie tego wymogu jest rażącym naruszeniem zasad konkurencji, podczas gdy rozwiązania zaoferowane przez inne firmy także wypełniają cechy kliniczne opisanego rozwiązania w tym asysty przy regulacji wysokości dostępnej dla pacjenta w trakcie wychodzenia z łóżka?
Odpowiedź: Nie.. Zamawiający nie dopuszcza.
5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie łóżka z tzw. inteligentnym autokonturem, w którym elektryczna regulacja kąta nachylenia uda będzie odbywała się w zakresie 35+/-5? Tak zakreślony parametr techniczny pozwoli na uniknięcie zjawiska tzw. zgniatania pacjenta przy maksymalnie podniesionym oparciu pleców oraz segmencie uda, który nie powinien przekraczać kąta ok. 900 pomiędzy tymi segmentami. Takie rozwiązanie podnosi poziom bezpieczeństwa łóżka sterowanego elektrycznie dla pacjenta uniemożliwiając ustawienie łóżka w niebezpiecznej pozycji?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
6. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny, elektroniczny system kontroli kata nachylenia oparcia pleców 300 i 450 którego działanie polega na chwilowym zatrzymania się segmentu oparcia w trakcie unoszenia się i opuszczania po osiągnięciu ww. kątów?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
7. Czy Zamawiający dopuści materac powietrzny wyposażony w większą ilość komór niż opisana w tabeli parametrów, co umożliwia zaoferowania materaca powietrznego pracującego także w trybie naprzemiennego niskiego ciśnienia a nie tylko ciągłego niskiego ciśnienia?
Odpowiedź: Nie.. Zamawiający nie dopuszcza.
8. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w materacu powietrznym komór wymiennych co zdecydowanie poprawia możliwości serwisowania materaca wrazie uszkodzenia jednej komory?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.


Otrzymują: Adresat
a/a


Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-08-26
Odpowiedź:dodano: 2014-08-26
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3766/14 Tarnów, dnia 22.08.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.08.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 5, ustęp 1b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 1% do 0,5%, gdyż kara umowna 1% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?
Odpowiedź: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

2. Dotyczy załącznika nr 1 (zakres 8), punkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostarczenia urządzenia zastępczego do 5 dni roboczych?
Odpowiedź: Nie.

3. Dotyczy załącznika nr 1 (zakres 8), punkt 3: prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego – Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych?
Odpowiedź: Tak. Pod warunkiem, że Wykonawca w terminie dostarczy urządzenie zastępcze.

4. Dotyczy Warunków Gwarancji i Serwisu (zakres 8), punkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu / rozpoczęcia naprawy do 5 dni roboczych?
Odpowiedź: Nie.

5. Dotyczy Warunków Gwarancji i Serwisu (zakres 8), punkt 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii do 7 dni roboczych?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu na usunięcie awarii do 7 dni roboczych , jeśli Wykonawca na swój koszt dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie Zamawiającego.

6. Dotyczy Warunków Gwarancji i Serwisu (zakres 8), punkt 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu punktu 8 na następujący: „Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – maksimum 3”?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ.

7. Dotyczy Warunków Gwarancji i Serwisu (zakres 8), punkt 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na okres dostępności części zastępczych i materiałów eksploatacyjnych min. 8 lat?
Odpowiedź: Tak.

8. Prosimy o udzielenie informacji: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?
Odpowiedź: Nie.Otrzymują: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-08-26
Odpowiedź:dodano: 2014-08-26
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ ul. Lwowska 178 a 33-100 Tarnów Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3766/14 Tarnów, dnia 25.08.2014 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego, dla Szpitala Wojewódzkiego Im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie- sprawa nr 97/2014

W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.08.2014 r Zamawiający wyjaśnia:
Dotyczy przedmiotu zamówienia - Zakres 10 - Łóżko do intensywnej terapii szt.2

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne bez indykatora diodowego
informującego o osiągnięciu pozycji minimalnej? Nie ma potrzeby stosowania takiej sygnalizacji, gdyż w
momencie osiągnięcia najniżej pozycji łóżko samo zaniecha dalsze obniżanie.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne o konstrukcji zapewniającej
prześwit pod łóżkiem na poziomie 14cm? Jest to prześwit w zupełności wystarczający do współpracy z
podnośnikami pacjenta.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne o długości całkowitej bez
przedłużenia 215cm, z przedłużeniem 230cm i szerokości całkowitej 96cm? Oferowane wymiary tylko
nieznacznie odbiegają od wymaganych i gwarantują pełny komfort hospitalizowanym pacjentom.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, w którym regulacja
segmentu podudzia realizowana jest za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie 0-32°? Jest to
rozwiązanie powszechnie stosowane w tego typu łóżkach i umożliwia równie wygodną regulację tego
segmentu.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne, którego kontrolery
wbudowane w barierki boczne od strony zewnętrznej umożliwiają regulację segmentu pleców, nóg,
wysokości i funkcji autokontur? Jest to rozwiązanie w zupełności wystarczające, ponieważ wszystkie
pozostałe funkcje regulowane są z poziomu panelu sterującego dla personelu, co stanowi rozwiązanie
bezpieczne i wygodne (ogranicza do minimum ryzyko nieautoryzowanej aktywacji danej funkcji, np.
przypadkowo przez osoby odwiedzające pacjenta).
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania vi/wysokiej jakości łóżko szpitalne bez dodatkowej drugiej
baterii zasilającej? W przypadku braku lub awarii zasilania łóżko korzysta z wbudowanej baterii
zasilającej gwarantującej wykonanie wielu regulacji, co jest rozwiązaniem w zupełności wystarczającym.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne ze wskaźnikiem kąta
nachylenia leża widocznym wyłącznie kiedy barierki są podniesione? Nie ma to żadnego wpływu na
odpowiednią kontrolę kąta położenia leża, gdyż zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wszelkie regulacje
pacjenta na łóżku powinny odbywać się z uniesionymi barierkami w celu zminimalizowania możliwości
wypadnięcia pacjenta z łóżka.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne z barierkami łatwo
opuszczanymi pod leże przy użyciu jednej ręki bez możliwości zablokowania ich na min. 3 różnych
wysokościach? Barierki w łóżkach szpitalnych nie powinny służyć do podpierania się pacjenta podczas
wychodzenia z łóżka, gdyż w przypadku ich awarii lub wady materiałowej mogą narazić pacjenta na
upadek.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne bez wskaźnika pozycji
bioder pacjenta? Rozwiązanie to nie jest konieczne do poprawnego pozycjonowania pacjenta na łóżku.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko szpitalne wyposażone w 4 uchwyty
na pasy do unieruchomienia pacjenta? Jest to ilość gwarantująca skutecznie unieruchomienia pacjenta.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Otrzymują:
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-08-28
Odpowiedź:dodano: 2014-08-28
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3826/14 Tarnów, dnia 26.08.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.08.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

Zadanie nr 8: VIDEODUODENOSKOP szt. 1. Centralna Pracowania Endoskopii
Pkt.: 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego procesora obrazu kompatybilnego z oferowanymi endoskopami? Obecny zapis dopuszcza do postępowania wyłącznie firmę Olympus.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
Pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr – optyka boczna z odchyleniem 8o?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr – głębia ostrości 4-60 mm?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści odchylenie końcówki góra/ dół 130o/90o, lewo/prawo 90o/110o?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 14: Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 14 (mechanizm podwójnego blokowania prowadnicy za pomocą elewatora) dopuszczającego do postępowania wyłącznie firmę Olympus?
Odpowiedź: Nie.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załączniki nr 3 do SIWZ w § 5 ust 1b.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują: Adresat
a/a
Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-08-28
Odpowiedź:dodano: 2014-08-28
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-97-3833/14 Tarnów, dnia 26.08.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : zakup i dostawa sprzętu medycznego. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 97/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.08.2014 r. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy zakresu nr 5, pozycja nr 17: czy Zamawiający dopuści źródło światła bez funkcji regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na głowicy kamery endoskopowej?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
Dotyczy zakresu nr 5, pozycja nr 21: czy Zamawiający dopuści źródło światła bez modułu komunikacyjnego umożliwiającego komunikację z konsolą kamery?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.


Otrzymują: Adresat
a/

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-10-30
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/97/KK / 4868 /14 Tarnów, 2014-10-29


Dotyczy: PN na zakup i dostawę aparatury medycznej - nr sprawy 97/2014

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..)) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Walmed Spz.o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy
Zakres 3 – 12.723,48 PLN
Zakres 13 – 7.983,36 PLN
07 Unitechnika S.A. ul. Szamotulska 59b, 60-566 Poznań
Zakres 1 – 62.065,44 PLN
08 COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice
Zakres 2 – 69.627,50 PLN
09 Medim Sp.zo.o. ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
Zakres 5 – 79.571,99 PLN
05 Fresenius Medical Care Polska S.A. ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań
Zakres 6 – 62.640,00 PLN
03 M4Medical Spz.o.o. ul. T.Zana 32A, 20-601 Lublin Zakres 7 – 4.104,00 PLN
012 OLYMPUS Polska Sp z.o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa Zakres 8 – 129.713,40 PLN
014 Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa Zakres 10 – 73.405,44 PLN
13 Empireum Sp.zo.o. ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna Zakres 12 – 8.979,00 PLN
Zakres 4, 11 – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”.
Zakres 9 – unieważniony art. 93.1.4) - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - .tj kwotę: dla Zakresu nr 9 – 9.072,00 PLN

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
7 Uinitechnika 10,00
Uinitechnika 90,00 90,00
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
8 Comef 10,00
Comef 90,00 90,00
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Walmed 10,00
Walmed 90,00 90,00
11 Emtel 9,66
Emtel 86,91 86,91
Zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
9 Medim 10,00
Medim 90,00 90,00
Zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
5 Frasenius 10,00
Frasenius 90,00 90,00
Zakres 7 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
3 M4Medical 10,00
M4Medical 90,00 90,00
4 Cezal Lublin 7,87
Cezal Lublin 70,85 70,85
6 Has-Med. 8,44
Has-Med. 76,00 76,00
10 Farum 7,92
Farum 71,25 71,25
Zakres 8 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
12 Olympus 10,00
Olympus 90,00 90,00
Zakres 10 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
14 Promed 10,00
Promed 90,00 90,00
Zakres 12 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
13 Empireum 10,00
Empireum 90,00 90,00
Zakres 13 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Walmed 10,00
Walmed 90,00 90,00
11 Emtel 7,99
Emtel 71,92 71,92

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę
01 – Walmed Spz.o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy
02– Gambro Poland Sp.zo.o. ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa
03– M4Medical Spz.o.o. ul. T.Zana 32A, 20-601 Lublin
04- PZL Cezal Lublin Sp.zo.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin
05– Fresenius Medical Care Polska S.A. ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań
06 – Has-Med. S.C. M.Waluś G. Ślusarczyk ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała
07 – Unitechnika S.A. ul. Szamotulska 59b, 60-566 Poznań
08 – COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice
09 – Medim Sp.zo.o. ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
010- Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A. ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
011- Emtel Przedsiębiorstwo Projektowo Produkcyjne Waldemar Śliwa ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze
012 – OLYMPUS Polska Sp z.o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa
013- Empireum Sp.zo.o. ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna
014- Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
015 – Aesculap Chifa Sp.zo.o.o ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

3. Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty Wykonawców:
 Gambro Poland Sp.zo.o. ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa w Zakresie nr 6 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał aparatu do hemodializy wraz z ciągłym kontrolowanym pomiarem ultrafiltracji metodą elektromagnetyczną lub objętościową –. Wykonawca oferuje aparat bez tej funkcji.

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 09.11.2014r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów


Ponadto zgodnie z art. 182 ust.1 i pkt. 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2(...)” .

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-11-03
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/97/KK / 4873 /14 Tarnów, 2014-11-03

Dotyczy: PN na zakup i dostawę aparatury medycznej - nr sprawy 97/2014

SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NA ZAKUP I DOSTAWĘ APARATURY MEDYCZNEJ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..), niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, uchyla decyzję odnośnie unieważnienia zakresu nr 11 - przesłanego pismem w dniu 30 października 2014r. Znak: SWLOG –271/97/KK/4868/14 z dnia 29.10.2014r. i dokonuje wyboru oferty w Zakresie nr 11:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
013 Empireum Sp.zo.o. ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna Zakres nr 11 – 17.829,00 PLN


Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę (art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) nie podlegających odrzuceniu odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

Ocena ofert:
Zakres 11 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
13 Empireum 10,00
Empireum 90,00 90,00

Termin po upływie którego może być zawarta umowa w Zakresie nr 11 to 13.11.2014r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmieproszę ozwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dzaił Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Ponadto zgodnie z art. 182 ust.1 i pkt. 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2(...)” .

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego drogą elektroniczną, oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-11-14
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dotyczy: PN na zakup i dostawę aparatury medycznej - nr sprawy 97/2014 Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 12.11. 2014r. podpisano umowy z Wykonawcami:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Walmed Spz.o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy
Zakres 3 – 12.723,48 PLN
Zakres 13 – 7.983,36 PLN
07 Unitechnika S.A. ul. Szamotulska 59b, 60-566 Poznań
Zakres 1 – 62.065,44 PLN
08 COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza ul. Gdańska 2, 40-719 Katowice
Zakres 2 – 69.627,50 PLN
09 Medim Sp.zo.o. ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
Zakres 5 – 79.571,99 PLN
05 Fresenius Medical Care Polska S.A. ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań
Zakres 6 – 62.640,00 PLN
03 M4Medical Spz.o.o. ul. T.Zana 32A, 20-601 Lublin Zakres 7 – 4.104,00 PLN
012 OLYMPUS Polska Sp z.o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa Zakres 8 – 129.713,40 PLN
014 Promed S.A. ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa Zakres 10 – 73.405,44 PLN
13 Empireum Sp.zo.o. ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna Zakres 12 – 8.979,00 PLN
W dniu 14.11. 2014r. podpisano umowy z Wykonawcą:
13 Empireum Sp.zo.o. ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna Zakres 11 17.829,00PLN