Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

96/14 Dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lukasz.med.pl

Tarnów: Dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy.
Numer ogłoszenia: 242500 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

- aktualna deklaracja zgodności oznaczonej znakiem CE oraz certyfikatu CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wypisu z Rejestru Wyrobów Medycznych dla wszystkich zakresów. - Karta danych technicznych potwierdzających skład materiału - przez producenta tkaniny dla zakresów: 1, 2, 3, 4, 6, 7.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Materac p/odleżynowy do opieki długoterminowej profilaktyki i leczenia odleżyn do Vo + pompa do materaca.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materac p/odleżynowy do opieki długoterminowej profilaktyki i leczenia odleżyn do Vo + pompa do materaca -35szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pozycjoner (poduszka) 50 x 60 cm Pozycjoner (poduszka) 50 x 85 cm.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pozycjoner (poduszka) 50 x 60 cm - szt. 15 Pozycjoner (poduszka) 50 x 85 cm - szt. 15.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kliny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kliny szt.44.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Nakładka przeciwodleżynowa na kostkę.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nakładka przeciwodleżynowa na kostkę szt.10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pozycjoner p/odleżynowy pod pietę.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pozycjoner p/odleżynowy pod pietę para 50.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Poduszka zmiennociśnieniowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Poduszka zmiennociśnieniowa szt.10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Podkładka p/odleżynowa pod głowę.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podkładka p/odleżynowa pod głowę szt.33.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-07-21 (0140721084307-specyfikacja .doc)
Załącznik - 2014-07-21 (0140721084311-zalacznik-specyfikacja techniczna.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-07-25
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 25.07.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/96/AH/3361/2014


Dotyczy: dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy – sprawa 96/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.07.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie 1. Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę opisanego asortymentu na wymóg zaoferowania pozycjonerów żelowych przeznaczonych do wielokrotnego użytku, hypoalergicznych (wyprodukowanych na bazie soi), przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu ze skórą, a zatem nie potrzebują (w przypadku profilaktyki przeciwodleżynowej nawet nie jest wskazane) dodatkowych ochraniaczy, a z uwagi, iż nie absorbują żadnych cieczy czy płynów ustrojowych nie wymagają prania - wystarczy prosta dezynfekcja. Oferowane pozycjonery i podkłady przeznaczone do wielokrotnego użytku mogą być łatwo i w szybki sposób dezynfekowane środkami ogólnie stosowanymi w szpitalach, posiadają antybakteryjną powłokę odporną na mikroorganizmy, nie rozlewają się w razie przecięcia. Rozwiązanie takie pozwala na zdecydowanie korzystniejszą ofertę cenową – nie są konieczne dodatkowe ochraniacze i przede wszystkim nie ma konieczności prania, suszenia i ponownego powlekania ochraniaczami wielorazowego użytku ani jednorazowymi nakładkami.
W niezwykle krótkim czasie – przetarcie preparatem dezynfekcyjnym, a następnie dokładne spłukanie wodą wystarczy aby przygotować podkład, pozycjoner czy materac do ponownego korzystania. Każdy pozycjoner może być stosowany wielokrotnie (posiada 24 miesiące gwarancji), może służyć dodatkowo ogrzewaniu lub schładzaniu pacjenta. Jako produkt hypoalergiczny (pozbawiony lateksu i silikonu) oparty na soi jest całkowicie bezpieczny dla pacjenta. Wybór pozycjonerów, podkładów i ochraniaczy odbywa się z niezwykle szerokiej gamy kształtów i modeli (ponad 300 produktów) co pozwala na precyzyjne ułożenie pacjenta niezależnie od jego wagi, wzrostu i wieku, a także uwarunkowań zdrowotnych. Niezaprzeczalną zaletą takich podkładów i pozycjonerów jest fakt, że nie absorbują one płynów i wydzielin, zmniejszają nacisk jednostkowy, w prosty sposób zapewniają redystrybucję ciepła (można je podgrzewać nawet za pomocą mikrofal, koców grzewczych i gorącej wody lub schładzać w zimnej wodzie lub lodówce i zamrażarce) oraz fakt że są przezierne dla promieniowania rtg i doskonale nadają się do stosowania w diagnostyce MRI.

Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Pytanie 2. Czy w przypadku dopuszczenia pozycjonerów żelowych Zamawiający zgodzi na zmienione nieco wymiary (zgodne z asortymentem pozycjonerów żelowych):


Pozycjoner (poduszka) o wymiarach 305x250x100
Kliny na podporę boczną 710x500x16

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pozycjonerów gorczycowych bez pokrowca, natomiast dopuszcza wymiary pozycjonera (poduszki) o wymiarach 305x250x100 oraz klinów na podporę boczną o wymiarach 710x500x165.Pozostała część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.


Podpisał
Z-cd dyr. ds. Lecznictwa
Stanisław Łata


Odpowiedź:dodano: 2014-07-25

Pytanie:dodano: 2014-07-25
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 25.07.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/96/AH/3361/2014

Dotyczy: dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy – sprawa 96/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.07.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający, w rozumieniu zapisów pkt I.1 – I.2 specyfikacji technicznej dopuści materace spełniające poniższy opis:
Materac aktywny przeciwodleżynowy:
Materac wyposażony w system komór napełniających się i opróżniających się na przemian co trzecia
Standardowa nakładka pacjenta dla pacjentów o wadze od 20 do 180 kg
Niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia
Funkcja tłumienia drgań
Alarm wizualny przy niskim ciśnieniu
Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta
Stały 10 minutowy cykl pracy
System przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania)
Przewody powietrzne wyposażone w szybkozłączki i zamknięcie transportowe
Funkcja transportowa materaca
Funkcja szybkiego spuszczania powietrza CPR
Materac wyposażony w 6 pasów mocujących materac do łóżka o różnej długości, zapinanych na zatrzaski, dodatkowe gumowe paski do stabilizacji nakładek na materac piankowy
Pokrowiec rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia
Materac wyposażony w pokrowiec oddychający i wodoodporny
Wymiary materaca: 200 x 90 cm
Wysokość materaca 12,5 cm


Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.Pozostała część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.


Podpisał
Z-ca dyr. ds. Lecznictwa
Stanisław Łata

Otrzymują:
Adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-07-25

Pytanie:dodano: 2014-07-25
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 25.07.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/96/AH/33612014

Dotyczy: dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy – sprawa 96/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.07.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac, którego maksymalne obciążenie wynosi 200 kg?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pokrowiec, którego wewnętrzną wyściółkę można prać w temperaturze 90 st. C?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pompę, która automatycznie dobiera ciśnienie do wagi pacjenta?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.
Podpisał
Z-ca dyr. ds. Lecznictwa
Stanisław Łata


Otrzymują:
Adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-07-25

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-07-31
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniuNasz znak : SWLOG-271/96/AH/3500/14 Tarnów, 2014-07-31


Dot.: dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy – sprawa 96/14.

Zawiadomienie o wyborze ofert


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Revita Rafał Krutul, Podamirowo 30, 76-031 Mścice - zakres 1 - 86.380,00 zl brutto

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach.


Zakres 1
PUNKTY


nazwa Wykonawcy
10,00
100%
1
REVITA
10,00
 

REVITA
50,00
50,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Revita Rafał Krutul, Podamirowo 30, 76-031 Mścice


Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresach: 2,3,4,5,6,7, „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpołynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu...”


W myśl art. 94 ust. 2 pkt. 1a) Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku przetargu nieograniczonego jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Umowa z dnia 05.08.2014r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 TarnówPouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Podpisał
Stanisław Łata
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa


Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-08-13
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę materacy p.odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy w dniu 05 sierpnia 2014r została zawarta umowa z Wykonawcą:
Revita Rafał Krutul, Podamirowo 30, 76-031 Mścice - zakres 1