Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

98/14 dostawa wraz z montażem centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła oraz pompą ciepła, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i robót budowlano – instalacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Dostawa wraz z montażem centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła oraz pompą ciepła, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i robót budowlano - instalacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w ramach projektu pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Numer ogłoszenia: 241362 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła oraz pompą ciepła, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i robót budowlano - instalacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w ramach projektu pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem centrali wentylacyjno - klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła oraz pompą ciepła, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i robót budowlano - instalacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w ramach projektu pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 45.00.00.00-0, 45.33.12.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2014 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZN ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-07-18 (0140718113813-98-specyfikacja -16.07.2014.doc)
Zał±cznik - 2014-07-18 (0140718113835-rysunek.pdf)
Zał±cznik - 2014-07-18 (0140718114500-zalacznik 1a i b szczegolowy opis przedmiotu zamowienia-modyfikacja2.doc)
Specyfikacja - 2014-07-18 (0140718135050-98-specyfikacja -16.07.2014 mod..doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2014-07-18
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel. /fax. 014 621 25 81znak pisma: SWLOG-271-AH-98-3282/14 Tarnów, dnia 18.07.2014 r.dotyczy: dostawa wraz z montażem centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła oraz pomp± ciepła, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i robót budowlano – instalacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowiew ramach projektu pod nazw±: „Poprawa efektywno¶ci energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej” realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – spr. 98/14


SPROSTOWANIE

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie informuje, że dokonuje sprostowania w zał±czniku nr 7 do SIWZ – Projekt umowy.

W § 1 ust. 2 projektu umowy było:

„Przedmiot umowy będzie odpowiadał wymogom opisanym w opisie przedmiotu zamówienia – zał±cznik nr 1A”
natomiast winno być:
„Przedmiot umowy będzie odpowiadał wymogom opisanym w opisie przedmiotu zamówienia – zał±cznik nr 1A, i zał±cznik 1B” .

Termin składania i otwarcia ofert pozostaj± bez zmian.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z wła¶ciwym projektem umowy umieszczona jest na stronie internetowej Zamawiaj±cego.Pozostałe zapisy w SIWZ pozostaj± bez zmian.


Otrzymuj±: Adresat
a/a
OdpowiedĽ:dodano: 2014-07-18

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-08-08
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
Wykonawcy
Bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak : SWLOG-271/98/AH/3611/14 Tarnów, 2014-08-07


Dot.: dostawa wraz z montażem centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła oraz pomp± ciepła, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i robót budowlano – instalacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w ramach projektu pod nazw±: „Poprawa efektywno¶ci energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej” realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 98/14.Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejsz± ofertę złożon± przez Wykonawcę:

1. Firma Usługowa „HYDRAULIKA” WOD- KAN, CO I GAZ, Jan Fido
33-140 Lisia Góra, ul. Zagumnie 64 – 258.300,00 zł brutto

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.
PUNKTY


nazwa Wykonawcy
100%
100%
1
F.U. Hydraulika J.Fido
10,00
 

F.U. Hydraulika J. Fido
50,00
50,00Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

1. Firma Usługowa „HYDRAULIKA” WOD- KAN, CO I GAZ, Jan Fido, 33-140 Lisia Góra, ul. Zagumnie 64

Zamawiaj±cy zawiadamia, że w postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.

Zamawiaj±cy informuje, że w my¶l art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku przetargu nieograniczonego jeżeli złożono tylko jedn± ofertę Umowa z dnia 11.08.2014r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymuj±: Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-08-14
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę wraz z montażem centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła oraz pomp± ciepła, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i robót budowlano – instalacyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowi ew ramach projektu pod nazw±: „Poprawa efektywno¶ci energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej” realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w dniu 11 sierpnia 2014r została zawarta umowa z Wykonawc±;
- Firma Usługowa „HYDRAULIKA” WOD- KAN, CO I GAZ, Jan Fido, 33-140 Lisia Góra, ul. Zagumnie 64