Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

93/14 Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

17/07/2014 S135 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Tarnów: Opatrunki

2014/S 135-242241

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.lukasz.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka szpitalna
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Inwazyjne kompresy gazowe
1)Krótki opis
Inwazyjne komp. gaz. niejał. z podwijanymi brzegami 13n 8w 5cm x 5cm x 100szt.; reguła 7 klasa II a op. 7 000
Inwazyjne komp. gaz. niejał. z podwijanymi brzegami 13n 8w 7,5cm x 7,5cm x 100szt.; reguła 7 klasa II a op. 7 000
Inwazyjne komp. gaz. niejał. z podwijanymi brzegami 13n 8w 10cm x 10cm x 100szt.; reguła 7 klasa II a op. 15 000
Inwazyjne komp. gaz. niejał.. z podwijanymi brzegami 17n 16w 10cm x 20cm x 100 szt.reguła 7 klasa II a op. 1 600
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n 8w 5cm x 5cm x 2 szt..; reguła 7 klasa II a op. 80 000
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n 8w 7,5cm x 7,5cm x 2szt.; reguła 7 klasa II a op. 50 000
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n 8w 10cm x 10cm x 2szt.; reguła 7 klasa II a op. 120 000
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n16w 10cm x 20cm x 3szt.; reguła 7 klasa II a Op. 2 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Inwazyjne kompresy włókninowe niejałowe
1)Krótki opis
Inwazyjne komp. włókninowe niejałowe 40g/m2 4w 5cm x 5cm x 100szt.; reguła 7 klasa II a Op. 16 000
Inwazyjne komp. włókninowe niejałowe 40g/m2 4w 7,5cm x 7,5cm x 100szt.; reguła 7 klasa II a Op. 5 000
Inwazyjne komp. włókninowe niejałowe 40g/m2 4w 10cm x 10cm x 100szt.; reguła 7 klasa II a Op. 5 000
Inwazyjne komp. włókninowe niejałowe 40g/m2 4w 10cm x 20cm x 100szt.; reguła 7 klasa II a Op. 200
Inwazyjne komp. włókninowe jałowe 40g/m2 4w 5cm x 5cm x 2szt.; reguła 7 klasa II a Op. 180 000
Inwazyjne komp. włókninowe jałowe 40g/m2 4w 7,5cm x 7,5cm x 2szt.; reguła 7 klasa II a Op. 10 000
Inwazyjne komp. włókninowe jałowe 40g/m2 4w 5cm x 5cm x 10szt.; reguła 7 klasa II a Op. 5 000
Inwazyjne komp. włókninowe jałowe 40g/m2 4w 7,5cm x 7,5cm x 10szt.; reguła 7 klasa II a Op. 2 000
Inwazyjne komp. włókninowe jałowe 40g/m2 4w 10cm x 10cm x 10szt.; reguła 7 klasa II a Op. 2 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Inwazyjne kompresy gazowe jałowe
1)Krótki opis
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n 8w 5cm x 5cm x 5 szt..; reguła 7 klasa II a Op. 20 000
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n 8w 7,5cm x 7,5cm x 5szt.; reguła 7 klasa II a Op. 20 000
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n 8w 10cm x 10cm x 5szt.; reguła 7 klasa II a Op. 20 000
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n 8w 5cm x 5cm x 10 szt..; reguła 7 klasa II a Op. 80 000
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n 8w 7,5cm x 7,5cm x 10szt.; reguła 7 klasa II a Op. 50 000
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n 8w 10cm x 10cm x 10szt.; reguła 7 klasa II a Op. 100 000
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z podwijanymi brzegami 17n16w 10cm x 20cm x 10szt.; reguła 7 klasa II a Op. 10 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Inwazyjne kompresy gazowe jałowe z nitką RTG
1)Krótki opis
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z nitką RTG z podwijanymi brzegami 17n12w 5cm x 5cm x 10 szt..; reguła 7 klasa II a Op. 30 000
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z nitką RTG z podwijanymi brzegami 17n12w 10cm x 10cm x 10szt.; reguła 7 klasa II a Op. 30 000
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z nitką RTG z podwijanymi brzegami 17n12w 10cm x 20cm x 10szt.; reguła 7 klasa II a Op. 10 000
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z nitką RTG z podwijanymi brzegami 17n12w 5cm x 5cm x 20 szt..; reguła 7 klasa II a Op. 2 000
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z nitką RTG z podwijanymi brzegami 17n12w 10cm x 10cm x 20szt.; reguła 7 klasa II a Op. 2 000
Inwazyjne komp. gaz. jałowe z nitką RTG z podwijanymi brzegami 17n16w 10cm x 20cm x 20szt.; reguła 7 klasa II a Op. 1 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Opaska gipsowa
1)Krótki opis
Opaska gipsowa szer. w opakowaniu odpornym na wilgoć 10cm x 3m o czasie wiązania od 5 do 6 minut Szt. 2 400
Opaska gipsowa szer. w opakowaniu odpornym na wilgoć 12cm x 3m o czasie wiązania od 5 do 6 minut Szt. 5 000
Opaska gipsowa szer. w opakowaniu odpornym na wilgoć 14-15cm x 3m o czasie wiązania od 5 do 6 minut Szt. 18 000
Opaska gipsowa szer. w opakowaniu odpornym na wilgoć 10cm x 3m o czasie wiązania do 3 minut Szt. 100
Opaska gipsowa szer. w opakowaniu odpornym na wilgoć 12cm x 3m o czasie wiązania do 3 minut Szt. 100
Wyściółka podgipsowa z włókna wiskozowego, 15 cm x 3 m Szt. 12 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Tampony gazowe jałowe
1)Krótki opis
Tampony gazowe, jałowe, kształt fasolki: , posiadające element kontrastujący w promieniach RTG (60% siarczan baru), wykonane z gazy 24-nitkowej, bielonej nadtlenkowo bez użycia chloru, suszonej gorącym powietrzem, opakowanie podwójne typu blister. Wymagana karta techniczna wyrobu. JM Ilości/rok
6cm x 6cm x 10 szt. Op. 300
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Gaza opatrunkowa bawełniana
1)Krótki opis
Gaza bielona 17 nitkowa szer. 90 cm z zarobionymi brzegami; reguła 7 klasa II a mb 7 000
Gaza opatrunkowa bawełniana niejałowa 13n 1 m x 1 m z zarobionymi brzegami; reguła 7 klasa II a szt. 1 200
Gaza opatrunkowa bawełniana niejałowa 13n 1 m x 0,5 m z zarobionymi brzegami; reguła 7 klasa II a szt. 400
Gaza opatrunkowa bawełniana jałowa 13n 1 m x 1 m z zarobionymi brzegami; reguła 7 klasa II a szt. 12 000
Gaza opatrunkowa bawełniana jałowa 13n 1 m x 0,5 m z zarobionymi brzegami; reguła 7 klasa II a szt. 3 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Serweta operacyjna
1)Krótki opis
Serweta operacyjna z nitką radiacyjną i tasiemką 6w 17n 45 cm x 45 cm szt. 20 000
Serweta włókninowa jałowa, przylepna 2W z otworem o śr.7 cm 50 cm x 75 cm szt. 800
Sterylna serweta laminowana z włókniną absorbującą na powierzchni oraz folią na stronie tylnej 45cm x 45cm szt. 1 500
Sterylna serweta laminowana z włókniną absorbującą na powierzchni oraz folią na stronie tylnej 50cm x 70cm szt. 800
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Setony
1)Krótki opis
Setony 2 m x 2 cm. Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 1 600
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Przylepce, plastry
1)Krótki opis
Przylepiec koloru białego na tkaninie bawełnianej 1,25cm x 5m z hipoalergicznym klejem akrylowym rozmieszczonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej,ząbkowane brzegi umożliwiające dzielenie bez użycia nożyczek. Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego. Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 400
Przylepiec koloru białego na tkaninie bawełnianej 2,5cm x 5m z hipoalergicznym klejem akrylowym rozmieszczonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej,ząbkowane brzegi umożliwiające dzielenie bez użycia nożyczek. Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego.Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 8 000
Przylepieckoloru białego na tkaninie bawełnianej 5cm x 5m z hipoalergicznym klejem akrylowym rozmieszczonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej,ząbkowane brzegi umożliwiające dzielenie bez użycia nożyczek. Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego.Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 1 000
Przylepiec koloru białego na jedwabiu 1,25cm x 9,1m z hipoalergicznym klejem akrylowym rozmieszczonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej,ząbkowane brzegi umożliwiające dzielenie bez użycia nożyczek.Przeznaczony do mocowania ciężkich opatrunków, drenów , rurek. Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego.Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 2 200
Przylepiec koloru białego na jedwabiu 2,5cm x 9,1m z hipoalergicznym klejem akrylowym rozmieszczonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej,ząbkowane brzegi umożliwiające dzielenie bez użycia nożyczek.Przeznaczony do mocowania ciężkich opatrunków, drenów , rurek. Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego.Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 8 000
Plaster koloru białego z opatrunkiem na tkaninie 6cm x 1m z hipoalergicznym klejem akrylowym rozmieszczonym równomiernie na powierzchni przylepnej .Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego.Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 800
Plaster włókninowy koloru białego na rolce, 1,25cm x 9,1m z hipoalergicznym klejem akrylowym, rozmieszczonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej,ząbkowane brzegi umożliwiające dzielenie bez użycia nożyczek. Przeznaczony do mocowania opatrunków pooperacyjnych.Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego.Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 1 400
Plaster włókninowy koloru białego na rolce, 2,5cm x 9,1m z hipoalergicznym klejem akrylowym, rozmieszczonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej,ząbkowane brzegi umożliwiające dzielenie bez użycia nożyczek. Przeznaczony do mocowania opatrunków pooperacyjnych.Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego.Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 8 000
Plaster włókninowy koloru białego na rolce, 5cm x 9,1m z hipoalergicznym klejem akrylowym, rozmieszczonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej,ząbkowane brzegi umożliwiające dzielenie bez użycia nożyczek.Przeznaczony do mocowania opatrunków pooperacyjnych. Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego. Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 300
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Przylepce
1)Krótki opis
Przylepiec chirurgiczny 15cm x 10m,podtrzymujący,niesterylny o wysokiej przylepności,rozciągliwy z białej,mikroporowatej,elastycznej,miękkiej włókniny,dostosowujący się do anatomicznych kształtów ciała,nie powodujący uczuleń i podrażnień,nie pozostawiający śladów i zabrudzeń na skórze,pokryty klejem akrylowym rozłożonym równomiernie oraz papierem wyścielającym Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego.Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 200
Przylepiec chirurgiczny 20cm x 10m,podtrzymujący,niesterylny o wysokiej przylepności,rozciągliwy z białej,mikroporowatej,elastycznej,miękkiej włókniny,dostosowujący się do anatomicznych kształtów ciała,nie powodujący uczuleń i podrażnień,nie pozostawiający śladów i zabrudzeń na skórze,pokryty klejem akrylowym rozłożonym równomiernie oraz papierem wyścielającym Informacja od producenta potwierdzająca użycie kleju akrylowego.Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 200
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Pieluchomajtki
1)Krótki opis
Pielucho-majtki dla dzieci bezlateksowe przepuszczające powietrze z rzepem elastycznym i wycięciem na pępowinę, waga 2 - 5 kg szt. 32 000
Pielucho-majtki dla dzieci bezlateksowe przepuszczające powietrze z rzepem elastycznym, waga 5 - 9 kg szt. 9 000
Pielucho-majtki dla dzieci bezlateksowe przepuszczające powietrze z rzepem elastycznym, waga 8 - 18 kg szt. 7 000
Pielucho-majtki dla dzieci bezlateksowe przepuszczające powietrze z rzepem elastycznym, waga 12 - 25 kg szt. 5 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Pieluchomajtki dla dorosłych
1)Krótki opis
Pielucho-majtki dla dorosłych z podwójnym wkładem chłonnym neutralizującym zapach, z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda - rozmiar S. Chłonność nie mniej niż 1600ml. Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 1 000
Pielucho-majtki dla dorosłych z podwójnym wkładem chłonnym neutralizującym zapach, z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda- rozmiar M. Chłonność nie mniej niż 2400ml. Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 1 000
Pielucho-majtki dla dorosłych z podwójnym wkładem chłonnym neutralizującym zapach, z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda - rozmiar L. Chłonność nie mniej niż 2600ml. Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 60 000
Pielucho-majtki dla dorosłych z podwójnym wkładem chłonnym neutralizującym zapach, z elastycznymi ściągaczami obejmującymi uda- rozmiar XL. Chłonność nie mniej niż 2800ml.Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 30 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Osłonka
1)Krótki opis
OSŁONKA NA GŁOWICE DO USG Szt. 10 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Opatrunek włókninowy
1)Krótki opis
Sterylny opatrunek włókninowy do mocowania wkłuć obwodowych, posiadający nacięcie na kaniulę, zaopatrzony w włókninową warstwę chłonną o wymiarach 2cm x 2cm(+/-0,1cm) i włókninową podkładkę pod port kaniuli o wymiarach 3,5cm x 2cm (+/-0,1cm), posiadający zaokrąglone brzegi, pokryty klejem akrylowym rozłożonym równomiernie na całej powierzchni przylepnej. Opakowanie papierowe zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Wymagane potwierdzenie producenta o zastosowaniu kleju akrylowego. Wyrób medyczny klasy IIa. Wymagana karta techniczna wyrobu.
1. 7,6cm x 5,1cm(+/-0,5cm) Szt. 220 000
Sterylny przeźroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych, zapewniający kontrolę wizualną miejsca wkłucia, ramka ułatwiająca aplikację, otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony siateczkowo na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, nierwący się w kierunku otwarcia, opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości. Wymagana karta techniczna wyrobu.
2. 10cm x 12cm (+/- 1 cm) Szt. 1 800
Sterylny przeźroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych, zapewniający kontrolę wizualną miejsca wkłucia, ramka ułatwiająca aplikację, otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony siateczkowo na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, nierwący się w kierunku otwarcia, opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości. Wymagana karta techniczna wyrobu.
3. 8,5cm x 11,5cm (+/- 1cm) szt. 12 000
Sterylny, przeźroczysty półprzepuszczalny opatrunek 6cm x 7cm (+/-1cm) z wycięciem, do mocowania kaniul obwodowych, ramka ułatwiająca aplikację, otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczania, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony równomiernie na całej powierzchni przylepnej, nierwący się w kierunku otwarcia, opakowanie folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości.Wyrób medyczny klasy IIa. Wymagana karta techniczna wyrobu.
4. 6cm x 7cm (+/- 1 cm) Szt. 10 000
Sterylny, przeźroczysty pólprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie pod port pionowy, zaokraglone brzegi, 2 włokninowe paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierajacych alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, nierwący się w kierunku otwarcia, opakowanie folia-folia z polietylenu owysokiej gęstości. Wyrób medyczny klasy IIa. Wymagana karta techniczna wyrobu.
5 5cm x 5,7cm (+/- 1 cm) Szt. 6 000
Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny, sterylny, absorbującym krew i wydzielinę,wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik.Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczania, 2 włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony równomiernie na całej powierzchni przylepnej,. Wyrób medyczny klasy III. Wymagana karta techniczna wyrobu.
6. 8,5cm x 11,5cm (okienko 5,5cm x 6,3cm,wypełnione folią) Szt. 1 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Plastry na wkłócia dializacyjne
1)Krótki opis
Plaster z opatrunkiem, sterylny, zawierający spongostan do zabezpiecznia miejsca po wkłuciu na przetoce dializacyjnej. Wymagana karta techniczna wyrobu.
1. 72mm x 30mm Szt. 12 000
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Opatrunek samoprzylepny
1)Krótki opis
Samoprzylepny opatrunek z białej mikroporowatej, elastycznej, miękkiej włókniny, dostosowujący się do anatomicznych kształtów ciała, sterylny z warstwą chłonną w części centralnej, pokryty mikrosiatką, do zaopatrywania ran pooperacyjnych. Obszar klejący pokryty równomiernie klejem akrylowym. Wytmagane potwierdzenie od producenta o zastosowaniu kleju akrylowego. Wymagana karta techniczna wyrobu.
1. 7,2cm x 5cm x 50szt. (+/- 1 cm) Op. 460
2. 10cm x 8cm x 25szt. (+/- 1 cm) Op. 540
3. 15cm x 8cm x 25szt. (+/- 1 cm) Op. 660
4. 20cm x 10cm x 25szt. (+/- 2 cm) Op. 420
5. 25cm x 10cm x 25szt. (+/- 2 cm) Op. 120
6. 35cm x 10cm x 25szt. (+/- 2 cm) Op. 320
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Folia operacyjna
1)Krótki opis
Folia operacyjna, samoprzylepna, do operacji długotrwałych, przeźroczysta, antyrefleksyjna o wysokiej paroprzepuszczalności, sterylna, /trwałość 3h/ z aplikatorami znaczonymi kolorem, o wymiarach pola klejowego.Wymagana karta techniczna wyrobu.
1. 15cm x 20cm x 30szt. Op. 50
2. 45cm x 49cm x 15szt. Op. 70
3. 56cm x 74cm x 10szt. Op. 50
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Plaster chirurgiczny
1)Krótki opis
Plaster chirurgiczny do nieinwazyjnego zamykania ran.Wymagana karta techniczna wyrobu.
1. 6 mm x 76 mm x 50 saszetek (1 sasz. = 3 plastry) Op. 80
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Gąbka żelatynowa
1)Krótki opis
Sterylna, absorbująca i nierozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem. Wymagana karta techniczna wyrobu.
1. 80 x 50 x 10mm Szt. 1 800
2. 80 x 50 x 1mm Szt. 1 300
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Gąbka do implantacji
1)Krótki opis
Gąbka do implantacji nasączona 200mg siarczanu gentamycyny. Wymagana rejestracja wskazań do stosowania: leczenie i zapobieganie zakażeniom podczas zabiegów na kościach i tkankach miękkich. Wymagana karta charakterystyki wyrobu leczniczego.
1. 10 x 10 x 0,5cm Szt. 10
2. 5 x 5 cm Szt. 100
2. 5 x 5 cm Szt. 100
Gąbka do implantacji nasączona 200mg siarczanu gentamycyny. Wymagana rejestracja wskazań do stosowania: leczenie i zapobieganie zakażeniom podczas zabiegów na kościach i tkankach miękkich. Wymagana karta charakterystyki wyrobu leczniczego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Opatrunek
1)Krótki opis
Kompres oczny włókninowo-celulozowy , jałowy , hypoalergiczny o rozmiarze 4,5cm x 6,5cm (+/- 1cm). Wymagana karta techniczna wyrobu. Szt. 2 400
Opatrunek oczny z wkładem chłonnym , samoprzylepny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym , centralnie umieszczony wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu , rozmiar opatrunku 5cm x 7,5cm (+/- 0,5cm)Wymagana karta techniczna wyrobu. Szt. 600
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Opatrunek
1)Krótki opis
Opatrunek włokninowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny, sterylny z przecięciem i otworem o kształce O, rozmiar 9cm x 10cm. Wymagana karta techniczna wyrobu. szt. 1 200
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33141110
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 37 615,00 zł. lub na poszczególne zakresy:
1 - 5 627 PLN
2 - 1 657 PLN
3 - 6 093 PLN
4 - 7 396 PLN
5 - 1 339 PLN
6 - 14 PLN
7 - 543 PLN
8 - 747 PLN
9 - 86 PLN
10 - 1 136 PLN
11 - 447 PLN
12 - 689 PLN
13 - 3 050 PLN
14 - 54 PLN
15 - 6 573 PLN
16 - 162 PLN
17 - 561 PLN
18 - 565 PLN
19 - 50 PLN
20 - 437 PLN
21 - 314 PLN
22 - 59 PLNł
23 - 17 PLN
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Kontrakt NFZ
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.
2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10) oświadczenie, że oferowane wyroby/produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji (deklaracja zgodności CE producenta / wpis do rejestru wyrobów medycznych)
11) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.
12) Zamawiający wymaga aby masa powierzchniowa gazy, z której wykonane są wyroby była zgodna z normą PN- EN14079 i wynosiła min. dla gazy 13 N - 17g/m2; 17N - 23g/m2 – dot. Zakresów 1; 3; 4; 7 – w celu potwierdzenia warunku wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie normy.
13) Informację od producenta potwierdzającą użycie kleju akrylowego – dot. Zakresu 10,11,15,17.
14) Karta techniczna produktu – dot. Zakresu 5, 6, 8-11, 13, 15-23.
15) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę)
16) Potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu/oryginał gwarancji
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
93/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.9.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 1.9.2014 - 11:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie :
a) numeru katalogowego produktu,
b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
c) przedmiotowym (produkt zamienny),
d) ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie),
e) sposobu konfekcjonowania,
f) wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego,
g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub
h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub
i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub
j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub
k) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.7.2014

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-07-17 (0140717092455-93-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-07-17 (0140717092501-zalacznik nr 1b - opis przedmiotu zamowienia.xls)
Specyfikacja - 2014-07-24 (0140724091848-umowa-modyfikaja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-07-22
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 18.07.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/93/AH/3291/2014

Dotyczy: Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- spr. 93/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.07.2014r., Zamawiający wyjaśnia:


PYTANIE NR 1

Część nr: 22 Nazwa: Opatrunek
Czy zamawiający dopuści w części Nr: 22 NAZWA: OPATRUNEK ; Opatrunek oczny z wkładem chłonnym , samoprzylepny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym , centralnie umieszczony wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu , rozmiar opatrunku o wymiarach 9 cm x 6 cm ( +/- 0,5 cm ).


Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala
Otrzymują: adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-07-22

Pytanie:dodano: 2014-07-24
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.07.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/93/AH/3303/2014


Dotyczy: Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- spr. 93/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.07.2014r., Zamawiający wyjaśnia:1. Czy Zamawiający w zakresie 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbek żelatynowych w następujących rozmiarach:
pozycja 1 – 70 x 50 10 mm,
pozycja 2 – 70 x 50 x 1 mm?
Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie powyższych gąbek po przeliczeniu ilości z łącznej powierzchni wyrobu.

2. Czy Zamawiający w zakresie 20 wyrazi zgodę na załączenie do oferty instrukcji użytkowania produktu zawierającej szczegółowe informacje dla użytkowników dotyczące wskazań i przeciwwskazań w stosowaniu produktów (zamiast kart technicznych)? Pytanie motywujemy tym, iż zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. producenci ani dystrybutorzy wyrobów medycznych nie są zobowiązani przez przepisy prawa do posiadania kart technicznych. Standardowe dokumenty, którymi posługują się w obrocie handlowym producenci i dystrybutorzy gąbek żelatynowych to właśnie instrukcje użytkowania, które muszą być aprobowane przez jednostkę notyfikacyjną która prowadzi nadzór nad produktem, oraz materiały informacyjne od producenta w postaci folderów czy katalogów.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza instrukcję użytkowania, jeżeli instrukcja użytkowania zawiera informacje wymagane w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 2 ustęp 1, 5 i 6 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w formularzu cenowym stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Brak wskazania

zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.  W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą modyfikację postanowień umowy: W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 5, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy?
Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością. Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji”. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), co implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne. Powyższe znajduje także potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego.
Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji“). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”.
Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40)
Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co zakresu określonego w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.
Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy. Zamawiający z należytą starannością oszacował ilość przedmiotu zamówienia, jednocześnie wskazując, że realizacja umowy odbywać się będzie poprzez sukcesywnie składane zamówienia, tym samym oferent nie jest zobowiązany do posiadania pełnej ilości towaru określonego w umowie.

4. Czy Zamawiający w § 4 ustęp 1 zastąpi słowa „wartości brutto zamówienia, którego zwłoka dotyczy” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje zapis w § 4 ustęp 1 projektu umowy. § 4 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „ W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załacznikami.Podpisała Anna Czech
Dyrektor Szpitala


Otrzymują: adresat + załącznik
a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-07-24

Pytanie:dodano: 2014-07-24
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.07.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/93/AH/3303/2014
Dotyczy: Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- spr. 93/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.07.2014r., Zamawiający wyjaśnia:


Zakres 13, L.p. 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności dla rozmiaru M: min. 2200 ml, L: min. 2500 ml? Podkreślić należy, iż różnica 30 % w stosunku do wymaganej przez Zamawiającego chłonności jest nieodczuwalna dla pacjenta i nie zmniejsza komfortu w ich użytkowaniu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o chłonności dla rozmiaru M: min. 2200 ml, L: min. 2500 ml


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zapisami.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymują: adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-07-24

Pytanie:dodano: 2014-07-24
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.07.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/93/AH/3303/2014

Dotyczy: Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- spr. 93/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.07.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pakiet 13: pieluchomajtki przepuszczające powietrze na całej powierzchni wkładu chłonnego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przedmiocie zamówienia pakiet 13: pieluchomajtki przepuszczające powietrze na całej powierzchni wkładu chłonnego, ale nie wymaga.

2. Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pakiet 13 poz. 1: pieluchomajtki w rozmiarze S o chłonności min 1539 ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w przedmiocie zamówienia pakiet 13 poz. 1: pieluchomajtki w rozmiarze S o chłonności min 1539 ml.

3. Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pakiet 13 poz. 2: pieluchomajtki w rozmiarze M o chłonności min 2276 ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w przedmiocie zamówienia pakiet 13 poz. 2: pieluchomajtki w rozmiarze M o chłonności min 2276 ml.

4. Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pakiet 13 poz.3: pieluchomajtki w rozmiarze L o chłonności min 2410 ml?
 Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w przedmiocie zamówienia pakiet 13 poz.3: pieluchomajtki w rozmiarze L o chłonności min 2410 ml.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zapisami.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymują: adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-07-24

Pytanie:dodano: 2014-07-30
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 29.07.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/93/AH/3425/2014


Dotyczy: Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- spr. 93/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.07.2014r., Zamawiający wyjaśnia:
DOTYCZT ZAKRESU 21

1 Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek).
 2. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich
Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.
Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634
Odpowiedź: W zakresie 21 poz. 1 - Zamawiający nie wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich, natomiast w zakresie 21 poz. 2 Zamawiający wymaga, by oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich.
 3. Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu leczniczego – gąbki z gentamycyną pakowanej pojedynczo? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie produktu leczniczego – gąbki z gentamycyną pakowanej pojedynczo z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanego produktu.
 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się w/w zapisami.

Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa
Stanisław Łata


Otrzymują: adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-07-30

Pytanie:dodano: 2014-07-30
Odpowiedź:dodano: 2014-07-30
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 29.07.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/93/AH/3425/2014
Dotyczy: Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- spr. 93/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.07.2014r., Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie 1 - Pakiet 4, poz. 4-6 - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza kompresy pakowane a10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 2 - Pakiet 4, poz. 2, 5 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 nitkowe, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga nitki 17N, która chłonie większą objętość płynów ustrojowych.

Pytanie 3 - Pakiet 5, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy wykonany z włókniny poliestrowej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza podkład podgipsowy wykonany z włókniny poliestrowej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 4 - Pakiet 10, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec w kolorze cielistym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga koloru białego z uwagi na większą czytelność napisów nanoszonych na plaster w trakcie użytkowania.

Pytanie 5 - Pakiet 10, poz. 4-5 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przylepiec o długości 9,14m, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 6 - Pakiet 10, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy w kolorze białym lub tkaninowy cielisty, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przylepiec włókninowy w kolorze białym pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 7 - Pakiet 10, poz. 7-9 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy umożliwiający dzielenie bez użycia nożyczek o długości 9,14m bez ząbkowanych brzegów, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przylepiec włókninowy umożliwiający dzielenie bez użycia nożyczek o długości 9,14m bez ząbkowanych brzegów, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 8 - Pakiet 16, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 85x25mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian, ze względu na mniejszą powierzchnię chłonną przylepca w stosunku do rozmiaru opisanego w SIWZ.

Pytanie 9 - Pakiet 17, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przylepiec pakowany a100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 10 - Pakiet 17, poz. 2-3 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza przylepiec pakowany a30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 11 - Pakiet 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni lepnej 15x21cm w opakowaniach a40sztuk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza folię operacyjną o powierzchni lepnej 15x21cm w opakowaniach a40sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 12 - Pakiet 18, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni lepnej 45x48cm w opakowaniach a20sztuk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza folię operacyjną o powierzchni lepnej 45x48cm w opakowaniach a20sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 13 - Pakiet 18, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o powierzchni lepnej 56x77cm w opakowaniach a6sztuk, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza folię operacyjną o powierzchni lepnej 56x77cm w opakowaniach a6sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 14 - Pakiet 19, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści plaster do zamykania ran w rozmiarze 6x75mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza plaster do zamykania ran w rozmiarze 6x75mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załacznikami.

Podpisał Z-ca Dyr. ds. lecznictwa
dr n.med. Stanisław Łata


Otrzymują: adresat + załącznik
a/a

Pytanie:dodano: 2014-07-31
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 31.07.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/93/AH/3499/2014


Dotyczy: Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- spr. 93/14W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.07.2014r., Zamawiający wyjaśnia:
Zakres 12, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci bez wycięcia na pępowinę o wadze 2-4 kg ?
Odpowiedź: Nie, produkt przeznaczony dla noworodków z kikutem pepowinowym.

Zakres 12, poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci o wadze 7-18 kg ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci o wadze 7-18 kg.

Zakres 12, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci o wadze 12-22 kg ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiajacy wymaga pieluchomajtek dla dzieci o wadze do 25 kg.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisał
Stanisław ŁataOtrzymują: adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-07-31

Pytanie:dodano: 2014-07-31
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 31.07.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/93/AH/3499/2014

Dotyczy: Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- spr. 93/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.07.2014r Zamawiający wyjaśnia.

Pytanie 1 – dotyczy zakresu nr 1 poz. 4 i 8 oraz zakresu 3 poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie kompresów 16w do osobnego pakietu? Państwa zgodna pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty w tych konkretnych pozycjach, a dodatkowo zwiększy konkurencyjność w pozostałym asortymencie w zakresach 1 i 3.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian. Produkt jest ogólnodostępny w ofertach producentów istniejących na rynku.


Pytanie 2 – dotyczy zakresu nr 1 poz. 5-7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych po 3szt z przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych po 3szt z przeliczeniem ilości wymaganych przez Zamawiającego.

Pytanie 3 – dotyczy zakresu nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie kompresów włókninowych 30g, 4w, spełniających wszystkie pozostałe wymagania stawiane w SIWZ? Pragniemy nadmienić, iż różnica pomiędzy kompresami 30g a 40g jest niewidoczna dla końcowego użytkownika. Zamawiający może sprawdzić powyższą kwestię wymagając dołączenia próbek proponowanego asortymentu z zaznaczeniem, że wyłącznie po dokonaniu pozytywnej oceny chłonności dostarczonych próbek, Zamawiający dopuści produkt do dalszej oceny w kryterium 100% cena.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załacznikami.

Podpisał
Stanisław ŁataOtrzymują: adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-07-31

Pytanie:dodano: 2014-08-21
Odpowiedź:dodano: 2014-08-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
ahanysz@lukasz.med.pl


Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/93/AN/ ... /14 Tarnów,2014-08-21


Dotyczy: przetarg nieograniczony Dotyczy: Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- numer sprawy 93/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.08.2014 Zamawiający wyjaśnia:

Pytania dot. asortymentu:
Zakres 4, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych po 2x10 szt, przewiązane nitką, reszta zgodna z SIWZ? - Tak Zamawiający wyraża zgodę.
Zakres 4, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów zgodnych z SIWZ pakowanych po 10 szt, z przeliczeniem zamawianych ilości? Tak Zamawiający wyraża zgodę.
Zakres 4, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych 4x5szt, przewiązane nitką, reszta zgodna z SIWZ? Tak Zamawiający wyraża zgodę.
Zakres 4, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów zgodnych z SIWZ pakowanych po 10 szt, z przeliczeniem zamawianych ilości? Tak Zamawiający wyraża zgodę.
Zakres 5, poz. 1-5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku? – Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Zakres 8, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 45x75 cm albo 90x75 cm z otworem o śr. 8 cm, oraz z przylepcem wokół otworu? – Zamawiający dopuszcza rozm. 45x75 cm z otworem o śr. 8 cm
Zakres 8, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozm. 45x75 cm albo 90x75 cm, reszta zgodna z SWIZ? – Zamawiający dopuszcza rozm. 45x75
Zakres 9, poz. 1: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania setonów niejałowych czy jałowych? – Zamawiający oczekuje zaoferowania setonów niejałowych.
Zakres 10, poz. 1-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z klejem kauczukowym z zawartością tlenku cynku, który zmniejsza ryzyko powstawania podrażnień? - Tak Zamawiający wyraża zgodę.
Zakres 10, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozm. 1,25cm x 9,14 cm? - Tak Zamawiający wyraża zgodę.
Zakres 10, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozm. 2,5cm x 9,14cm? - Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Zakres 10, poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozm. 1,25cm x 9,14cm? - Tak Zamawiający wyraża zgodę.
Zakres 10, poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozm. 2,5cm x 9,14cm? - Tak Zamawiający wyraża zgodę.
Zakres 10, poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w rozm. 5cm x 9,14cm? - Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Zakres 12, poz. 1-4: Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty? – Tak lub dokument równoważny, zgodnie ze SIWZ oświadczenie.

Zakres 12, poz. 1-4: Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty? – Nie Zamawiający nie wymaga.
Zakres 13, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o chłonności nie mniej niż 2300 ml? - Tak Zamawiający wyraża zgodę.
Zakres 13, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o chłonności nie mniej niż 2600 ml? - Tak Zamawiający wyraża zgodę.
Zakres 13, poz. 1-4: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? – Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Zakres 13, poz. 1-4: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek pakowanych a 30 szt.? – Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Zakres 17, poz. 1-6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z klejem hypoalergicznym typu hot-melt, który charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością pary wodnej? – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Zakres 17, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków pakowanych po 100 szt, z przeliczeniem zamawianych ilości? - Tak Zamawiający wyraża zgodę.
Zakres 17, poz. 2, 3, 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków pakowanych po 50 szt, z przeliczeniem zamawianych ilości? - Tak Zamawiający wyraża zgodę.
Zakres 22, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu ocznego w rozm. 5cm x 6cm wykonanego z warstwy gazy bawełnianej, bielonej metodą bez chlorową oraz wkładu chłonnego w postaci owalnego dopasowanego do kształtu oczodołu? - Tak Zamawiający wyraża zgodę.
Zakres 22, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozm. 6,5cm x 9,5cm? - Tak Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie dot. wyrobów gazowych (kompresy, gaza, serwety gazowe): Czy Zamawiający wymaga, aby powyższe wyroby były zakwalifikowane do klasy II a, reguła 7 – wyroby inwazyjne krótkotrwałego użytku, ponieważ przeznaczenie tych wyrobów ma być inwazyjne? - Tak Zamawiający wymaga.

Pytanie dot. jałowych wyrobów gazowych: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sterylizowanych parą wodną – metodą najbezpieczniejszą dla pacjenta i personelu? – Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytania dot. treści umowy:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy w § 3 pkt. 1 - Zamawiający w umowie przewidział możliwość reklamacji, w związku z czym kontrola ilościowa i jakościowa towaru w obecności kuriera wydaje się być bezzasadna.- Nie, kontrola polega na sprawdzeniu ogólnym tj. ilość nazwa, stan przesyłki itp. Szczegółowa jest na etapie późniejszym.
2. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy wskazane § 4 pkt. 3 w przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia? – Zapis pozostaje bez zmian.
3. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? – Tak.
4. Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaki będzie minimalny termin dostawy wskazany w zamówieniu Zamawiającego?
Aktualnie wzór umowy nie określa minimalnego terminu dostawy wynikającego z zamówienia; dlatego wymaga doprecyzowania. Aby ocenić swoją zdolność do należytego (terminowego) wykonania umowy i należycie skalkulować cenę oferty wykonawca powinien znać minimalne terminy dostawy wynikającego z zamówienia. Wykonawca nie może należycie przygotować oferty nie wiedząc czy obowiązujące go terminy dostawy będą wynosić np. 1 dzień czy 5 dni. – dostawa 48 godzin, cito 24 godziny.
5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy zostało dodany podpunkt b. o następującej (lub podobnej) treści: „przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%; jednakże zmiana w tym zakresie obowiązuje dopiero po podpisaniu aneksu”? Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. – Zapis pozostaje bez zmian.

6. Zważywszy na treść § 2 ust. 5 i 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. – Zamawiający z należytą starannością oszacował zużycie.
7. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowa „1% wartości brutto zamówienia, którego zwłoka dotyczy” zostały zastąpione słowami „1% wartości brutto produktów, których zwłoka dotyczy”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 2 wzoru umowy słowa „1% wartości brutto zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe produkty” zostały zastąpione słowami „1% wartości brutto produktów wadliwych”?
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości towaru, którego dotyczy zwłoka, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby zwłoka dotyczyła tylko nieznacznej części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru objętego zwłoką, a nawet mogłaby znacznie przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
– Zapis pozostaje bez zmian.
8. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 6 wzoru umowy słowa „10% wartości umowy brutto” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
– Zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat
a/a
Pytanie:dodano: 2014-08-21
Odpowiedź:dodano: 2014-08-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
ahanysz@lukasz.med.pl


Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/93/AN/ ... /14 Tarnów,2014-08-21


Dotyczy: przetarg nieograniczony Dotyczy: Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- numer sprawy 93/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.08.2014 Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający w zakresie 20 w pozycji 1 dopuści zaoferowanie materiału hemostatycznego o rozmiarze 7 x 5 x 1 cm ?
2. Czy Zamawiający w zakresie 20 w pozycji 2 dopuści zaoferowanie materiału hemostatycznego o rozmiarze 7 x 5 x 0,1 cm ?
Ad. 1 i 2 – Tak, po przeliczeniu ilości z łącznej powierzchni wyrobu.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2014-08-21
Odpowiedź:dodano: 2014-08-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
ahanysz@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/93/AN/ .. /14 Tarnów,2014-08-21


Dotyczy: przetarg nieograniczony Dotyczy: Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- numer sprawy 93/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.08.2014 Zamawiający wyjaśnia:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAKRES NR 1
1. Poz. nr 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 17 N 12 W spełniających pozostałe wymogi siwz?
Ad.1 – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

ZAKRES NR 2
2. Poz. nr 1-9 – Czy można zaoferować kompresy włókninowe o gramaturze 30 g/m2?
Ad. 2 – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Poz. nr 7-9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych jałowych pakowanych a‘2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Ad. 3 Nie Zamawiajaćy wpisał do SIWZ kompresy pakowane x 2 w poz. 5-6.
ZAKRES NR 3
4. Poz. 7 – Czy można zaoferować kompresy gazowe 17 N 12 W w rozmiarze 10 x 20 cm pakowane po a’ 5 szt. lub a 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Ad 4. – Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

ZAKRES NR 4
5. Poz. nr 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów z nitką rtg 17 N 16 W w rozmiarze 10 x 20 cm a’ 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Ad. 5 - Tak Zamawiający wyraża zgodę.

ZAKRES NR 5
6. Poz. nr 4-5- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie wiązania 4-6 min.?
Ad. 6 - Tak Zamawiający wyraża zgodę.

7. Poz. nr 1-3- czy Zamawiający oczekuje aby gaza nośna opasek była obustronnie pokryta 94% gipsem medycznym ( do potwierdzenia stosownym dokumentem), nawinięta na tekturowy rulonik ( ulegający biodegradacji) ułatwiający wyciskanie i modelowanie opaski?
Ad. 7 Opis pozostaje bez zmian.
ZAKRES NR 7
8. Poz. nr 2-5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy opatrunkowej z niezarobionymi, ale z podwiniętymi do środka brzegami?
Ad. 8. Opis pozostaje bez zmian.

ZAKRES NR 8
9. Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej 45 x 45 z tolerancją rozmiarową +/- 10 % z kontrastem rtg w postaci chipa pvc 6W20 N ?
Ad. 9. Opis pozostaje bez zmian.

10. Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety przylepnej w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 7 cm?
Ad. 10 - Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50 x 50 cm?
Ad. 11 - Tak Zamawiający wyraża zgodę.

12. Poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 x 75 cm?
Ad. 12 - Tak Zamawiający wyraża zgodę.

ZAKRES NR 11
13. Poz. 1-2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca pokrytego klejem kauczukowym?
Ad. 13 - Tak Zamawiający wyraża zgodę.

ZAKRES NR 13
14. Poz. nr 1-4- czy Zamawiający oczekuje, żeby warstwa chłonna oferowanych pieluchomajtek przylegająca bezpośrednio do ciała pacjenta miała odczyn PH 5,5, tj. odczyn najbardziej zbliżony do naturalnego odczynu zdrowej skóry oraz czy Zamawiający wymaga aby ta właściwość została potwierdzona stosownymi dokumentami załączonymi do oferty?
Ad. 14 - Zamawiający nie okręśla pH dla warstwy chłonnej.

ZAKRES NR 17
15. Poz. nr 1-6 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnych opatrunków pokrytych hipoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku?
Ad. 15 - Tak Zamawiający wyraża zgodę.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2014-08-21
Odpowiedź:dodano: 2014-08-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
ahanysz@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/93/AN/ ... /14 Tarnów,2014-08-21


Dotyczy: przetarg nieograniczony Dotyczy: Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- numer sprawy 93/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.08.2014 Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy SIWZ - Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie jakie informacje ma zawierać szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagany w rozdziale V pkt. 3 podpkt. 2 a jakie informacje ma zawierać karta techniczna produktu wymagany w rozdziale V pkt. 3 podpkt. 5 a jakie dla pakietu nr 13
Ad. 1 –
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ
2) Karta techniczna produktu – np. potwierdzająca wymagane parametry techniczne.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 13 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pieluchomajtek w rozmiarze S o chłonności min. 1 539 ml producenta Tena spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ.
Ad. 2 - Tak Zamawiający wyraża zgodę.


Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 13 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pieluchomajtek w rozmiarze M o chłonności min. 2 276 ml producenta Tena spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ.
Ad. 3 - Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 13 poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pieluchomajtek w rozmiarze L o chłonności min. 2 410 ml producenta Tena spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ.
Ad. 4 - Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 13 poz. 4 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie pieluchomajtek super w rozmiarze L o szerokości w pasie 160 cm i chłonności min. 2 719 ml producenta Tena spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ. Prośbę swą kierujemy ponieważ rozmiar L o szerokość pasa 160 cm jest zamiennikiem innych firm rozmiaru XL. Inni producenci przy rozmiarze XL ma rozmiar pasa do 160 cm, a nasze pieluchomajtki super przy rozmiarze L mają także rozmiar pasa do 160 cm.
Ad. 5 - Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2014-08-21
Odpowiedź:dodano: 2014-08-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
ahanysz@lukasz.med.pl


Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/93/AN/ .. /14 Tarnów,2014-08-21


Dotyczy: przetarg nieograniczony Dotyczy: Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- numer sprawy 93/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.08.2014 Zamawiający wyjaśnia:

Pakiet 1, poz. 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresu o wymiarach 10x10cm., pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. - Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 1, poz. 8
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresu 12 warstwowego, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. - Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 7, poz. 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gazy 17 nitkowej, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. - Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 8, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety operacyjnej 4 warstwowej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. - Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 8, poz. 2
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety o wymiarach 50x60 z otworem o średnicy 7cm, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. - Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 8, poz. 3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety o wymiarach 50x50cm, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. - Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 8, poz. 4
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety o wymiarach 45x75cm, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. - Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 10, poz. 1-3
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepca na tkaninie wiskozowej. - Tak Zamawiający wyraża zgodę.
Pakiet 10, poz. 4-9
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepca bez ząbkowanych brzegów, dającego się dzielić bez użycia nożyczek. - Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 10, poz. 4-5, 7-9
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepca o długości 9m. - Tak Zamawiający wyraża zgodę po przeliczeniu wymaganej ilości.

Pakiet 15, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku o wymiarach 6x8cm z warstwą chłonną o wymiarach 2,5x2,5cm i włókninową podkładką na port kaniuli o wymiarach 2,5x2,5cm. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 15, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz.1 do osobnego pakietu, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. - Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 17, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku pakowanego po 100szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. - Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 17, poz. 2-6
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunków pakowanych po 50szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości. - Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 17, poz. 6
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunku o wymiarach 30x10cm. - Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 1 dotyczy §2 ust.4 a. i §7 ust.5 wzoru umowy
Prosimy o skorelowanie zapisów §2 ust.4 a. z §7 ust.5, gdyż są one niespójne.
Zamawiający dopuszcza wzrost ceny brutto umowy (§2 ust.4 a - zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian) a następnie wprowadza zapis( §7 ust.5) Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany stawki podatku VAT:
§2 ust.4 a. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian a zmiana ta jako obowiązująca z mocy prawa nie będzie wymagała aneksu do umowy i obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego. – Zapis pozostaje bez zmian. Tylko w przypadku zmiany podatku VAT Zamawiający dopuszcza ewentualny wzrost ceny.


Pytanie nr 2 dotyczy § 2 ust. 5 wzoru umowy Prosimy o następującą modyfikację:
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1 do umowy przy czym niezrealizowana ilość zakupów nie będzie jednak większa niż 20 % wartości umowy.
W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.
Takie stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna UZP: ”Prawo opcji” www.uzp.gov.pl) Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilość zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 września 2005 r. (sygn. akt V Ca 1110/04): „(...) sąd uznał, że zapisy projektu umowy winny być zmodyfikowane w taki sposób, aby dostawca, stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie. miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać co najmniej określoną część zamówionej ilości towaru”. – Zapis pozostaje bez zmian.


Pytanie nr 3 dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy
Biorąc pod uwagę trwałość obrotu gospodarczego oraz dobre obyczaje kupieckie prosimy o wprowadzenie zapisu, by:
W razie sporu o zasadność reklamacji dotyczących wad jakościowych, wadliwość ta była potwierdzona ekspertyzą niezależnej odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy a Wykonawca był zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania ekspertyzy.
– Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 4 dotyczy §4 ust. 3 wzoru umowy
Wnosimy o uzależnienie zastosowania sankcji w postaci odstąpienia od umowy od bezskutecznego wezwania Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową.
Zasadą obowiązującą na gruncie prawa cywilnego jest zasada „pacta sunt servanda”, co obejmuje także czynności prawne podejmowane na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Jedynie wyjątkowe okoliczności (art. 145 § 1 prawa zamówień publicznych) uzasadniają odejście od tej zasady. I ACa 357/12 - wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 2013-03-14 – Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 5 dotyczy §4 ust. 6 wzoru umowy
Naliczanie rażąco wysokich kar umownych i to od wartości całej umowy a nie pakietu, bez względu na stopień realizacji zobowiązania, wypełnia przesłankę zakreśloną w art.484 § 2 k.c. (Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana)
Prosimy o zmianę §4 ust. 6 wzoru umowy na następujący:
5. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części pakietu brutto.
Uzasadnienie: Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny a interes Zamawiającego jest w pełni zabezpieczony biorąc pod uwagę zapisy wzoru umowy - zgodnie z którymi Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego. – Zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2014-08-21
Odpowiedź:dodano: 2014-08-21
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
ahanysz@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/93/AN/ ... /14 Tarnów,2014-08-21


Dotyczy: przetarg nieograniczony Dotyczy: Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- numer sprawy 93/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.08.2014 Zamawiający wyjaśnia:

Pakiet 21
1. Czy Zamawiający w pakiecie 21, w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu równoważnego, gąbki kolagenowej gdzie 1cm² gąbki o grubości 0,5 cm zawiera 2,8mg kolagenu ze ścięgien końskich, impregnowanej siarczanem gentamycyny 192mg (co odpowiada 105,6-137,28 mg gentamycyny) o wymiarach 12x8x0,5 cm zarejestrowanej pod nazwą handlową GentaFleece?
Uzasadnienie:
Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez jednego producenta, co powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty dopuszczone do obrotu, spełniające te same cele lecznicze. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia, zgodnie ze specyfiką swoich potrzeb, jednakże w przedmiotowym postępowaniu świadczenie zdrowotne na gąbce kolagenowej z zawartością gentamycyny osiągnie ten sam rezultat przy zastosowaniu jednego czy też drugiego konkurencyjnego wyrobu”
Wniosek nasz podyktowany jest faktem, iż niczym istotnym nie jest uzasadnione zawężanie przez Zamawiającego, wprowadzenia do obrotu tego przedmiotu zamówienia, tylko poprzez jego rejestrację jako „produkt leczniczy”. To podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu decyduje o charakterze rejestracji, która to decyzja podyktowana jest szeregiem czynników. W tym wypadku stanowi to złożoność produktu poprzez jego cechy wyrobu medycznego i śladowe ilości produktu leczniczego (antybiotyk).
Istotę produktu stanowi jego wskazanie, oraz dopuszczenie do obrotu. Przy czym bez znaczenia pozostaje jego wprowadzenie jako produktu leczniczego czy też wyrobu medycznego. Pozostawienie zapisu w stanie pierwotnym w sposób rażący narusza generalną zasadę uczciwej konkurencji. Postawiony wymóg dla rejestracji jako „produkt leczniczy” jest bez związku na wskazania dla zastosowania Gąbki z Gentamycyną. Natomiast w pośredni sposób ogranicza udział wyrobów innych producentów, które mają to samo zastosowanie dla osiągnięcia tego samego celu zdrowotnego.
Ad. 1 - Tak Zamawiający wyraża zgodę, po przeliczeniu łącznej powierzchni z zaokrągleniem w górę. W zakresie 21 poz. 1 - Zamawiający nie wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich,

2. Czy Zamawiający w pakiecie 21, w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu równoważnego, implantu kolagenowego impregnowanego siarczanem gentamycyny 48mg (co odpowiada 26,4-34,32 mg gentamycyny) o wymiarach 6x4x0,5 cm pakowanej po 5szt?
Uzasadnienie:
Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez jednego producenta, co powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty dopuszczone do obrotu, spełniające te same cele lecznicze. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia, zgodnie ze specyfiką swoich potrzeb, jednakże w przedmiotowym postępowaniu świadczenie zdrowotne na gąbce kolagenowej z zawartością gentamycyny osiągnie ten sam rezultat przy zastosowaniu jednego czy też drugiego konkurencyjnego wyrobu”
Wniosek nasz podyktowany jest faktem, iż niczym istotnym nie jest uzasadnione zawężanie przez Zamawiającego, wprowadzenia do obrotu tego przedmiotu zamówienia, tylko poprzez jego rejestrację jako „produkt leczniczy”. To podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu decyduje o charakterze rejestracji, która to decyzja podyktowana jest szeregiem czynników. W tym wypadku stanowi to złożoność produktu poprzez jego cechy wyrobu medycznego i śladowe ilości produktu leczniczego (antybiotyk).
Istotę produktu stanowi jego wskazanie, oraz dopuszczenie do obrotu. Przy czym bez znaczenia pozostaje jego wprowadzenie jako produktu leczniczego czy też wyrobu medycznego. Pozostawienie zapisu w stanie pierwotnym w sposób rażący narusza generalną zasadę uczciwej konkurencji. Postawiony wymóg dla rejestracji jako „produkt leczniczy” jest bez związku na wskazania dla zastosowania Gąbki z Gentamycyną. Natomiast w pośredni sposób ogranicza udział wyrobów innych producentów, które mają to samo zastosowanie dla osiągnięcia tego samego celu zdrowotnego.
Ad. 2 - Tak Zamawiający wyraża zgodę, po przeliczeniu łącznej powierzchni i ilości sztuk. W zakresie 21 poz. 2 Zamawiający wymaga, by oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat
a/aPytanie:dodano: 2014-08-22
Odpowiedź:dodano: 2014-08-22
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
ahanysz@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/93/AN/3723/14 Tarnów,2014-08-21


Dotyczy: przetarg nieograniczony Dotyczy: Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- numer sprawy 93/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.08.2014 Zamawiający wyjaśnia:

1. Zakres 8 poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 4-warstwowej wykonanej z gazy 20-nitkowej?
Ad. 1. Nie zapis pozostaje bez zmian.
2. Zakres nr 8 poz. 2 – Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na serwetę w rozmiarach 50x60cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 6cm
Ad. 2 Nie, rozmiar bez zmian, lub większy.
3. Zakres nr 8 poz. 3 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 38x45cm?
Ad. 3. Nie zapis pozostaje bez zmian.
4. Zakres 8 poz. 4– Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na serwetę w rozmiarach 45x75cm.
Ad. 4 Tak, Zamawiający dopuszcza.
5. Zakres 18 poz. 2 – Czy można zaoferować folię w rozmiarach 45x50cm?
Ad. 5. Tak, Zamawiający dopuszcza.
6. Zakres 18 poz. 3 – Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie folii operacyjnej w rozmiarach 55x80cm.
Ad. 6 Tak, Zamawiający dopuszcza.
7. Zakres nr 18 poz. 1, 2, 3 – Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania folii w opakowaniach po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań.
Ad. 7 Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-10-15
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniu


Nasz znak : SWLOG-271/93/AH/4633/14 Tarnów, 2014-10-13

Dot. Sukcesywna dostawa opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- spr. 93/14


Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że:

I. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze, oferty złożone przez Wykonawców:

1. Paso – Trading Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice
- zakres 1 – 185.501,42 zł

2. Górnosląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
zakres 2 – 67.759,20 zł
zakres 3 – 185.436,00 zł
zakres 5 – 48.060,00 zł
zakres 8 – 28.332,72 zł
zakres 10 – 40.495,68 zł
zakres 18 – 10.554,30 zł
zakres 19 – 1.812,67 zł
zakres 22 – 1.263,60 zł
zakres 23 – 712,80 zł

3. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 153/151, 95-200 Pabianice
zakres 4 – 130.788,00 zł brutto
zakres 6 – 515,16 zł

4. Mercator Medical S.A. ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków
zakres 7 – 17.567,28 zł
zakres 11 – 3.140,64 zł
zakres 17 – 21.384,00 zł

5. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
- zakres 9 – 1.900,80 zł
- zakres 12 – 24.116,40 zł

6. Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11a
- zakres 13 – 114.188,40 zł

7. POLMIL Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowo -Akcyjna ul. Przemysłowa 8 ,
85-758 Bydgoszcz
- zakres 14 – 1.836,00 zł

8. 3M Poland Sp. z o.o., Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn
- zakres 15 – 236.621,52 zł

9. Promedica Toruń Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Grudziądzka 159A,
87-100 Toruń
- zakres 20 – 16.371,72 zł

10. .Intra Sp. z o.o., ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
- zakres 21 – 9.140,80 zł

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższe ceny spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1) Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 153/151, 95-200 Pabianice
2) COVIMED Sp. z o.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
3) Promedica Toruń Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń
4) Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
5) Asclepios S.A., 50-502 Wrocław ul. Hubska 44
6) 3M Poland Sp. z o.o., Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn
7) Polvet Healthcare Teodorowski Spóka Jawna, ul. Powstańców 7, 43-180 Orzesze
8) Intra Sp. z o.o., ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa
9) Paso – Trading Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice
10) Mercator Medical S.A. ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków
11) MaiMed Polska Sp. z o.o. ul. Nakielska 35, 42-600 Tarnowskie Góry
12) Abena Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15 Łozienica, 72-100 Goleniów
13) Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11a
14) Górnosląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
15) POLMIL Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowo -Akcyjna ul. Przemysłowa 8
85-758 Bydgoszcz
16) Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL Lublin Sp. z o.o., 20-147 Lublin Al. Spółdzielczości Pracy 38
17) Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa


II. Ocena ofert:

Zakres 1
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
4
TZMO
7,47
 

TZMO
22,42
22,42
9
Paso Trading
10,00
 

Paso Trading
30,00
30,00
14
Zarys
9,72
 

Zarys
29,15
29,15
15
Polmil Sp. z o.o.
7,80
 

Polmil Sp. z o.o.
23,41
23,41

Zakres 2
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
4
TZMO
7,76
 

TZMO
23,28
23,28
14
Zarys
10,00
 

Zarys
30,00
30,00

Zakres 3nazwa OFERENTA
100%
100%
4
TZMO
7,91
 

TZMO
23,73
23,73
9
Paso Trading
9,82
 

Paso Trading
29,45
29,451
11
MaiMed
7,41
 

MaiMed
22,24
22,24
14
Zarys
10,00
 

Zarys
30,00
30,00

Zakres 4nazwa OFERENTA
100%
100%
1
Paul Hartmann
10,00
 

Paul Hartmann
30,00
30,00
4
TZMO
9,04
 

TZMO
27,12
27,12
11
MaiMed
7,79
 

MaiMed
23,38
23,381
14
Zarys
9,69
 

Zarys
29,06
29,06

Zakres 5nazwa OFERENTA
100%
100%
1
Paul Hartmann
9,96
 

Paul Hartmann
29,89
29,89
4
TZMO
8,12
 

TZMO
24,37
24,37
14
Zarys
10,00
 

Zarys
30,00
30,00

Zakres 6nazwa OFERENTA
100%
100%
1
Paul Hartmann
10,00
 

Paul Hartmann
30,00
30,00

Zakres 7nazwa OFERENTA
100%
100%
4
TZMO
9,05
 

TZMO
27,16
27,16
9
Paso Trading
9,74
 

Paso Trading
29,23
29,23
10
Mercator Medical
10,00
 

Mercator Medical
30,00
30,00
14
Zarys
8,84
 

Zarys
26,53
26,53

Zakres 8nazwa OFERENTA
100%
100%
4
TZMO
5,81
 

TZMO
17,42
17,42
14
Zarys
10,00
 

Zarys
30,00
30,00

Zakres 9nazwa OFERENTA
100%
100%
4
TZMO
10,00
 

TZMO
30,00
30,00

Zakres 10nazwa OFERENTA
100%
100%
6
3M Poland
3,89
 

3M Poland
11,66
11,66
14
Zarys
10,00
 

Zarys
30,00
30,00
15
Polmil Sp. z o.o.
9,26
 

Polmil Sp. z o.o.
27,78
27,78

Zakres 11nazwa OFERENTA
100%
100%
1
Paul Hartmann
8,75
 

Paul Hartmann
26,26
26,26
4
TZMO
7,23
 

TZMO
21,69
21,691
6
3M Poland
3,73
 

3M Poland
11,18
11,18
10
Mercator Medical
10,00
 

Mercator Medical
30,00
30,00
14
Zarys
8,89
 

Zarys
26,68
26,68
15
Polmil Sp. z o.o.
9,48
 

Polmil Sp. z o.o.
28,45
28,45

Zakres 12nazwa OFERENTA
100%
100%
4
TZMO
10,00
 

TZMO
30,00
30,00

Zakres 13nazwa OFERENTA
100%
100%
4
TZMO
9,62
 

TZMO
28,87
28,87
12
Abena
7,93
 

Abena
23,78
23,78
13
Bialmed
10,00
 

Bialmed
30,00
30,00

Zakres 14nazwa OFERENTA
100%
100%
15
Polmil Sp. z o.o.
10,00
 

Polmil Sp. z o.o.
30,00
30,00
16
Cezal Lublin
7,73
 

Cezal Lublin
23,18
23,18
14
Zarys
8,50
 

Zarys
25,50
25,50

Zakres 15nazwa OFERENTA
100%
100%
6
3M Poland
10,00
 

3M Poland
30,00
30,00

Zakres 17nazwa OFERENTA
100%
100%
1
Paul Hartmann
7,74
 

Paul Hartmann
23,22
23,22
10
Mercator Medical
10,00
 

Mercator Medical
30,00
30,00

Zakres 18nazwa OFERENTA
100%
100%
14
Zarys
10,00
 

Zarys
30,00
30,00
15
Polmil Sp. z o.o.
3,58
 

Polmil Sp. z o.o.
10,74
10,74

Zakres 19nazwa OFERENTA
100%
100%
1
Paul Hartmann
5,38
 

Paul Hartmann
16,14
16,14
14
Zarys
10,00
 

Zarys
30,00
30,00

Zakres 20nazwa OFERENTA
100%
100%
2
Covimed
7,65
 

Covimed
22,94
22,94
3
Promedica Toruń
10,00
 

Promedica Toruń
30,00
30,00
5
Asclepios
7,94
 

Asclepios
23,83
23,83
7
Polvet Healthcare
7,54
 

Paul Hartmann
22,63
22,63
14
Zarys
9,44
 

Zarys
28,32
28,320
16
Cezal Lublin
5,74
 

Cezal Lublin
17,23
17,23
17
Johnson&Johnson
1,97
 

Johnson&Johnson
5,92
5,92

Zakres 21nazwa OFERENTA
100%
100%
5
Asclepios
9,93
 

Asclepios
29,78
29,78
8
Intra
10,00
 

Intra
30,00
30,00

Zakres 22nazwa OFERENTA
100%
100%
4
TZMO
2,81
 

TZMO
8,42
8,42
14
Zarys
10,00
 

Zarys
30,00
30,00

Zakres 23nazwa OFERENTA
100%
100%
14
Zarys
10,00
 

Zarys
30,00
30,00

III. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu w w/w zakresach nie został wykluczony żaden Wykonawca.

IV. Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art 89 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w w/w postępowaniu została odrzucona oferta Wykonawcy:
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
w zakresie nr 17 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy (Tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r poz. 907 ze zmianami) – jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w zakresie 17 w poz. 5 zaoferował Elastopor STERIL o kodzie produktu 801013 oraz załączył do oferty kartę katalogową produktu dla w/w wyrobu, gdzie kod 801013 odpowiada opatrunkowi
o wymiarach 10cm x 10cm. Zamawiający żądał w tej pozycji opatrunku o wymiarach 20cm x 10 cm. Wykonawca zaoferował produkt nie odpowiadający w/w wymaganiom.

V. Zamawiający informuje, iż w zakresie nr 16 unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1:
„ Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.


W zakresach 6, 9, 12, 15, 23 Zamawiający w myśl art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę. Umowa z dnia 17.10.2014r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.


W zakresach nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - termin po upływie którego może zostać zawarta umowa z Wykonawcą to 25.10.2014r.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Podpisał
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n.med. Stanisław Łata

Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-10-28
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę opatrunków zwykłych i specjalistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zostały zawarte umowy z Wykonawcami:
- w dniu 17.10.2014r:
- Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - zakres 23
- Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 153/151, 95-200 Pabianice - zakres 6
- Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
- zakres 9 i 12
- 3M Poland Sp. z o.o., Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn- zakres 15

- w dniu 27.10.2014r:
- Paso – Trading Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48,
95-200 Pabianice- zakres 1
- Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - zakres 2,3,5,8,10,18,19,22
- Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 153/151, 95-200 Pabianice- zakres 4
- Mercator Medical S.A. ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków- zakres 7,11,17
- Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska ul. Konopnickiej 11a- zakres 13
- POLMIL Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowo -Akcyjna ul. Przemysłowa 8 ,
85-758 Bydgoszcz- zakres 14
- Promedica Toruń Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Grudziądzka 159A,
87-100 Toruń- zakres 20
- Intra Sp. z o.o., ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa - zakres 21