Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

95/14 Dostawa sukcesywna dostawa gąbki hemostatycznej i leków różnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lukasz.med.pl

Tarnów: Sukcesywna dostawa gąbki hemostatycznej i leków różnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 234692 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa gąbki hemostatycznej i leków różnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa gąbki hemostatycznej i leków różnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.69.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 10.02.2014 roku.).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy: a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 21.08.2014.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opatrunek chirurgiczny hemostatyczny wchłanialny sucha siatka z włókniny kolagenowej pokryta substancją czynną-klejem fibrynowym.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opatrunek chirurgiczny hemostatyczny wchłanialny /sucha siatka z włókniny kolagenowej pokryta substancją czynną-klejem fibrynowym Lp. Rozmiar J.m. Ilość/2 m-ce 1. 2,5cm x 3cm x 0,5cm Szt. 20 2. 9,5cm x 4,8cm x 0,5cm Szt. 20 3. 4,8cm x 4,8cm x 0,5cm Szt. 10.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Doksorubicyna liposomalna niepegylowana 2 zest. a 3fiol.(1 proszek+1liposom+1bufor),(2 zest. a 1fiol. dla każdego z 3 komponentów)EAN:5909990213559 wraz z urządzeniem: suchy blok grzewczy do przygotowania leku - 1 szt..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Doksorubicyna liposomalna niepegylowana 2 zest. a 3fiol.(1 proszek+1liposom+1bufor),(2 zest. a 1fiol. dla każdego z 3 komponentów)EAN:5909990213559 wraz z urządzeniem: suchy blok grzewczy do przygotowania leku - 1 szt. Kpl 16.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ferric oxide saccharum complex inj. 100mg /5ml.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ferric oxide saccharum complex inj. 100mg /5ml Szt. 1100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Chlorocyclinum maść 3% 10g Oxycort maść 3% 10g Tetracyclinum maść 3% 10g Taurolock HEP 500 fiol.10ml x 25 szt..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Chlorocyclinum maść 3% 10g Szt. 25 Oxycort maść 3% 10g Szt. 180 Tetracyclinum maść 3% 10g Szt. 25 Taurolock HEP 500 fiol.10ml x 25 szt. Op. 12.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Darbopoetyna alfa 500mcg/1ml EAN: 5909990739035.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Darbopoetyna alfa 500mcg/1ml EAN: 5909990739035 Szt. 30.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 6.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-07-14 (0140714121012-95-specyfikacja..doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-07-18
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 18.07.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/95/AH/3281/2014


Dotyczy: sukcesywna dostawa gąbki hemostatycznej i leków różnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 95/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.07.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie 3 Monover 0,1 g Fe 3+/ml 5 amp. a 1 ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zakresie 3 Monover 0,1 g Fe 3+/ml 5 amp. a 1 ml
 Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-07-18

Pytanie:dodano: 2014-07-18
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 18.07.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/95/AH/3281/2014

Dotyczy: sukcesywna dostawa gąbki hemostatycznej i leków różnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. 95/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.07.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:
Zakres nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Cosmofer 50 mg Fe(III)ml : 2ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Cosmofer 50 mg Fe(III)ml : 2ml?

 Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-07-18

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-08-07
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniuNasz znak : SWLOG-271/95/AH/3605/14 Tarnów, 2014-08-07


Dot: sukcesywna dostawa gąbki hemostatycznej i leków różnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – postępowanie nr 95/14.


Zawiadomienie o wyborze ofert


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

1. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice – zakres 1 – 40.468,68 zł brutto

2. Konsorcjum Firm: PGF URTICA Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (Dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna – Hurt Sp. z o.o.) ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź – zakres 3 – 23.040,07 zł brutto
zakres 4 – 18.624,33 zł brutto

3. Konsorcjum Amgen Sp. z o.o., Nettle S.A. Lider Konsorcjum Amgen Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa – zakres 5 – 107.163,00 zł brutto


Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach.


Zakres 1
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
2
Farmacol S.A.
10,000
 

Farmacol S.A.
40,000
40,000

Zakres 3nazwa OFERENTA
100%
100%
4
PGF URTICA, PGF S.A.
10,000
 

PGF URTICA, PGF S.A.
40,000
40,000

Zakres 4nazwa OFERENTA
100,00%
1,000
3
Salus International
9,757
 

Salus International
39,027
39,027
4
PGF URTICA, PGF S.A.
10,000
 

PGF URTICA, PGF S.A.
40,000
40,000

Zakres 5nazwa OFERENTA
100,00%
1,000
1
Amgen, Nettle
10,000
 

Amgen, Nettle
40,000
40,000Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Konsorcjum Amgen Sp. z o.o., Nettle S.A. Lider Konsorcjum Amgen Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50,
02-672 Warszawa


2. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

3. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

4. Konsorcjum Firm: PGF URTICA Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (Dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna – Hurt Sp. z o.o.) ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie została odrzucona żadna oferta.

Zamawiający informuje, że w zakresach 1, 3, 5 w myśl art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku przetargu nieograniczonego jeżeli złożono tylko jedną ofertę Umowa z dnia 08.08.2014r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Termin, po upływie którego może zostać zawarta umowa w zakresie nr 4 to 12.08.2014r

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie nr 2 „ Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-08-20
08 sierpnia 2014 roku Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmami:
Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice – zakres 1 – 40.468,68 zł brutto

Konsorcjum Firm: PGF URTICA Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (Dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna – Hurt Sp. z o.o.) ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź – zakres 3 – 23.040,07 zł brutto


Konsorcjum Amgen Sp. z o.o., Nettle S.A. Lider Konsorcjum Amgen Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa – zakres 5 – 107.163,00 zł brutto

13 sierpnia 2014 roku Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z Konsorcjum Firm: PGF URTICA Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (Dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna – Hurt Sp. z o.o.) ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź – zakres 4 – 18.624,33 zł brutto