Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

91-sukcesywna dostawa : Zużywalne elementy służące do operowania z użyciem neuronawigacji

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl


Tarnów: sukcesywna dostawa : Zużywalne elementy służące do operowania z użyciem neuronawigacji
Numer ogłoszenia: 146123 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa : Zużywalne elementy służące do operowania z użyciem neuronawigacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1. Zestaw do biopsji pod neuronawigację (igła + prowadnik igły) Zakres 2. Markery do neuronawigacji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

inne dokumenty

oświadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr 6.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności, gdy: a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczanego sprzętu, lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub, d. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa, lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2014 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zestaw do biopsji pod neuronawigację (igła + prowadnik igły).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do biopsji pod neuronawigację (igła + prowadnik igły).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Markery do neuronawigacji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Markery do neuronawigacji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-07-07 (0140707114120-siwz nowa spr.91.doc)
Zał±cznik - 2014-07-07 (0140707114127-cenowa zal. nr 1 spr.91.xls)
Zał±cznik - 2014-07-07 (0140707114131-zal nr 1a spr.91.doc)
Zał±cznik - 2014-07-07 (0140707114135-formularz 0gol. zal. nr 2 - spr.91.doc)
Zał±cznik - 2014-07-07 (0140707114139-umowa nr 3 spr.91.doc)
Zał±cznik - 2014-07-07 (0140707114149-oswiadczenia 4, 5,spr.91.doc)
Zał±cznik - 2014-07-07 (0140707114154-oswiadcz nr 6 spr.91.doc)
Zał±cznik - 2014-07-14 (0140714143940-cenowa zal. nr 1 spr.91- modyfikacja.xls)
Zał±cznik - 2014-07-14 (0140714143947-zal nr 1a spr.91- modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2014-07-14 (0140714143952-formularz 0gol. zal. nr 2 - spr.91-modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2014-07-14 (0140714143959-umowa nr 3 spr.91-modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2014-07-11
OdpowiedĽ:dodano: 2014-07-11
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 146123-2014 z dnia 2014-07-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Zakres 1. Zestaw do biopsji pod neuronawigację (igła + prowadnik igły) Zakres 2. Markery do neuronawigacji
Termin składania ofert: 2014-07-18

Numer ogłoszenia: 152057 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 146123 - 2014 data 07.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJˇCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJˇ OKRE¦LONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadaj± okre¶lonym wymaganiom należy przedłożyć: -próbki, opisy lub fotografie produktów, które maj± zostać dostarczone, których autentyczno¶ć musi zostać po¶wiadczona przez wykonawcę na ż±danie zamawiaj±cego; -inne dokumenty o¶wiadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowi±zuj±cych zgodnie z Ustaw± o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniaj±cych do wprowadzania, obrotu i do używania będ±cego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowi±zuje się na pisemne wezwanie Zamawiaj±cego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr 6..
W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJˇCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJˇ OKRE¦LONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadaj± okre¶lonym wymaganiom należy przedłożyć: -próbki, opisy lub fotografie produktów, które maj± zostać dostarczone, których autentyczno¶ć musi zostać po¶wiadczona przez wykonawcę na ż±danie zamawiaj±cego; -inne dokumenty 1) o¶wiadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowi±zuj±cych zgodnie z Ustaw± o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniaj±cych do wprowadzania, obrotu i do używania będ±cego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowi±zuje się na pisemne wezwanie Zamawiaj±cego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr 6. 2) Dokument potwierdzaj±cy kompatybilno¶ć jednorazowych pasywnych markerów z systemem neuronawigacji StealthStation Medtronic, wydanego przez producenta systemu..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał.I.cz1.
W ogłoszeniu jest: CZĘ¦Ć Nr: 1 NAZWA: Zestaw do biopsji pod neuronawigację (igła + prowadnik igły). 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Zestaw do biopsji pod neuronawigację (igła + prowadnik igły)..
W ogłoszeniu powinno być: CZĘ¦Ć Nr: 1 NAZWA: Zestaw do biopsji pod neuronawigację (igła biopsyjna wraz z miark±, ogranicznikiem, wężykiem aspiracyjnym , prowadnik igły w skład którego wchodzi podstawa prosta, podstawa k±towa, zacisk, reduktor 1,9mm, 2,2mm, 2,6mm, ¶ruby, ¶rubokręt.). 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Zestaw do biopsji pod neuronawigację (igła biopsyjna wraz z miark±, ogranicznikiem, wężykiem aspiracyjnym , prowadnik igły w skład którego wchodzi podstawa prosta, podstawa k±towa, zacisk, reduktor 1,9mm, 2,2mm, 2,6mm, ¶ruby, ¶rubokręt )..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Okre¶lenie przedmiotu oraz wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Zakres 1. Zestaw do biopsji pod neuronawigację (igła + prowadnik igły) Zakres 2. Markery do neuronawigacji..
W ogłoszeniu powinno być: Okre¶lenie przedmiotu oraz wielko¶ci lub zakresu zamówienia: Zakres 1. Zestaw do biopsji pod neuronawigację (igła biopsyjna wraz z miark±, ogranicznikiem, wężykiem aspiracyjnym , prowadnik igły w skład którego wchodzi podstawa prosta, podstawa k±towa, zacisk, reduktor 1,9mm, 2,2mm, 2,6mm, ¶ruby, ¶rubokręt ) Zakres 2. Markery do neuronawigacji..

Sprostowanie:dodano: 2014-07-14
OdpowiedĽ:dodano: 2014-07-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-91-3155/14 Tarnów, dnia 14.07.2014 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa : Zużywalne elementy służ±ce do operowania z użyciem neuronawigacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 91/2014

Zamawiaj±cy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) modyfikuje zał±cznik nr 2 „ Formularz Ogólny” w pkt II.1 oraz zał±cznik nr 3 Projekt umowy w § 3 ust. 4. Modyfikacja zał±czników została umieszczona na stronie internetowej Zamawiaj±cego www.lukasz.med.pl
Pozostałe zapisy w SIWZ pozostaj± bez zmian.Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Szpitala Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-07-14
OdpowiedĽ:dodano: 2014-07-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-91-3155/14 Tarnów, dnia 11.07.2014 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa : Zużywalne elementy służ±ce do operowania z użyciem neuronawigacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 91/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 09.07.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres 2. Markery do neuronawigacji
Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Zestaw Ilo¶ć roczna Zest/szt.
1. Markery do neuronawigacji współdziałaj±ce z neuronawigacj± S7 firmy Medtronic Zestaw po 6 szt. Zest. 120.

Zwracamy się z pro¶b± o dopuszczenie markerów wg powyższego opisu pakowanych sterylnie również po 1, 4 i 5 szt .Markery pakowane s± w sterylne blistry i otwarcie blistra np. zawieraj±cego 6 sztuk markerów, a wykorzystanie tylko jednego powoduje starty .
Podczas zabiegu wykorzystywana jest różna ilo¶ć jednorazowych markerów większa lub mniejsza od 6 szt.
Dopuszczenie również powyższego rozwi±zania wpłynie korzystnie na efektywne wykorzystanie jednorazowych markerów z każdego otwartego blistra .
OdpowiedĽ: Nie. Zapis SIWZ pozostaje bez zmian. ( Zestaw markerów po 6 sztuk. zawiera: markery pakowane po 5 szt. w jednym blistrze oraz marker pakowany w blistrze po 1 szt. )

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Szpitala Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-07-14
OdpowiedĽ:dodano: 2014-07-14
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-91-3155/14 Tarnów, dnia 11.07.2014 r.

Dotyczy: sukcesywna dostawa : Zużywalne elementy służ±ce do operowania z użyciem neuronawigacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 91/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 09.07.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres 2. Markery do neuronawigacji

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Zestaw Ilo¶ć roczna Zest/szt.
1. Markery do neuronawigacji współdziałaj±ce z neuronawigacj± S7 firmy Medtronic Zestaw po 6 szt. Zest. 120.

1. Czy Zamawiaj±cy wymaga potwierdzenia kompatybilno¶ci jednorazowych pasywnych markerów z systemem neuronawigacji StealthStation Medtronic, wydanego przez producenta systemu ?
OdpowiedĽ: Tak Zamawiaj±cy wymaga. Jednocze¶nie modyfikuje zapis SIWZ w rozdziale V pkt 3 poprzez dodanie wymaganego dokumentu w ppkt. 8 który otrzymuje brzmienie:
8) Dokument potwierdzaj±cy kompatybilno¶ć jednorazowych pasywnych markerów z systemem neuronawigacji StealthStation Medtronic, wydanego przez producenta systemu..

2. Czy Zamawiaj±cy wymaga aby oferowane markery były zbadane oraz zatwierdzone przez producenta systemu neuronawigacji StealthStation ?
OdpowiedĽ: Tak Zamawiaj±cy wymaga. Jednocze¶nie modyfikuje zał±cznik nr 1A „ Parametry wymagane”

Jednocze¶nie informujemy iż użycie markerów pasywnych, które nie zostały zbadane ani zatwierdzone przez producenta może mieć negatywny wpływ na działanie systemu nawigacyjnego w tym na jego dokładno¶ć, na widoczno¶ć markerów pasywnych, na umieszczenie markerów pasywnych na narzędziach i na sterylno¶ć.

Zakres 1. Zestaw do biopsji pod neuronawigację
Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Zestaw Ilo¶ć roczna Zest/szt.
1.. Igła biopsyjna współdziałaj±ca z neuronawigacj± S7 firmy Medtronic Zestaw musi zawierać : igł± + prowadnik Zest. 6.

1. Czy Zamawiaj±cy wymaga aby igły biopsyjne współpracowały z posiadanym przez Zamawiaj±cego wskaĽnikiem biopsyjnym Navigus i i reduktorem o wymiarze 2.2 mm w celu uzyskania mimo¶rodu i pełnej kompatybilno¶ci z systemem neuronawigacji ?
Wyja¶niamy, iż tylko reduktor 2.2 mm dopuszczony został przez producenta systemu i umożliwia przeprowadzenie biopsji.
OdpowiedĽ: Tak Zamawiaj±cy wymaga.

2. Czy Zamawiaj±cy wymaga aby zestaw był zestawem kompletnym i umożliwiał wykonanie biopsji przy użyciu w/w systemu, tzn. składał się z :
igła biopsyjna wraz z miark±, ogranicznikiem, wężykiem aspiracyjnym , prowadnik igły w skład którego wchodzi podstawa prosta, podstawa k±towa, zacisk, reduktor 1,9mm, 2,2mm, 2,6mm, ¶ruby, ¶rubokręt.
OdpowiedĽ: Tak Zamawiaj±cy wymaga. Jednocze¶nie modyfikuje zał±cznik nr 1A „ Parametry wymagane” oraz zał±cznik nr 1 „Formularz cenowy” w zakresie 1

Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Szpitala Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-07-30
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-91-3429/14 Tarnów, 2014-07-28

Dotyczy: sukcesywna dostawa : Zużywalne elementy służ±ce do operowania z użyciem neuronawigacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 91/2014

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto
02 MEDTRONIC Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101,
04-041 Warszawa Zakres nr 1 - 25 920,00
Zakres nr 2 – 28 771,20
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:
Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Medtronic 10,00
Medtronic 40,00 40,00
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 Medtronic 10,00
Medtronic 40,00 40,00

3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1) IMC IMPOMED CENTRUM S.A. , ul. Skrzyneckiego 38; 04-563 Warszawa
2) MEDTRONIC Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa

4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następuj±cego Wykonawcy:

 01 IMC IMPOMED CENTRUM S.A. , ul. Skrzyneckiego 38; 04-563 Warszawa w zakresie 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiaj±cy dnia 14.07.2014 r. zmodyfikowała zał±cznik nr 1A natomiast Wykonawca złożył ofertę na niezmodyfikowanym zał±czniku, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to: 04.08.2014 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a
Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-08-18
06.08.2014r Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
MEDTRONIC Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
Zakres nr 1 - 25 920,00
Zakres nr 2 – 28 771,20