Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

79 - PN zakup i dostawa materiałów hydraulicznych, materiałów dla kotłowni dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie


Tarnów: ZAKUP i DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW DLA KOTŁOWNI dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 135053 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP i DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW DLA KOTŁOWNI dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKUP i DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW DLA KOTŁOWNI dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.42.30.00-1, 44.42.50.00-5, 44.41.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

Oświadczenie, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania ( załącznik Nr 3)


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2014 godzina 10:00, miejsce: w SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-06-24 (0140624135906-spec got 79.doc)
Zał±cznik - 2014-06-24 (0140624135947-materiały wod-kan.xls)
Zał±cznik - 2014-06-24 (0140624140927-materialy wod-kan.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-07-29
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIANasz znak:SWLOG-271/79/MJ/ 3424 /14 Tarnów, dnia 24.07.2014r


Dotyczy: zakupu i dostawa materiałów hydraulicznych oraz materiałów dla kotłowni Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie - nr sprawy 79/14

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013, poz.907 z póĽn. zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Zakres /Warto¶ć brutto (pln)
Jawor Usługi Remontowo-Budowlane Wacław Jawor ul. Solskiego 9 32-800 Brzesko Zakres nr 1 – 101 182,48
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższ± cenę spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.


2. Ocena ofert:
zakres 1
01-9,18-36,71
05-10,00-40,003. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01 Termo Instal s.c. Firma Usługowo Handlowa ul. Krzyska 9 33-100 Tarnów
02 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test S.J.. ul. Ludowa 24 71-700 Szczecin
03 SEA przedsiębiorstwo Handlowe ul. Norbertańska 3 09-402 Płock
04 Hurtownia Materiałów Budowlanych HMB Strzelczyk, Czerwony Sp. J. 33-100 Tarnów ul. Fabryczna 7
05 Jawor Usługi Remontowo-Budowlane Wacław Jawor ul. Solskiego 9 32-800 Brzesko


4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że: na podstawie art. 89 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawców:

(03) SEA Przedsiębiorstwo Handlowe ul. Norbertańska 3 09-402 Płock w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r poz.907 ze zm.) – ponieważ jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie brak jest wyceny pozycji nr 103 i 153 w zał±czniku nr 2. Cena jednostkowa oferowanego produktu służy do realnych rozliczeń stron umowy w trakcie wykonywania zamówienia, stanowi więc istotn± czę¶ć oferty a jej brak stanowi uzasadnienie do odrzucenia oferty.

04 Hurtownia Materiałów Budowlanych HMB Strzelczyk, Czerwony Sp. J. 33-100 Tarnów ul. Fabryczna 7 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r poz.907 ze zm.) - Zamawiaj±cy odrzuca ofertę, ponieważ zawiera raż±co nisk± cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Podczas badania i oceny oferty HMB Strzelczyk, Czerwony Sp. J. Zamawiaj±cy powzi±ł w±tpliwo¶ć co do wysoko¶ci ceny jednostkowej wynikaj±cej z pkt. 52;53;72;84-87;96;103;119-122;149;167 ww. oferty. W celu ustalenia, czy oferta zawiera raż±co nisk± cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiaj±cy , na mocy art. 90 ust. 1 PZP obowi±zany jest zwrócić się do Wykonawcy o szczegółowe wyja¶nienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny. W zwi±zku z tym Zamawiaj±cy pismem z dn. 14.07.2014r. wyst±pił do Wykonawcy o złożenie szczegółowych wyja¶nień dotycz±cych wyliczenia elementów składowych maj±cych wpływ na wysoko¶ć ceny okre¶lonej w złożonej ofercie. W dniu 17.07.2014r. Zamawiaj±cy otrzymał od Wykonawcy odpowiedĽ z dnia 16.07.2014r., z wyja¶nieniem że raż±co niska cena jest wynikiem oczywistej pomyłki pracownika wobec czego należy przyj±ć że oferta została skalkulowana nierzetelnie.

02 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Test S.J., ul. Ludowa 24 71-7Szczecin w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r poz.907 ze zm.) - Zamawiaj±cy odrzuca ofertę, ponieważ zawiera raż±co nisk± cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Podczas badania i oceny oferty Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Test S.J., Zamawiaj±cy powzi±ł w±tpliwo¶ć co do wysoko¶ci ceny jednostkowej wynikaj±cej z ww. oferty. W celu ustalenia, czy oferta zawiera raż±co nisk± cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiaj±cy , na mocy art. 90 ust. 1 PZP obowi±zany jest zwrócić się do Wykonawcy o szczegółowe wyja¶nienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny. W zwi±zku z tym Zamawiaj±cy pismem z dn. 14.07.2014r. wyst±pił do Wykonawcy o złożenie szczegółowych wyja¶nień dotycz±cych wyliczenia elementów składowych maj±cych wpływ na wysoko¶ć ceny okre¶lonej w złożonej ofercie. W dniu 18.07.2014r. Zamawiaj±cy otrzymał od Wykonawcy odpowiedĽ w pi¶mie z dnia 18.07.2014r., jednakże po dokonanej analizie uznał że udzielone wyja¶nienie nie zawiera argumentacji uzasadniaj±cej przyjęcie rzetelno¶ci zaoferowanej ceny oraz gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiaj±cego.

5. Nie został wykluczony żaden Wykonawca.

W my¶l art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższ± cen±.
Umowa z dnia 07.08.2014r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Termin po upływie którego umowa może być zawarta to 04.08.2014r
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.


Podpisał Stanisław Łata Dyrektor DS. Lecznictwa

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-08-19
07 sierpnia 2014r. Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę na ZAKUP i DOSTAWĘ MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW DLA KOTŁOWNI dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie z firm±:
Jawor Usługi Remontowo Budowlane Wacław Jawor, ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko, kraj/woj. małopolskie.

Cena wybranej oferty: 101182,48