Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

81/14 Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie we wskazanych miejscach

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lukasz.med.pl

Tarnów: Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie we wskazanych miejscach:
Numer ogłoszenia: 207780 - 2014; data zamieszczenia: 20.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie we wskazanych miejscach:.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie we wskazanych miejscach: Centralna Pracownia USG - 2 szt. Dział Diagnostyki Obrazowej - 1 szt. Izolatka Oddziału Chirurgii Dziecięcej - klimatyzatory Multi Split - 2szt. (po 2 jednostki wewnętrzne)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.72.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

-oświadczenie, że oferowane urządzenia i użyte materiały posiadają Deklarację zgodności CE. - Karty katalogowych z zaznaczeniem oferowanych urządzeń.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 2) ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy. Podstawą dokonania zmiany będzie zmiana określonego modelu urządzenia w związku z koniecznością jego wymiany, w sytuacji gdy takie samo urządzenie nie jest już oferowane na rynku, pod warunkiem że cena urządzenia nie ulegnie zmianie, a jego parametry nie będą gorsze niż określone w opisie przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Dział Logistyki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-06-20 (0140620091011-20130527133127-siwz_poprawiona.doc)
Specyfikacja - 2014-06-26 (0140626142949-20130527133127-siwz_modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-06-24
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 24.06.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/81/AH/2849/2014

Dotyczy: Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie we wskazanych miejscach – sprawa 81/14.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.06.2014r., Zamawiający wyjaśnia:
1. Gdzie mają zostać odprowadzane skropliny? I czy grawitacyjnie czy przez pompkę skroplin? Proszę podać ilość pompek skroplin.
Odpowiedź: Odprowadzenie skroplin grawitacyjne. Wpięcie poprzez dodatkowy syfon do kanalizacji lub wyprowadzone na zewnątrz budynku (zawarte w opisie przedmiotu zamówienia).

2. Proszę podać miejsce i wysokość zamontowania agregatu?
Odpowiedź: Agregaty dla pomieszczeń znajdujących się na II piętrze będą montowane na kominach na poziomie III piętra. Agregaty dla pomieszczeń znajdujących się na I piętrze będą montowane około 1,2 m nad ziemią.

3. Jak ma być prowadzona instalacja: w korytach czy w bruzdach?
Odpowiedź: Instalacja ma być prowadzona w korytkach.

4. Ile wynosi odległość między jednostką zewnętrzną a jednostką wewnętrzną w mb?
Odpowiedź: Odległości wynoszą od 8 – 15 mb.

5. Czy koszty serwisu również ująć w oferowanej cenie i ile ma być tych serwisów?
Odpowiedź: 6 serwisów w okresie 3 lat.

6. Na których piętrach mieszczą się pomieszczenia, w których mają zostać zamontowane urządzenia klimatyzacyjne?
Odpowiedź: Dwa pomieszczenia znajdują się na II piętrze a pięć pomieszczeń na I piętrze.

Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podpisał
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Stanisław Łata

Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-06-24

Sprostowanie:dodano: 2014-06-26
Tarnów,2014-06-26


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dobór, dostawa
i montaż klimatyzatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie we wskazanych miejscach”.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 81/14

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższe zapisy SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia, zmienia terminy składania, otwarcia, i inne: 

1. Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 ppkt. 1), oraz załacznik 1A - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, gdzie było:

Dobór klimatyzatora nr 4 i nr 5 – Oddział Chirurgii Dziecięcej

Klimatyzator powinien spełniać następujące wymagania:
-atest PZH
-model jednostki zewnętrznej: Multi Split INVERTER
-model jednostki wewnętrznej: ścienny inwerter – 2 jednostki
-wysoka wydajność
-ekologiczny czynnik chłodniczy,
-nominalna moc chłodnicza jednostki wewnętrznej nie mniejsza niż 2,0 kW,
-nominalna moc chłodnicza jednostki zewnętrznej nie mniejsza niż 4,0 kW,
-poziom głośności na najwyższym biegu nie więcej niż 43 dB,
-max. wydatek powietrza jednostki wewnętrznej nie mniej niż: 700 m3/h,
-max. wydatek powietrza jednostki zewnętrznej nie mniej niż: 1600 m3/h,
-filtr powietrza odporny na pleśń,
-kolor jednostki wewnętrznej: biały,
-jednostka wewnętrzna wyposażona w pilot bezprzewodowy.

natomiast winno być:
Dobór klimatyzatora nr 4 i nr 5 – Oddział Chirurgii Dziecięcej

Klimatyzator powinien spełniać następujące wymagania:
-atest PZH
-model jednostki zewnętrznej: Multi Split INVERTER
-model jednostki wewnętrznej: ścienny inwerter – 2 jednostki
-wysoka wydajność
-ekologiczny czynnik chłodniczy,
-nominalna moc chłodnicza jednostki wewnętrznej nie mniejsza niż 2,0 kW,
-nominalna moc chłodnicza jednostki zewnętrznej nie mniejsza niż 4,0 kW,
-poziom głośności na najwyższym biegu nie więcej niż 43 dB,
-max. wydatek powietrza jednostki wewnętrznej nie mniej niż: 550 m3/h,
-max. wydatek powietrza jednostki zewnętrznej nie mniej niż: 1600 m3/h,
-filtr powietrza odporny na pleśń,
-kolor jednostki wewnętrznej: biały,
-jednostka wewnętrzna wyposażona w pilot bezprzewodowy.


2. Termin składania ofert: 01.07.2014r godz. 10.00, otwarcie 11.30
3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.
Załączniki:
1 x SIWZAnna Czech
Dyrektor SzpitalaOdpowiedź:dodano: 2014-06-26

Pytanie:dodano: 2014-06-26
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 26.06.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/81/AH/2880/2014
Dotyczy: Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie we wskazanych miejscach – sprawa 81/14.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.06.2014r., Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 do przetargu numer sprawy 81/14 Proszę o informację czy parametr: - poziom głośności na najwyższym biegu nie więcej niż ........ dotyczy jednostki wewnętrznej czy zewnętrznej.
Odpowiedź: Poziom głośności dotyczy jednostki wewnętrznej.
 
Pytanie nr 2 do przetargu numer sprawy 81/14  Proszę o informację czy parametr: poziom głośności na najwyższym biegu nie więcej niż 43 dB, ma się odnosić do ciśnienia akustycznego czy mocy akustycznej.
Odpowiedź: poziom głośności na najwyższym biegu dotyczy ciśnienia akustycznego dB(A)

Pytanie nr 3 do przetargu numer sprawy 81/14  Proszę o informację czy parametr: -max. wydatek powietrza jednostki wewnętrznej nie mniej niż: 700 m3/h, dla -nominalna moc chłodnicza jednostki wewnętrznej nie mniejsza niż 2,0 kW, nie jest błędem ponieważ przy takim przepływie powietrza min. moc chłodnicza urządzenia to 5kW A co za tym idzie jest większe zużycie energii elektrycznej.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia i zmienia zapis. Należy przyjąć, iż max. wydatek powietrza jednostki wewnętrznej nie mniej niż: 550 m3/h.

Pytanie 4: Przy opisie klimatyzatorów nr 4 i 5 podano: -max. wydatek powietrza jednostki wewnętrznej nie mniej niż: 700 m3/h. Nie ma jednostki wewnętrznej w systemie Multi Split, które miałoby tak duży wydatek przy 2 kW mocy.
Proszę o informację, czy nie ma w tym zapisie pomyłki?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia i zmienia zapis. Należy przyjąć, iż max. wydatek powietrza jednostki wewnętrznej nie mniej niż: 550 m3/h.Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Iostotnych Warunków Zamówienia.
Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załacznikami.

W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 01 lipca 2014 r na godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 lipca 2014r o godz. 11:30.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-06-26

Sprostowanie:dodano: 2014-06-26
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 207780-2014 z dnia 2014-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie we wskazanych miejscach: Centralna Pracownia USG - 2 szt. Dział Diagnostyki Obrazowej - 1 szt. Izolatka Oddziału Chirurgii Dziecięcej...
Termin składania ofert: 2014-06-30

Numer ogłoszenia: 137721 - 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 207780 - 2014 data 20.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
Odpowiedź:dodano: 2014-06-26

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-07-14
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniu


Nasz znak : SWLOG-271/81/AH/3152/14 Tarnów, 2014-07-14Dot.: Dobór, dostawa i montaż klimatyzatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie we wskazanych miejscach -spr. 81/14.Zawiadomienie o wyborze ofert


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w usługę wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

1. F.H.U.P. System Serwis Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń Andrzej Obrzut, 33-300 Nowy Sącz
ul. Stolarska 22 – 40.786,80 zł brutto

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach.
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
3
Serwis System
10,00
 

Serwis System
50,00
50,00Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Klimawex Bujanowski ul. Zielińska 2/1, 31-227 Kraków

2. Nowbud Andrzej Piotrowski, 33-100 Tarnów ul. Budowlana 7

3. F.H.U.P. System Serwis Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń Andrzej Obrzut, 33-300 Nowy Sącz
ul. Stolarska 22

4. Termo – Klima MK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 40-749 Katowice, ul. Tartaczna 12

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1Pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

-Klimawex Bujanowski ul. Zielińska 2/1, 31-227 Kraków: Zamawiający żądał dla klimatyzatora nr 1 poziomu głośności na najwyższym biegu nie więcej niż 51dB (A). Wykonawca oferuje klimatyzator o głośności równej 58dB (A). Dla klimatyzatora nr 2 Zamawiający żądał aby max. wydatek powietrza jednostki wewnętrznej był nie mniejszy niż 680m³/h. Wykonawca oferuje klimatyzator o przepływie powietrza równym 400m³/h. Treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Nowbud Andrzej Piotrowski, 33-100 Tarnów ul. Budowlana 7: Zamawiający żądał dla klimatyzatora nr 2 max. wydatku powietrza jednostki wewnętrznej nie mniej niż 680m³/h oraz poziomu głośności na najwyższym biegu nie więcej niż 38dB (A). Wykonawca oferuje klimatyzator, którego przepływ powietrza wynosi 600m³/h i max.poziom ciśnienia akustycznego 41dB (A). Dla klimatyzatora nr 3 Zamawiający wymagał, aby poziom głośności na najwyższym biegu wynosił nie więcej niż 47dB (A). Wykonawa oferuje klimatyzator, którego głośność na najwyższym biegu wynosi 49 dB (A). Tym samym treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Termo – Klima MK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 40-749 Katowice, ul. Tartaczna 12: Zamawiający żądał dla klimatyzatora nr 2 poziomu głośności na najwyższym biegu nie więcej niż 38dB (A). Wykonawca oferuje klimatyzator w pozycji nr 2 o poziomie głośności na najwyższym biegu 43dB (A). Dla klimatyzatora
nr 5 Zamawiający żądał poziomu głośności na najwyższym biegu nie więcej niż 43dB (A). Wykonawca oferuje klimatyzator o poziomie głośności na najwyższym biegu nie więcej niż 44dB (A). Dla klimatyzatora nr 3 Zamawiający wymagał, aby max. wydatek powietrza jednostki wewnętrznej wynosił nie mniej niż 800m³/h. Wykonawca zaoferował klimatyzator o max. wydatku powietrza jednostki wewnętrznej 750m³/h. Tym samym treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 19.07.20147r


Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.


Podpisał
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Stanisław Łata

Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-07-30
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dobór, dostawę i montaż klimatyzatorów we wskazanych miejscach w dniu 24 lipca 2014 r została zawarta umowa z Wykonawcą:
F.H.U.P. System Serwis Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń Andrzej Obrzut, 33-300 Nowy Sącz
ul. Stolarska 22