Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

76-Dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego.

13/06/2014 S112 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
ˇ I.
ˇ II.
ˇ III.
ˇ IV.
ˇ VI.
Polska-Tarnów: Szwy chirurgiczne
2014/S 112-196780
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajšca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Wojewódzki im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: anowicka@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiajšcej: www.lukasz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczšce dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Punkt kontaktowy: Dział Logistyki
Osoba do kontaktów: Anna Nowicka
33-100 Tarnów
POLSKA
Tel.: +48 146315460
E-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Faks: +48 146212581
Adres internetowy: www.lukasz.med.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiajšcej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalnoœci
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiajšcych
Instytucja zamawiajšca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajšcych: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiajšcš:
Dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub œwiadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rzšdowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rzšdowych (GPA): nie
II.1.8)Częœci
To zamówienie podzielone jest na częœci: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej częœci
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkoœć lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkoœć lub zakres:
Sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego.
Zamawiajšcy dopuszcza składania ofert częœciowych. Pod pojęciem oferty częœciowej rozumie się pojedyncze zakresy (1-29).
Szacunkowa wartoœć bez VAT: 1 460 508,84 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegajšce wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesišcach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częœciach zamówienia
Częœć nr: 1 Nazwa: Zakres 1 nici wykonane z polimeru glikolowego i mlekowego powleczone mieszaninš tych kwasów oraz stearynianem wapnia wchłanialne, okres podtrzymywania tkankowego ok.. 28-35 dni okres wchłaniania do 70 dni
1)Krótki opis
Zakres 1
Nici wykonane z polimeru glikolowego i mlekowego powleczone mieszaninš tych kwasów oraz stearynianem wapnia wchłanialne, okres podtrzymywania tkankowego ok.. 28-35 dni okres wchłaniania do 70 dni.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 2 Nazwa: Zakres: 2 nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe - nylonowe
1)Krótki opis
Zakres: 2
Nici syntetyczne niewchłanialne monofilamentowe - nylonowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 3 Nazwa: Zakres:3 nici syntetyczne plecione wchłanialne do podtrzymywania brzegów rany 30-35 dni, okres wchłaniania do 70 dni
1)Krótki opis
Zakres:3
Nici syntetyczne plecione wchłanialne do podtrzymywania brzegów rany 30-35 dni, okres wchłaniania do 70 dni.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 4 Nazwa: Zakres: 4 nici niewchłanialne jedwab pleciony
1)Krótki opis
Zakres: 4
Nici niewchłanialne jedwab pleciony.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
Zakres: 4
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 5 Nazwa: Zakres : 5 nici jednowłóknowe syntetyczne wchłanialne o wydłużonym czasie podtrzymywania brzegów rany podtrzymywanie ok. 2 miesišce wchłanialne 180-210 dni
1)Krótki opis
Zakres : 5
Nici jednowłóknowe syntetyczne wchłanialne o wydłużonym czasie podtrzymywania brzegów rany podtrzymywanie ok. 2 miesišce wchłanialne 180-210 dni.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 6 Nazwa: Zakres : 6 nici syntetyczne plecione wchłanialne, powlekane do podtrzymywnia brzegów rany 10-14 dni, po 5 dniach czas podtrzymywania 50% okres wchłaniania do 42 dni
1)Krótki opis
Zakres : 6
Nici syntetyczne plecione wchłanialne, powlekane do podtrzymywnia brzegów rany 10-14 dni, po 5 dniach czas podtrzymywania 50% okres wchłaniania do 42 dni.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 7 Nazwa: Zakres : 7 nici niewchłanialne - jedwab pleciony
1)Krótki opis
Zakres : 7
Nici niewchłanialne - jedwab pleciony.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 8 Nazwa: Zakres: 8 nici syntetyczne jednowłokninowe niewchłanialne monofilamentowe, polipropylenowe
1)Krótki opis
Zakres: 8
Nici syntetyczne jednowłokninowe niewchłanialne Monofilamentowe, polipropylenowe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 9 Nazwa: Zakres: 9 szew odbarczajšcy składajšcy się z: * powlekanego drutu stalowego skręcanego z dwiema igłami ostrymi * 2 płytek odbarczajšcych zakres: 9 szew odbarczajšcy składajšcy się z: * powlekanego drutu stalowego skręcanego z dwiema igłami ostrymi * 2 płytek odbarczajšcych
1)Krótki opis
Zakres: 9
Szew odbarczajšcy składajšcy się z:
* powlekanego drutu stalowego skręcanego z dwiema igłami ostrymi
* 2 płytek odbarczajšcych
szew odbarczajšcy składajšcy się z:
* powlekanego drutu stalowego skręcanego z dwiema igłami ostrymi
* 2 płytek odbarczajšcych
zakres: 9
szew odbarczajšcy składajšcy się z:
* powlekanego drutu stalowego skręcanego z dwiema igłami ostrymi
* 2 płytek odbarczajšcych
zakres: 9
szew odbarczajšcy składajšcy się z:
* powlekanego drutu stalowego skręcanego z dwiema igłami ostrymi
* 2 płytek odbarczajšcych
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 10 Nazwa: Zakres: 10 zbrojona wchłanialna tasma kolagenowa
1)Krótki opis
Zakres: 10
Zbrojona wchłanialna tasma kolagenowa
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 11 Nazwa: Zakres 11 specjalny zestaw do szycia w przypadku niewydolnoœci szyjkowej
1)Krótki opis
Zakres 11
Specjalny zestaw do szycia w przypadku niewydolnoœci szyjkowej
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 12 Nazwa: Zakres: 12 nici syntetyczne plecione wchłanialne do podtrzymywania brzegów rany ok. 30-35 dni okres wchłaniania max. 70 dni z powleczeniem antybakteryjnym
1)Krótki opis
Zakres: 12
Nici syntetyczne plecione wchłanialne do podtrzymywania brzegów rany ok. 30-35 dni okres wchłaniania max. 70 dni z powleczeniem antybakteryjnym.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 13 Nazwa: Zakres : 13 nici jednowłóknowe syntetyczne wchłanialne o wydłużonym czasie podtrzymywania brzegów rany podtrzymywanie ok. 2 miesišce wchłanialne 182-238 dni z powleczeniem antybakteryjnym
1)Krótki opis
Zakres : 13
Nici jednowłóknowe syntetyczne wchłanialne o wydłużonym czasie podtrzymywania brzegów rany podtrzymywanie ok. 2 miesišce wchłanialne 182-238 dni z powleczeniem antybakteryjnym.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 14 Nazwa: Zakres 14 nici syntetyczne plecione wchłanialne, okres podtrzymywania tkankowego ok. 25-35 dni okres wchłaniania do 70 dni
1)Krótki opis
Zakres 14
Nici syntetyczne plecione wchłanialne, okres podtrzymywania tkankowego ok. 25-35 dni okres wchłaniania do 70 dni.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 15 Nazwa: Zakres 15 nici okulistyczne - syntetyczne niewchłanialne
1)Krótki opis
Zakres 15
Nici okulistyczne - syntetyczne niewchłanialne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 16 Nazwa: Zakres 16 nici okulistyczne - wchłanialne
1)Krótki opis
Zakres 16
Nici okulistyczne - wchłanialne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 17 Nazwa: Siatka przepuklinowa 60 x 110 Siatka przepuklinowa 60 x 140 Siatka przepuklinowa 100 x 160 Siatka przepuklinowa 200 x 300 TDM (miękka) Siatka przepuklinowa 220 x 350 TDM (miękka) Siatka przepuklinowa 300 x 300 TDM (miękka)
1)Krótki opis
Siatka przepuklinowa 60 x 110
Siatka przepuklinowa 60 x 140
Siatka przepuklinowa 100 x 160
Siatka przepuklinowa 200 x 300 TDM (miękka)
Siatka przepuklinowa 220 x 350 TDM (miękka)
Siatka przepuklinowa 300 x 300 TDM (miękka)
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 18 Nazwa: Zakres: 18 Taœma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego i niewielkiej elastycznoœci, gruboœci nici 0,10mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, brzegi taœmy zakończone pętelkami, taœma w plastkowej osłonce.
1)Krótki opis
Zakres: 18
Taœma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego i niewielkiej elastycznoœci, gruboœci nici 0,10mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, brzegi taœmy zakończone pętelkami, taœma w plastkowej osłonce.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 19 Nazwa: Zakres: 19 Siatka profilowana z wycięciem do przepukliny pachwinowej dla mężczyzn, polipropylenowa, monofilamentowa, dziana, gruboœć 0,5 mm, masa powierzchniowa 85g/m2 (+; - )10%, gruboœć przędzy 0,16 mm.
1)Krótki opis
Zakres: 19
Siatka profilowana z wycięciem do przepukliny pachwinowej dla mężczyzn, polipropylenowa, monofilamentowa, dziana, gruboœć 0,5 mm, masa powierzchniowa 85g/m2 (+; - )10%, gruboœć przędzy 0,16 mm.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 20 Nazwa: Zakres 20 Waciki neurochirurgiczne
1)Krótki opis
Zakres 20
Waciki neurochirurgiczne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 21 Nazwa: Zakres: 21 Hemostatyk przeznaczony do tamowania krwawień z powierzchni kostnych. Łatwo przylegajšcy do tkanki kostnej, łatwo formowalny, elastyczny, sterylny.Skład: wosk pszczeli, parafina, palmitynian izopropylu (saszetka a 2,5g)
1)Krótki opis
Zakres: 21
Hemostatyk przeznaczony do tamowania krwawień z powierzchni kostnych. Łatwo przylegajšcy do tkanki kostnej, łatwo formowalny, elastyczny, sterylny.Skład: wosk pszczeli, parafina, palmitynian izopropylu (saszetka a 2,5g).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 22 Nazwa: Zakres:22 Gaza wchłanialna hemostatyk przeznaczony do tamowania krwawień mišższowych. Gaza wchłanialna (do 14 dni) do hamowania mišższowych krwawień (do 8 min) wykonana z materiału roœlinnnego (100% utleniona regenerowana celuloza) o strukturze miękkiej gazy, łatwo dopasowujšca się do kształtu rany, z możliwoœciš docięcia do odpowiednich rozmiarów, o właœciwoœciach bakteriobójczych i bakteristatycznych.
1)Krótki opis
Zakres:22
Gaza wchłanialna hemostatyk przeznaczony do tamowania krwawień mišższowych. Gaza wchłanialna (do 14 dni) do hamowania mišższowych krwawień (do 8 min) wykonana z materiału roœlinnnego (100% utleniona regenerowana celuloza) o strukturze miękkiej gazy, łatwo dopasowujšca się do kształtu rany, z możliwoœciš docięcia do odpowiednich rozmiarów, o właœciwoœciach bakteriobójczych i bakteristatycznych.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 23 Nazwa: Elastyczna siatka opatrunkowa 10m x 5-7mm Elastyczna siatka opatrunkowa 10m x 7-10mm Elastyczna siatka opatrunkowa 10m x 10-14mm
1)Krótki opis
Elastyczna siatka opatrunkowa 10m x 5-7mm
Elastyczna siatka opatrunkowa 10m x 7-10mm
Elastyczna siatka opatrunkowa 10m x 10-14mm
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 24 Nazwa: Codubix R1 130 x 125 Codubix R2 134 x 110 Codubix R4 75 x 75
1)Krótki opis
Codubix R1 130 x 125
Codubix R2 134 x 110
Codubix R4 75 x 75
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 25 Nazwa: Zakres: 25 Opatrunek chirurgiczny hemostatyczny wchłanialny - sucha siatka z włókniny kolagenowej pokryta substancjš czynnš-klejem fibrynowym
1)Krótki opis
Zakres: 25
Opatrunek chirurgiczny hemostatyczny wchłanialny - sucha siatka z włókniny kolagenowej pokryta substancjš czynnš-klejem fibrynowym.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 26 Nazwa: Tisseel LYO 2 ml (zestaw) klej tkankowy.
1)Krótki opis
Tisseel LYO 2 ml (zestaw) klej tkankowy.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 27 Nazwa: Neuro-patch 4 x 5cm 0,45mm neuro-patch 6 x 8cm 0,45mm neuro-patch 6 x14cm 0,45mm
1)Krótki opis
neuro-patch 4 x 5cm 0,45mm
neuro-patch 6 x 8cm 0,45mm
neuro-patch 6 x14cm 0,45mm
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 28 Nazwa: Cement kostny 20g
1)Krótki opis
Cement kostny 20g
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Częœć nr: 29 Nazwa: Protezy do korekcji
1)Krótki opis
Proteza do korekcji cystocele wykonana z polipropylenu monofilamenowego,o anatomicznym kształcie , owymiarach 50 x 70 mm, z wplecionš niebieskš niciš ułatwiajšcš operatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o długoœci ok. 17cm(+/-1cm).Gruboœć siatki 0,34mm,gramatura28g/m2.
Proteza do korekcji rectocele wykonana z polipropylenu monoflilamenowego, o anatomicznym kształcie ,o wymiarach 50 x 100mm, z wpleciona niebieskš niciš ułatwiajšcš operatorowi rozmieszczenie implantu i dwoma ramionami o długoœci ok.. 17cm (+/-1cm),gramatura 28g/m2.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141121
3)Wielkoœć lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczšcych czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat częœci zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczšce zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokoœci: 40 570 PLN lub na poszczególne zakresy:
— zakres 1-8195
— zakres 2 - 2567
— zakres 3 - 2099
— zakres 4 - 68
— zakres 5 - 449
— zakres 6 - 2361
— zakres 7 - 201
— zakres 8 - 224
— zakres 9 - 209
— zakres 10 - 177
— zakres 11 - 25
— zakres 12 - 889
— zakres 13 - 332
— zakres 14 - 1164
— zakres 15 - 257
— zakres 16 - 18
— zakres 17 - 194
— zakres 18 - 99
— zakres 19 - 297
— zakres 20 - 411
— zakres 21 - 538
— zakres 22 - 194
— zakres 23 - 397
— zakres 24 - 152
— zakres 25 - 17734
— zakres 26 - 74
— zakres 27 - 456
— zakres 28 - 52
— zakres 29 - 734
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujšcych:
Kontrakt NFZ
III.1.3)Forma prawna, jakš musi przyjšć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwišzane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaœnień, jeżeli osoba podpisujšca nie jest osoba upoważnionš na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołšczyć zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoœci gospodarczej. Jeżeli dołšczone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiajšcy wymaga, aby jego zgodnoœć z oryginałem poœwiadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,
2) oœwiadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,
3) oœwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
4) aktualny odpis z właœciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoœci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnego zaœwiadczenia właœciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzajšcego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaœwiadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu - wystawionego nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualnego zaœwiadczenia właœciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajšcego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoœci lub wstrzymanie w całoœci wykonania decyzji właœciwego organu - wystawionego nie wczeœniej niż 3 miesišce przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
9) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreœlonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
10) oœwiadczenie, że oferowane wyroby/produkty sš dopuszczone do obrotu zgodnie z obowišzujšcymi przepisami i posiadajš wymagane œwiadectwa rejestracji (deklaracja zgodnoœci CE producenta / wpis do rejestru wyrobów medycznych),
11) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierajšcy dokładny opis) potwierdzajšcy spełnienie wymagań okreœlonych w SIWZ,
12) listę podmiotów należšcych do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku ofert wspólnych każdy z Wykonawców składa listę),
13) potwierdzenie wniesienia wadium w pienišdzu/oryginał gwarancji.
III.2.2)Zdolnoœć ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnoœci konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczšce zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczšce okreœlonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostanš zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiajšcš:
76
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczšce tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatnoœci: odbiorze osobistym lub przelewem na konto 64 8591 0007 0300 0207 1800 1697
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.7.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporzšdzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie zwišzany ofertš
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.7.2014 - 11:30
Miejscowoœć:
Tarnów
Osoby upoważnione do obecnoœci podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniajšce
VI.1)Informacje o powtarzajšcym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzajšcym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
4. Zamawiajšcy przewiduje możliwoœć zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie :
a) numeru katalogowego produktu,
b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
c) przedmiotowym (produkt zamienny),
d) iloœciowym (zmiany iloœci poszczególnego asortymentu w ramach iloœci ujętych w umowie),
e) sposobu konfekcjonowania,
f) wystšpienia przejœciowego braku produktu z przyczyn leżšcych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umowš i zaakceptowanego przez Zamawiajšcego,
g) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiajšcego zadań polegajšcych na udzieleniu œwiadczeń zdrowotnych , lub
h) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakoœci usług lub dostarczonego sprzętu, lub
i) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiajšcego, lub
j) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub
k) potrzeba zmiany treœci umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiajšcego
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
POLSKA
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)ródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.6.2014


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-06-13 (0140613121729-76-specyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-06-13 (0140613121829-zalacznik nr 1b.xls)
Załącznik - 2014-07-09 (0140709141746-wzor umowy-modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-06-24
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 24.06.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/76/AH/2850/2014Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie-sprawa 76/14.


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.06.2014r., Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie:
Ad zakres 17

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w zakresie 17 na:

pozycja 2 siatki w rozmiarze 60 x130 mm
pozycja 3 siatki w rozmiarze 100 x150 mm
pozycja 5 siatki w rozmiarze 250 x 360 mm
pozostałe parametry jak w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w zakresie 17 na:
pozycja 2 siatki w rozmiarze 60 x130 mm
pozycja 3 siatki w rozmiarze 100 x150 mm
pozycja 5 siatki w rozmiarze 250 x 360 mm
pozostałe parametry jak w SIWZ


 Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala


Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-06-24

Pytanie:dodano: 2014-07-09
Odpowiedź:dodano: 2014-07-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/76/AN/ 3082/14 Tarnów,2014-07-07


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego, znak sprawy: 76/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.06.2014 Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 18,

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez otwory zasłonowe.
System całkowicie jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metodą „out-in” , składający się z :
a/ dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.
b/ taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.
Ad. 1 Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 29, pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego , alternatywnego , o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:
System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z:
· czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.
systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m2; połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.
Ad. 2 Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 29, pozycja 2

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:
Systemu całkowicie jednorazowego, sterylnego do tylnej reperacji przepony moczowo-płciowej, składającego się z:
· dwóch igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, łukowato wyprofilowanych o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.
· systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach około 5x13 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm; gęstości 23,9 g/m2; połączonego z dwiema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i szerokości 1,1 cm każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion posiada przeplecioną wzdłuż nić, zapewniającą beznapięciową implantację.
Ad. 3. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a
Pytanie:dodano: 2014-07-09
Odpowiedź:dodano: 2014-07-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/76/AN/ 3082/14 Tarnów,2014-07-07


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego, znak sprawy: 76/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.06.2014 Zamawiający wyjaśnia:


1. Zakres 1, poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 17 mm.
Ad.1 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2. Zakres 2, poz. 2, 4, 6, 8, 9, 11 – 16
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę odwrotnie tnącą.
Ad.2. Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Zakres 2, poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 19 mm.
Ad.3. Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

4. Zakres 5, poz. 3 – 9
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nitkę o długości 75 cm.
Ad.4. Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Zakres 5, poz. 10, 11
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nitkę o długości 90 cm.
Ad.5. Tak, Zamawiający dopuszcza.

6.Zakres 5, poz. 10, 11
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę o długości 48 mm.
Ad.6. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

7. Zakres 6
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w zakresie nici syntetyczne plecione wchłanialne, powlekane, o podtrzymywaniu brzegów rany po 8 – 11 dniach ok. 50% oraz o okresie wchłaniania 42 dni.
Ad.7. Nie, zapis pozostaje bez zmian.


8. Zakres 6, poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 12 mm.
Ad.8. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

9. Zakres 6, poz. 4, 10, 11
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę okrągłą z tnącym ostrzem.
Ad.9. Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Zakres 8, poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nitkę o długości 75 cm.
Ad.10. Tak, Zamawiający dopuszcza.

11. Zakres 8, poz. 7
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 2 x 17 mm.
Ad.11 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

12. Zakres 17, poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji siatkę w rozmiarze 100 x 150 mm.
Ad.12. Tak, Zamawiający dopuszcza.

13. Zakres 17, poz. 4 – 6
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.
Ad.13. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują: Adresat
a/aPytanie:dodano: 2014-07-09
Odpowiedź:dodano: 2014-07-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/76/AN/ 3082/14 Tarnów,2014-07-07


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego, znak sprawy: 76/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.06.2014 Zamawiający wyjaśnia:


1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zakresie nr 1 poz. 17,19 oraz 21 igły o długości 50mm.
Zamawiający w w/w pozycjach wymaga igły mieszczącej się w przedziale 47-49mm, zatem wnioskowana igła różni się od wymaganej o zaledwie 1mm. Przy tak dużych rozmiarach igieł różnica rzędu 1mm jest niemożliwa do zweryfikowania bez posiadania specjalistycznej aparatury, a co za tym idzie w żaden sposób nie zmienia przeznaczenia szwu.
2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści igłę 17mm? Zamawiający wymaga igły 18mm z tolerancją +/- 0,5mm. Pragniemy zauważyć, iż u większości producentów nie występują igły z długością podaną do dziesiętnych milimetra.
3. Czy Zamawiający w zakresie nr 1 poz. 14,16-20 dopuści igły o wzmocnionej konstrukcji? Szwy o parametrach wymaganych przez Zamawiającego w w/w pozycjach używane są często w zabiegach chirurgicznych i ginekologicznych przy których wymagana jest zwiększona wytrzymałość igły na wyginanie. W związku z powyższym przy tego typu zabiegach operacyjnych zalecane jest stosowanie igieł wzmocnionych.
4. Czy Zamawiający w zakresie nr 1 poz. 20 dopuści nić o długości 75cm?
5. Czy Zamawiający w zakresie nr 1 dopuści nici plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie wchłaniania 60-90 dni i sile podtrzymywania tkankowego ok. 65% po 14 dniach, oraz od 50% po 21 dniach od implantacji?
6. Czy Zamawiający w zakresie nr 3 dopuści nici plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie wchłaniania 60-90 dni i sile podtrzymywania tkankowego ok. 65% po 14 dniach, oraz od 50% po 21 dniach od implantacji?
Ad. 1 do 6
Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.Otrzymują: Adresat
a/a
Pytanie:dodano: 2014-07-09
Odpowiedź:dodano: 2014-07-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/76/AN/ 3082/14 Tarnów,2014-07-07


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego, znak sprawy: 76/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.06.2014 Zamawiający wyjaśnia:

1. Zakres 1, poz. 1-5
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z Zakresu 1 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Ad. 1 Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zakres 1, poz. 2, 3, 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 17mm?
Ad. 2. Poz. 2 i 3 Zamawiający nie wyraża zgody. Poz. 5 Zamawiający dopuszcza.

3. Zakres 1, poz. 4, 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą ½ koła?
Ad. 3. Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Zakres 1, poz. 14, 16-21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?
Ad. 4. Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Zakres 1, poz. 20
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 40mm lub 48mm?
Ad. 5. Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Zakres 2, poz. 1-16
Czy Zamawiający miał na myśli / wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł odwrotnie tnących?
Ad.6. Tak. Zamawiający w zakresie 2 poz. 1-16 miał na myśli igły odwrotnie tnące.

7. Zakres 2, poz. 1, 2, 3, 5, 7, 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły kosmetycznej o trzech bokach tnących, najnowszej generacji typu Xflex? Wykonana jest ona z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii plastycznej i estetycznej.
Ad.7 Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

8. Zakres 2, poz. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o długości 75cm?
Ad.8. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

9. Zakres 2, poz. 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 37mm lub 39mm?
Ad. 9. Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Zakres 2, poz. 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 37mm?
Ad. 10. Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Zakres 2, poz. 11-16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o długości 75cm?
Ad. 11. Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Zakres 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów pakowanych po 10 saszetek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?
Ad.12. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, przy odpowiednim przeliczeniu wymaganej ilości ogółem.

13. Zakres 14, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 40mm lub 48mm?
Ad. 3. Nie Zamawiający nie wyraża zgody.


14. Zakres 21, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o składzie: 70% wosk pszczeli i 30% wazelina, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 14. Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Zakres 21, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o składzie: 80% mieszanina wosków pszczelich i 20% palmitynian izopropylu, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?
Ad. 15. Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Zakres 21, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku pakowanego po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Ad.16. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, przy odpowiednim przeliczeniu wymaganej ilości ogółem.

17. Zakres 22, pozycja 1-2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hemostatyków pakowanych po 20 sztuk z dokonaniem wyceny za 1 sztukę w celach porównawczych?
Ad.17. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, przy odpowiednim przeliczeniu wymaganej ilości ogółem.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat
a/a


Pytanie:dodano: 2014-07-09
Odpowiedź:dodano: 2014-07-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/76/AN/ 3082/14 Tarnów,2014-07-07


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego, znak sprawy: 76/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.07.2014 Zamawiający wyjaśnia:

1) Zakres 22
Czy Zamawiający dopuści wchłanialną gazę hemostatyczną (utleniana i regenerowana celuloza) o wymiarach:
- poz. 1 – 5 x 10 cm lub 5 x 7,5cm, 1 op=12 szt
- poz.2 – 5 x 1,3 cm, 1 op=24 szt, w ilości wymaganej przez Zamawiającego, czyli 3 op
Ad.1 Tak, Zamawiający dopuszcza.

2) Zakres 27
Czy Zamawiający dopuści subsytut opony twardej o grubości 0,4mm +/- 0,1mm i wymiarach:
- 4 x 6 cm
- 6 x 10 cm
- 6 x 14 cm?
Ad.2 Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat
a/a


Pytanie:dodano: 2014-07-09
Odpowiedź:dodano: 2014-07-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/76/AN/ 3082/14 Tarnów,2014-07-07


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego, znak sprawy: 76/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.07.2014 Zamawiający wyjaśnia:1. Czy w Zakresie nr 15 poz. 1 Zamawiający dopuści nici 10/0 o dł. 30cm, z 2igłami o dł. 6,0mm
i przekroju 0,14mm, pozostałe wymagania bez zmian ?
Ad.1 Tak, Zamawiający dopuszcza

2. Czy w Zakresie nr 15 poz. 2 Zamawiający dopuści nici 7/0 z 2 igłami o dł. 6,5mm, pozostałe
wymagania bez zmian ?
Ad.2 Tak, Zamawiający dopuszcza

3. Czy w Zakresie nr 15 poz. 3 Zamawiający dopuści nici 6/0 z 2 igłami o dł. 11,0mm, pozostałe
wymagania bez zmian ?
Ad.3 Tak, Zamawiający dopuszcza

4. Czy w Zakresie nr 15 poz. 1 Zamawiający dopuści nici 4/0 z 1 igłą o dł. 14,0mm i przekroju 0,43mm ?
Ad.4 Tak, Zamawiający dopuszcza

5. Prosimy o potwierdzenie zapisków SIWZ: czy z Zakresie nr 15 należy wyceniać 1 op.= 12 szt. , czy też sztuki ?
Ad.5 Tak, Zamawiający dopuszcza

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat
a/aPytanie:dodano: 2014-07-09
Odpowiedź:dodano: 2014-07-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/76/AN/ 3082 /14 Tarnów,2014-07-07


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego, znak sprawy: 76/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.07.2014 Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy Zakresu 1:
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą 12 mm? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 3,5,6 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą 17 mm? – poz. 3 Zamawiający nie dopuszcza, poz. 5 i 6 Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą ½ koła 13 mm lub szew o grubości nici 5/0, lub wydzieli pozycję do odrębnego Zakresu? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 20 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą 48 mm? Nie, Zamawiający nie dopuszcza.


Dotyczy Zakresu 2:
Poz.1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą? - Tak, Zamawiający dopuszcza
Poz. 3,5 czy Zamawiający dopuści szew z igła odwrotnie tnącą kosmetyczną? - Tak, Zamawiający dopuszcza
Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 19 mm? - Tak, Zamawiający dopuszcza
Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 24 mm? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 75 cm lub o grubości nici 2/0? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Poz.12 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 lub 39 mm? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza
Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 39 mm? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza
Poz. 15,16 Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 100cm? - Tak, Zamawiający dopuszcza.


Dotyczy Zakresu 4:
Poz.1,2,3,4,5 Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 250 cm na rolce? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 100 cm? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Zakresu 6:
Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłaniane, powlekane, do podtrzymywania brzegów rany 7-10 dni, po 5 dniach czas podtrzymywania 45-55%, okres wchłaniania 40-50 dni? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą? - Tak, Zamawiający dopuszcza.
Poz. 2,3,4,5,6,7,9 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą? - Tak, Zamawiający dopuszcza.
Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 16 mm ½ koła i dł. nici 45 cm lub wydzieli pozycję do odrębnego Zakresu? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 75cm? - Tak, Zamawiający dopuszcza.
Poz. 10,11 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną? - Tak, Zamawiający dopuszcza.
Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Zakresu 8:
Poz. 1,2,3,4,5,6,7 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą? Tak, Zamawiający dopuszcza.
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 11 mm? Tak, Zamawiający dopuszcza.
Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 9 mm? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 17 mm o dł. nici 90 cm? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Poz. 10 Czy Zamawiający wydzieli pozycję do odrębnego Zakresu? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48 mm? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.
Poz. 12 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą podwójną 51 mm, dł. nici 90 cm? - Nie, Zamawiający nie dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a
Pytanie:dodano: 2014-07-09
Odpowiedź:dodano: 2014-07-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/76/AN/ 3082/14 Tarnów,2014-07-07


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego, znak sprawy: 76/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.06.2014 Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 poz.1, 2, 3, 5 i 10 również na igłę kosmetyczną pokrytą silikonem najnowszej generacji typu Xflex, pozostałe parametry bez zmian?
UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła jest igłą najnowszej generacji typu Xflex. Wykonana jest z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii plastycznej i estetycznej.
Ad.1 Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 poz.2 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Ad. 2. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 poz.12 również na długość igły
37 lub 39mm, pozostałe parametry bez zmian?
Ad.3. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 poz.14 również na długość igły
37mm, pozostałe parametry bez zmian?
Ad.4. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 pozycji od 11 do 16 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Ad.5. Nie, zapis pozostaje bez zmian.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 we wszystkich pozycjach również na igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?
Ad.6. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 2 również na nici pakowane po
10 saszetek przy odpowiednim przeliczeniu ich ilości?
Ad.7. Tak, Zamawiający wyraża zgodę, przy odpowiednim przeliczeniu wymaganej ilości ogółem.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2014-07-09
Odpowiedź:dodano: 2014-07-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/76/AN/ 3087/14 Tarnów,2014-07-07


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego, znak sprawy: 76/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.06.2014 Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1, dot. zakresu 15, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji nici o długości 30 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Ad. 1 Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. zakresu 15, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji nici z igłą odwrotnie tnącą podwójną szpatułą, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Ad.2. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3, dot. § 1 ust. 4 projektu umowy:
Z uwagi na fakt, iż wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia stosowane są w planowanych zabiegach okulistycznych prosimy o wydłużenie terminu dostaw „na cito” do 2 dni roboczych lub potwierdzenie, że nie będą zamawiane w trybie „na cito”.
Ad.3. Tak. Zamawiający wyraża zgodę, modyfikuje § 1 ust. 4 - zapis dotyczy tylko zakresu 15.

Pytanie 4, dot. § 2 ust. 5 projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, iż zmniejszenie zamówienia określonego w załączniku do umowy nr 1A nie przekroczy 30% wartości umowy.
Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy w ww. zakresie. W przypadku proponowanej zmiany zapisów wzoru umowy w przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu zamówienia nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy. Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia z jednej strony Wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny a Zamawiającym uzyskanie najkorzystniejszej oferty.
Ad.4. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 5, dot. § 3 ust. 2 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu zgłaszania braków ilościowych do 3 dni roboczych od daty dostawy.
Ad.5 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 6, dot. § 3 ust. 3 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
” W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania reklamowanego/ wadliwego produktu przez Wykonawcę”.
W przypadku reklamacji jakościowej Wykonawca/ Producent powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych przed dokonaniem wymiany. Zamawiający nie pozostawia Wykonawcy możliwości rozpatrzenia reklamacji pod względem wad jakościowych – nie jest to możliwe przed otrzymaniem reklamowanego towaru.
Ad.6 Tak, Zamawiający wyraża zgodę, modyfikuje § 3 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie 7, dot. § 4 ust. 1 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
„W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.”
Ad.7. Nie, Zamawiający nie wyrażą zgodyPozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat + załącznik
a/a

Pytanie:dodano: 2014-07-09
Odpowiedź:dodano: 2014-07-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/76/AN/ 3087/14 Tarnów,2014-07-07


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego, znak sprawy: 76/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.07.2014 Zamawiający wyjaśnia:

Paragraf 1 ust. 4
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
Jeśli zamówienie, o którym mowa w ust. 3 nie zawiera innego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia w dni robocze określa się: na 72 godzin, licząc od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy. W nagłych przypadkach (zamówienie na cito), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty do 48 godzin, licząc od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli dostawa wypadnie w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu Szpitala dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie (dotyczy zamówień na cito).
Ad. 1 Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 3 ust. 2
Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący:
Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostawy. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić brakującą ilość w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.
Ad. 1 Nie Zamawiający nie wyraża zgody.

Paragraf 1
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 1 zapisu:
„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”
Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.
Ad. 1 Nie Zamawiający nie wyraża zgody.
Otrzymują: Adresat
a/aPytanie:dodano: 2014-07-09
Odpowiedź:dodano: 2014-07-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/76/AN/ 3087/14 Tarnów,2014-07-07


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego, znak sprawy: 76/14

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.07.2014 Zamawiający wyjaśnia:

dot. przedmiotu zamówienia:
1. Pakiet 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nieotrzymania moczu u kobiet o grubości przędzy 0,16mm, grubości taśmy 0,54mm, gramaturze 67g/m2 o bez osłonki?
Ad. 1 Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

dot. wzoru umowy:
1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Ad.1 Tak, dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaki będzie minimalny termin dostawy wskazany w zamówieniu Zamawiającego?
Aktualnie wzór umowy nie określa minimalnego terminu dostawy wynikającego z zamówienia; dlatego wymaga doprecyzowania. Aby ocenić swoją zdolność do należytego (terminowego) wykonania umowy i należycie skalkulować cenę oferty wykonawca powinien znać minimalne terminy dostawy wynikającego z zamówienia. Wykonawca nie może należycie przygotować oferty nie wiedząc czy obowiązujące go terminy dostawy będą wynosić np. 1 dzień czy 5 dni.
Ad.2. Termin realizacji zamówienia wynosi w dni robocze 72 godziny.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą zmienić ceny netto i brutto w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%; jednakże zmiana w tym zakresie obowiązuje dopiero po podpisaniu aneksu”?
Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.
Ad. 3 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

4. Zważywszy na treść § 2 ust. 5 i 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.
Ad.4. Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 5 wzoru umowy słowa „10% wartości umowy brutto” zostały zastąpione słowami „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.
Ad.5. Nie, zapis pozostaje bez zmian.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat
a/aPytanie:dodano: 2014-07-09
Odpowiedź:dodano: 2014-07-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/76/AN/ 3087/14 Tarnów,2014-07-07


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego, znak sprawy: 76/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.07.2014 Zamawiający wyjaśnia:

1) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr 18:
· 5 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłanialnych, jednorodnych, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m2, brzegi zakończone pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?
Ad.1. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

2) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr 19:
Siatkę z otworem na powrózek, lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, grubość siatki 0,53 mm, gramatura 88 g/m², grubość nici 120 µm, w rozmiarze 4,5 x 10 cm, wykonaną w technologii quadriaxial ?
Ad.2. Tak, Zamawiający dopuszcza.

3) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr 29, poz. nr 1:
● 10 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), bez dodatkowej nici, zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?
Ad.3. Nie, zapis pozostaje bez zmian.

4) Czy Zamawiający dopuści w Zakresie nr 29, poz. nr 2:
· 10 szt. protez do korekcji rectocele, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wysokość implantu 12 cm, bez dodatkowej nici, zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?
Ad.4. Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat
a/aPytanie:dodano: 2014-07-10
Odpowiedź:dodano: 2014-07-10
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/76/AN/3120/14 Tarnów,2014-07-07


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego, znak sprawy: 76/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.07.2014 Zamawiający wyjaśnia:


1. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby gaza hemostatyczna z zakresu 22 charakteryzowała się wartością pH niższą niż 3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.
Ad. 1. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

2. Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga aby gaza hemostatyczna z zakresu 22 posiadała właściwości bakteriobójcze konkretnie na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?
Ad. 2. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wymaga aby gaza wchłanialna z zakresu 22 wchłaniała się konkretnie w czasie od 7-14 dni?
Ad. 3. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zakresie 22 gazy wchłanialnej, szczegółowo opisanej poniżej, wykonanej z utlenionej celulozy (zamiast utlenionej regenerowanej celulozy)? Proponowana przez nas gaza wchłaniana wykonana z utlenionej celulozy spełnia wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w siwz. Proponowana przez nas gaza hemostatyczna wykazuje działanie bakteriobójcze aż na 40 szczepów bakterii (zostało to potwierdzone badaniami in vitro) co czyni ją produktem o najszerszym spektrum działania bakteriobójczego spośród dostępnych tego typu produktów na rynku. Ponadto hemostatyczne opatrunki wchłaniane tamują krwawienie w przeciągu 3-4 minut i są całkowicie wchłaniane w okresie 7-14 dni. Istotny jest również fakt, iż proponowane przez nas hemostatyki posiadają wartość pH niższą niż 3 co utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze. Warto również podkreślić, gaza hemostatyczna wykonana z utlenionej celulozy jest po prostu tańsza od swoich odpowiedników wykonanych z utlenionej regenerowanej celulozy.
Ad.4 Nie Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Czy Zamawiający w zakresie nr 21 wymaga wosku kostnego będącego sterylną mieszaniną białego wosku pszczelego (75%), parafiny stałej (15%) i palmitynianu izopropylu - środka zmiękczającego (10%); gramatura 2,5 g.?
Ad.5. Tak, Zamawiający wymaga.
6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 2 ustęp 5 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie. W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą modyfikację postanowień umowy: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1A do umowy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum 80% wartości umowy brutto.

Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością. Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji”. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), co implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne. Powyższe znajduje także potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego.

Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji“). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową,
która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”.
Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40)
Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co zakresu określonego w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.
Ad. 6. Zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

7. Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych określonych w § 4 ustęp 1 modyfikując umowę w następujący sposób: W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki?
Ad.7 Nie Zamawiający nie wyraża zgody.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat
a/a
Pytanie:dodano: 2014-07-11
Odpowiedź:dodano: 2014-07-11
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl
Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/76/AN/3132/14 Tarnów,2014-07-10


Dotyczy: przetarg nieograniczony sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego, znak sprawy: 76/14


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.06.2014 Zamawiający wyjaśnia:


1. Zakres 15, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 30cm, z igłą o dł. 6,2mm?
Ad. 1. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Zakres 15, poz. 1
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z Zakresu 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Ad. 2. Nie Zamawiający nie wyraża zgody.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują: Adresat
a/aPytanie:dodano: 2014-07-11
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 10.07.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/76/AH/3140/2014

Dotyczy: sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie-sprawa 76/14.W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.06.2014r., Zamawiający wyjaśnia:
Zakres 15, poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 2 x 11 mm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Zakres 15, poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 2 x 13 mm.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


 Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-07-11

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-08-20
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniu


Nasz znak : SWLOG-271/76/AH/3711/14 Tarnów, 2014-08-19

Dot. sukcesywna dostawa Nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego, wosku kostnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie –
spr. 76/14.

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że:

1.W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze, oferty złożone przez Wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 17
zakres 1 – 211.245,41 zł brutto
zakres 2 – 80.816,62 zł brutto
zakres 4 – 2.213,57 zł brutto
zakres 5 – 15.310,68 zł brutto
zakres 7 – 6.537,02 zł brutto
zakres 8 – 7.815,53 zł brutto
zakres 14 – 37.247,04 zł brutto
zakres 16 – 613,14 zł brutto

2. Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
zakres 3 – 59.556,06 zł brutto
zakres 22 – 4.585,51 zł brutto
zakres 23 – 4.547,53 zł brutto

3. MDT Sp. z o.o., ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków
- zakres 15 – 8.037,79 zł brutto

4. Beryl Med Ldt. 1-st Floor, 26 Fouberts Place, London W1F 7PP, Wielka Brytania,
adres do korespondencji ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
zakres 17 – 5.975,79 zł brutto

5. Inter Consult Spółka Jawna M.D. Sitek, ul. Księdza Brzóski 94/18, 91-347 Łódź
zakres 18 – 3.249,99 zł brutto
zakres 29 – 25.000,06 zł brutto

6. IMC Impomed Centrum S.A. ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa
zakres 20 – 16.340,40 zł brutto

7. Promedica Toruń Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń
- zakres 21 – 11.566,80 zł brutto

8. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
zakres 25 – 423.993,96 zł brutto

9. Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
- zakres 26 – 2.103,84 zł brutto

10. Institute of Clinical Research Sp. z o.o., ul. Cichociemnych 4/9, 03-984 Warszawa
zakres 27 – 13.932,00 zł brutto

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższe ceny spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Optimed Pro -Office , 31-444 Kraków, ul. Śliczna 36
2. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
3. Inter Consult Spółka Jawna M.D. Sitek, ul. Księdza Brzóski 94/18, 91-347 Łódź
4. Promedica Toruń Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń
5. Polhernia Beata Galos, ul. Jagiellońska 28c/7, 80-366 Gdańsk
6. Institute of Clinical Research Sp. z o.o., ul. Cichociemnych 4/9, 03-984 Warszawa
7. Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 17
8. Polvet Healthcare Teodorowski Sp. Jawna, ul. Powstańców 7, 43-180 Orzesze
9. Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
10. Beryl Med Ldt. 1-st Floor, 26 Fouberts Place, London W1F 7PP, Wielka Brytania, adres do korespondencji ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
11. Górnosląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
12. MDT Sp. z o.o., ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków
13. IMC Impomed Centrum S.A. ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa


2. Ocena ofert


Zakres 1
PUNKTY


nazwa Wykonawcy
100%
100%
7
Yavo
10,00
 

Yavo
50,00
50,00

Zakres 2nazwa Wykonawcy
100%
100%
7
Yavo
10,00
 

Yavo
50,00
50,00

Zakres 3nazwa Wykonawcy
100%
100%
7
Yavo
8,70
 

Yavo
43,48
43,48
11
Zarys
10,00
 

Zarys
50,00
50,00

Zakres 4nazwa Wykonawcy
100%
100%
7
Yavo
10,00
 

Yavo
50,00
50,00

Zakres 5nazwa Wykonawcy
100%
100%
7
Yavo
10,00
 

Yavo
50,00
50,00

Zakres 7nazwa Wykonawcy
100%
100%
7
Yavo
10,00
 

Yavo
50,00
50,00

Zakres 8nazwa Wykonawcy
100%
100%
7
Yavo
10,00
 

Yavo
50,00
50,00

Zakres 14nazwa Wykonawcy
100%
100%
7
Yavo
10,00
 

Yavo
50,00
50,00

Zakres 15nazwa Wykonawcy
100%
100%
7
Yavo
8,66
 

Yavo
43,28
43,28
12
MDT Sp. z o.o.
10,00
 

MDT Sp. z o.o.
50,00
50,00

Zakres 16nazwa Wykonawcy
100%
100%
7
Yavo
10,00
 

Yavo
50,00
50,00

Zakres 17nazwa Wykonawcy
100%
100%
10
BerylMed
10,00
 

BerylMed
50,00
50,00

Zakres 18nazwa Wykonawcy
100%
100%
1
Optimed Pro Office
6,85
 

Optimed Pro Office
27,42
27,42
3
Inter Consul
10,00
 

Inter Consul
50,00
50,00

Zakres 20nazwa Wykonawcy
100%
100%
13
IMC IMPOMED
10,00
 

IMC IMPOMED
50,00
50,00

Zakres 21nazwa Wykonawcy
100%
100%
4
Promedica
10,00
 

Promedica
50,00
50,00

Zakres 22nazwa Wykonawcy
100%
100%
4
Promedica
4,87
 

Promedica
24,37
24,37
6
Institute of Clinical
5,90
 

Institute of Clinical
29,49
29,49
8
Polvet Healthcare
9,66
 

Polvet Healthcare
48,31
48,31
11
Zarys
10,00
 

Zarys
50,00
50,00

Zakres 23nazwa Wykonawcy
100%
100%
11
Zarys
10,00
 

Zarys
50,00
50,00

Zakres 25nazwa Wykonawcy
100%
100%
2
Farmacol S.A.
10,00
 

Farmacol S.A.
50,00
50,00

Zakres 26nazwa Wykonawcy
100%
100%
9
Baxter Polska
10,00
 

Baxter Polska
50,00
50,00

Zakres 27nazwa Wykonawcy
100%
100%
6
Institute of Clinical
10,00
 

Institute of Clinical
50,00
50,00

Zakres 29nazwa Wykonawcy
100%
100%
1
Optimed Pro Office
6,97
 

Optimed Pro Office
34,86
34,86
3
Inter Consul
10,00
 

Inter Consul
50,00
50,00


3. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu w w/w zakresach nie został wykluczony żaden Wykonawca oraz nie została odrzucona żadna oferta.


W zakresach 1,2,4,5,7,8,14,16,17,20,21,23,25,26,27, Zamawiający w myśl art. 94 ust. 2 pkt. 1a) może zawrzeć umowę przed upływem terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę. Umowa z dnia 25.08.2014r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

W zakresach nr 3, 15, 18, 22, 29 termin po upływie którego może zostać zawarta umowa z Wykonawcą to 30.08.2014r.

W zakresach: 6, 9,10,11,12,13,24,28 Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1:
„ Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ”.
Równoczesnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. unieważania postępowanie w zakresie nr 19 - „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 10.692,00 zł brutto.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.
Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-09-15
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę nici chirurgicznych, wosku kostnego, siatki przepuklinowej, opatrunku hemostatycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zostały zawarte umowy z Wykonawcami:
- w dniu 25.08.2014 Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 17 zakres 1,2,4,5,7,8,14,16
- w dniu 25.08.2014 i 01.09.2014r Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze zakres 3,22,23
- w dniu 01.09.2014r MDT Sp. z o.o., ul. Skośna 12A, 30-383 Kraków zakres 15
- w dniu 25.08.2014r Beryl Med Ldt. 1-st Floor, 26 Fouberts Place, London W1F 7PP, Wielka Brytania,
adres do korespondencji ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów - zakres 17
- w dniu 01.09.2014 Inter Consult Spółka Jawna M.D. Sitek, ul. Księdza Brzóski 94/18, 91-347 Łódź - zakres 18,29
- w dniu 25.08.2014 IMC Impomed Centrum S.A. ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa zakres 20
- w dniu 25.08.2014 Promedica Toruń Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń zakres 21
- w dniu 25.08.2014 Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice zakres 25
- w dniu 25.08.2014 Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa zakres 26
- w dniu 25.08.2014 Institute of Clinical Research Sp. z o.o., ul. Cichociemnych 4/9, 03-984 Warszawa zakres 27