Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

73-14 dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lukasz.med.pl

Tarnów: Dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy.
Numer ogłoszenia: 199444 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1) aktualną Deklarację zgodności oznaczonej znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wypis z Rejestru Wyrobów Medycznych dla wszystkich pozycji. 2) Karta danych technicznych potwierdzających skład materiału - przez producenta tkaniny dla pozycji Ia, Ic, Id, Ie, Ig, Ih

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów II piętro - Budynek Administracji Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-06-12 (0140612125409-specyfikacja 73.doc)
Załącznik - 2014-06-12 (0140612125415-zalacznik-specyfikacja techniczna.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2014-06-20
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 199444-2014 z dnia 2014-06-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy.
Termin składania ofert: 2014-06-25

Numer ogłoszenia: 207884 - 2014; data zamieszczenia: 20.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 199444 - 2014 data 12.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
Odpowiedź:dodano: 2014-06-20

Sprostowanie:dodano: 2014-06-20
Tarnów,2014-06-20


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy”


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 73/14

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższe zapisy SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1A – Formularz cenowy, załacznik nr 1B-Specyfikacja techniczna, zmienia terminy składania, otwarcia, i inne: 

1. Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia było:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest: dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy.Nazwa
j.m.
ilość
Ia
Materac p/odleżynowy
szt.
35
Ib
Pompa (do poz. Ia)
szt.
35
Ic
Pozycjoner (poduszka) 50 x 60 cm
szt.
30
Id
Pozycjoner (poduszka) 50 x 85 cm
szt.
30
Ie
Podkłdka p/odleżynowa pod pięty
szt.
112
If
Kliny – stabilizator ułożenia bocznego
szt.
44
Ig
Poduszka zmiennociśnieniowa
szt.
10
Ih
Podkładka p/odleżynowa pod głowę
szt.
33

Natomiast winno być:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest: dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy.Nazwa
j.m.
ilość
Ia
Materac p/odleżynowy
szt.
35
Ib
Pompa do materaca
szt.
35
Ic
Pozycjoner (poduszka) 50 x 60 cm;
Pozycjoner (poduszka) 50 x 85 cm
szt.
szt.
15
15
Id
Kliny – stabilizator ułożenia bocznego
szt.
44
Ie
Nakładka przeciwodleżynowa na kostkę
szt.
10
If
Pozycjoner p/odleżynowy pod pietę
para
50
Ig
Poduszka zmiennociśnieniowa
szt.
10
Ih
Podkładka p/odleżynowa pod głowę
szt.
33

2. Termin składania ofert: 27.06.2014r godz. 10.00, otwarcie 11.30
3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanymi załącznikami.
Załączniki:
1 x SIWZ

..........Stanisław Łata .................

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności)


Odpowiedź:dodano: 2014-06-20

Pytanie:dodano: 2014-06-20
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 20.06.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.plNasz znak: SWLOG-271/73/AH/2825/2014


Dotyczy: dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy – sprawa 73/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16 i 17.06.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści aby czas naprawy sprzętu w przypadku jego awarii wynosił 14 dni roboczych?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.Pytanie 2: dot. podkładka p/odleżynowa pod głowę

Prosimy o określenie wymiarów podkładki przeciwodleżynowej pod głowę.
Odpowiedż: Zamawiający nie określa sztywnych rozmiarów podkładki pod głowę, wymaga natomiast aby była to podkładka dla dorosłych.

Pytanie 3: dot. poz. Ia – materac p/odleżynowy

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac o parametrach opisanych poniżej:
 Materac powietrzny przeciwodleżynowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie IIa. Model z produkcji seryjnej, nie modyfikowany dla potrzeb przetargu.
Przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni.
System pracy zmiennociśnieniowy, komory  winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w stałym cyklu 7,5 – minutowym (±2,5minuty).
Ciśnienie wytwarzane przez pompę regulowane bezstopniowo w zależności od wagi i pozycji pacjenta. Dolna granica ciśnienia 25-35mmHg, górna granica ciśnienia 80-100mmHg.
Limit wagi pacjenta min. 120 kg
Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze.
Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość pojedynczej komory materaca 9-10cm.
Materac o budowie monolitycznej wykonany z elastycznego nie usztywnianego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie; zbudowany z 14-16 zespolonych nierozłącznie ze sobą na całej długości komór, w sposób zapobiegający ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem. Posiadający podwójne rurowe przewody powietrzne, doprowadzające powietrze do każdej komory materaca. Przewody umieszczone na zewnątrz materaca w sposób umożliwiający ich łatwą kontrolę oraz ewentualną wymianę od zewnątrz. Materac kładziony na standardowy materac szpitalny.
Materac wyposażony w sekcję statyczną pod głową pacjenta – 2-3 komory stale napełnione powietrzem
Komory rurowe wygięte w kształcie litery V w płaszczyźnie poziomej, celem rozłożenia sił tarcia i poprzecznie tnących oddziaływujących na ciało leżącego pacjenta oraz zwiększenia powierzchni kontaktowej komór celem osiągnięcia niższego średniego ciśnienia powierzchniowego w stosunku do komór prostych.
Materac wyposażony w funkcję szybkiego spustu powietrza.
Wyposażenie materaca:
Półprzepuszczalny pokrowiec przepuszczający parę wodną, a zatrzymujący ciecze, wykonany z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Zdjęcie pokrowca ma umożliwić łatwy, bezpośredni dostęp do poliuretanowej powierzchni komór materaca celem mycia lub dezynfekcji.
Możliwość mycia i dezynfekcji.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 4: Czy określając że wytrzymałość mechaniczna materaca ma wynosić 180-220 kg Zamawiający dopuści materac posiadający wytrzymałość mechaniczną do 180 kg?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 5: Czy ze względu na fakt iż do terapii odleżyn V0 stosuje się materace posiadające wysokość powyżej 18 cm Zamawiający dopuści materac stosowany do IV0 stopnia odleżyn w skali V stopniowej?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 6: Dotyczy: warunków gwarancji: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę tylko faksem lub mailem, natomiast telefonicznie od poniedziałku do piątku /w dni pracujące/ w godzinach 8:30-15:00?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę tylko faksem lub mailem, natomiast telefonicznie od poniedziałku do piątku /w dni pracujące/ w godzinach 8:30-15:00.
Pytanie 7:
Czy Zamawiający, w rozumieniu zapisów pkt I a- I b specyfikacji technicznej dopuści materace spełniające poniższy opis:
Materac aktywny przeciwodleżynowy:
Materac wyposażony w system komór napełniających się i opróżniających się na przemian co trzecia
Standardowa nakładka pacjenta dla pacjentów o wadze od 20 do 180 kg
Niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia
Funkcja tłumienia drgań
Alarm wizualny przy niskim ciśnieniu
Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta
Stały 10 minutowy cykl pracy
System przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania)
Przewody powietrzne wyposażone w szybkozłączki i zamknięcie transportowe
Funkcja transportowa materaca
Funkcja szybkiego spuszczania powietrza CPR
Materac wyposażony w 6 pasów mocujących materac do łóżka o różnej długości, zapinanych na zatrzaski, dodatkowe gumowe paski do stabilizacji nakładek na materac piankowy
Pokrowiec rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia
Materac wyposażony w pokrowiec oddychający i wodoodporny
Wymiary materaca: 200 x 90 cm
Wysokość materaca 12,5 cm

Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ oraz załaczników, zmienia terminy składania i otwarcia ofert.Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty proszę posługiwać się zmiodyfikowanymi załącznikami.

Podpisał
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa
dr n.med. Stanisław Łata
Odpowiedź:dodano: 2014-06-20

Pytanie:dodano: 2014-06-24
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.06.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/73/AH/2853/2014


Dotyczy: dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy – sprawa 73/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.06.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

1. Prosimy o podanie dokładnych ilości sprzętu wymienionego na stronie 2 SIWZ tak aby były zgodne z szczegółowym opisem zamówienia, który zawiera załącznik nr 1B – specyfikacja techniczna.
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował w dniu 20.06.2014 r opis przedmiotu zamówienia. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

poz. Ic pozycjoner (poduszki)

2. dotyczy: poz. Ic pozycjoner (poduszki) – Prosimy o podanie jakie wysokości mają posiadać pozycjonery (poduszki)?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną.

3. dotyczy: poz. Ic pozycjoner (poduszki) – Czy Zamawiający dopuści pozycjonery (poduszki) posiadające możliwość prania tylko pokrowca zewnętrznego?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

4. dotyczy: poz. Ic pozycjoner (poduszki) – Prosimy o określenie z jakiego materiału ma być wykonany pokrowiec wewnętrzny – zabezpieczający i przed czym ma zabezpieczać?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną.

poz. Id KLINY

5. dotyczy: poz. Id Kliny – Prosimy o dokładne sprecyzowanie, która z podanych wielkości/wymiarów określa szerokość, długość a która wysokość?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną.

Poz. Ie – nakładki na kostkę

6. dot. poz. Ie – nakładki na kostkę – prosimy o sprecyzowanie dokładnych wymiarów dla rozmiaru M oraz L.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby były to nakładki typowe dla dorosłych.


Poz. If – pozycjonery p/odleżynowe na pięty.

7. dot. Poz. If – pozycjonery p/odleżynowe na pięty – prosimy o podanie jakie wymiary maja posiadać pozycjonery p/odleżynowe na pięty.
Odpowiedź: Zamawiający wuymaga, aby pozycjonery były typowe dla dorosłych.

Poz. Ih – podkładka p/odleżynowa pod głowę

8. dot. Poz. Ih – podkładka p/odleżynowa pod głowę - Prosimy o określenie wymiarów jakie ma posiadać podkładka przeciwodleżynowa pod głowę.
Odpowiedź: Zamawiający wuymaga, aby były to nakładki typowe dla dorosłych.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymują:
Adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-06-24

Pytanie:dodano: 2014-06-24
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.06.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/73/AH/2853/2014

Dotyczy: dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy – sprawa 73/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.06.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

1. Dotyczy pozycji Ic Pozycjoner (poduszki)
prosimy o dopuszczenie pozycjonerów z wypełnieniem: 50% pianka/50% włókna poliestrowe spełniających pozostałe wymogi.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozycjonery z wypełnieniem: 50% pianka/50% włókna poliestrowe spełniających pozostałe wymogi.

2. Dotyczy pozycji Id Kliny
prosimy o dopuszczenie pozycjonerów z wypełnieniem: 50% pianka/50% włókna poliestrowe spełniających pozostałe wymogi
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozycjonery z wypełnieniem: 50% pianka/50% włókna poliestrowe spełniających pozostałe wymogi.

3. Dotyczy pozycji Ie Nakładki na kostkę
- prosimy o dopuszczenie pozycjonerów z wypełnieniem z 100% pianki HR z pamięcią
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozycjonery z wypełnieniem z 100% pianki HR z pamięcią.

4. Dotyczy pozycji If Pozycjoner p/odleżynowy na pięty
- prosimy o określenie czy Zamawiający oczekuje zabezpieczenia w postaci nakładki na pięty zapinanej na pasek elastyczny z rzepem (a) , czy podkładu pod ścięgno Achillesa (b) ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zabezpieczenia w postaci nakładki zapinanej na pasek elastyczny z rzepem (a).

5. Dotyczy pozycji Ih Podkładka p/odleżynowa pod głowę
- czy Zamawiający dopuści pozycjoner żelowy pokryty poliuretanem w kształcie krążka lub podkowy, z możliwością czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej, zamiast pozycjonera piankowego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pozycjoner żelowy pokryty poliuretanem w kształcie krążka lub podkowy, z możliwością czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej.
6. Dotyczy pozycji Ih Podkładka p/odleżynowa pod głowę
- czy Zamawiający oczekuje pozycjonera w kształcie podkowy z pokrowcem higienicznym założonym na stałe?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


7. Dotyczy pozycji Ih Podkładka p/odleżynowa pod głowę
- czy Zamawiający dopuści specjalistyczny pozycjoner głowy, dający możliwość ułożenia i pełnej stabilizacji głowy pod dowolnym kątem w pozycji na wznak, całkowicie eliminujący ucisk na kość potyliczną, oraz redukujący ucisk na pozostałym obszarze do bezpiecznego poziomu, zapewniający podparcie dla kręgów szyjnych i mięśnia trapezowego, zapewniający cyrkulację powietrza, posiadający uchwyty do przesuwania pacjenta wraz z pozycjonerem, posiadający antypoślizgową podstawę, przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza specjalistyczny pozycjoner głowy, dający możliwość ułożenia i pełnej stabilizacji głowy pod dowolnym kątem w pozycji na wznak, całkowicie eliminujący ucisk na kość potyliczną, oraz redukujący ucisk na pozostałym obszarze do bezpiecznego poziomu, zapewniający podparcie dla kręgów szyjnych i mięśnia trapezowego, zapewniający cyrkulację powietrza, posiadający uchwyty do przesuwania pacjenta wraz z pozycjonerem, posiadający antypoślizgową podstawę, przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej.

8. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje lub o wydzielenie pozycji Ic, Id, Ie, If, Ih, do oddzielnego zadania.
Odpowiedź:Nie, zapis pozostaje bez zmian.

9. Dotyczy pozycji Ia Materac p/odleżynowy
prosimy o podanie oczekiwanej wagi pacjenta do której realizowana ma być funkcja terapeutyczna materaca,
Odpowiedź: Zamawiający podał oczekiwana wagę w opisie – parametry techniczne.

- czy Zamawiający oczekuje materac a do położenia bezpośrednio na łóżku czy materaca w formie nakładki?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje materaca w formie nakładki na materac.

- prosimy o dopuszczenie pasów mocujących, zamiast wyłogów
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pasy mocujące zamiast wyłogów.

- prosimy o dopuszczenie pokrowca z możliwością prania w temp. 95OC i suszenia w temp. 100OC
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza pokrowce z możliwością prania w temp. 95OC i suszenia w temp. 100OC.

10. Dotyczy pozycji Ib Pompa
prosimy o dopuszczenie materaca z mechanicznym filtrem powietrza, bez filtra antybakteryjnego.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

- prosimy o dopuszczenie pompy z regulacją ciśnienia w zakresie 15 – 40 mmHg
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pompy z regulacją ciśnienia w zakresie 15 – 40 mmHg.


10. Dotyczy pozycji Ig Poduszka zmiennociśnieniowa
prosimy o dopuszczenie poduszki o wymiarach 43x43 cm i wysokości 10 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poduszki o wymiarach 43x43 cm i wysokości 10 cm.
- prosimy o dopuszczenie wartości ciśnienia w zakresie 15-60 mmHg
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wartości ciśnienia w zakresie 15-60 mmHg
- prosimy o dopuszczenie poduszki z czasem regulacji cyklu 10, 15, 20 minut
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poduszki z czasem regulacji cyklu 10, 15, 20 minut.

Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala

Otrzymują:
Adresat
a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-06-24

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-07-04
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
WYKONAWCY,
KTÓRZY UBIEGAJĄ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA


Nasz znak:SWLOG-271-73-AH-3061/14 Tarnów, dnia 04.07.2014 r.Dotyczy: dostawa materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy – sprawa 73/14.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania na dostawę materacy p/odleżynowych oraz udogodnień dla pacjentów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1:

„ Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a