Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

69- OSPRZĘT DO APRATU DO PROCEDUR NERKOZASTĘPCZYCH I PLAZMAFEREZY SELEKTYWNEJ DO APARATU INFOMED HF 440-FILTR MASZYNOWY DO RESPIRATORA BENETT 7200-SONDY SENGSTAKENA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: OSPRZĘT DO APRATU DO PROCEDUR NERKOZASTĘPCZYCH I PLAZMAFEREZY SELEKTYWNEJ DO APARATU INFOMED HF 440-FILTR MASZYNOWY DO RESPIRATORA BENETT 7200-SONDY SENGSTAKENA
Numer ogłoszenia: 121603 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OSPRZĘT DO APRATU DO PROCEDUR NERKOZASTĘPCZYCH I PLAZMAFEREZY SELEKTYWNEJ DO APARATU INFOMED HF 440-FILTR MASZYNOWY DO RESPIRATORA BENETT 7200-SONDY SENGSTAKENA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 poz. 1-5 OSPRZĘT DO APRATU DO PROCEDUR NERKOZASTĘPCZYCH I PLAZMAFEREZY SELEKTYWNEJ DO APARATU INFOMED HF 440 Zakres 2 FILTR MASZYNOWY DO RESPIRATORA BENETT 7200 Zakres 3 SONDA SENGSTAKENA.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

inne dokumenty

1) oświadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr 6. 2) szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki pokój nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2014 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: OSPRZĘT DO APRATU DO PROCEDUR NERKOZASTĘPCZYCH I PLAZMAFEREZY SELEKTYWNEJ DO APARATU INFOMED HF 440.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OSPRZĘT DO APRATU DO PROCEDUR NERKOZASTĘPCZYCH I PLAZMAFEREZY SELEKTYWNEJ DO APARATU INFOMED HF 440.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: FILTR MASZYNOWY DO RESPIRATORA BENETT 7200.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FILTR MASZYNOWY DO RESPIRATORA BENETT 7200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: SONDA SENGSTAKENA.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: SONDA SENGSTAKENA.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-06-05 (0140605123401-siwz 2014 spr.69.doc)
Zał±cznik - 2014-06-05 (0140605123411-zal. nr 1cen spr.69.xls)
Zał±cznik - 2014-06-05 (0140605123415-zal nr 1a spr.69.doc)
Zał±cznik - 2014-06-05 (0140605123421-formularz nr 2 spr.69.doc)
Zał±cznik - 2014-06-05 (0140605123425-umowa nr 3 spr.69.doc)
Zał±cznik - 2014-06-05 (0140605123429-oswiadczenia 4, 5,spr.69.doc)
Zał±cznik - 2014-06-05 (0140605123433-oswiadcz nr 6 spr.69.doc)
Zał±cznik - 2014-06-12 (0140612141109-zal nr 1a spr.69-modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2014-06-16 (0140616130450-umowa nr 3 spr.69 - modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-06-12
OdpowiedĽ:dodano: 2014-06-12
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel. /fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUznak pisma: SWLOG-271-KS-69-2696/14 Tarnów, dnia 11.06.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : OSPRZĘT DO APRATU DO PROCEDUR NERKOZASTĘPCZYCH I PLAZMAFEREZY SELEKTYWNEJ DO APARATU INFOMED HF 440-FILTR MASZYNOWY DO RESPIRATORA BENETT 7200-SONDY dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 69/2014

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie informuje iż, w zał±czniku nr 1A wkradł się bł±d jest zakres 2 winno być zakres 3. W zwi±zku z powyższym Zamawiaj±cy modyfikuje zał±cznik nr 1A i umieszcza modyfikacje na stronie internetowej Szpitala www.lukasz.med.pl
Pozostałe zapisy SIWZ pozostaj± bez zmian.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Pytanie:dodano: 2014-06-16
OdpowiedĽ:dodano: 2014-06-16
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-69-2734/14 Tarnów, dnia 16.06.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : OSPRZĘT DO APRATU DO PROCEDUR NERKOZASTĘPCZYCH I PLAZMAFEREZY SELEKTYWNEJ DO APARATU INFOMED HF 440-FILTR MASZYNOWY DO RESPIRATORA BENETT 7200-SONDY dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 69/2014

W odpowiedzi na zapytania z dnia 11.06.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Zadanie nr 3 lp. 1
Prosimy Zamawiaj±cego o dopuszczenie silikonowej sondy Sengstakena w rozmiarze Fr/Ch 16 oraz Fr/Ch 20 o długo¶ci 115cm.

OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza silikonow± sondę Sengstakena tylko w rozmiarze Fr/Ch 20


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisała: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-06-16
OdpowiedĽ:dodano: 2014-06-16
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-69-2734/14 Tarnów, dnia 16.06.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : OSPRZĘT DO APRATU DO PROCEDUR NERKOZASTĘPCZYCH I PLAZMAFEREZY SELEKTYWNEJ DO APARATU INFOMED HF 440-FILTR MASZYNOWY DO RESPIRATORA BENETT 7200-SONDY dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 69/2014

W odpowiedzi na zapytania z dnia 12.06.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Paragraf 2 ust. 10
Niniejszym Wykonawca zwraca się z pro¶b± o zmianę zapisu na:
„Zamawiaj±cy zastrzega sobie dokładnego opisu faktur z dostarczonym asortymentem zgodnie z nazwami handlowymi.”
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy modyfikuje zapis § 2 ust. 10 który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiaj±cy zastrzega sobie dokładnego opisu faktur z dostarczonym asortymentem zgodnie z nazwami handlowymi” modyfikacja w zał±czeniu

Paragraf 4
W zwi±zku ze znacznym ryzykiem opóĽnienia dostaw produktów ważnych dla zdrowia i życia, które to ryzyko wynika z nieczytelnych zamówień wysyłanych przez Szpitale prosimy o uwzględnienie lub dodanie w tre¶ci umowy następuj±cej klauzuli :
„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów.”
OdpowiedĽ: Zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-06-16
OdpowiedĽ:dodano: 2014-06-16
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-69-2734/14 Tarnów, dnia 16.06.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : OSPRZĘT DO APRATU DO PROCEDUR NERKOZASTĘPCZYCH I PLAZMAFEREZY SELEKTYWNEJ DO APARATU INFOMED HF 440-FILTR MASZYNOWY DO RESPIRATORA BENETT 7200-SONDY dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 69/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.06.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:Zadanie nr 3
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci sondy Sengstakena w rozmiarze Ch 18 i Ch 20 ?

OdpowiedĽ: Tak zamawiaj±cy dopuszcza.Otrzymuj±: Adresat
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-06-18
OdpowiedĽ:dodano: 2014-06-18
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81
Adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-69-2822/14 Tarnów, dnia 18.06.2014 r.


Dotyczy: sukcesywna dostawa : OSPRZĘT DO APRATU DO PROCEDUR NERKOZASTĘPCZYCH I PLAZMAFEREZY SELEKTYWNEJ DO APARATU INFOMED HF 440-FILTR MASZYNOWY DO RESPIRATORA BENETT 7200-SONDY dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 69/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.06.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Zakres nr 1
1. Bardzo prosimy Zamawiaj±cego o dokładniejsze sprecyzowanie co w poz.1 ma wchodzić w skład zestawu do plazmaferezy z podwójn± filtracj± (DFPP)?
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy nie widzi potrzeby u¶ci¶lenia składu zestawów do DFPP oraz do hemofiltracji i hemodiafiltracji i TPE ponieważ s± one precyzyjne opisane .

2. Bardzo prosimy Zamawiaj±cego o dokładniejsze sprecyzowanie co w poz. 2 ma wchodzić w skład zestawu do hemofiltracji, hemodiafiltracji lub ultrafiltracji (TPE)
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy nie widzi potrzeby u¶ci¶lenia składu zestawów do DFPP oraz do hemofiltracji i hemodiafiltracji i TPE ponieważ s± one precyzyjne opisane .

3. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2 – zestaw do hemofiltracji, hemodiafiltracji lub ultrafiltracji z zakresu nr 1 i utworzenie nowego zakresu 1a?
OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

4. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 3,4 i 5 z zakresu nr 1 i utworzenie nowego zakresu 1b?
OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

5. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 z zakresu 1 i utworzenie nowego zakresu nr 1c?
OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

6. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 i poz. 2 z zakresu 1 i utworzenie nowego zakresu 1d?
OdpowiedĽ: Nie zapis SIWZ pozostaje bez zmian.


Otrzymuj±: Adresat
a/a


Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-07-10
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-69-3119/14 Tarnów, 2014-07-08


Dotyczy: sukcesywna dostawa : OSPRZĘT DO APRATU DO PROCEDUR NERKOZASTĘPCZYCH I PLAZMAFEREZY SELEKTYWNEJ DO APARATU INFOMED HF 440-FILTR MASZYNOWY DO RESPIRATORA BENETT 7200-SONDY dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 69/2014

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto
01 Terim S.C. Michał Siekański, Grzegorz Konieczny, ul. Królowej Jadwigi 50C/1,
61-872 Poznań Zakres nr 1- 176 472,00
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert

Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Terim S.C. ul. Królowej Jadwigi 50C/1, 61-872 Poznań
10,00
Terim S.C. ul. Królowej Jadwigi 50C/1, 61-872 Poznań 50,00 50,00


3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1.) Terim S.C. Michał Siekański, Grzegorz Konieczny, ul. Królowej Jadwigi 50C/1, 61-872 Poznań
2.) Górno¶l±ska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze

4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta następuj±cego Wykonawcy:

 02- Górno¶l±ska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze w zakresie 3 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca nie złożył do oferty wymaganego zał±cznika do SIWZ nr 1A „ Parametry wymagane” , a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca

Zakres nr 2; 3 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegaj±cej odrzuceniu (...)”

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to: 15.07.2014 r.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a
Podpisał: Dyrektor Szpitala Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-08-18
17.07.2014r Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±:
Terim S.C. Michał Siekański, Grzegorz Konieczny, ul. Królowej Jadwigi 50C/1, 61-872 Poznań
Zakres nr 1- 176 472,00