Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

74-14 dostawa leków z pełnymi wskazaniami

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lukasz.med.pl

Tarnów: sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 188974 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 30.04.2014 roku.).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum, proszek do sporzadzania roztworu do infuzji. Wskazania do stosowania w GBS, i MMN.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum, proszek do sporzadzania roztworu do infuzji. Wskazania do stosowania w GBS, i MMN 2,5g/25ml 10 szt. 5g/50ml 10 szt. 10g/100ml 10 szt. 20g/200ml 10 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Abciximab inj..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Abciximab inj. 10mg/5ml 60 szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pradaxa kaps. 110 mg x 180 Pradaxa kaps. 150 mg x 180.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pradaxa kaps. 110 mg x 180 110mg 10 op. Pradaxa kaps. 150 mg x 180 150mg 12 op..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Epoetinum alfa (amp.-strzyk.) - do stosowania dożylnego iv. i podskórnego sc. lub dożylnego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Epoetinum alfa (amp.-strzyk.) - do stosowania dożylnego iv. i podskórnego sc. lub dożylnego Dawka ilość szt. amp. na 12 m-cy 1. 1000 j 2000 2. 2000 j 1800 3. 3000 j 800 4. 4000 j 500 5. 5000 j 100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-06-04 (0140604133646-74-specyfikacja..doc)
Załącznik - 2014-06-04 (0140604133649-opis p.zam..xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-06-09
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 09.06.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/74/AH/2632/2014

Dotyczy: sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa 74/14.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.06.2014r., Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:
Zadanie 1, pozycje 1-4
1.Czy w opisie przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1, w pozycji 1 – 4 wystąpiła omyłka pisarska
i Zamawiający oczekuje zaoferowania Immunoglobuliny w postaci gotowego roztworu do infuzji?
Na rynku nie występuje wyszczególniona w opisie immunoglobulina ze wskazaniami do stosowania w GBS i MMN w postaci proszku do sporządzania roztworu

Odpowiedź: Tak, w opisie przedmiotu zamówienia w zadaniu 1 w pozycji 1-4 wystąpiła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zaoferowania Immunoglobuliny w postaci gotowego roztworu do infuzji.

 Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala


Otrzymują:
- Adresat
- a/a
Odpowiedź:dodano: 2014-06-09

Sprostowanie:dodano: 2014-06-10
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 188974-2014 z dnia 2014-06-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Termin składania ofert: 2014-06-13

Numer ogłoszenia: 195034 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 188974 - 2014 data 04.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zal.1 cz.1.
W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum, proszek do sporzadzania roztworu do infuzji. Wskazania do stosowania w GBS, i MMN. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum, proszek do sporzadzania roztworu do infuzji. Wskazania do stosowania w GBS, i MMN 2,5g/25ml 10 szt. 5g/50ml 10 szt. 10g/100ml 10 szt. 20g/200ml 10 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..
W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum, roztwór do infuzji. Wskazania do stosowania w GBS, i MMN. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum, roztwór do infuzji. Wskazania do stosowania w GBS, i MMN 2,5g/25ml 10 szt. 5g/50ml 10 szt. 10g/100ml 10 szt. 20g/200ml 10 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..


Odpowiedź:dodano: 2014-06-10

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-07-08
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniuNasz znak : SWLOG-271/74/AH/3073/14 Tarnów, 2014-07-07


Dot: sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa 74/14.

Zawiadomienie o wyborze ofert


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:


Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
zakres 1 – 63.787,50 zł brutto

Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
zakres 2 – 80.157,60 zł brutto
zakres 3 – 6.255,77 zł brutto

Lek S.A. 95-010 Stryków, ul. Podlipie 16
zakres 4 – 153.098,00 zł brutto


Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach.


Zakres 1
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
2
Bxter Polska
10,000
 

Baxter Polska
40,000
40,000

Zakres 2nazwa OFERENTA
100%
100%
1
Farmacol S.A.
10,000
 

Farmacol S.A.
40,000
40,000
4
PGF Urtica PGF S.A.
9,976
 

PGF Urtica PGF S.A.
39,903
39,903

Zakres 3nazwa OFERENTA
100%
100%
1
Farmacol S.A.
10,000
 

Farmacol S.A.
40,000
40,000
4
PGF Urtica PGF S.A.
9,571
 

PGF Urtica PGF S.A.
38,284
38,284
3
Salus International
9,542
 

Salus International
38,168
38,168

Zakres 4nazwa OFERENTA
100%
100%
3
Lek S.A
10,000
 

Lek S.A
40,000
40,000
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:


1. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

2. Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

3. Lek S.A. 95-010 Stryków, ul. Podlipie 16

4. Konsorcjum Firm: PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120
i PGF S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

5. Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

W myśl art. 94 ust. 2 pkt. 3 Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku przetargu nieograniczonego , w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie została odrzucona żadna oferta. Umowa z dnia 09.07.2014r zostanie przesłana do Państwa Firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów


Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 TarnówPouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.Podpisała Anna Czech
Dyrektor SzpitalaOtrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-07-28
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sukcesywna dostawę leków z pełnymi wskazaniami, całkowicie refundowanymi przez NFZ dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie -spr 74/14, w dniu 09 lipca 2014r zostały zawarte umowy z Wykonawcami:
- Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa - zakres 1

- Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
zakres 2 i 3

- Lek S.A. 95-010 Stryków, ul. Podlipie 16
zakres 4