Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

54 - Wykonanie klimatyzacji w Zakładzie Radioterapii dla zapewnienia optymalnych warunków klimatycznych w sezonie letnim dla pacjentów Radioterapii wraz z wykonaniem instalacji wyciągowej z magazynu izotopów w budynku Zakładu Radioterapii Szpitala Wojewód

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl
Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie klimatyzacji w Zakładzie Radioterapii dla zapewnienia optymalnych warunków klimatycznych w sezonie letnim dla pacjentów wraz z wykonaniem instalacji wyciągowej z magazynu izotopów w budynku Zakładu Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 159048 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie klimatyzacji w Zakładzie Radioterapii dla zapewnienia optymalnych warunków klimatycznych w sezonie letnim dla pacjentów wraz z wykonaniem instalacji wyciągowej z magazynu izotopów w budynku Zakładu Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie klimatyzacji w Zakładzie Radioterapii dla zapewnienia optymalnych warunków klimatycznych w sezonie letnim dla pacjentów wraz z wykonaniem instalacji wyciągowej z magazynu izotopów w budynku Zakładu Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.12.00-8, 71.22.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) w zakresie projektowania dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia, w szczególności osobą posiadającą uprawnienia projektanta (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz.1623 oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 2006 Nr 73 poz.514.) w branży: elektrycznej, sanitarnej, b) w zakresie robót budowlanych dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w poszczególnych branżach, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj.: Kierownik robót sanitarnych, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, Kierownik robót elektrycznych, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ)III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, b) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, c) wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być uzgodniona przez Zamawiającego, kwalifikacje i oświadczenia wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne; d) wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, e) sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, f) Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego tj.w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza przy ulicy Lwowskiej 178A 33-100 Tarnów Dział Logistyki II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza przy ulicy Lwowskiej 178A 33-100 Tarnów Kancelaria Ogólna II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-05-12 (0140512140448-siwz nr spr 54 poprjch.doc)
Zał±cznik - 2014-05-12 (0140512140725-zalacznik nr 5umowa 08.05.14.doc)
Zał±cznik - 2014-05-12 (0140512141240-przekroj podluzny a-a.pdf)
Zał±cznik - 2014-05-12 (0140512141244-przekroj poprzeczny d-d.pdf)
Zał±cznik - 2014-05-12 (0140512141253-rzut - i pietro.pdf)
Zał±cznik - 2014-05-12 (0140512142205-kodeks etyki.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-06-24
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
mjacher@lukasz.med.pl
Wykonawcy
Bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak : SWLOG-271/54/MJ/2860/14 Tarnów, 2014-06-24

Dot.: „Wykonanie klimatyzacji w Zakładzie Radioterapii dla zapewnienia optymalnych warunków klimatycznych w sezonie letnim dla pacjentów wraz z wykonaniem instalacji wyci±gowej z magazynu izotopów w budynku Zakładu Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie” - sprawa nr – 54/2014


Zawiadomienie o wyborze ofert

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w robotę budowlan± wybrano jako ofertę najkorzystniejsz± ofertę złożon± przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć brutto (PLN)
03 Firma Usługowa Hydraulika WOD-KAN. CO I GAZ Jan Fido ul. Zagumnie 64, 33-140 Lisia Góra Zakres nr 1 – 194.315,50


Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacj± o złożonych ofertach.

Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
01 - Firma Usługowo-Handlowa Termosystem Edward Janiczek, 33-103 Tarnów, ul. Spokojna 14d
02 - GOBOX Sp. z o. o., 39-200 Dębica , ul. Rzeszowska 135
03 - Firma Usługowa Hydraulika WOD-KAN. CO I GAZ Jan Fido ul. Zagumnie 64, 33-140 Lisia Góra

Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta:

(02) GOBOX Sp. z o. o., 39-200 Dębica , ul. Rzeszowska 135 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 1 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedstawiona przez firmę osoba do kierowania robotami budowlanymi nie posiada uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urz±dzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 30.06.2014r

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.


Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-07-07
04 lipca 2014 roku Szpital Wojewódzki w Tarnowie zawarł umowę z Firm± Usługow± Hydraulika WOD KAN CO i GAZ Jan Fido 33-140 Lisia Góra ul. Zagumnie 64
zakres 1 - 194 315,50 zł