Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

62 - zakup i dostawa ubrania roboczego, kurtek wielosezonowych, butów skórzanych

Tarnów: Zakres nr 1 - Ubranie robocze dla portierów, polary dla rejestratorek, podkoszulki dla masażystów. Zakres nr 2 - Kurtki wielosezonowe i czapka z daszkiem dla portieró, kierowców, konserwatorów, pracowników SOR. Zakres nr 3-Buty robocze skórzane ocieplane męskie dla portierów, kierowców, pracowników SOR-u.
Numer ogłoszenia: 96493 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakres nr 1 - Ubranie robocze dla portierów, polary dla rejestratorek, podkoszulki dla masażystów. Zakres nr 2 - Kurtki wielosezonowe i czapka z daszkiem dla portieró, kierowców, konserwatorów, pracowników SOR. Zakres nr 3-Buty robocze skórzane ocieplane męskie dla portierów, kierowców, pracowników SOR-u..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: Zakres nr 1 - Ubranie robocze dla portierów, polary dla rejestratorek, podkoszulki dla masażystów. Zakres nr 2 - Kurtki wielosezonowe i czapka z daszkiem dla portieró, kierowców, konserwatorów, pracowników SOR. Zakres nr 3-Buty robocze skórzane ocieplane męskie dla portierów, kierowców, pracowników SOR-u..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.34.70-4, 18.80.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
1) Zakres I - Karta danych technicznych - wystawionej przez producenta tkaniny potwierdzająca dane wymagania materiału (zakres nr 1 poz. 1,2,3,4,5,6,) - dokument producenta ubrania o sposobie prania i konserwacji tkaniny - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające termoodporność guzików, zamków i zatrzasków - Do oferty należy dołączyć próbki materiału i koloru o wymiarach 10 cm x 15 cm - Tabela rozmiarów 2) Zakres II - Karta danych technicznych - wystawionej przez producenta tkaniny potwierdzająca dane wymagania materiału (zakres nr 2 poz. 1,2,3,4) - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające termoodporność guzików, zamków i zatrzasków - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np.:ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. - Tabela rozmiarów 4) Zakres III - Oświadczenie producenta o zgodności z normami PN EN ISO 20347 : 2012 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe. Obuwie powinno spełniać wymagania normy aktualnej. - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np.:ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. - Tabela rozmiarów
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 3), 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4),
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
3. Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana w tym Zakresie obowiązuje dopiero po podpisaniu aneksu. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy : a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Ś.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubranie robocze.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubranie robocze dla portierów, polary dla rejestratorek, podkoszulki dla masażystów..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.34.70-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurtki wielosezonowe i czapka.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurtki wielosezonowe i czapka z daszkiem dla portieró, kierowców, konserwatorów, pracowników SOR..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.34.70-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Buty robocz.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Buty robocze skórzane ocieplane męskie dla portierów, kierowców, pracowników SOR-u..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.80.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-05-06 (0140506114847-specyfiakcja nr 62.doc)
Załącznik - 2014-05-06 (0140506114901-formularz-ogolny zal nr 1.xls)
Załącznik - 2014-05-06 (0140506114905-projekt umowy - zal nr 5.doc)
Załącznik - 2014-05-06 (0140506114908-zal nr 2 - specyfikacja asortymentowo-cenowa.doc)
Załącznik - 2014-05-06 (0140506114911-zalacznik nr 3, 4 - oswiadczenia.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-05-12
Tarnów, dnia 12.05.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/62/KK/ 2177 /14

Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa: ubrania roboczego, kurtki wielosezonowej, butów skórzanych, dla Szpitala Wojewódzkiego im Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 62/2014
W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.05.2014r. Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie nr 1 dot.: Zakres III
Czy w pozycji 1 – buty ocieplane męskie zamawiający wymaga by był to trzewik podwyższany za kostkę ( typ przewidziany dla ratownictwa medycznego) czy trzewik standardowy zakrywający kostkę.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga trzewik standardowy, zakrywający kostkę.
Pytanie nr 2
W pozycji 1 i 2 proszę o sprecyzowanie norm jakie ma spełniać obuwie ( w opisie jest nosek metalowy czyli norma 345) .
Odpowiedź:
W poz. 1 – norma 345 a w poz. 2 – zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie nr 3
Pozycja 1 i 2 Czy obuwie powinno posiadać kołnierz ze skór naturalnych (miękkie wypełnienie) wokół kostki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kołnierz ze skór naturalnych.
Pytanie nr 4
Czy pozycja 2 to ma być obuwie typu trzewik?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 5
Czy obuwie powinno posiadać zapiętek skórzany (wewnętrzna część buta w miejscu pięty). Każde obuwie produkcji polskiej posiada taki element, gdyż jest on niezbędny jeśli obuwie ma spełniać swoją funkcję. W obuwiu importowanym jest to najczęstsza przyczyna reklamacji ze względu na jego brak. Po prostu jest on wykonany z podszewek syntetycznych, które ulęgają przetarciu po ok. 3 miesiącach użytkowania.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie nr 6
Czy zamawiający świadomie w pozycji nr.2 żąda obuwia nie ze skóry licowej tylko naturalnej?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 7 dot.: Zakres II
Czy zamawiający w pozycji 1 i 2 zechcę dopuścić kurtkę w kolorze szaro-czarnym?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 8
Czy zamawiający w pozycji 3 i 4 zechcę dopuścić kurki z wstawkami w kolorze czarnym?

Odpowiedź:
Nie, kolory zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-05-12

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-06-04
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271 /62 /KK / 2537 /14 Tarnów, 2014-06-03


Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa: ubrania roboczego, kurtki wielosezonowej, butów skórzanych, dla Szpitala Wojewódzkiego im Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 62/2014

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę ubrania roboczego oraz butów skórzanych wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawców
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 F.H.P Świat Dziecka Janusz Kowalski ul. Kielecka 76, 26-600 Radom Zakres 3 – 10.147,50 PLN
02
Boxmet Medical Sp.zo.o. Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce
Zakres 2 – 38.253,00 PLN
Zakres 1 – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”.

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Świat Dziecka 8,68
1 Świat Dziecka 34,72 34,72
Boxmet 10,00
2 Boxmet 40,00 40,00
zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Świat Dziecka 10,00
1 Świat Dziecka 40,00 40,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę
01- F.H.P Świat Dziecka Janusz Kowalski ul. Kielecka 76, 26-600 Radom
02 – Boxmet Medical Sp.zo.o. Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.


Zgodnie z art. 94 ust.3 a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Umowa z dnia 05.06.2014 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-06-09

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. : PN nr sprawy 62 - Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa: ubrania roboczego, kurtki wielosezonowej, butów skórzanych, dla Szpitala Wojewódzkiego im Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 62/2014 w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 05.06.2014r. podpisano umowy z Wykonawcami:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 F.H.P Świat Dziecka Janusz Kowalski ul. Kielecka 76, 26-600 Radom Zakres 3 – 10.147,50 PLN
02
Boxmet Medical Sp.zo.o. Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce
Zakres 2 – 38.253,00 PLN

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-06-09

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony – zakup i dostawa: ubrania roboczego, kurtki wielosezonowej, butów skórzanych, dla Szpitala Wojewódzkiego im Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr sprawy 62/2014 w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 05.06.2014r. podpisano umowy z Wykonawcami:
F.H.P Świat Dziecka Janusz Kowalski ul. Kielecka 76, 26-600 Radom
Boxmet Medical Sp.zo.o. Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce