Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Narzędzia

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A
ZAPRASZA
DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.:
„ NARZĘDZIA „
…………………………… ……………………………
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres (miejscowość, data)
tel. ……………… fax……………… ZAŁĄCZNIK NR 1.
……………………………..………..
ul. …………………………………..
PROPOZYCJA CENOWA NA ZAKRES NR 1 .
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:
(na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych)
Oferuję wykonanie usługi/dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
FORMULARZ CENOWY - OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU
Lp Nazwa i opis przedmiotu zamówienia NR KAT. Ilość szt. Cena jed. Netto 1 szt.w PLN Cena jed. Brutto 1 szt. w PLN Wartość zamówienia Netto w PLN Wartość zamówienia Brutto w PLN Stawka Vat %
1. Adenotom OM 512 Szt.1.
2.. Adenotom OM 513 Szt.1.
3.. Adenotom OM 514 Szt.1.
4.. Adenotom OM 515 Szt.1.

Zakres nr 1
netto: …………………… zł (słownie: …………………………………..…….)
Podatek VAT: …………. % tj. …………… zł (słownie: ....……………..…....)
brutto: …………………… zł (słownie: ……………………………………….)
Termin realizacji : max. Do 30 dni od daty wysłania zamówienia lub …........................... dni
Oświadczam, że zawarte w “zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach.
załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w zaproszeniu.
2. Płatność 30 dni przelew
Termin składania ofert do 09 MAJA 2014r. do godz. 12.00 tel/fax:14/631 54 04
Transport na koszt dostawcy loco magazyn Zamawiającego.
3. ZAŁĄCZYĆ – DFEKLARACJE ZGODNOŚCI NARZĘDZI

……………………..…………
Podpis i pieczątka wykonawcy
..............................................
podpis Zamawiającego


Pliki do pobrania
Załącznik - 2014-05-06 (0140506135744-przedluzenie skladania ofert.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2014-05-06
WYKONAWCY BIORĄCY
UDZIAŁ W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Nasz znak: SWLOG-271/334/KK/ /14 Tarnów, 2014.05.06


DOTYCZY : NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH

Zamawiający Szpital Wojewódzki im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie przedłuża termin składania ofert na dostawę narzędzia do zabiegów operacyjnych do dnia 21 maja 2014r.godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2014r.godz. 12.00
Odpowiedź:dodano: 2014-05-06

Sprostowanie:dodano: 2014-05-06
WYKONAWCY BIORĄCY
UDZIAŁ W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Nasz znak: SWLOG-271/334/KK/ /14 Tarnów, 2014.05.06


DOTYCZY : NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH

Zamawiający Szpital Wojewódzki im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie przedłuża termin składania ofert na dostawę narzędzia do zabiegów operacyjnych do dnia 21 maja 2014r.godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2014r.godz. 12.00
Odpowiedź:dodano: 2014-05-06