Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

57-Zamknięty system do pobierania krwi metoda próżniową

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Zamknięty system do pobierania krwi metoda próżniową
Numer ogłoszenia: 94399 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamknięty system do pobierania krwi metoda próżniową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 Zamknięty system do pobierania krwi metoda próżniową wraz z dzierżawą aparatu Zakres 2 Probówki morfologiczne Zakres 3 Strzykawki Zakres 4 Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

inne dokumenty

1. oświadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) 2. szczegółowy opis oferowanego wyrobu medycznego (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. 3. Aktualne Deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wypis z Rejestru Wyrobów Medycznych. (Dot. Zakresu nr 1 - Dzierżawa Aparatu) 4. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (Dot. Zakresu nr 1 - Dzierżawa Aparatu)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) dział llogistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2014 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zamknięty system do pobierania krwi metoda próżniową wraz z dzierżawą aparatu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamknięty system do pobierania krwi metoda próżniową wraz z dzierżawą aparatu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Probówki morfologiczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Probówki morfologiczne.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Strzykawki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Strzykawki.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet do trudnych pobrań, uchwyt, nakłuwacz, stazy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.25.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-04-30 (0140430135232-siwz 2014 spr.57.doc)
Zał±cznik - 2014-04-30 (0140430135241-arkusz cenowy 1_1 spr.57.doc)
Zał±cznik - 2014-04-30 (0140430135246-formularz nr 2 spr.57.doc)
Zał±cznik - 2014-04-30 (0140430135333-umowa nr 3 spr.57.doc)
Zał±cznik - 2014-04-30 (0140430135433-system prozniowy nr1a spr.57.doc)
Zał±cznik - 2014-04-30 (0140430135440-oswiadczenia 4, 5,spr.57.doc)
Zał±cznik - 2014-04-30 (0140430135449-oswiadcz nr 6 spr.57.doc)
Zał±cznik - 2014-05-09 (0140509131909-arkusz cenowy 1_1 spr.57- modyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2014-05-09 (0140509132043-system prozniowy nr1a spr.57-modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-05-09
OdpowiedĽ:dodano: 2014-05-09
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-57-………../14 Tarnów, dnia 08.05.2014 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest : Zamknięty system do pobierania krwi metoda próżniow± dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 57/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 06.05.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Pytanie nr 1. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 8 zakresu nr 1 probówek koagulologicznych o wymaganych parametrach z terminem ważno¶ci 4 miesięcy od daty dostawy?
Uzasadnienie:
Oferowane probówki do oznaczeń koagulologicznych z cytrynianem sodu posiadaj± specjaln± dwu¶cienn± konstrukcję „probówka w probówce”. Wewnętrzna probówka wykonana jest z innego rodzaju tworzywa sztucznego niż probówka zewnętrzna, co nieznacznie skraca jej termin ważno¶ci. Innowacyjna geometria tych probówek została skonstruowana po to, aby zminimalizować „woln± przestrzeń” w probówce, co z kolei minimalizuje zjawisko aktywacji czynników płytkowych w pobranej krwi (wpływ dużej wolnej przestrzeni ).Probówka ta została stworzona m.in. aby zoptymalizować monitorowanie parametru APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowan± heparyn±. Wykorzystanie tej innowacyjnej konstrukcji powoduje, iż uzyskaj± Państwo redukcję wolnej przestrzeni w probówce przy zachowaniu standardowych wymiarów zewnętrznych probówki nawet przy małych objęto¶ciach pobranej krwi. Ponadto w przypadku oferowania przez wszystkich producentów systemów zamkniętych probówek wykonanych z plastiku, materiał ten nie jest obojętny dla zawartego antykoagulantu – cytrynianu sodu, mianowicie powoduje jego parowanie, a co za tym idzie zmniejszenie ilo¶ci odczynnika w stosunku do pobranej krwi, co skutkuje zafałszowaniem wyników badań układu krzepnięcia krwi.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pytanie nr 2
Dotyczy pozycji nr 11 oraz nr 12 zakresu nr 1
Zamawiaj±cy w w/w pozycjach zapotrzebował zestawy do bezpiecznego pobierania krwi.
W my¶l głównych postanowień rozporz±dzenia Ministra Zdrowia dotycz±cego zranień ostrymi narzędziami, bezpieczny sprzęt to : ”ostrze lub igła – używana do pobierania płynów ustrojowych, uzyskania dostępu do żyły lub tętnicy lub podawania leków oraz innych płynów z wbudowanym mechanizmem ,który skutecznie zmniejsza ryzyko ekspozycji”, zatem zabezpieczenie powinno być integralnym elementem ostrego narzędzia.
W zwi±zku z tym czy Zamawiaj±cy wymaga zestawu do bezpiecznego pobierania krwi z wbudowanym mechanizmem zabezpieczaj±cym, co zapewni zaoferowanie zestawu igła systemowa jednorazowego użytku z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym plus uchwyt lub zestawu uchwyt systemowy jednorazowego użytku z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym na stałe poł±czonego z igł± systemow±, gdyż tylko wówczas takie rozwi±zanie z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym na uchwycie spełni wymogi bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektyw± Unijn± 2010/32/UE z 10.05.2010r oraz z Rozporz±dzeniem Ministra Zdrowia z dn.06.06.2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwi±zanych narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami.
OdpowiedĽ: Zamawiaj±cy dopuszcza

Pytanie nr 3
Prosimy o wykre¶lenie z parametrów granicznych zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi pkt. 17 tj. stazy automatycznej, gdyż nie jest ona przedmiotem zamówienia w zakresie nr 1.
OdpowiedĽ: Tak. Zmawiaj±cy wykre¶la pkt. 17 z zakresu 1 (zał±cznika nr 1A) - Modyfikacja w zał±czeniu.Otrzymuj±: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2014-05-09
OdpowiedĽ:dodano: 2014-05-09
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-57-………../14 Tarnów, dnia 08.05.2014 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest : Zamknięty system do pobierania krwi metoda próżniow± dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 57/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 05.05.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Co zamawiaj±cy rozumie poprzez: "oferowane urz±dzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów"? Czy wymagany jest czytnik kodów kreskowych, podł±czenie do systemu informatycznego?
OdpowiedĽ: Nie.

2. Czy aparat do automatycznego oznaczania OB za pomoc± probówek ma zostać podł±czony do systemu informatycznego Szpitala na koszt dostawcy? Je¶li tak to prosimy o szczegóły dotycz±ce firmy dostarczaj±cej i obsługuj±cej system informatyczny w Szpitalu oraz kontakt do przedstawiciela wspomnianej firmy.
OdpowiedĽ: Nie.


Otrzymuj±: Adresat
a/a

Pytanie:dodano: 2014-05-09
OdpowiedĽ:dodano: 2014-05-09
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
Tel./fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-57-………../14 Tarnów, dnia 08.05.2014 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest : Zamknięty system do pobierania krwi metoda próżniow± dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 57/2014


W odpowiedzi na zapytania z dnia 06.05.2014 r. Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Prosimy o wyja¶nienia dot. zakresu I:
1. Czy Zamawiaj±cy w pozycji nr 9 dopu¶ci probówki z cytrynianem 3,2 % ? Zgodnie z WHO i NCCLS dopuszczalny zakres stężenia cytrynianu powinien znajdować się pomiędzy 3,2% i 3,8% przy jednej objęto¶ci mieszaniny cytrynianu do czterech objęto¶ci krwi rekomendowanych do badania szybko¶ci opadania krwi.
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

2. Czy Zamawiaj±cy wymaga aby analizator do OB. był fabrycznie nowy, z rokiem produkcji nie starszym niż 2013 rok?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza. W zał±czeniu modyfikacja zał±cznika nr 1 Formularz cenowy-.
3. Czy Zamawiaj±cy wymaga aby analizator był wyposażony w czytnik kodów kreskowych?
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci analizator o wydajno¶ci 40 próbek na godzinę?
OdpowiedĽ: Tak. Zamawiaj±cy dopuszcza.

Dotyczy Zakresu III:
1. Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci strzykawki o objęto¶ci pobrania od 0,7 do 1,5 ml?
OdpowiedĽ: Nie. Zamawiaj±cy nie dopuszczaOtrzymuj±: Adresat
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-06-04
Zamawiaj±cy
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl
WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-57-2538/14 Tarnów, 2014-06-02


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest : Zamknięty system do pobierania krwi metoda próżniow± dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – sprawa nr 57/2014

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z póĽn. Zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:
Nr
oferty Nazwa Wykonawcy Warto¶ć zakresu brutto
01 Interlab Warszawa Sylwia Kabzińska; 05-200 Wołomin,
Sikorskiego 53a Zakres 2 – 8 164,80
04 Eclipse spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± sp. k.
ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków Zakres 1 – 335 776,20
Zakres 3 – 72 381,60
02 PZ Cormay S.A., 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22 Zakres 4 – 89 640,00
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu odnosz±cych się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:

Zakres 1 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
4 ECLIPSE KRAKÓW 10,00
ECLIPSE KRAKÓW 60,00 60,00
Zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
1 Interlab Wołomin 10,00
Interlab Wołomin 60,00 60,00
2 PZ Cormay Łomianki 8,40
PZ Cormay Łomianki 50,40 50,40
Zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
4 ECLIPSE KRAKÓW 10,00
ECLIPSE KRAKÓW 60,00 60,00
Zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
2 PZ Cormay Łomianki 10,00
PZ Cormay Łomianki 60,00 60,00


3. Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1.) Interlab Warszawa Sylwia Kabzińska; 05-200 Wołomin, Sikorskiego 53a
2.) PZ Cormay S.A., 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22
3.) Aero-MEDIKA Sp. z o.o.; ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
4.) Eclipse spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci± sp. k. ul. prof. Michała Życzkowskiego 16,
31-864 Kraków
5.) MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn


4. Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następuj±cych Wykonawcy:

 02- PZ Cormay S.A., 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22 w zakresie 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiaj±cy w zał±czniku nr 1 w zakresie 1 w pkt. 7 wymagał probówki EDTA K2 natomiast Wykonawca zaoferował probówkę EDTA K3 , a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 03 - Aero-MEDIKA Sp. z o.o.; ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa w zakresie 4 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca do oferty nie złożył zał±cznika nr 1A – Parametry graniczne , a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 05 - MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn w zakresie 1 i 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 w zakresie 1 w zał±czniku nr 1A Parametry graniczne:
- w pkt 9 - Zamawiaj±cy wymagał probówki do koagulologii o podwójnej ¶ciance natomiast Wykonawca zaoferował probówkę nie posiadaj±c± podwójnej ¶cianki, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- w pkt. 10 – Zamawiaj±cy wymagał aby wszystkie elementy systemu pochodzić od jednego producenta natomiast Wykonawca zaoferował w pkt 11-15 i 17 produkty od innego producenta, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- w pkt. 12 – Zamawiaj±cy wymagał aby termin ważno¶ci probówek do krzepnięcia krwi był nie krótszy niż 4 miesięcy od daty dostarczenia natomiast Wykonawca zaoferował probówki z 28 dniowym terminem ważno¶ci, a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 w zakresie 2 - Zamawiaj±cy wymagał probówki do systemu zamkniętego natomiast Wykonawca zaoferował probówkę do sytemu otwartego , a tym samym tre¶ć oferty Wykonawcy nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to:10.06.2014 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mog± Państwo wnie¶ć odwołanie w ci±gu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci zamawiaj±cego stanowi±cego podstawę jego wniesienia.

Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu
a/a

Podpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-07-07
12.06.2014r Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowy z firmami:
1) Interlab Warszawa Sylwia Kabzińska;
05-200 Wołomin, Sikorskiego 53a; Zakres 2 – 8 164,80
2) Eclipse spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci±, sp.k. ul. prof. Michała Życzkowskiego 16,31-864 Kraków Zakres 1 – 335 776,20; Zakres 3 – 72 381,60
3) PZ Cormay S.A., 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22Zakres 4 – 89 640,00