Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

52/14 dostawa leków z pełnymi wskazaniami oraz preparatu Pamifis

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lukasz.med.pl

Tarnów: Sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami całkowicie refundowanymi przez NFZ oraz preparatu Pamifos dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 10 miesięcy od podpisania umowy.
Numer ogłoszenia: 133642 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami całkowicie refundowanymi przez NFZ oraz preparatu Pamifos dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 10 miesięcy od podpisania umowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Carboplatin Actavis konc. do inf.10mg/ml fiol. 60ml EAN: 5909990787401 * stabilność roztworu po nakłuciu min. 72 godz. Nazwa leku Gembin konc. do inf. 40mg/ml fiol.50ml EAN: 5909990832965 * stabilnośc roztworu po nakłuciu min. 7 dni Nazwa leku Pamifos fiol.s.subst. 60mg +rozp.10ml.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował aktualną koncesją lub zezwoleniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwoleniem GIF na wytwarzanie produktów leczniczych, (jeżeli Wykonawca jest wytwórcą) lub będzie posiadał zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, 3) oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadają wymagane świadectwa rejestracji. W przypadku nowo zarejestrowanych produktów leczniczych prosimy o załączenie świadectwa rejestracji (Świadectwo nowo zarejestrowanych produktów leczniczych tylko w wypadku zarejestrowania produktu po dacie 01.04.2014 roku.). 4) Oświadczenie, potwierdzające stabilność roztworu po nakłuciu min. 72 godz./min. 7 dni - dla zakresu 1, 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy: a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul. Lwowska 178a Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 28.05.2014.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Carboplatin Actavis konc..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Carboplatin Actavis konc. do inf.10mg/ml fiol. 60ml EAN: 5909990787401 op. 200 * stabilność roztworu po nakłuciu min. 72 godz..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Gembin konc. do.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gembin konc. do inf. 40mg/ml fiol.50ml EAN: 5909990832965 Szt. 280 * stabilnośc roztworu po nakłuciu min. 7 dni.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pamifos.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1Pamifos fiol.s.subst. 60mg +rozp.10ml Szt. 30.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-04-18 (0140418080004-52-specyfikacja..doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-05-20
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniu


Nasz znak : SWLOG-271/52/AH/2282/14 Tarnów, 2014-05-19Dot: sukcesywna dostawa leków z pełnymi wskazaniami całkowicie refundowanymi przez NFZ oraz preparatu Pamifos dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 10 miesięcy od podpisania umowy – sprawa 52/14.


Zawiadomienie o wyborze ofert


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako oferty najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

1. ASCLEPIOS S.A. 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44
- zakres 1 – 34.452,00 zł brutto
- zakres 2 – 57.906,58 zł brutto

2. Konsorcjum Firm: PGF URTICA Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej: Polska Grupa Farmaceutyczna – Hurt Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 9, 91-342 Łódź
- zakres 3 – 6.810,48 zł brutto

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach.

Zakres 1nazwa OFERENTA
100%
100%
2
Salus International
9,856
 

Salus International
29,568
29,568
4
Farmacol S.A., Farmacol DS
9,987
 

Farmacol S.A., Farmacol DS
29,962
29,962
5
Asclepios
10,000
 

Asclepios
30,000
30,000

Zakres 2nazwa OFERENTA
100%
100%
2
Salus International
9,838
 

Salus International
29,513
29,513
4
Farmacol S.A., Farmacol DS
9,972
 

Farmacol S.A., Farmacol DS
29,916
29,916
5
Asclepios
10,000
 

Asclepios
30,000
30,000

Zakres 3nazwa OFERENTA
100%
100%
2
Salus International
9,813
 

Salus International
29,440
29,440
3
PGF URTICA, PGF S.A.
10,000
 

PGF URTICA, PGF S.A.
30,000
30,000
4
Farmacol S.A., Farmacol DS
9,986
 

Farmacol S.A., Farmacol DS
29,958
29,958
5
Asclepios
9,862
 

Asclepios
29,585
29,585

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Podlaska
2. Salus International Spółka z o.o., 40-273 Katowice ul. Pułaskiego 9
3. Konsorcjum Firm: PGF URTICA Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej: Polska Grupa Farmaceutyczna – Hurt Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 9,
91-342 Łódź
4. Konsorcjum Firm: Farmacol DS Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice i Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
5. ASCLEPIOS S.A. 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. (Dz. U. Z 2013r poz. 907 ze zm.) odrzuca w zakresie nr 3 ofertę Wykonawcy Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Podlaska. Zaoferowany przez Wykonawcę w w/w zakresie produkt leczniczy Pamisol fiol. 60mg nie posiada zarejestrowanych wszystkich wskazań w porównaniu do preparatu Pamifos fiol. 60mg. Tym samym nie jest to lek równoważny do preparatu, który żądał Zamawiający. Treść oferty Wykonawcy nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta to 26.05.2014 r.

Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów
Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.
Podpisała
Anna Czech
Dyrektor Szpitala
Otrzymują:
- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
- a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-06-10
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na sukcesywną dostawę leków z pełnymi wskazaniami całkowicie refundowanymi przez NFZ oraz preparatu Pamifos dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 10 miesięcy od podpisania umowy w dniu 28 maja 2014r zostały podpisane umowy z Wykonawcami:

- ASCLEPIOS S.A. 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44

- Konsorcjum Firm: PGF URTICA Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (dawniej: Polska Grupa Farmaceutyczna – Hurt Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 9, 91-342 Łódź