Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

42 - sukcesywna dostawa materiałów uzywanych w Centralnej Sterylizatorni, a także parafiny i ksylenu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w TarnowieTarnów: sukcesywna dostawa materiałów używanych w Centralnej Sterylizatorni, a także parafiny i ksylenu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 84527 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa materiałów używanych w Centralnej Sterylizatorni, a także parafiny i ksylenu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKRES Nr I - PAPIER ZIELONY KREPOWANY ZAKRES Nr II- WZMOCNIONE OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE I AKCESORIA POMOCNICZE ZAKRES Nr III - RĘKAWY FOLIOWO PAPIEROWE ZAKRES Nr IV - NABOJE GAZOWE DO TLENKU ETYLENU ZAKRES Nr V - BIOLOGICZNE WSKAŻNIKI FIOLKOWE ZAKRES Nr VI TESTY I PRZYRZĄDY TESTOWE ZAKRES Nr VII - WIELOPARAMETROWE TESTY CHEMICZNE ZAKRES Nr VIII - TACE NARZĘDZIOWE W POSTACI KOSZYKÓW ZAKRES Nr IX - Szczotki do mycia kanałów roboczych ZAKRES Nr X - Materiały zużywalne do sterylizatorów parowych ZAKRES Nr XI- Testy do kontroli procesu mycia i dezynfekcji ZAKRES Nr XII- Papier termoczuły ZAKRES Nr XIII - Czarna taśma barwiąca ZAKRES Nr XIV - MIKROKUWETY ZAKRES Nr XV -Ksylen ZAKRES Nr XVI -PARAFINA.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.11.00-6, 33.19.80.00-4, 33.12.41.31-2, 33.69.62.00-7, 24.32.12.23-9, 09.21.17.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

1) Oświadczenie oferenta, że oferowane produkty posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami 2) Przedłożenia do Zakresu I: a) wymagana jest karta danych technicznych wystawioną przez producenta papieru potwierdzająca parametry zgodne z normą PN EN 868-2 i wymagania SIWZ 3) Przedłożenia do Zakresu II: 1. Poz. 1,2,3,4 - wymagana karta danych technicznych wystawiona przez producenta potwierdzająca parametry zgodne z normą PN EN 868 2. Poz6 - certyfikat CE , oraz dokument potwierdzający spełnienie norm EN 388 EN 407 i EN 420 4) Przedłożenia do Zakresu III: a) Karta danych technicznych wystawiona przez producenta potwierdzająca parametry zgodne z normą PN EN 868-3, PN-EN 868-5 5) Przedłożenia do Zakresu IV: a. Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego. 6) Przedłożenia do Zakresu V: 2. poz 1 - należy dołączyć zaswiadczenie od producenta o czasie zabicia spor bakteryjnych w temp. 121 st C i 134 st C 3. poz. 1,2 wymagana karta danych technicznych wystawiona przez producenta potwierdzająca parametry zgodne z normą PN-EN ISO 11 138. Przykładowy atest serii. 4. poz. 4,5 - należy dołączyć dokument producenta potwierdzający przeznaczenie z wyszczególnieniem czasów i parametrów stosowania 7) Przedłożenia do Zakresu VI: a) Karta danych technicznych wystawiona przez producenta potwierdzająca parametry zgodne z normą PN-EN ISO 11140 8) Przedłożenia do Zakresu VII: a) poz 1,2,3, - oświadczenie producenta o klasie i nietoksyczności substancji wskaźnikowej. 9) Przedłożenia do Zakresu X: a. poz 1,2,3,4 - oświadczenie producenta o nietoksyczności substancji wskaźnikowej b. poz.3 - certyfikat potwierdzający klasę wskaźnika według ISO 11 140 10)Przedłożenia do Zakresu XI: a) poz.1 - oświadczenie producenta o możliwości stosowania testu w myjce ultradzwiękowej 11)Przedłożenia do Zakresu XV: a) karta charakterystyki b) świadectwo kontroli jakości 12) Przedłożenia do Zakresu XVI: a) karta charakterystyki b) świadectwo kontroli jakości


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 3) Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.LUKASZ.MED.PL
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) DZIAŁ LOGISTYKI.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2014 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAPIER ZIELONY KREPOWANY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Papier zielony krepowany do sterylizacji o wymiarach 120x120 cm. Papier o gramaturze min 60g/m2 ark. 4 000 Papier zielony krepowany do sterylizacji o wymiarach 100x100 cm Papier o gramaturze min 60 g/m2 ark. 5 000 Papier zielony krepowany do sterylizacji o wymiarach 75x75 cm. Papier o gramaturze min. 60 g/m2 ark. 20 000.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.80.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - wytrzymały niebieski materiał z polipropylenu o gramaturze 47 g/m2 nadający się do sterylizacji (S, FO, EO) oraz zielona włóknina o gramaturze 56 g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 1,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m. Rozmiar 75 x 75 cm ark. 8 160 Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - opis jak powyżej. Rozmiar 100 x 100 cm ark. 8 064 Papier krepowy II generacji - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana - włókno syntezy uszczelnione lateksem, kolor niebieski, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,2 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m, wytrzymałość na przepuklinie niemniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro, gramatura nominalna 60 g/m2 ( tolerancja wg. PN EN 868-2 ), charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2. Rozmiar: 75 x 75 cm ark. 6 000 Papier krepowy II generacji - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana - opis jak powyżej. Rozmiar 100 x 100 cm ark. 6 000 Papierowe wkładki absorpcyjne, białe, o gramaturze 70 g/m2 30x50 cm. ark. 5 000 Rękawice ochronne, zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane z miękkiej, frotowej tkaniny bawełnianej, o długości mankietu 28 cm. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Zgodne z normami EN 388, EN 407 i EN 420. szt. 10 Silikonowe osłonki wielorazowego użytku do zabezpieczania rogów tac narzędziowych, możliwość stosowania w sterylizacji parą wodną, EO i plaźmie, o jaskrawym różowym kolorze znacząco odróżniającym się od stosowanych opakowań w kolorze białym, zielonym i niebieskim. Opakowanie a 80 szt. op. 2 Taśma wskaźnikowa, wzmocniona, do sterylizacji parą wodna, rozmiar: 18-19 mm.x 50 m szt. 300 Taśma samoklejąca, neutralna, wzmocniona (do włókniny) zamykająca pakiety, rozmiar: 19 mm x 50m. szt. 500 Stabilny podajnik do taśm wskaźnikowych z krawędzią ułatwiającą odcięcie taśmy, posiadający zabezpieczenie noża tnącego, z możliwością jednoczesnego umieszczenia dwóch rolek o szerokości do 25 mm. szt. 10.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.80.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: REKAWY PAPIEROWO -FOLIOWE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękaw papierowo - foliowy płaski, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 75 mm, 200 m w rolce rol. 50 Rękaw papierowo - foliowy płaski, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 100 mm, 200 m w rolce rol. 80 Rękaw papierowo - foliowy płaski, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 150 mm, 200 m w rolce rol. 130 Rękaw papierowo - foliowy płaski, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 200mm, 200 m w rolce rol. 150 Rękaw papierowo - foliowy płaski, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 250 mm, 200 m w rolce rol. 100 Rękaw papierowo - foliowy płaski, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 50 mm, 200 m w rolce rol. 30 Rękaw papierowo - foliowy z zakładką, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 300 mm x 80 mm x 100 m w rolce rol. 20 Rękaw papierowo - foliowy z zakładką, z testem do sterylizacji parowej, w tlenku etylenu i formaldehydzie szer. 400 mm x 80 mm x 100 m w rolce rol. 10.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.80.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: NABOJE GAZOWE DO TLENU.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naboje do tlenku etylenu do zastosowania w autoklawie typu Steri - VAC 5 XL szt. 400.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.11.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: BIOLOGICZNE WSKAŹNIKI FIOLKOWE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Biologiczny wskaźnik fiolkowy, umożliwiający otrzymanie wyniku po 24 do 48 godz. do biologicznej kontroli procesu sterylizacji parą wodną w temp. 121°C i 134°C. szt. 200 Biologiczny wskaźnik fiolkowy, umożliwiający otrzymanie wyniku po 48 godz. do biologicznej kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu. szt. 300 Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji formaldehydem w postaci krążka umieszczone w malutkiej torebce papierowo-foliowej, niewymagący stosowania dodatkowych przyrządów, czas inkubacji 5-14 dni. szt. 50 Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu w postaci krążka lub paska bibuły nasączonego szczepami Bacillus stereotermophilus, w temperaturze 121°C - 20 min i 134°C - 15 min czas inkubowania 7 do 14 dni. szt. 1100 Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji gorącym suchym powietrzem w nadciśnieniu w postaci krążka lub paska bibuły nasączonego szczepami Bacillus subtilis, czas inkubowania 5 do 14 dni. szt. 200.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.11.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: TESTY I PRZYRZĄDY TESTOWE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyrząd testowy typu Helix ze wskaźnikiem chemicznym do kontroli wsadu w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu , samoprzylepny szt. 600.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: WIELOPARAMETROWE TESTY CHEMICZNE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Test chemiczny wieloparametrowy klasy 4 wg ISO 11140-1 sprawdzający przebieg procesu sterylizacji w parze wodnej w nadciśnieniu, zmiana barwy jednoznaczna i łatwa do interpretacji, z miejscem na opis. szt. 2 000 Test chemiczny wieloparametrowy klasy 4 wg ISO 11140-1 sprawdzający przebieg procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, zmiana barwy jednoznaczna i łatwa do interpretacji, z miejscem na opis. szt. 1 000 Nietoksyczny test chemiczny wieloparametrowy klasy 4 wg ISO 11140-1 sprawdzający przebieg procesu sterylizacji formaldehydem, zmiana barwy jednoznaczna i łatwa do interpretacji, z miejscem na opis. szt. 1 000.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Tace narzędziowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tace narzędziowe w postaci koszyków z uchwytami, wykonane elektropolerowanej siatki kwasoodpornej z przeznaczeniem do mycia narzędzi medycznych ( natryskowego w myjkach dezynfektorach i w myjkach ultradźwiękowych ), suszenia , dezynfekcji , sterylizacji narzędzi w parze wodnej, tlenku etylenu, formaldehydzie, o wymiarach 480x 250x 70 mm Tace narzędziowe w postaci koszyków z uchwytami, zamykane do sterylizacji w parze wodnej, tlenku etylenu, formaldehydzie sztywnych elementów optycznych, zawierające uchwyty pozwalające utrzymać we właściwym miejscu 2 optyki endoskopowe Wymiary kosza 460x80x52, Do optyk sztywnych Stortz, Hopkins II 300, 27005AB.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.11.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: szczotki do mycia kanałów roboczych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia wewnętrznych kanałów rozwiertaków kostnych, wykonana z nylonowego włosia osadzonego na sztywnej rączce ze stali nierdzewnej, długość 79 cm, średnica 3 mm. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia wewnętrznych kanałów rozwiertaków kostnych, wykonana z nylonowego włosia osadzonego na sztywnej rączce ze stali nierdzewnej, długość 79 cm, średnica 5 mm.Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia wewnętrznych kanałów rozwiertaków kostnych, wykonana z nylonowego włosia osadzonego na sztywnej rączce ze stali nierdzewnej, długość 79 cm, średnica 7 mm. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. Szczotka do mycia narzędzi z gumową rączką z tworzywa sztucznego- dł 18 cm, szer.12,7 mm - włosie stal nierdzewna.Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. Test kontroli zgrzewu Seal Check Czyścik do usuwania nalotów i rdzy -15 cmx 11,5 cm Dwustronna szczotka wielokrotnego użytku do mycia gniazd zaworów z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 13 cm- śr. 7 mm/5mm- włosie nylon.Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.11.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: materiały zużywalne do sterylizatorów parowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednorazowy pakiet kontrolny Bowie-Dicka, temp. 134°C, czas 3,5 min,czytelną/jednoznaczną zmianą koloru arkusza testowego, zgodny z normą ISO 11140-4 Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD.Euro test (Bowie Dicka - 1600 szt.) szt. 2 Test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wkaźnik w technologii klasy 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. szt. 10 000 Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - w opakowaniach po 200 szt. na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. szt. 22500 Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, z pięcioma miejscami informacyjnymi. Druk w poprzek taśmy, możliwość zastosowania do metkownicy trójrzędowej. (500 szt. na rolce) rol. 2 500 Koperty do przechowywania dokumentacji procesu sterylizacji z nadrukowanymi tabelami protokółów procesu, z miejscem na wklejenie wskaźnika Bowie & Dick stosowanego z przyrządem, nagłówek musi znajdować się na obu stronach koperty, aby umożliwić dokumentowanie dwóch dni na jednej kopercie. szt. 1 700 Metkownica trzyrzędowa kompatybilna z etykietami z poz. 4 szt. 6 Test chemiczny w postaci szklanej rurki, klasa 6 wg ISO 11140-1, do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem 160°C/120 min.; 170°C/65 min.; 180°C/35 min. w opakowaniach po 100 szt. szt. 3 800 Test zwolnienia wsadu do kontroli skuteczności sterylizacji parowej o parametrach ustalonych: 134ºC/3,5 min i 121ºC/15 min wskaźnik w technologi klasy 6 w opakowaniach:200 lub 250 szt + aplikator. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego, klasy medycznej składajacy się z korpusu i rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. szt. 1 000.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.11.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Testy do kontroli procesu mycia.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Testy do kontroli procesu mycia narzędzi medycznych w myjni - dezynfektorze posiadający substancje testową symulującą zanieczyszczenia jakie mogą znajdować się na narzędziach, zgodny z normą EN 15 883. Kontrola skuteczności mycia z czterech różnych kierunków. szt. 3 000 Test do kontroli dezynfekcji termicznej sprawdzający czy w myjni-dezynfektorze zaszły zadane parametry 93oC/ 10 min. szt. 500 Test do kontroli dezynfekcji termicznej sprawdzający czy w myjni-dezynfektorze zaszły zadane parametry 90oC/ 5 min. szt. 500 Koperty do przechowywania dokumentacji procesu mycia i dezynfekcji w myjniach-dezynfektorach szt. 800 test skutecznośći myciaw myjkach ultradźwiękowych szt. 100.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: papier termoczuły.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: papier termoczuły do rejestracji procesów w sterylizatorze Selektomat (dł. 30 m szer.. 108mm) ROL 80.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.80.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: czarna taśma barwiąca.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: czarna taśma barwiąca o szerokośći 57 mm i 30 m do drukarki w sterylizatorze firmy SMS Citizen IR -913 szt. 100.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: MIKRO-KUWETY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: MIKRO-KUWETY DO OZNACZANIA POZIOMU GLIKEMII(A100) OP 20 MIKRO-KUWETY DO OKREŚLANIA HEMOGLOBINY(A200) OP 3.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.62.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Ksylen.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ksylen cz.d.a litr 1500.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.32.12.23-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: parafina.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Parafina histologiczna granulowana o temperaturze topnienia 56-58 C, nie wymagająca plastyfikatorów, gotowa do użycia, do rutynowych procesów histologicznych. Parafina kompatybilna ze stacją parafinową HistoStar.Opakowania 10 kg. 1000 Parafina histologiczna granulowana o temperaturze topnienia 56-58C, przeznaczona typowo do zatapiania i ułatwiająca skrawanie bloczków parafinowych. Parafina kompatybilna ze stacją parafinową HistoStar. Opakowania 8x10 kg. 80 Parafina histologiczna granulowana o temperaturze topnienia 56C, poprawiająca przepajanie i krojenie materiałów histologicznych. Opakowania 8x1kg. 180 Parafina histologiczna granulowana o temperaturze topnienia 50-54C, Przeznaczona do specjalistycznego cienkiego skrawania bloczków parafinowych. Opakowania 8x1kg. 80.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.21.17.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-04-17 (0140417082803-swiz.doc)
Załącznik - 2014-04-17 (0140417082853-zal.1a.xls)
Załącznik - 2014-04-24 (0140424145743-zal.1a modyfikacja.xls)
Załącznik - 2014-04-24 (0140424150059-umowa modyfikacja.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-04-22
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 18.04.2014r
Nasz znak: SWLOG-271/42/MJ/ 1888 /14Dot.:przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów używanych w Centralnej Sterylizatorni, a także parafiny i ksylenu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – spr. nr 42/14


W odpowiedzi na zapytania z dnia 17.04.2014r., Zamawiający wyjaśnia:
Dotyczy zakresu nr III:
Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości zakładki 70mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała ANNA CZECH Dyrektor Szpitala
Odpowiedź:dodano: 2014-04-22

Pytanie:dodano: 2014-04-24
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/42/MJ/ 1952/2014Dotyczy:sukcesywna dostawa materiałów używanych w Centralnej Sterylizatorni, a także parafiny i ksylenu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, znak sprawy: 42/14

W odpowiedźi na pytania z dnia 23.04.2014 r., zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1, Zakres nr XVI – Parafina
Prosimy o wyrażenie zgody na dołączenie świadectw kontroli jakości dla poz. 1-4 wraz z zamówionym towarem. Świadectwa te dotyczą konkretnej partii towaru, w związku z czym przesłanie ich na tym etapie postępowania może być nieaktualne w względem zamówionej partii towaru w przyszłości.
Odpowiedź:Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2, Zakres nr XVI – Parafina
Czy zamawiającemu w pozycji 2 chodziło o Parafinę histologiczną granulowaną o temperaturze topnienia 56°C -58°C, przeznaczoną typowo do zatapiania i ułatwiającą skrawania bloczków parafinowych. Parafina kompatybilna ze stacją parafinową – HiostoStar – Opakowania 1 x 8 kg.
Odpowiedź:Tak.

Pytanie 3, Zakres nr XVI – Parafina
Czy zamawiającemu w pozycji 1 chodziło o Parafinę histologiczną granulowaną o temperaturze topnienia od 56°C do 58°C nie wymagająca plastyfikatorów, gotowa do użycia, do rutynowych procesów histologicznych. Parafina kompatybilna ze stacją parafinową – HiostoStar – Opakowania 10 kg.
Odpowiedź: Tak.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała; Anna Czech Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/42/MJ/ 1952 /2014Dotyczy:sukcesywna dostawa materiałów używanych w Centralnej Sterylizatorni, a także parafiny i ksylenu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, znak sprawy: 42/14

W odpowiedzi na pytania z dnia 22.04.2014 r, Zamawiający wyjaśnia:
Pytanie dot. zakresu II poz. 3-4:
Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie poz. 3-4 z pakietu, aby umożliwić większej liczbie wykonawców złożenie ofert, co znacznie podniesie konkurencyjność postępowania?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydziela z zakresu II poz 3-4 tworząc nowy zakres IIA

Pytanie dot. zakresu II poz. 3-4:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie, zamiast papieru i włókniny pakowanych naprzemiennie dwukolorowych, papieru dwukolorowego pakowanego naprzemiennie?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie dot. zakresu III poz. 7-8:
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawów z fałdą?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie dot. zakresu III poz. 8:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawa 380x80x100?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zakresu III:
Czy Zamawiający zgodzi się by rękawy do sterylizacji stanowiące wyrób medyczny, miały naniesiony znak CE na brzegu rękawa, poza przestrzenia załadowczą, tak jak inne oznaczenia odnoszące się do samego rękawa? Oznaczenie wyrobu medycznego znakiem CE to wymóg ustawy o wyrobach medycznych.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. zakresu III:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawów zgodnych z normą 868, ale bez oznaczenia normy na rękawie oraz posiadających na rękawie nadrukowaną nazwę handlową zamiast nazwy producenta?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. projektu umowy:
1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: Tak.

2. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?
Odpowiedź: Zamawiający z należytą starannością określił ilości roczne.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

4. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.


Podpisała Anna Czech |Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/42/MJ/ 1952 /2014Dotyczy:sukcesywna dostawa materiałów używanych w Centralnej Sterylizatorni, a także parafiny i ksylenu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, znak sprawy: 42/14

W odpowiedźi na pytania z dnia 18.04.2014 r., Zamawiajacy wyjasnia:

1. W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, prosimy o podanie, czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)
Odpowiedź: W przypadku ułamkowej ilości opakowań, należy podać ilości z zaokrągleniem w górę.

2. Dotyczy Zakresu nr VII, pozycja nr 1-3: Czy ze względu na bardzo małą wartość ceny jednostkowej netto [niepełne grosze] Zamawiający wyrazi zgodę na podanie jej za opakowanie handlowe, np. 500 szt.? Obecny zapis uniemożliwia ukazanie różnicy pomiędzy cena jednostkową netto a cena jednostkowa brutto.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje podania ceny za opakowanie.

3. Dotyczy Zakresu nr X, pozycja 4-6: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu. Asortyment stanowi element systemu dokumentacji. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydziela z zakresu nr 10 poz. 4-6 tworząc nowy zakres 10A. Modyfikacja w załączeniu.

4. Dotyczy wzoru umowy § 4 ust.5: Uprzejmie prosimy zmianę wysokości kary, w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/42/MJ/ 1952/2014Dotyczy:sukcesywna dostawa materiałów używanych w Centralnej Sterylizatorni, a także parafiny i ksylenu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, znak sprawy: 42

W odpowiedzi na pytania z dnia 18.04.2014 r., Zamawiający wyjaśnia:

Pakiet nr 10, poz. 1:
Czy Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska i nie jest wymagany jednorazowy pakiet typu EuroTest, a test typu Bowie & Dick z przyrządem PCD, umożliwiającym jednoczesną kontrolę penetracji pary zarówno dla wsadów rurowych i porowatych?
Odpowiedź: Zamawiający prostuje zapis w zakresie 10 poz. 1, w załaczeniu modyfikacja zał nr 1A

Pakiet nr 10, poz. 1:
Ponieważ z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że produkt ma być konfekcjonowany po 400 szt. z przyrządem PCD, podana przez Zamawiającego ilość (2 szt.) oznacza 800 szt. wskaźników. W tym samym opisie przedmiotu zamówienia pojawia się ilość 1600 szt. Prosimy o sprecyzowanie ilości wskaźników jakiej wymaga Zamawiający.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 1800 szt.

Pakiet nr 10, poz. 3:
Ponieważ zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1 wskaźniki emulacyjne klasy 6 powinny cechować się niezwykła dokładnością, czy Zamawiający potwierdza, że certyfikat potwierdzający klasę wskaźnika powinien zostać wydany przez niezależną organizację notyfikowaną? Taki dokument jest wiarygodnym potwierdzeniem zgodności wskaźnika z odpowiednią normą, w Polsce jest już kilku dystrybutorów oferujących wskaźniki certyfikowane przez niezależne organizacje notyfikowane, a wymaganie takiego dokumentu jest zgodne z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - § 6.1.2.
Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 10, poz. 8:
Czy Zamawiający dopuści test spełniający opis przedmiotu zamówienia, przeznaczony tylko do parametrów 134oC/3,5 min., dostępny w opakowaniu 400 szt. + przyrząd? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie wymaganej ilości opakowań.
Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/42/MJ/ 1952/2014Dotyczy:sukcesywna dostawa materiałów używanych w Centralnej Sterylizatorni, a także parafiny i ksylenu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, znak sprawy: 42/14

ZAKRES NR XVI - PARAFINA

Zakres nr XVI – pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści parafinę w opakowaniach 15 kg z odpowiednim przeliczeniem ZAMAWIANEJ ILOŚCI zaokrąglając do pełnego opakowania w górę , tj. 6 opakowań po 15 kg?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres nr XVI – pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści parafinę o temperaturze topnienia 52-54°C w opakowaniach 15 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości zaokrąglając do pełnego opakowania w górę, tj. 6 opakowań po 15 kg?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/42/MJ/ 1952 /2014

Dotyczy:sukcesywna dostawa materiałów używanych w Centralnej Sterylizatorni, a także parafiny i ksylenu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, znak sprawy: 42/14

Czy Zamawiający w pakiecie IV oczekuje nabojów z tlenkiem etylenu zalecanych przez producenta sterylizatora Steri-Vac ? Tylko oryginalne naboje zapewniają prawidłową pracę urządzenia oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje oryginalnych nabojów tlenku etylenu.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 24.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/42/MJ/ 1952 /2014Dotyczy:sukcesywna dostawa materiałów używanych w Centralnej Sterylizatorni, a także parafiny i ksylenu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, znak sprawy: 42/14


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR sprawy 42/14

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

W wyniku dokonanej modyfikacji Zakresu nr II i X i wydzielenia zakresu II A i X A Zamawiający:
- przedłuża termin składania ofert do 05.05.2014 r. do godz. 10:00
- otwarcie ofert nastąpi 05.05.2014 o godz.11:00
- składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.

Ponadto, Zamawiający modyfikuje Rozdział V SIWZ ust 3.

pkt 3) Przedłożenia do Zakresu II:

a) Poz. 1,2 - wymagana karta danych technicznych wystawiona przez producenta potwierdzająca parametry zgodne z normą PN EN 868
b) Poz 4 – certyfikat CE , oraz dokument potwierdzający spełnienie norm EN 388 EN 407 i EN 420

Przedłożenia do Zakresu II A:
a) Poz. 1,2 - wymagana karta danych technicznych wystawiona przez producenta potwierdzająca parametry zgodne z normą PN EN 868

pkt 9) Przedłożenia do Zakresu X:

a) poz 1,2,3 – oświadczenie producenta o nietoksyczności substancji wskaźnikowej
b) poz.3 – certyfikat potwierdzający klasę wskaźnika według ISO 11 140

Przedłożenia do Zakresu X A:
a) poz 1 – oświadczenie producenta o nietoksyczności substancji wskaźnikowej

pkt 12) Przedłożenia do Zakresu XVI:
a) karta charakterystyki

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Załączniki:- Załącznik Nr 1A modyfikacja
Załącznik Nr 4 modyfikacja umowy

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala

Zamawiający w zakresach IV; VIII; IX poz. 5 i 6; X A; XII; XIII; XV nie wymaga wyrobów medycznych, pozostałe zakresy są wyrobami medycznymi.


Odpowiedź:dodano: 2014-04-24

Sprostowanie:dodano: 2014-04-24

Numer ogłoszenia: 89663 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 84527 - 2014 data 17.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: ZAKRES Nr I - PAPIER ZIELONY KREPOWANY ZAKRES Nr II- WZMOCNIONE OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE I AKCESORIA POMOCNICZE ZAKRES Nr III - RĘKAWY FOLIOWO PAPIEROWE ZAKRES Nr IV - NABOJE GAZOWE DO TLENKU ETYLENU ZAKRES Nr V - BIOLOGICZNE WSKAŻNIKI FIOLKOWE ZAKRES Nr VI TESTY I PRZYRZĄDY TESTOWE ZAKRES Nr VII - WIELOPARAMETROWE TESTY CHEMICZNE ZAKRES Nr VIII - TACE NARZĘDZIOWE W POSTACI KOSZYKÓW ZAKRES Nr IX - Szczotki do mycia kanałów roboczych ZAKRES Nr X - Materiały zużywalne do sterylizatorów parowych ZAKRES Nr XI- Testy do kontroli procesu mycia i dezynfekcji ZAKRES Nr XII- Papier termoczuły ZAKRES Nr XIII - Czarna taśma barwiąca ZAKRES Nr XIV - MIKROKUWETY ZAKRES Nr XV -Ksylen ZAKRES Nr XVI -PARAFINA..
W ogłoszeniu powinno być: ZAKRES Nr I - PAPIER ZIELONY KREPOWANY ZAKRES Nr II- WZMOCNIONE OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE I AKCESORIA POMOCNICZE ZAKRES Nr II A- WZMOCNIONE OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE I AKCESORIA POMOCNICZEZAKRES Nr III - RĘKAWY FOLIOWO PAPIEROWE ZAKRES Nr IV - NABOJE GAZOWE DO TLENKU ETYLENU ZAKRES Nr V - BIOLOGICZNE WSKAŻNIKI FIOLKOWE ZAKRES Nr VI TESTY I PRZYRZĄDY TESTOWE ZAKRES Nr VII - WIELOPARAMETROWE TESTY CHEMICZNE ZAKRES Nr VIII - TACE NARZĘDZIOWE W POSTACI KOSZYKÓW ZAKRES Nr IX - Szczotki do mycia kanałów roboczych ZAKRES Nr X - Materiały zużywalne do sterylizatorów parowych ZAKRES Nr X A - Materiały zużywalne do sterylizatorów parowych ZAKRES Nr XI- Testy do kontroli procesu mycia i dezynfekcji ZAKRES Nr XII- Papier termoczuły ZAKRES Nr XIII - Czarna taśma barwiąca ZAKRES Nr XIV - MIKROKUWETY ZAKRES Nr XV -Ksylen ZAKRES Nr XVI -PARAFINA..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
W ogłoszeniu jest: 1) Oświadczenie oferenta, że oferowane produkty posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami 2) Przedłożenia do Zakresu I: a) wymagana jest karta danych technicznych wystawioną przez producenta papieru potwierdzająca parametry zgodne z normą PN EN 868-2 i wymagania SIWZ 3) Przedłożenia do Zakresu II: 1. Poz. 1,2,3,4 - wymagana karta danych technicznych wystawiona przez producenta potwierdzająca parametry zgodne z normą PN EN 868 2. Poz6 - certyfikat CE , oraz dokument potwierdzający spełnienie norm EN 388 EN 407 i EN 420 4) Przedłożenia do Zakresu III: a) Karta danych technicznych wystawiona przez producenta potwierdzająca parametry zgodne z normą PN EN 868-3, PN-EN 868-5 5) Przedłożenia do Zakresu IV: a. Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego. 6) Przedłożenia do Zakresu V: 2. poz 1 - należy dołączyć zaswiadczenie od producenta o czasie zabicia spor bakteryjnych w temp. 121 st C i 134 st C 3. poz. 1,2 wymagana karta danych technicznych wystawiona przez producenta potwierdzająca parametry zgodne z normą PN-EN ISO 11 138. Przykładowy atest serii. 4. poz. 4,5 - należy dołączyć dokument producenta potwierdzający przeznaczenie z wyszczególnieniem czasów i parametrów stosowania 7) Przedłożenia do Zakresu VI: a) Karta danych technicznych wystawiona przez producenta potwierdzająca parametry zgodne z normą PN-EN ISO 11140 8) Przedłożenia do Zakresu VII: a) poz 1,2,3, - oświadczenie producenta o klasie i nietoksyczności substancji wskaźnikowej. 9) Przedłożenia do Zakresu X: a. poz 1,2,3,4 - oświadczenie producenta o nietoksyczności substancji wskaźnikowej b. poz.3 - certyfikat potwierdzający klasę wskaźnika według ISO 11 140 10)Przedłożenia do Zakresu XI: a) poz.1 - oświadczenie producenta o możliwości stosowania testu w myjce ultradzwiękowej 11)Przedłożenia do Zakresu XV: a) karta charakterystyki b) świadectwo kontroli jakości 12) Przedłożenia do Zakresu XVI: a) karta charakterystyki b) świadectwo kontroli jakości.
W ogłoszeniu powinno być: 1 Oświadczenie oferenta, że oferowane produkty posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami 2 Przedłożenia do Zakresu I a wymagana jest karta danych technicznych wystawioną przez producenta papieru potwierdzająca parametry zgodne z normą PN EN 868-2 i wymagania SIWZ 3Przedłożenia do Zakresu II aPoz. 1,2, - wymagana karta danych technicznych wystawiona przez producenta potwierdzająca parametry zgodne z normą PN EN 868 bPoz 4- certyfikat CE , oraz dokument potwierdzający spełnienie norm EN 388 EN 407 i EN 420 Przedłożenia do Zakresu II A c Poz. 1,2, - wymagana karta danych technicznych wystawiona przez producenta potwierdzająca parametry zgodne z normą PN EN 868 4 Przedłożenia do Zakresu III a Karta danych technicznych wystawiona przez producenta potwierdzająca parametry zgodne z normą PN EN 868-3, PN-EN 868-5 5 Przedłożenia do Zakresu IV a. Karta charakterystyki produktu niebezpiecznego. 6 Przedłożenia do Zakresu V a poz 1 - należy dołączyć zaswiadczenie od producenta o czasie zabicia spor bakteryjnych w temp. 121 st C i 134 st C b poz. 1,2 wymagana karta danych technicznych wystawiona przez producenta potwierdzająca parametry zgodne z normą PN-EN ISO 11 138. Przykładowy atest serii. c poz. 4,5 - należy dołączyć dokument producenta potwierdzający przeznaczenie z wyszczególnieniem czasów i parametrów stosowania 7 Przedłożenia do Zakresu VI a Karta danych technicznych wystawiona przez producenta potwierdzająca parametry zgodne z normą PN-EN ISO 11140 8 Przedłożenia do Zakresu VII a poz 1,2,3, - oświadczenie producenta o klasie i nietoksyczności substancji wskaźnikowej. 9 Przedłożenia do Zakresu X a poz 1,2,3, - oświadczenie producenta o nietoksyczności substancji wskaźnikowej b poz.3 - certyfikat potwierdzający klasę wskaźnika według ISO 11 140 Przedłożenia do Zakresu X A a poz 1 - oświadczenie producenta o nietoksyczności substancji wskaźnikowej 10Przedłożenia do Zakresu XI a poz.1 - oświadczenie producenta o możliwości stosowania testu w myjce ultradzwiękowej 11Przedłożenia do Zakresu XV a karta charakterystyki b świadectwo kontroli jakości 12 Przedłożenia do Zakresu XVI a karta charakterystyki.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: część 2.
W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - wytrzymały niebieski materiał z polipropylenu o gramaturze 47 g/m2 nadający się do sterylizacji (S, FO, EO) oraz zielona włóknina o gramaturze 56 g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 1,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m. Rozmiar 75 x 75 cm ark. 8 160 Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - opis jak powyżej. Rozmiar 100 x 100 cm ark. 8 064 Papier krepowy II generacji - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana - włókno syntezy uszczelnione lateksem, kolor niebieski, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,2 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m, wytrzymałość na przepuklinie niemniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro, gramatura nominalna 60 g/m2 ( tolerancja wg. PN EN 868-2 ), charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2. Rozmiar: 75 x 75 cm ark. 6 000 Papier krepowy II generacji - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana - opis jak powyżej. Rozmiar 100 x 100 cm ark. 6 000 Papierowe wkładki absorpcyjne, białe, o gramaturze 70 g/m2 30x50 cm. ark. 5 000 Rękawice ochronne, zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane z miękkiej, frotowej tkaniny bawełnianej, o długości mankietu 28 cm. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Zgodne z normami EN 388, EN 407 i EN 420. szt. 10 Silikonowe osłonki wielorazowego użytku do zabezpieczania rogów tac narzędziowych, możliwość stosowania w sterylizacji parą wodną, EO i plaźmie, o jaskrawym różowym kolorze znacząco odróżniającym się od stosowanych opakowań w kolorze białym, zielonym i niebieskim. Opakowanie a 80 szt. op. 2 Taśma wskaźnikowa, wzmocniona, do sterylizacji parą wodna, rozmiar: 18-19 mm.x 50 m szt. 300 Taśma samoklejąca, neutralna, wzmocniona (do włókniny) zamykająca pakiety, rozmiar: 19 mm x 50m. szt. 500 Stabilny podajnik do taśm wskaźnikowych z krawędzią ułatwiającą odcięcie taśmy, posiadający zabezpieczenie noża tnącego, z możliwością jednoczesnego umieszczenia dwóch rolek o szerokości do 25 mm. szt. 10..
W ogłoszeniu powinno być: Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - wytrzymały niebieski materiał z polipropylenu o gramaturze 47 g/m2 nadający się do sterylizacji (S, FO, EO) oraz zielona włóknina o gramaturze 56 g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 1,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m. Rozmiar 75 x 75 cm ark. 8 160 Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - opis jak powyżej. Rozmiar 100 x 100 cm ark. 8 064 Papierowe wkładki absorpcyjne, białe, o gramaturze 70 g/m2 30x50 cm. ark. 5 000 Rękawice ochronne, zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane z miękkiej, frotowej tkaniny bawełnianej, o długości mankietu 28 cm. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Zgodne z normami EN 388, EN 407 i EN 420. szt. 10 Silikonowe osłonki wielorazowego użytku do zabezpieczania rogów tac narzędziowych, możliwość stosowania w sterylizacji parą wodną, EO i plaźmie, o jaskrawym różowym kolorze znacząco odróżniającym się od stosowanych opakowań w kolorze białym, zielonym i niebieskim. Opakowanie a80 szt. op. 2 Taśma wskaźnikowa, wzmocniona, do sterylizacji parą wodna, rozmiar: 18-19 mm.x 50 m szt. 300 Taśma samoklejąca, neutralna, wzmocniona (do włókniny) zamykająca pakiety, rozmiar: 19 mm x 50m. szt. 500 Stabilny podajnik do taśm wskaźnikowych z krawędzią ułatwiającą odcięcie taśmy, posiadający zabezpieczenie noża tnącego, z możliwością jednoczesnego umieszczenia dwóch rolek o szerokości do 25 mm. szt. 10.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: część2.
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - wytrzymały niebieski materiał z polipropylenu o gramaturze 47 g/m2 nadający się do sterylizacji (S, FO, EO) oraz zielona włóknina o gramaturze 56 g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 1,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m. Rozmiar 75 x 75 cm ark. 8 160 Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - opis jak powyżej. Rozmiar 100 x 100 cm ark. 8 064 Papier krepowy II generacji - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana - włókno syntezy uszczelnione lateksem, kolor niebieski, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,2 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m, wytrzymałość na przepuklinie niemniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro, gramatura nominalna 60 g/m2 ( tolerancja wg. PN EN 868-2 ), charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2. Rozmiar: 75 x 75 cm ark. 6 000 Papier krepowy II generacji - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana - opis jak powyżej. Rozmiar 100 x 100 cm ark. 6 000 Papierowe wkładki absorpcyjne, białe, o gramaturze 70 g/m2 30x50 cm. ark. 5 000 Rękawice ochronne, zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane z miękkiej, frotowej tkaniny bawełnianej, o długości mankietu 28 cm. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Zgodne z normami EN 388, EN 407 i EN 420. szt. 10 Silikonowe osłonki wielorazowego użytku do zabezpieczania rogów tac narzędziowych, możliwość stosowania w sterylizacji parą wodną, EO i plaźmie, o jaskrawym różowym kolorze znacząco odróżniającym się od stosowanych opakowań w kolorze białym, zielonym i niebieskim. Opakowanie a 80 szt. op. 2 Taśma wskaźnikowa, wzmocniona, do sterylizacji parą wodna, rozmiar: 18-19 mm.x 50 m szt. 300 Taśma samoklejąca, neutralna, wzmocniona (do włókniny) zamykająca pakiety, rozmiar: 19 mm x 50m. szt. 500 Stabilny podajnik do taśm wskaźnikowych z krawędzią ułatwiającą odcięcie taśmy, posiadający zabezpieczenie noża tnącego, z możliwością jednoczesnego umieszczenia dwóch rolek o szerokości do 25 mm. szt. 10..
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 2A NAZWA: OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Papier krepowy II generacji - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana - włókno syntezy uszczelnione lateksem, kolor niebieski, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,2 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m, wytrzymałość na przepuklinie niemniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro, gramatura nominalna 60 g/m2 ( tolerancja wg. PN EN 868-2 ), charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2. Rozmiar: 75 x 75 cm ark. 6 000 Papier krepowy II generacji - Celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana - opis jak powyżej. Rozmiar 100 x 100 cm ark. 6 000.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cześć10.
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: materiały zużywalne do sterylizatorów parowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia Jednorazowy pakiet kontrolny Bowie-Dicka, temp. 134°C, czas 3,5 min,czytelną/jednoznaczną zmianą koloru arkusza testowego, zgodny z normą ISO 11140-4 Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD.Euro test (Bowie Dicka - 1600 szt.) szt. 2 Test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wkaźnik w technologii klasy 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. szt. 10 000 Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - w opakowaniach po 200 szt. na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. szt. 22500 Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, z pięcioma miejscami informacyjnymi. Druk w poprzek taśmy, możliwość zastosowania do metkownicy trójrzędowej. (500 szt. na rolce) rol. 2 500 Koperty do przechowywania dokumentacji procesu sterylizacji z nadrukowanymi tabelami protokółów procesu, z miejscem na wklejenie wskaźnika Bowie & Dick stosowanego z przyrządem, nagłówek musi znajdować się na obu stronach koperty, aby umożliwić dokumentowanie dwóch dni na jednej kopercie. szt. 1 700 Metkownica trzyrzędowa kompatybilna z etykietami z poz. 4 szt. 6 Test chemiczny w postaci szklanej rurki, klasa 6 wg ISO 11140-1, do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem 160°C/120 min.; 170°C/65 min.; 180°C/35 min. w opakowaniach po 100 szt. szt. 3 800 Test zwolnienia wsadu do kontroli skuteczności sterylizacji parowej o parametrach ustalonych: 134ºC/3,5 min i 121ºC/15 min wskaźnik w technologi klasy 6 w opakowaniach:200 lub 250 szt + aplikator. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego, klasy medycznej składajacy się z korpusu i rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. szt. 1 000..
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: materiały zużywalne do sterylizatorów parowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia Jednorazowy pakiet kontrolny Bowie-Dicka, temp. 134°C, czas 3,5 min,czytelną/jednoznaczną zmianą koloru arkusza testowego, zgodny z normą ISO 11140-4 szt. 1 800 Test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wkaźnik w technologii klasy 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. szt. 10 000 Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - w opakowaniach po 200 szt. na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. szt. 22500 Test chemiczny w postaci szklanej rurki, klasa 6 wg ISO 11140-1, do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem 160°C/120 min.; 170°C/65 min.; 180°C/35 min. w opakowaniach po 100 szt. szt. 3 800 Test zwolnienia wsadu do kontroli skuteczności sterylizacji parowej o parametrach ustalonych: 134ºC/3,5 min i 121ºC/15 min wskaźnik w technologi klasy 6 w opakowaniach:200 lub 250 szt + aplikator. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego, klasy medycznej składajacy się z korpusu i rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. szt. 1 000.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: część10.
W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: materiały zużywalne do sterylizatorów parowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednorazowy pakiet kontrolny Bowie-Dicka, temp. 134°C, czas 3,5 min,czytelną/jednoznaczną zmianą koloru arkusza testowego, zgodny z normą ISO 11140-4 Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD.Euro test (Bowie Dicka - 1600 szt.) szt. 2 Test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wkaźnik w technologii klasy 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. szt. 10 000 Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - w opakowaniach po 200 szt. na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. szt. 22500 Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, z pięcioma miejscami informacyjnymi. Druk w poprzek taśmy, możliwość zastosowania do metkownicy trójrzędowej. (500 szt. na rolce) rol. 2 500 Koperty do przechowywania dokumentacji procesu sterylizacji z nadrukowanymi tabelami protokółów procesu, z miejscem na wklejenie wskaźnika Bowie & Dick stosowanego z przyrządem, nagłówek musi znajdować się na obu stronach koperty, aby umożliwić dokumentowanie dwóch dni na jednej kopercie. szt. 1 700 Metkownica trzyrzędowa kompatybilna z etykietami z poz. 4 szt. 6 Test chemiczny w postaci szklanej rurki, klasa 6 wg ISO 11140-1, do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem 160°C/120 min.; 170°C/65 min.; 180°C/35 min. w opakowaniach po 100 szt. szt. 3 800 Test zwolnienia wsadu do kontroli skuteczności sterylizacji parowej o parametrach ustalonych: 134ºC/3,5 min i 121ºC/15 min wskaźnik w technologi klasy 6 w opakowaniach:200 lub 250 szt + aplikator. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego, klasy medycznej składajacy się z korpusu i rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie.
W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 10A NAZWA: materiały zużywalne do sterylizatorów parowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, z pięcioma miejscami informacyjnymi. Druk w poprzek taśmy, możliwość zastosowania do metkownicy trójrzędowej. (500 szt. na rolce) rol. 2 500 Koperty do przechowywania dokumentacji procesu sterylizacji z nadrukowanymi tabelami protokółów procesu, z miejscem na wklejenie wskaźnika Bowie & Dick stosowanego z przyrządem, nagłówek musi znajdować się na obu stronach koperty, aby umożliwić dokumentowanie dwóch dni na jednej kopercie. szt. 1 700 Metkownica trzyrzędowa kompatybilna z etykietami z poz. 4 szt. 6.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2014 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2014 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..


Odpowiedź:dodano: 2014-04-24

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-06-02
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJĄ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 30.05.2014r

Nasz znak:SWLOG-271/42 /MJ/2490/14


INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – sukcesywna dostawa materiałów używanych w Centralnej Sterylizatorni, a także parafiny i ksylenu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie – nr sprawy 42/2014

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionej najkorzystniejszej oferty:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość brutto
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń
zakres nr 1 – 14 396,40
MEDIA-MED Sp. zo.o., 31-476 Kraków, ul. Lublańska 34
zakres nr 2A – 11 508,48
zakres nr 9 – 5 842,80
zakres nr 10 – 44 653,68
zakres nr 11 – 8 016,60
zakres nr 12 – 984,00

Medilab Firma Wytwórczo Usługowa Sp. zo.o.15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60
zakres nr 3 – 43 153,56
3M Poland Sp. zo.o., Al. Katowicka 117 Kajetany k/Warszawy 05-830 Nadarzyn
Zakres nr 4 – 14 553,36
INFORMER MED Sp. zo.o., ul. Winogrady 118 61-626 Poznań
zakres nr 8 – 2 232,45
KTG Semigat S.A. 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11p.318
Zakres nr 5 – 6 413,79
Zakres nr 7 – 331,74
zakres nr 10 A – 50 610,33
MEDSERVICE PRO Sp. zo.o., 40-580 Katowice, ul. Zapolskiej 7
Zakres nr 14 – 7 732,80
ElektroMed Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska nr 11, 32-005 Niepołomice
Zakres nr 15 – 18 450,00
zakres nr 16 – 30 877,20
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

2. Ocena ofert:
zakres 1
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
05
10,00
50,00
010
9,97
49,85

zakres 2A
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
09
10,00
50,00

zakres 3
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
05
10,00
50,00
08
6,33
31,65

zakres 4
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
07
10,00
50,00

zakres 5
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
07
10,00
50,00
zakres 7
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
08
10,00
50,00
10
7,68
38,40
zakres 8
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
10
10,00
50,00
zakres 9
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
09
10,00
50,00
zakres 10
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
09
10,00
50,00
zakres 10A
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
08
10,00
50,00
09
9,27
46,33
zakres 11
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
09
10,00
50,00

zakres 11
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
09
10,00
50,00

zakres 12
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
09
10,00
50,00

zakres 14
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
03
10,00
50,00

zakres 15
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
11
10,00
50,00

zakres 16
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
11
10,00
50,00


3. Jednocześnie Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01 LabServ Firma Handlowo-Usługowa Ryszard Porębski33-100 Tarnów,ul. Chopina 10a/1
02 FarmedicaAgnieszka BoberZawiślańska 43Warszawa
03 MEDSERVICE PRO Sp. zo.o., 40-580 Katowice, ul. Zapolskiej 7
04 MAGA-HERBA Sp.J., Marek Stępniak, 05-120 Legionowo ul. Targowa 66
05 Medilab Firma Wytwórczo Usługowa Sp. zo.o.15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60
06 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń
07 3M Poland Sp. zo.o., Al. Katowicka 117 Kajetany k/Warszawy 05-830 Nadarzyn
08 KTG Semigat S.A. 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11p.318
09 MEDIA-MED Sp. zo.o., 31-476 Kraków, ul. Lublańska 34
10 INFORMER MED Sp. zo.o., ul. Winogrady 118 61-626 Poznań
11 ElektroMed Grzegorz Pałkowskiul. Zabierzowska nr 11, 32-005 Niepołomice

4. Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty.

(01) LabServ Firma Handlowo-Usługowa Ryszard Porębski 33-100 Tarnów, ul. Chopina 10 a/1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 15 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: niezgodna ze SIWZ złożona oferta, nie uwzględnia danych wymaganych przez Zamawiajacego okreslonych w załączniku nr 1 A, który został zmodyfikowany przez Zamawiającego pismem znak SW LOG -271/42/MJ/1952/2014 ogłoszonym w dniu 24 kwietnia 2014 r., dotyczacym pola nr 9 cena brutto.

(02) Farmedica Agnieszka Bober Zawiślańska 43 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 4 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: niezgodnia ze SIWZ złożona oferta, nie uwzględnia danych wymaganych przez Zamawiajacego okreslonych w załączniku nr 1 A, który został zmodyfikowany przez Zamawiającego pismem znak SW LOG -271/42/MJ/1952/2014 ogłoszonym w dniu 24 kwietnia 2014 r., dotyczacym pola nr 9 cena brutto. Ponadto Wykonawca nie zamieścił danych wymaganych w polu nr 2 nr kat./nazwa handlowa produktu.

(04) MAGA-HERBA Sp. J., Marek Stępniak, 05-120 Legionowo ul. Targowa 66 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 15 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: niezgodna ze SIWZ złożona oferta, nie uwzględnia danych wymaganych przez Zamawiajacego okreslonych w załączniku nr 1 A, który został zmodyfikowany przez Zamawiającego pismem znak SW LOG -271/42/MJ/1952/2014 ogłoszonym w dniu 24 kwietnia 2014 r., dotyczacym pola nr 9 cena brutto.

5. Nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Zakres nr 2;6 – unieważniono zgodnie z art. .93.1.pkt. 4) ustawy PZP - cena najkorzystniejszej oferty (...) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)
Zakres nr 13 –- unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (...)”
W myśl art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną. Umowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana do Państwa firmy po upływie terminu do składania odwołań. Termin po upływie którego umowa może być zawarta to 07.06.2014r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska178a, 33-100Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.
Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-07-03
11 czerwca 2014 roku, Szpital Wojewódzki zawarł umowę z:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Wartość brutto
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń zakres nr 1 – 14 396,40
MEDIA-MED Sp. z o.o., 31-476 Kraków, ul. Lublańska 34 zakres nr 2A – 11 508,48
zakres nr 9 – 5 842,80
zakres nr 10 – 44 653,68
zakres nr 11 – 8 016,60
zakres nr 12 – 984,00

Medilab Firma Wytwórczo Usługowa Sp. zo.o.15-531 Białystok ul. Niedźwiedzia 60 zakres nr 3 – 43 153,56
3M Poland Sp. zo.o., Al. Katowicka 117 Kajetany k/Warszawy 05-830 Nadarzyn Zakres nr 4 – 14 553,36
INFORMER MED Sp. z o.o., ul. Winogrady 118 61-626 Poznań zakres nr 8 – 2 232,45
KTG Semigat S.A. 03-450 Warszawa ul. Ratuszowa 11p.318 Zakres nr 5 – 6 413,79
Zakres nr 7 – 331,74
zakres nr 10 A – 50 610,33
MEDSERVICE PRO Sp. z o.o., 40-580 Katowice, ul. Zapolskiej 7 Zakres nr 14 – 7 732,80
ElektroMed Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska nr 11, 32-005 Niepołomice Zakres nr 15 – 18 450,00
zakres nr 16 – 30 877,20