Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

41 - zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl


Tarnów: zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 72147 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Poz1 Stent samorozprężalny do dróg żółciowych z nitinolu,rozszerzany na końcach o śr max14mm,kryty na całej dł silikonem,pokryty w części środkowej i nie pokrywany, system aplikacji pozwalający na uwolnienie stentu do ok 50%- 70 % długości i zamknięcia w celu korekty położenia. Znaczniki stentu widoczne pod RTG na obu końcach i na środku. Długość po rozprężeniu 60,80,100mm.długość cewnika wprowadzającego 170 - 180cm. 40 szt Poz.2 Stent samorozprężalny przełykowy z nitinolu,posiadający możliwość korekty położenia bezpośrednio po założeniu,znaczniki na obu końcach i po środku widoczne pod RTG. Długość stentu po rozprężeniu 85,110,135mm 30 szt.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

1. Oświadczenie oferenta, że oferowane produkty posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami 2. Instrukcję użytkowania zgodną z dokumentem rejestracyjnym 3. Szczegółowy opis oferowanych wyrobów medycznych (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

(1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. (2) Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2014 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: niePliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-04-03 (0140403100707-siwz 41.doc)
Zał±cznik - 2014-04-14 (0140414123650-zalacznik 1b.odt)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2014-04-14
Ogłoszenie powi±zane:

Ogłoszenie nr 72147-2014 z dnia 2014-04-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Poz1 Stent samorozprężalny do dróg żółciowych z nitinolu,rozszerzany na końcach o ¶r max14mm,kryty na całej dł silikonem,pokryty w czę¶ci ¶rodkowej i nie pokrywany, system aplikacji pozwalaj±cy na uwolnienie stentu do ok 50%- 70 %...
Termin składania ofert: 2014-04-17Numer ogłoszenia: 81269 - 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 72147 - 2014 data 03.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Poz1 Stent samorozprężalny do dróg żółciowych z nitinolu,rozszerzany na końcach o ¶r max14mm,kryty na całej dł silikonem,pokryty w czę¶ci ¶rodkowej i nie pokrywany, system aplikacji pozwalaj±cy na uwolnienie stentu do ok 50%- 70 % długo¶ci i zamknięcia w celu korekty położenia. Znaczniki stentu widoczne pod RTG na obu końcach i na ¶rodku. Długo¶ć po rozprężeniu 60,80,100mm.długo¶ć cewnika wprowadzaj±cego 170 - 180cm. 40 szt Poz.2 Stent samorozprężalny przełykowy z nitinolu,posiadaj±cy możliwo¶ć korekty położenia bezpo¶rednio po założeniu,znaczniki na obu końcach i po ¶rodku widoczne pod RTG. Długo¶ć stentu po rozprężeniu 85,110,135mm 30 szt..
W ogłoszeniu powinno być: zakres 1 Poz1 Stent samorozprężalny do dróg żółciowych z nitinolu,rozszerzany na końcach o ¶r max14mm,kryty na całej dł silikonem,pokryty w czę¶ci ¶rodkowej i nie pokrywany, system aplikacji pozwalaj±cy na uwolnienie stentu do ok 50%- 70 % długo¶ci i zamknięcia w celu korekty położenia. Znaczniki stentu widoczne pod RTG na obu końcach i na ¶rodku. Długo¶ć po rozprężeniu 60,80,100mm.długo¶ć cewnika wprowadzaj±cego 170 - 180cm. 40 szt zakres 1A Poz.1 Stent samorozprężalny przełykowy z nitinolu,posiadaj±cy możliwo¶ć korekty położenia bezpo¶rednio po założeniu,znaczniki na obu końcach i po ¶rodku widoczne pod RTG. Długo¶ć stentu po rozprężeniu 85,110,135mm 30 szt..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty czę¶ciowej: nie..
W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty czę¶ciowej: tak.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 17.04.2014 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.
W ogłoszeniu powinno być: 18.04.2014 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. ¦w. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.


OdpowiedĽ:dodano: 2014-04-14

Pytanie:dodano: 2014-04-14
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 10.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/41/MJ/ 1779 /2014
Dotyczy: odpowiedzi do SIWZ na zakup wraz z dostaw± sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 41/2014


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.04.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:
1. Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje 1 i 2, wydzielaj±c  je z zakresu nr 1, w celu złożenia konkurencyjnej oferty?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy modyfikuje zapis SIWZ i wydziela poz2 do zakresu 1A. Zmiana znajduje się w zał±czniku nr 1B.

2. Czy Zamawiaj±cy w pozycji nr 1 dopu¶ci w miejsce pierwotnych parametrów samorozprężalny stent do dróg żółciowych wykonany ze stopu kobaltowo - chromowo – niklowego, który zapewni dobr± widoczno¶ć całego stentu w promieniach RTG, z markerami RTG na zestawie,  ¶rednica stentu 10mm,  długo¶ć:  60, 80, 10mm, pokrycie w czę¶ci ¶rodkowej i niepokrywany, z możliwo¶ci± otwierania i zamykania stentu na zestawie do 75% i powrót do pozycji wyj¶ciowej, długo¶ć zestawu wprowadzaj±cego 194cm?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

3. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 samorozprężalnych stentów przełykowych o długo¶ci: 10, 12, 15cm, znaczniki na zestawie,  dobra widoczno¶ć  całego stentu w RTG, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ?
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.


W wyniku dokonanej modyfikacji Zakresu 1 i dodania Zakresu 1A Zamawiaj±cy przedłuża termin składania ofert do 18.04.2014 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nast±pi 18.04.2014 o godz.11:00
Składaj±cy ofertę Wykonawca pozostaje z ni± zwi±zany przez okres 30 nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy. Modyfikacja SIWZ i zał±czników zostanie umieszczona na stronie internetowejZamawiaj±cego.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i przy sporz±dzaniu oferty posłużyć się zmodyfikowanymi zał±cznikami.

Podpisała: Anna Czech _ Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 10.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/41/MJ/ 1779 /2014
Dotyczy: odpowiedzi do SIWZ na zakup wraz z dostaw± sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 41/2014


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.04.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. dot. projektu umowy § 4 ust. 1 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy do 0,5% gdyż kary umowne w wysoko¶ci 1% s± niewspółmiernie wysokie i nie przystaj± do ogólnie obowi±zuj±cych wysoko¶ci kar umownych?
OdpowiedĽ: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

2. dot. projektu umowy § 4 ust. 6 Czy Zamawiaj±cy wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu wymiany towaru na wolny od wad do 0,5% gdyż kary umowne w wysoko¶ci 1% s± niewspółmiernie wysokie i nie przystaj± do ogólnie obowi±zuj±cych wysoko¶ci kar umownych?
OdpowiedĽ: Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

3. Prosimy o możliwo¶ć doł±czenia instrukcji na płycie CD.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

4. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 protez spełniaj±cych wszystkie opisane wymagania SIWZ o długo¶ciach 80, 110, 140, 170mm dodatkowo wersja z asymetrycznymi kołnierzami dla lepszej fiksacji o długo¶ciach 60, 90, 110mm.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech_ Dyrektor Szpitala

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 10.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/41/MJ/ 1779 /2014
Dotyczy: odpowiedzi do SIWZ na zakup wraz z dostaw± sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 41/2014


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.04.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Czy w zakresie przetargu pozycja 1 w celu podniesienia konkurencyjno¶ci ofert dopuszcz± Państwo stenty do dróg żólciowych o następuj±cych parametrach do wyboru przez Zamawiaj±cego:

¶rednica: 10 mm
nierozszeżany na końcach
kryty na całej długo¶ci silikonem: 40 mm, 60 mm, 80 mm
pokryty w czę¶ci ¶rodkowej silikonem: ( długo¶ć całkowita/ długo¶ć odcinka pokrytego ) 40 mm/ 30mm, 60 mm/50 mm, 80 mm/70 mm, 100 mm/90 mm
nie pokrywany: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm
system aplikacji pozwalaj±cy na uwolnienie stentu do ok 50%-70% długo¶ci i zamknięciu w celu korekty położenia
znaczniki stentu widoczne pod RTG na obu końcach( po 4 znaczniki na każdym końcu) i 2 znaczniki na ¶rodku– ł±cznie 10 znaczników platynowych
długo¶ć po rozprężeniu: 40, 60, 80 , 100 mmm
długo¶ć cewnika wprowadzaj±cego: 180 cm
odpowiedĽ: Nie, ryzyko wpadnięcia, przesunięcia stentu.

2. Czy w zakresie przetargu pozycja 2 w celu podniesienia konkurencyjno¶ci ofert dopuszcz± Państwo stenty przełykowe o następuj±cych parametrach do wyboru przez Zamawiaj±cego:

Długo¶ć stentu po rozprężeniu: 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm
odpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech_Dyrektor Szpitala


Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 10.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/41/MJ/ 1779/2014
Dotyczy: odpowiedzi do SIWZ na zakup wraz z dostaw± sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.– sprawa nr 41/2014


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.04.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

1. Prosimy o dopuszczenie w zakresie 1 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, samorozprężalnych stentów metalowych do dróg żółciowych wykonanych z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowanych na zestawie wprowadzaj±cym 8,5 Fr
w wersji niepokrywanej, pokrywanej i czę¶ciowo pokrywanej, współpracuj±cy z prowadnikiem 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegaj±cy przemieszczaniu się stentu.
¦rednica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10.
¦rednica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla ¶rednicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla ¶rednicy 10mm)
¦rednica stentu czę¶ciowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla ¶rednicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla ¶rednicy 10mm)
Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i czę¶ciowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służ±ca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania.
Możliwo¶ć otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalaj± na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalaj± uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku. Sterylny.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
2.
Prosimy o dopuszczenie w zakresie 1 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów samorozprężalnych nitinolowych do przełyku, pokrytych silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękoje¶ć umożliwiaj±ca pracę w dwie strony, możliwo¶ć rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10, 12,5 i 15cm. Cewnik wprowadzaj±cy 8mm. ¦rednica trzonu 20 mm, ¶rednica kołnierza 25 mm. 4 znaczniki na końcach widoczne w RTG. Przeznaczony do jednorazowego użytku. Sterylny.
OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.

Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpis Anna Czech Dyrektor Szpitala
OdpowiedĽ:dodano: 2014-04-14

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-04-29
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

Nasz znak:SWLOG-271/41/MJ/1986/14 Tarnów, dnia 28.04.2014r


Dot.: zakup wraz z dostaw± sprzętu jednorazowego do zabiegów endoskopowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie – nr sprawy 41/2014

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013, poz.907 z póĽn. zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Zakres
Warto¶ć brutto (pln)
Sun Med s.c. ul. Franciszkańska 104/112, 91-848 ŁódĽ
Zakres nr 1 – 110.160,00
zakres nr 1 A – 80.676,00
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w Wykonawców została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert:
zakres 1
01 -10-30
02- 6,38-19,13
03-8,61-25,82
zakres 1A
01 – 10,00 – 30,00
02-6,30-18,91
03-5,41-16,24
3. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01 Sun Med s.c. ul. Franciszkańska 104/112, 91-848 ŁódĽ
02 HAMMERMED Spółka z o. o., Spółka K.A. ul. Kopcińskiego 73/75, 90-033 ŁódĽ
03 Boston Scentific Polska Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa Polska

4. Nie został wykluczony żaden wykonawca
5. Nie została odrzucona żadna oferta

W my¶l art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższ± cen±.
Umowa z dnia 02.05.2014r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.

podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Otrzymuj±:
1 x Adresat
1 x a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-05-08
02 maja 2014r Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firm±
Sun Med s.c. ul. Franciszkańska 104/112, 91-848 ŁódĽ
Zakres nr 1 – 110.160,00
zakres nr 1 A – 80.676,00