Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

28 - dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, wyrobów diagnostycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Œw. Łukasza w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiajšcy udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: dostawa drobnego sprzetu laboratoryjnego, zakup urzadzeń diagnostycznych
Numer ogłoszenia: 72097 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowišzkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. œw. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŒLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajšcego: dostawa drobnego sprzetu laboratoryjnego, zakup urzadzeń diagnostycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Okreœlenie przedmiotu oraz wielkoœci lub zakresu zamówienia: Zakres Nr 1 Sprzęt pomocniczy Zakres Nr 2 Plastiki laboratoryjne jednorazowego użytku Zakres Nr 3 Szkło laboratoryjne Zakres Nr 4 Szkiełka Zakres Nr 5 Noże do mikrotomu N35 firmy Feather Zakres Nr 6 ŁaŸnia wodna z wytrzšsarkš Iloœć 1 ŁaŸnia wodna cyfrowa z wytrzšsaniem wg parametrów z załšcznika 3 a 1 szt Zakres Nr 7 Spektofotometr UV Iloœć 1 Spektofotometr UV.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.15-4, 33.12.41.00-6, 33.79.30.00-5, 33.19.25.00-7, 38.43.70.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częœciowej: tak, liczba częœci: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesišcach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreœlonej działalnoœci lub czynnoœci, jeżeli przepisy prawa nakładajš obowišzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doœwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiajšcy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oœwiadczenia o spełnieniu warunków okreœlonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załšcznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oœwiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajšcego i podanych w SIWZ) dołšczonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŒWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oœwiadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oœwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właœciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoœci gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzajšcy, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoœci - wystawiony nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczšce przynależnoœci do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należšcych do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĽCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĽ OKREŒLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadajš okreœlonym wymaganiom należy przedłożyć:

•inne dokumenty

3.1 Oœwiadczenia Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowišzujacych zgodnie z Ustawš o wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U.Nr 107 poz 679 z 17.06.2010 z póŸ. zm oraz dyrektywami UE i posiada aktualne œwiadectwa rejestracji i udostępni je na każde żšdanie Zamawiajšcego : dotyczy Zakres Nr 1 : poz. 17-23 i poz 27 Zakres Nr 2 : poz. 1-24 Zakres Nr 4 : poz 1-9 Zakres Nr 5 : poz 1-5 3.2 Oœwiadczenia Wykonawcy iż jest w posiadaniu deklaracji zgodnoœci CE dla wyrobów niemedycznych i udostępni je na każde żšdanie : dotyczy Zakres Nr 1 : poz 1-16, poz 24-26 i 28-32 - Deklaracja zgodnoœci oznaczona znakiem CE Zakres Nr 2 : poz. 25-33 - Deklaracja zgodnoœci oznaczona znakiem CE Zakres Nr 3 : poz 1-32 - Deklaracja zgodnoœci oznaczona znakiem CE Zakres Nr 6 : poz 1 - Deklaracja zgodnoœci oznaczona znakiem CE Zakres Nr 7 : poz 1 - Deklaracja zgodnoœci oznaczona znakiem CE (Wykonawca zobowišzuje się na pisemne wezwanie Zamawiajšcego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaœnień, jeżeli osoba podpisujšca nie jest osoba upoważnionš na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołšczyć zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoœci gospodarczej. Jeżeli dołšczone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiajšcy wymaga, aby jego zgodnoœć z oryginałem poœwiadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oœwiadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treœci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz okreœlenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłšcznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Szpitalu Wojewódzkim im. œw. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Dział logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2014 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. œw. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin zwišzania ofertš: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczšce finansowania projektu/programu ze œrodków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania œrodków pochodzšcych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajšcych zwrotowi œrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całoœci lub częœci zamówienia: nie

ZAŁĽCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĽCE OFERT CZʌCIOWYCH

CZĘŒĆ Nr: 1 NAZWA: sprzęt pomocniczy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoœci lub zakresu zamówienia: żarówki do mikroskopu koszyki na probówki sšczki filtracyjne dozowniki uchwyty.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesišcach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŒĆ Nr: 2 NAZWA: plastiki laboratoryjne jednorazowego użytku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoœci lub zakresu zamówienia: pojemniki na mocz końcówki do pipet korki, probówki pojemniki, zlewki itp..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesišcach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŒĆ Nr: 3 NAZWA: szkło laboratoryjne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoœci lub zakresu zamówienia: cylindry, zlewki, probówki, lejki szklane itp..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.79.30.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesišcach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŒĆ Nr: 4 NAZWA: szkiełka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoœci lub zakresu zamówienia: szkiełka szklane , nakrywkowe itp..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.79.30.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesišcach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŒĆ Nr: 5 NAZWA: noże do mikrotomu N35 firmy Feather.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoœci lub zakresu zamówienia: ostrza do mikrotomu uchwyt do wykorzystania ostrza do wykrawania materiału.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesišcach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŒĆ Nr: 6 NAZWA: ŁaŸnia wodna cyfrowa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoœci lub zakresu zamówienia: ŁaŸnia wodna cyfrowa z wytrzšsaniem.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŒĆ Nr: 7 NAZWA: Spektofotometr UV.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoœci lub zakresu zamówienia: Spektofotometr UV.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-04-03 (0140403093850-got-spec 28.doc)
Załącznik - 2014-04-03 (0140403093900-form zal nr 1.doc)
Załącznik - 2014-04-03 (0140403093908-kodeks etyki.pdf)
Załącznik - 2014-04-03 (0140403093919-oswiadcz nr 8.doc)
Załącznik - 2014-04-03 (0140403093928-qpd.pdf)
Załącznik - 2014-04-03 (0140403093932-umowa zal 6.doc)
Załącznik - 2014-04-03 (0140403093937-umowa zal 6a.doc)
Załącznik - 2014-04-03 (0140403093942-zal 3a i 3b.doc)
Załącznik - 2014-04-03 (0140403093948-zal nr 2 wzor.xls)
Załącznik - 2014-04-03 (0140403093954-zal nr 2a wzor.xls)
Załącznik - 2014-04-03 (0140403094007-zal nr 3 asortyment.doc)
Załącznik - 2014-04-03 (0140403094011-zal nr 4,5 .doc)
Załącznik - 2014-04-15 (0140415133523-zal nr 2 wzor modyfikacja.xls)
Załącznik - 2014-04-15 (0140415133553-umowa zal 6 modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-04-18 (0140418122452-zal nr 3 asortyment modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-04-18 (0140418122920-umowa zal 6 modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-04-23 (0140423145350-zal nr 3 asortyment modyfikacja ii.doc)
Załącznik - 2014-06-13 (0140613141442-informacja dla zamawiajacego.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-04-15
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 10.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/28/MJ/ 1796 /2014Dotyczy: postępowania na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, zakup urzadzeń diagnostycznych, znak sprawy: 28/14

Pytania dotyczące treści SIWZ:
Dotyczy rozdział X pkt 1 ppkt. 3)
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?
Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje podania ceny za opakowanie. W załączeniu modyfikacja zał. nr 2

Pytania dotyczące projektu umowy:
Dotyczy § 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.
Dotyczy § 2 ust. 5
Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.
Odpowiedź: Nie, zapisy pozostają bez zmian.
Dotyczy § 3 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z paragrafu sformułowania: „prawidłowo”?
Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie daty, od której płynie termin płatności.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Dotyczy § 4 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia”, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365% (wysokość kary x ilość dni w roku) , wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów
Odpowiedź: zamawiajacy modyfikuje § 4 ust. 1 umowy;- „W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki”. Modyfikacja w załączeniu.

Dotyczy § 4 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości brutto umowy.”
Naliczenie kary umownej w proponowanej przez Zamawiającego wysokości 10% wartości umowy brutto, na gruncie znowelizowanego przepisu art. 24.ust 1 pkt 1 ustawy pzp może doprowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na okres trzech lat.
Zdaniem Wykonawcy, konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są nieadekwatne w przypadku przetargu na relatywnie małą wartość. W związku z powyższym zaproponowaną przez Zamawiającego karę umowną uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a wręcz rażąco wygórowaną.
W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanej wartości umowy brutto.
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Dotyczy § 4 ust. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości tej części ZAMÓWIENIA, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1% wartości brutto zamówienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365% (wysokość kary x ilość dni w roku) , wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów
Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Dotyczy § 4
Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.
Odpowiedź: Nie.

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy zakres 1 pozycje 17-23
Czy Zamawiający rozpatrzy podzielenie zakresu nr 1 tak, aby w jednym pakiecie znalazły się poz. 17-23 lub czy Zamawiający rozpatrzy możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakiecie 1? Prośbę swoją motywujemy tym, że pozostałe pozycje są oferowane przez ograniczoną ilość dostawców, ponadto w pakiecie jest zawarty bardzo szeroki asortyment towarów, co preferuje wszelkiego rodzaju hurtownie i pośredników eliminując wysokiej klasy dostawców i producentów specjalizujących się w sprzęcie wysokiej jakości. Uważamy, że dopuszczenie składania ofert na poszczególne pozycje lub wyłączenie pozycji nr 17-23 z pakietu, spowoduje dostawy towarów bez marży pośredników oraz umożliwi szeroką konkurencję dostawców, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia cen.
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wydziela zakresów.

Dotyczy zakres 2 pozycje 10
Czy Zamawiający dopuści kapilary o wymiarach: długość 75 mm, średnica zewnętrzna 1,35, pojemność 60 µl?
Odpowiedź: Nie.

Dotyczy zakres 2 pozycje 11
Czy Zamawiający dopuści probówki o poj. 11 ml i wymiarach 16x100 mm?
Odpowiedź: Nie.

Dotyczy zakres 2 pozycje 12
Czy Zamawiający pod pojęciem „karbowane” ma na myśli korki ze skrzydełkami uszczelniającymi pasujące do probówek o śr. 11-13mm , czy korki, które mają karbowaną powierzchnię boczną do probówek o śr. 12mm?
Odpowiedź:korki karbowane ze skrzydełkami uszczelniającymi pasujące do probówek z poz . 11

Dotyczy zakres 2 pozycje 13
Czy należy zaproponować probówki z PS (przezroczyste) czy z PP (matowe)?
Odpowiedź: przezroczyste.

Dotyczy zakres 2 pozycje 14
Czy Zamawiający pod pojęciem „karbowane” ma na myśli korki ze skrzydełkami uszczelniającymi pasujące do probówek o śr. 15-17mm , czy korki, które mają karbowaną powierzchnię boczną do probówek o śr. 16mm?
Odpowiedź:korki karbowane ze skrzydełkami uszczelniającymi pasujące do probówek z poz . 13
Dotyczy zakres 2 pozycje 19
Czy Zamawiający wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego?
Odpowiedź:Nie.

Dotyczy zakres 2 pozycje 21 i 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na probówki wykonane z przezroczystego polistyrenu (PS)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zakres 2 pozycje 28
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zlewki o pojemności 500 ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zakres 2 pozycje 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zlewki o pojemności 500 ml lub ewentualnie o poj. 1000 ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zakres 2 pozycje 31
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naczynka wagowe o wymiarach 50x30?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zakres 3 pozycje 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zlewki o pojemności 600 ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zakres 3 pozycje 22
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lejki o średnicy 125?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zakres 3 pozycje 23
Czy Zamawiający dopuści bagietki proste o średnicy 8 mm i długości 25 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zakres 3
Czy Zamawiający rozpatrzy podzielenie zakresu nr 3 tak, aby w jednym pakiecie znalazły się poz. 9, 10, 12, 29(19), 20, 27-29 lub czy Zamawiający rozpatrzy możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w zakresie nr 3? Prośbę swoją motywujemy tym, że wymienione pozycje są oferowane przez ograniczoną ilość dostawców, ponadto w pakiecie jest zawarty bardzo szeroki asortyment towarów, co preferuje wszelkiego rodzaju hurtownie i pośredników eliminując wysokiej klasy dostawców i producentów specjalizujących się w sprzęcie wysokiej jakości. Uważamy, że dopuszczenie składania ofert na poszczególne pozycje lub wyłączenie z zakresu, spowoduje dostawy towarów bez marży pośredników oraz umożliwi szeroką konkurencję dostawców, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia cen.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający oczekuje dostaw kompleksowych.

Dotyczy zakres 4 pozycje 5
Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza cyfra 1 znajdująca się po # w pozycji 5?
Odpowiedź: To grubość w mm.
Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe o grubości 0,13-0,17 mm?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 10.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/41/MJ/ 1794 /2014Dotyczy: postępowania na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, zakup urzadzeń diagnostycznych, znak sprawy: 28/14


Dot. Zakres Nr 6 - Łaźnia wodna z wytrząsarką:

W celu dobrania odpowiedniego uchwytu, prosimy o wyjaśnienie jakie probówki szklane mają być stosowane w łaźni: o średnicy: 13, 16 czy 19 mm.

Odpowiedź: średnica 13 mm(probówka)

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech Dyrektor Szpitala

Odpowiedź:dodano: 2014-04-15

Sprostowanie:dodano: 2014-04-15
Numer ogłoszenia: 82811 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 72097 - 2014 data 03.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2014 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2014 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
Odpowiedź:dodano: 2014-04-15

Pytanie:dodano: 2014-04-18
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 14.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/28/MJ/ 1873 /2014Dotyczy: postępowania na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, zakup urzadzeń diagnostycznych, znak sprawy: 28/14

W dopowiedzi na pytania z dnia 09.04.2014r zamawiajacy wyjaśnia:
Zakres 2 poz. 33

Proszę o podanie przykładowego numeru katalogowego bądź producenta – nie dystrybutora w celu zidentyfikowania produktu lub dokładniejszy opis. Oferent po przeanalizowaniu oferty producentów/dystrybutorów nie znalazł produktu o wskazanym opisie. Proszę także określić na jakie końcówki ma być pudełko ponieważ końcówki o różnej pojemności mają różne wymiary i stosuje się różne pudełka.
Odpowiedź: Dystrybutorem komór Seyka jest firma Equimed.

Zakres nr 3 poz. 9

Proszę o podanie przykładowego numeru katalogowego bądź producenta – nie dystrybutora w celu zidentyfikowania produktu . Oferent po przeanalizowaniu oferty producentów/dystrybutorów takich jak Roth, VWR, Witko, Equimed nie znalazł produktu. Ewentualnie proszę o wykreślenie pozycji ze specyfikacji.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemnika do przechowywania 250 szt końcówek do pipet automatycznych o objętości 1000l

Zakres nr 3 poz. 11

Proszę o doprecyzowanie jakie pipety zamawiający ma na myśli ? długość 150mm czy 230mm ?

Odpowiedź: długość 150mm.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała Anna Czech Dyrektor Szpitala
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 10.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/28/MJ/ /2014Dotyczy: postępowania na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, zakup urzadzeń diagnostycznych, znak sprawy: 28/14

W zakresie nr.1 :
Poz.1-5 .-Żarówki do mikroskopów firm Junamed,Nicon,ProimoStar,Olympus,Biolar.
Proszę o podanie symbolu żarówki : napięci/moc, rodzaj trzonu :gwint,wcisk oraz symlu mikroskopu.
Odpowiedź; Do podanych typów mikroskopów: Nicon-Ellipse 600, Olympus Cx21, Biolar P-Z0 Warszawa, Junamed 2 30-G0043, Proimo Star Carl Zeiss proszę zaoferowac odpowiednie żarówki

Poz.11 – Parafilm w rolce.
Proszę o pdanie szerokości i długoścki rolki : 100mm/38m : 100mm/75m : 50mm/75m
odpowiedź: szerokość i długośc rolki 100mm/38m

Poz.25 i 26 – Eza bakteriologiczna platynowa 1ul ( 10ul) ciężar w gr 0,47
Prosimy o wykreślenie zapisu dotycżącego gramatury ezy.Ciężąr ez platynowych (stop PtRh10 )
jest określany dla każdej oddzielnie.Masa ezy 1ul oscyluje w granicach 0,5g , zaś ezy 10ul w granicach 0,6g.Na etykiecie każdej ezy podana jest dokłądna masa.
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.

W zakresie nr 3 :
Poz.9 – Komora Seyka szklana
Proszę o podanie nazwy producentu i ewentualnie numeru katalogowego
Odpowiedź: Obecnie dystrybutorem komór seyka jest firma Equimed.

Poz.11- Pipety Pasteura szklane
Proszę o podanie długości : 150mm , 250mm,300mm,400mm
Odpowiedź: 150 mm.

Poz.12- Urometry
Proszę o podanie ilości.
Odpowiedź: Zamawiajacy wykreśla z zakresu 3 poz.12. Modyfikacja w załączeniu.

Poz.27- Alkoholomierz
Proszę o podanie zakresu poniarowego. Czy alkoholomierz musi posiadać legalizacje OUM.
Odpowiedź: Tak, alkoholomierz musi posiadać legalizacje OUM, zakres pomiarowy od 0-100% z podziałką co 1 %

W wyniku dokonanej modyfikacji Zakresu nr 3 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 24.04.2014 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 24.04.2014 o godz.11:30
Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy. Modyfikacja załączników zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PODPISAŁA ANNA CZECH DYREKTOR SZPITALASzpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 14.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/28/MJ/1873 /2014


Dotyczy: postępowania na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, zakup urzadzeń diagnostycznych, znak sprawy: 28/14

W odpowiedzi na pytania z dnia 09.04.2014r zamawiajacy wyjaśnia:
1. Czy Zamawiający w Zakres Nr 2 Plastiki laboratoryjne jednorazowego użytku, poz. 2 dopuszcza wymazówki z podłożem transportowym Amies jałowe do hodowli bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów z czasem zabezpieczającym przeżycie bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów do 48 godz?
Odpowiedź; Wymagamy podłoża zabezpieczającego wzrost bakterii tl, bt, grzybów do 72 h.
2. Dotyczy Zakresy Nr 2, poz. 8: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie sformułowania "cumelki" gumowe do pipet? Czy chodzi o zatyczki do kapilar?
Odpowiedź: Baloniki do pipet.
3. Czy Zamawiający w Zakresie Nr 2, poz. 17 wymaga probówki bez korka?
Odpowiedź: zamawiajacy wymaga probówki z korkiem.
4. Czy Zamawiający w Zakresie Nr 2, poz. 21 i 22 miał na myśli probówki z polistyrenu? Jeżeli nie to czy dopuści probówki z polistyrenu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
5. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku?
Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)? Jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe?
Odpowiedź: patrz pytanie z dnia 08.04.2014r

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PODPISAŁA ANNA CZECH DYREKTOR SZPITALA
Odpowiedź:dodano: 2014-04-18

Pytanie:dodano: 2014-04-18
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 10.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/28/MJ/1795/2014Dotyczy: postępowania na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, zakup urzadzeń diagnostycznych, znak sprawy: 28/14

W dopowiedzi na pytania z dnia 09.04.2014r zamawiajacy wyjaśnia:
1. Czy Zamawiający dopuści dostawę spektrofotometru z drukarką zewnętrzną, podłączoną do spektrofotometru poprzez port Centronics?
Odpowiedź:Nie, zapisy SIWZ bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Podpisała Anna czech Dyrektor Szpitala
Odpowiedź:dodano: 2014-04-18

Sprostowanie:dodano: 2014-04-23
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 72097-2014 z dnia 2014-04-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Zakres Nr 1 Sprzęt pomocniczy Zakres Nr 2 Plastiki laboratoryjne jednorazowego użytku Zakres Nr 3 Szkło laboratoryjne Zakres Nr 4 Szkiełka Zakres Nr 5 Noże do mikrotomu N35 firmy Feather ...
Termin składania ofert: 2014-04-18Numer ogłoszenia: 87835 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 72097 - 2014 data 03.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2014 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2014 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.


Odpowiedź:dodano: 2014-04-23

Pytanie:dodano: 2014-04-23
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 23.04.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/28/MJ/ 1897/2014Dotyczy: postępowania na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, zakup urzadzeń diagnostycznych, znak sprawy: 28/14

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 28/14

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

W wyniku dokonanej modyfikacji załącznika nr 3 poprzez wykreślenie w zakresie 3 poz.9 komory Seyka Zamawiający
zmienia:
1. Termin składania ofert na 05.05.2014 godz. 10.00,
2. Termin otwarcia ofert na 05.05.2014 godz. 11.30
2. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dniPozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Załączniki:- Załącznik Nr 3

Podpisała: Anna Czech -Dyrektor Szpitala
Odpowiedź:dodano: 2014-04-23

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-06-02
WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJĄ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 30.05.2014r

Nasz znak:SWLOG-271/28/MJ/ 2486 /14


INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: PN nr sprawy 28/2014 – dostawa drobnego sprzetu laboratoryjnego, zakup urzadzeń diagnostycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość brutto
Equimed 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 46
zakres nr 1 – 23 527,17
zakres nr 2- 61 377,24
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe ChemLand Zbigniw Bartczak ul. Usługowa 3 73-110 Stargard
zakres 3 – 7 440,00
ElektroMed Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska nr 11, 32-005
Niepołomice
zakres 4 – 9 989,14
zakres 5 – 73 626,00
Uzasadnienie wyboru:
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

2. Ocena ofert:

zakres 1
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
04
10,00
70,00
Zakres 2
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
04
10,00
70,00
02
9,51
66,55
07
7,22
50,55
Zakres 3
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
04
9,36
65,55
07
10,00
70,00
Zakres 4
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
02
8,91
62,36
03
9,62
67,34
07
5,11
35,74
08
10,00
70,00
Zakres 5
Nr oferty
Liczba punktów,
Łączna liczba punktów
06
9,00
63,03
08
10,00
70,003. Jednocześnie Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

01 A-Biotech M.Zemanek-Zboch Sp. J, 54-432 Wrocław, ul. Strzegomska 260A/4
02 PROFILAB s.c., ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa
03 Comex Deweloperstwo Sp. z o.o., Sp. K, ul. Maślicka 154, 54-107 Wrocław
04 Equimed 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 46
05 KENDROLAB Sp. zo.o., ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa
06 MAR-FOUR Marian Siekierski, 90-348 Łódź, ul. Kilińskiego 185
07 Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe ChemLand Zbigniw Bartczak ul. Usługowa 3 73-110 Stargard
08 ElektroMed Grzegorz Pałkowskiul. Zabierzowska nr 11, 32-005 Niepołomice

4. Nie został wykluczony żaden wykonawca
5. Nie została odrzucona żadna oferta


Zakres 6;7 – unieważniony – art. .93.1.pkt. 4) ustawy PZP - cena najkorzystniejszej oferty (...) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)


W myśl art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.
Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Umowa z dnia 04.06.2014r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 (…)”.Podpisała:
Anna Czech – Dyrektor Szpitala
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-06-13
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 28 /MJ / 2719 /14 Tarnów, 2014-06-12

Dot.: PN nr sprawy 28 – dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, zakup urządzeń diagnostycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty w Zakresie nr 5

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 póź.zm.) niniejszym informuje, iż unieważnia decyzję z dnia 30.05.2014r. Nasz znak: SW LOG -271/28/MJ/2486/14 – nr spr. 28/14 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie nr 5

W związku z otrzymaną w dniu 03.06.2014r. „Informacją dotyczącą złożonych ofert przetargowych” od firmy Mar-Four Marian Siekierski 90-348 Łódź, ul. Kilińskiego 185 - Zamawiający, dokonał ponownej oceny ofert w zakresie nr 5. Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, zakup urządzeń diagnostycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie w Zakresie nr 5 ofertę założoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
06 Mar-Four Marian Siekierski90-348 Łódź, ul. Kilińskiego 185 Zakres nr 5 – 81.761,40


Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta:
(08) ElektroMed Grzegorz Pałkowski 32-005 Niepołomice, ul. Zabierzowska 11 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie nr 5 na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymagał zaoferowania produktów zgodnych z Ustawą o Wyrobach Medycznych, zaoferowane produkty w pozycjach 3;4;5 nie są wyrobami medycznymi i tym samym nie spełniają wymogów Zamawiającego.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę, nie podlegających odrzuceniu odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

Ocena ofert:
Zakres 5
06-10,00-70,00

Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 18.06.2014r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Ponadto zgodnie z art. 182 ust.1 i pkt. 1 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie „w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2(...)” .


Podpisał: Stanisław Łata –Dyrektor DS. Lecznictwa
Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-06-27
04 czerwca 2014r Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zawarł umowę z firmami

Equimed 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 46 zakres nr 1 – 23 527,17
zakres nr 2- 61 377,24
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe ChemLand Zbigniw Bartczak ul. Usługowa 3 73-110 Stargard zakres 3 – 7 440,00
ElektroMed Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska nr 11, 32-005Niepołomice zakres 4 – 9 989,14
20 czerwca 2014 r. zawarto umowę z firmą: Mar-Four Marian Siekierski90-348 Łódź, ul. Kilińskiego 185 Zakres nr 5 – 81.761,40