Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

Nr spr. 258/14 Art 4 - Sól tabletkowana

Nr 258/2014 Tarnów,2014-03-31

………………………….……………………


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A


ZAPRASZA
DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ NA ZADANIE PN.:
„ Sól tabletkowana ”

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
a) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
b) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. : „ Sól tabletkowana ” Nr spr. 258/2014
c) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
d) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
e) ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia: według załącznika Nr 3.

3. Wymagany termin realizacji umowy: przez okres 12 miesięcy, w terminach do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia z dostawą i rozładunkiem w miejscu przeznaczenia.

4. Realizacja odbędzie się na podstawie podpisanej umowy, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia Faxem z dostawą i rozładunkiem w miejscu przeznaczenia.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
6. Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:
1) formularz propozycji wg załączonego wzoru,
2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę), Regon NIP oświadczenie Wykonawcy, ze spełnia następujące warunki:
a. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za-pewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3) wypełniony i zaparafowany wzór umowy.
-

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość towaru, transport , opłaty parkingowe i inne koszty, określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawę jest obowiązującą przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i najniższej cenie.8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 11 kwiecień 2014r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na zadanie pn.: „ Sól tabletkowana” Nr spr. 258 /2014
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jego składania.

9. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 11 kwiecień 2014r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 51, II piętro budynek główny D.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
St. Referent Działu Logistyki – Wiesław Jarosz ul. Lwowska 178A tel. 14 631-57-90.

11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę w komórce merytorycznej (Dział Logistyki) w Tarnowie.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

………..……………………..
(podpisał/a)

………….………… (w dniu)Wiesław Jarosz
……………………….
(przygotował )

W zalączeniu:
1. wzór druku dla „propozycji cenowej”.
2. wzór umowy.
3. Formularz cenowy z opisem przedmiotu zamówienia
Pliki do pobrania
Załącznik - 2014-04-01 (0140401124258-zakres 1.xls)
Załącznik - 2014-04-01 (0140401124344-umowa zal 2.doc)
Załącznik - 2014-04-01 (0140401124412-umowa zal 2.doc)
Załącznik - 2014-04-01 (0140401124732-umowa zal 2.doc)
Załącznik - 2014-04-01 (0140401124739-zakres 1.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-04-01
Odpowiedź:dodano: 2014-04-01

Pytanie:dodano: 2014-04-01
Odpowiedź:dodano: 2014-04-01

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-04-17
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie informuje, że w postepowaniu z art. 4 pkt. 8 nr. spr.258/2014 na zakup soli tabletkowej zawarł umowę z Firmą Handlową "TAB-SOL" Łukasz Cieślak ul. Krucza 88, 39-200 Dębica, której wartość oferty brutto wynosi 13 062,60-zł. Poza wybrana firmą oferty złożyły : "KamSol" Śledziejowice 208, 32-020 Wieliczka, wartość oferty 14 103,18-zł
"Henry Kruse" Sp. z o.o. Bielany Wrocławwskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce , wartość oferty 18 367,34-zł

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-04-17
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie informuje, że w postępowaniu z art. 4 pkt. 8 nr spr 258/2014 na zakup soli tabletkowej zawarł umowę z Firma Handlową "Tab-Sol" Łukasz Cieślak ul. Krucza 88, 39-200 Debica, której wartość oferty brutto wynosi 13.062,60-zł. Poza wybraną firmą oferty złożyły : "KamSol" Śledziejowice 208, 32-020 Wieliczka, wartość oferty 14.103,18-zł " Henry Kruse" Sp. zo.o. Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce , wartość oferty 18.367,34-zł