Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

40/2014 zakup lampy RTG do Tomografu Komputerowego

Tarnów: ZESPÓŁ LAMPY RTG DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Aquilion 64 firmy Toshiba KPL.1. -
Numer ogłoszenia: 106542 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZESPÓŁ LAMPY RTG DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Aquilion 64 firmy Toshiba KPL.1. -.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1. ZESPÓŁ LAMPY RTG DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Aquilion 64 firmy Toshiba KPL.1. - RTG.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

a. Oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, zał. Nr 4.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana ceny tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewa

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-03-28 (0140328131003-siwz spr.40.doc)
Załącznik - 2014-03-28 (0140328131007-forl og. nr 2 spr.40.doc)
Załącznik - 2014-03-28 (0140328131010-kodeks etyki zal. nr 7 spr.40.pdf)
Załącznik - 2014-03-28 (0140328131014-oswiadcz nr 6 spr.40.doc)
Załącznik - 2014-03-28 (0140328131018-oswiadczenia 4, 5, spr.40.doc)
Załącznik - 2014-03-28 (0140328131024-qp-034 zal. 7 spr.40.pdf)
Załącznik - 2014-03-28 (0140328131034-umowa - spr.40.doc)
Załącznik - 2014-03-28 (0140328131038-zal.1- 1a spr.40.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-04-03
Tarnów, dnia 03.04.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/40/KK/ 1590 /14

Dot. : Przetargu nieograniczonego – zakup i dostawa lampy RTG do Tomografu komputerowego - nr sprawy 40/2014r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.04.2014r.. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1
Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do §3 wzoru umowy ust.7 i nadanie mu brzmienia: „Z tytułu nieterminowej płatności Zamawiający zapłaci odsetki 1,5 raza ustawowe za każdy dzień opóźnienia; nie więcej niż odsetki maksymalne”.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 2
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §7 ustęp 8 wzoru umowy i nadanie im brzmienia: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 3
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy lub instytucji finansowej?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 4
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 5
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 6
Prosimy o dodanie do wzoru umowy dostawy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 7
Prosimy o zmianę zapisu §5 ust.1 pkt. a) i nadanie mu brzmienia: „Wykonawca w razie odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto”
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 8
Prosimy o zmianę zapisu §5 ust.1 pkt. b) i nadanie mu brzmienia:” w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki (…)”.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 9
Mając na uwadze równość stron prosimy o dodanie do §5 ust. 1 pkt. c) o następującej treści: „Zamawiający w razie odstąpienia od umowy Wykonawcy z winy Zamawiającego, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto”.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian
Pytanie nr 10
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian
Pytanie nr 11
W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o dodanie do §3 projektu umowy ust. 7 i nadanie mu brzmienia: „Termin zapłaty stanowi data uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian
Pytanie nr 12
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający a tym samym dodanie do §4 ust.5 wzoru umowy zapisów o następującym brzmieniu:
„Strony dopuszczają zmiany w umowie – na podstawie pisemnego aneksu - w zakresie:
a) zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
e) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej, jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
i) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.”
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z zapisami Projektu Umowy.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-04-03

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-04-08
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/40 /KK / 1671 /14 Tarnów, 2014-04-08

Dot. Przetarg nieograniczony – Zakup i dostawa lampy RTG do TK Aquilion 64 - 40/2014

Zawiadomienie o wyborze oferty.


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę lampy RTG wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01
Medfinance S.A. Al. Piłsudskiego 76, 93-300 Łódź
Zakres nr 1 – 440.478,00 PLN
W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferty w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
nazwa OFERENTA 100% 100%
Medfinance 10,00
1 Medfinance 60,00 60,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01- Medfinance S.A. Al. Piłsudskiego 76, 93-300 Łódź


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Zgodnie z art. 94 ust.3 a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Umowa z dnia 10.04 .2014 r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują :
Adresat
a/a