Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

31 - sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 63599 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakres 1. Materiały wysokochłonne na blok operacyjny Ilość na 10 miesięcy Poz1 Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm) Powierzchnia gładka lub pikowana - nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 3500ml. Warstwa chłonna o długości minimum 220cm. 1500 szt Poz.2 Mata na podłogę, o dużej wchłanialności (minimum 1,5l) płynów, z możliwością przytwierdzania do podłogi. O wymiarach 81 (+/-1) cm na 121cm (+/-1) . 300 szt Poz.3 Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego. O długości 75 szerokości 30 Posiadająca opaski o regulowanej średnicy, pozwalające na utrzymywanie przedramienia pacjenta. 5000 szt zakres 2. Poszewki, gniazda światłowodowe Poz. 1 Jednorazowa hipoalergiczna, niepalna poszewka posiadajaca delikatne paski, które utrzymują odpowiednią pozycję dziecka, kompatybilna z lampą do fototerapii Bilisoft LED w rozmiarach :S- (39 cm x 21 cm), L-(39 cm x 26 cm) 250 szt Poz.2 Jednorazowa, hipoalergiczne, niepalne gniazdo posiadające delikatne paski, które utrzymują odpowiednią pozycję dziecka. Kompatybilne z lampą do fototerapii BiliSoft LED w rozmiarach L-(39 cm x 26 cm), S- (39 cm x 21 cm) 150 szt zakres 3. Czepki do mycia głowy Poz.1 Jednorazowy hipoalergiczny czepek z szamponem do bezwodnego mycia głowy(myjący krew, jodynę, żel po użyciu elektrod oraz inne zanieczyszczenia) nie wymagający zwilżania i spłukiwania 500 szt Zakres 4. Ochraniacze na stopy dla pacjentów Poz.1 Ochraniacze na stopy dla pacjentów włókninowe, niesterylne, antypoślizgowe rozmiar uniwersalny. 1000 kpl Zakres 5. Zestaw obłożeń do operacji brzuszno-kroczowych Poz.1 Zestaw do obłożeń brzuszno - kroczowych trzywarstwowy o minimalnym składzie: Serweta operacyjna zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i osłonami na kończyny, z otworem w okolicy jamy brzusznej, z otworem w okolicy krocza o wymiarach minimum 250 cmx 300 cm - 1 szt 1. pokrowiec na stolik mayo nieprzemakalny - 1 szt 2. serweta na stolik narzędziowy o wymiarach min.150 cmx 190 cm - 1 szt 3. ręczniki chłonne min 2 szt 50 szt Zakres 6. Spodenki do kolonoskopii Poz.1 Spodenki /majtki z włókniny, krótkie nie sterylne z otworem do kolonoskopii 1500 szt.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

•inne dokumenty

szczegółowy opis oferowanych wyrobów medycznych (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ - dotyczy zakresu 1- 6; certyfikat CE lub deklaracja zgodności dla oferowanych wyrobów medycznych lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych próbki zaoferowanych wyrobów medycznych dotyczy zakresu 1 poz1 -3 - po 2 szt


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, jednakże zmiana w tym zakresie obowiązuje dopiero po podpisaniu aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2014 godzina 10:00, miejsce: w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielnym Publiczny Zakładzie Opieki Zdrowotnej 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Materiały wysokochłonne na blok operacyjny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zakres 1. Materiały wysokochłonne na blok operacyjny Poz1 Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm) Powierzchnia gładka lub pikowana - nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 3500ml. Warstwa chłonna o długości minimum 220cm. Poz.2 Mata na podłogę, o dużej wchłanialności (minimum 1,5l) płynów, z możliwością przytwierdzania do podłogi. O wymiarach 81 (+/-1) cm na 121cm (+/-1) . Poz.3 Jednorazowa osłona na podłokietnik stołu operacyjnego. O długości 75 szerokości 30 Posiadająca opaski o regulowanej średnicy, pozwalające na utrzymywanie przedramienia pacjenta..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Poszewki, gniazda światłowodowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednorazowa hipoalergiczna, niepalna poszewka posiadajaca delikatne paski, które utrzymują odpowiednią pozycję dziecka, kompatybilna z lampą do fototerapii Bilisoft LED w rozmiarach :S- (39 cm x 21 cm), L-(39 cm x 26 cm) 250 szt Poz.2 Jednorazowa, hipoalergiczne, niepalne gniazdo posiadające delikatne paski, które utrzymują odpowiednią pozycję dziecka. Kompatybilne z lampą do fototerapii BiliSoft LED w rozmiarach L-(39 cm x 26 cm), S- (39 cm x 21 cm) 150 szt.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Czepki do mycia głowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednorazowy hipoalergiczny czepek z szamponem do bezwodnego mycia głowy(myjący krew, jodynę, żel po użyciu elektrod oraz inne zanieczyszczenia) nie wymagający zwilżania i spłukiwania 500 szt.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Ochraniacze na stopy dla pacjentów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 4. Ochraniacze na stopy dla pacjentów Poz.1 Ochraniacze na stopy dla pacjentów włókninowe, niesterylne, antypoślizgowe rozmiar uniwersalny. 1000 kpl.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zestaw obłożeń do operacji brzuszno-kroczowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 5. Zestaw obłożeń do operacji brzuszno-kroczowych Poz.1 Zestaw do obłożeń brzuszno - kroczowych trzywarstwowy o minimalnym składzie: Serweta operacyjna zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i osłonami na kończyny, z otworem w okolicy jamy brzusznej, z otworem w okolicy krocza o wymiarach minimum 250 cmx 300 cm - 1 szt 1. pokrowiec na stolik mayo nieprzemakalny - 1 szt 2. serweta na stolik narzędziowy o wymiarach min.150 cmx 190 cm - 1 szt 3. ręczniki chłonne min 2 szt 50 szt.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Spodenki do kolonoskopii.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 6. Spodenki do kolonoskopii Poz.1 Spodenki /majtki z włókniny, krótkie nie sterylne z otworem do kolonoskopii.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Zał±cznik - 2014-03-25 (0140325145455-siwz 31.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-03-31
OdpowiedĽ:dodano: 2014-03-31
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
Tarnów, dnia 28.03.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/31/MJ//2014


Dotyczy: przetargu nieograniczonego: na dostawę wyrobów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.03.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:

Zakres 3, pozycja 1
Czy Zamawiaj±cy oczekuje, aby oferowane wyroby były zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodnie z ustaw± o wyrobach medycznych?

OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy oczekuje, aby oferowany wyrób w zakresie 3 poz.1 był zarejestrowany jako wyrób medyczny .
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 28.03.2014r


Nasz znak: SWLOG-271/31/MJ/ /2014


Dotyczy: przetargu nieograniczonego: na dostawę wyrobów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w TarnowieW odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.03.2014r., Zamawiaj±cy wyja¶nia:


Zakres 6:
Czy Zamawiaj±cy dopu¶ci zestaw obłożeń, w skład którego wchodz±:
- serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym; w górnej czę¶ci otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirur., w częsci dolnej otwór 15x10cm z klapk± 30x20cm, ta¶ma przylepna w czę¶ci brzusznej, wym. 260x240
-serweta przeznaczona pod po¶ladki 90x75 cm
- Ta¶ma medyczna 50x9cm
- kieszeń na płyny 30x25
- serweta na stół instrumentariuszki 190x150cm
- Serweta na stolik Mayo 145x80cm
- 4 x serwetki do r±k 40x20

OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy dopuszcza.
Wzór umowy:
Czy w § 2 ust. 1 Zamawiaj±cy rozumie poprzez dni robocze dni od poniedziałku do pi±tku, za wyj±tkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

OdpowiedĽ: Tak.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-04-11WYKONAWCY, KTÓRZY UBIEGAJˇ SIĘ
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
Tarnów, dnia 10.04.2014r

Nasz znak:SWLOG-271/31/MJ/ 1760 /14


INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: PN nr sprawy 31/2014 – sukcesywna dostawa WYROBÓW MEDYCZNYCH dla Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie.
Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. Poz. 907 ze zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:


Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Warto¶ć brutto
Zarys Sp. z o. o. ul. pod Borem 18, 41-808 Zabrze

zakres nr 4 - 453,60
zakres nr 6 - 1 782,00

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
Zakres nr 5 - 3 267,00
Elmiko Medical Sp. z o. o., 02-796 Warszawa ul. jeżewskiego 5c lok.7
Zakres nr 3 - 3 979,80

Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Wrocław Oddział Kraków 30-149 Kraków ul. Balicka 117
Zakres nr 1 - 56 214,00


Uzasadnienie wyboru:
Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższ± cenę spo¶ród przedstawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu.

2. Ocena ofert:

zakres 1
04 - 10,00-50,00
Zakres 3
01-8,88-44,40
03-10,00-50,00
zakres 4
01-10,00-50,00
04-8,40-42,00
zakres 5
02-10,00-50,00
zakres 6
01-10,00-50,00
02-6,82-34,12
04-8,40-41,983. Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:

01 Zarys Sp. z o. o. ul. pod Borem 18, 41-808 Zabrze
02 Toruńskie Zakłady materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
03 Elmiko Medical Sp. z o. o., 02-796 Warszawa ul. jeżewskiego 5c lok.7
04 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Wrocław Oddział Kraków 30-149 Kraków ul. Balicka 117


4. Nie został wykluczony żaden wykonawca

5. Nie została odrzucona żadna oferta.
6. zakres nr 2 - unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 1 „nie złożono żadnej oferty nie podlegaj±cej odrzuceniu (...)”W my¶l art. 2 Pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższ± cen±.
Umowa jednostronnie podpisana zostanie przesłana do Państwa firmy po upływie terminu do składania odwołań. Termin po upływie którego umowa może być zawarta to 16.04.2014r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100Tarnów.
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 2 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”.
podpisał: Stanisław Łata Dyrektor DS Lecznictwa


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-05-02
17 kwietnia 2014 roku Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza zawarł umowę z:
Zarys Sp. z o. o. ul. pod Borem 18, 41-808 Zabrze
zakres nr 4 - 453,60
zakres nr 6 - 1 782,00
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
Zakres nr 5 - 3 267,00
Elmiko Medical Sp. z o. o., 02-796 Warszawa ul. Jeżewskiego 5c lok.7
Zakres nr 3 - 3 979,80
Centrum Zaopatrzenia Medycznego Cezal S.A. Wrocław Oddział Kraków 30-149 Kraków ul. Balicka 117
Zakres nr 1 - 56 214,00