Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

9/14 Okresowe przeglądy konserwacja i serwisowanie instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych dla Szpitala

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.lukasz.med.pl

Tarnów: Okresowe przeglądy, konserwacja i serwisowanie instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 3 lat.
Numer ogłoszenia: 86066 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Okresowe przeglądy, konserwacja i serwisowanie instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 3 lat..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Okresowe przeglądy, konserwacja i serwisowanie instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 3 lat. Zadanie I - przegląd i konserwacja urządzeń p.poż. wraz z ich serwisowaniem Zadanie II Przegląd i konserwacja instalacji oddymiania korytarzy i klatek schodowych wraz z ich serwisowaniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dla potwierdzenia spełnieni w/w warunku udziału w postępowaniu żąda od Wykonawcy przedłożenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług instalatora izotopowych czujek dymu wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (dla zadania nr 1).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie Wykonawca przedłoży: - oświadczenie, że Wykonawca dysponuje określonym przepisami zapleczem technicznym oraz, że posiada odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności serwisowych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie Wykonawca przedłoży: -oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności stanowiących przedmiot zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w szczególności, gdy: a) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług , lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul.Lwowska 178a - Dział Logistyki II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul.Lwowska 178a - Kancelaria Ogólna II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I - przegląd i konserwacja urządzeń p.poż. wraz z ich serwisowaniem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres czynności konserwacyjnych wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami obejmuje : 1. Całodobowy serwis urządzeń i przyjmowanie zgłoszeń o awariach - diagnostyka działania systemu w celu ustalenia przyczyny wystąpienia uszkodzenia - dokonywanie napraw wynikłych z awarii - dokonywanie napraw uszkodzeń mechanicznych - utylizacja uszkodzonych elementów systemu (odrębne zlecenie) 2. Konserwację wykonywaną raz na pół roku, polegającą na : - Sprawdzanie i regulację parametrów central mikroprocesorowych p.poż. - Konserwację czujek - Sprawdzenie sygnalizatorów - sprawdzenie działania centralki (podcentralki), stanu technicznego i parametrów - sprawdzanie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych, - sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków, szybek, manipulatorów, bezpieczników, żarówek, zamków, - sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu połączeń pakietów i paneli w centralce wraz z wymianą lub naprawą uszkodzonych, - czyszczenie centralki. - Sprawdzanie i regulacja parametrów zasilaczy - Sprawdzenie awaryjnego źródła zasilania - sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia prądu ładowania, - sprawdzenie automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci - sprawdzenie stanu zabezpieczeń, - czyszczenie akumulatorów, konserwacja podłączeń elektrycznych - Konserwacja okablowania i pionów instalacyjnych - Sprawdzenie działania każdej linii dozorowej - sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, zamocowania uchwytów, obejm podtrzymujących i linek nośnych, - usunięcie zauważonych uszkodzeń linii dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji, - sprawdzenie działania każdej linii dozorowej za pomocą imitatora dymu, płomienia, temperatury a w przypadku przycisku poprzez uruchomienie ręczne - Sprawdzenie i konserwację ostrzegaczy pożarowych - sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania sygnalizatorów pożaru, czujek, przycisków, wskaźników zadziałania, sygnalizatorów akustycznych - sprawdzenie poprawności działania czujek, przycisków, - Urządzenia dodatkowe - sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych, a także okien oddymiających. Ponadto zadanie obejmuje serwisowanie urządzeń p.poż.: W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy lub wymiany części na nowe, Wykonawca będzie sporządzał wykaz części zamiennych (których dostarczenie leży po stronie Wykonawcy) wraz z określeniem ich kosztów oraz przewidywaną ilością roboczogodzin do wykonania naprawy. Wykonanie w/w czynności nastąpi dopiero po akceptacji kosztów przez Zamawiającego. Zadanie również obejmuje za oddzielnym wynagrodzeniem w tym uwzględniającym aktualny cennik IEA Świerk: Złomowanie i utylizacja czujek izotopowych oraz innych elementów instalacji, systemów działających w obiektach wg potrzeb. Usuwanie awarii bieżących zgłaszanych przez przedstawicieli Zamawiającego Wymiana papieru do drukarek w centralkach p. poż. wg potrzeb Wymiana baterii na płytach głównych i akumulatorów zasilania awaryjnego wg potrzeb Wymiana szybek w ręcznych ostrzegaczach pożarowych wg potrzeb.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II Przegląd i konserwacja instalacji oddymiania korytarzy i klatek schodowych wraz z ich serwisowaniem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis: Konserwacja instalacji oddymiania korytarzy i klatek schodowych - automatycznie uruchamiany system - uruchamiany z systemu wykrywania dymu - zabezpieczający przed zadymieniem klatki schodowe - system wentylacji pożarowej nadciśnieniowej zakres czynności konserwacyjnych wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmuje : - czynności konserwacyjne wykonywane w wymaganych przepisami czasookresach - diagnostyka systemu w celu ustalenia przyczyn ewentualnie występujących uszkodzeń, usterek, awarii - dokonywanie napraw wynikających z awarii systemu - dokonywanie napraw uszkodzeń mechanicznych konserwacja i kontrola 1 x na pół roku - kontrola systemu oddymiania klatek schodowych - kontrola central oddymiania, - kontrola stanu wentylatorów oddymiających, klap upustowych oraz klapy oddymiającej w szybie windowym - sprawdzenie monitoringu do centrali, - sprawdzenie stanu siłowników, klap oraz uchylnych okien - uruchomienie pożarowe - kontrola centrali sterowania - przeprowadzenie testu centrali za pomocą przystawki serwisowej( badanie panelu liniowego grupowego, rozszerzenia), - test lampek sygnalizacyjnych, - przeprowadzenie kontroli akumulatorów zasilania awaryjnego, - kontrola współpracy z centralą - oczyszczenie centrali, - kontrola wzrokowa stanu połączeń siłowników - kontrola wzrokowa stanu połączeń konsoli - test zadziałania siłowników, - sprawdzenie połączeń elektrycznych i ciągłości przewodów, - kontrola uchylnych okien, - kontrola wzrokowa stanu połączeń wentylatorów, - test zadziałania wentylatorów i klap upustowych, - kontrola otwierania klap oddymiających. - sprawdzenie systemu zasilania wentylatorów oddymiających oraz central oddymiających W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy lub wymiany części na nowe, Wykonawca będzie sporządzał wykaz części zamiennych (których dostarczenie leży po stronie Wykonawcy) wraz z określeniem ich kosztów oraz przewidywaną ilością roboczogodzin do wykonania naprawy. Wykonanie ww czynności nastąpi dopiero po akceptacji kosztów przez Zamawiającego. Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin instalacji, urządzeń, systemów przed złożeniem oferty. Czynności konserwacyjne, okresowe przeglądy instalacji przeciwpożarowych muszą być wykonywane zgodnie z Polską Normą, wymogami producenta systemu, przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju usług w stosunku do wymienionych i opisanych instalacji. Warunkiem przystąpienia do czynności konserwacyjnych systemów, instalacji i urządzeń przeciwpożarowych obiektów Szpitala jest przedstawienie dokumentów uprawniających pracowników firmy do wykonywania konserwacji wyżej opisanych instalacji przeciwpożarowych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.11.10-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-03-14 (0140314091121-specyfikacja 9popr..doc)
Załącznik - 2014-03-14 (0140314091144-kodeks etyki.pdf)
Załącznik - 2014-03-14 (0140314091149-qp-o34.pdf)
Załącznik - 2014-03-14 (0140314091635-opis przedmiotu zamowienia.doc)
Załącznik - 2014-03-19 (0140319132937-modyfiikacja specyfikacji..doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-03-19
Tarnów,20141-03-19


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: „Okresowe przeglądy, konserwacja i serwisowanie instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 3 lat”.


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 9/14

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Zamawiający modyfikuje poniższe zapisy SIWZ: w Rozdziale V: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków i inne: 

1. Rozdział V punkt 2 ppkt. 2.1. było:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający dla potwierdzenia spełnieni w/w warunku udziału w postępowaniu żąda od Wykonawcy przedłożenia zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie świadczenia usług instalatora izotopowych czujek dymu wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (dla zadania nr 1).

winno być: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Analogicznie w Rozdziale V pkt. 4 ppkt 5 wykreśla zapis żądania zezwolenia na prowadzenie działalnosci w zakresie świadczenia usług instalatora izotopowych czujek dymu wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (dla zadania nr 1).


2. Termin składania ofert: 25.03.2014 r godz. 10.00, otwarcie 11.30
3. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzaniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.
Załączniki:
1 x SIWZ

.............. Anna Czech .................

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby, której Kierownik Zamawiającego powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności)


Odpowiedź:dodano: 2014-03-19

Pytanie:dodano: 2014-03-24
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 86066-2014 z dnia 2014-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Okresowe przeglądy, konserwacja i serwisowanie instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 3 lat. Zadanie I - przegląd i...
Termin składania ofert: 2014-03-25

Numer ogłoszenia: 98094 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 86066 - 2014 data 14.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1).
W ogłoszeniu jest: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dla potwierdzenia spełnieni w/w warunku udziału w postępowaniu żąda od Wykonawcy przedłożenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług instalatora izotopowych czujek dymu wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (dla zadania nr 1)..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).
W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty..
Odpowiedź:dodano: 2014-03-24

Pytanie:dodano: 2014-03-24
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 86066-2014 z dnia 2014-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Okresowe przeglądy, konserwacja i serwisowanie instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 3 lat. Zadanie I - przegląd i...
Termin składania ofert: 2014-03-25

Numer ogłoszenia: 98234 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 86066 - 2014 data 14.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul.Lwowska 178a - Kancelaria Ogólna II piętro.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-1OO Tarnów ul.Lwowska 178a - Kancelaria Ogólna II piętro.


Odpowiedź:dodano: 2014-03-24

Pytanie:dodano: 2014-03-24
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 24.03.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl
Nasz znak: SWLOG-271/9/AH/........./2014

Dotyczy: „Okresowe przeglądy, konserwację i diagnostykę instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych dla Szpitala Wojewódzkiego
im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 3 lat" – sprawa 9/14.

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie informuje, iż w związku
z wprowadzoną modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmienia termin składania ofert
w w/w postępowaniu z 25.03.2014r godz. 10:00 na 27.03.2014r godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2014 r o godz. 10:30.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.
Odpowiedź:dodano: 2014-03-24

Pytanie:dodano: 2014-03-25
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a Tarnów, dnia 24.03.2014r
e-mail: ahajnysz@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271/9/AH/1407/2014

Dotyczy: „Okresowe przeglądy, konserwację i diagnostykę instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych dla Szpitala Wojewódzkiego
im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 3 lat" – sprawa 9/14.Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie informuje, iż w związku
z wprowadzoną modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmienia termin składania ofert
w w/w postępowaniu z 25.03.2014r godz. 10:00 na 27.03.2014r godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2014 r o godz. 10:30.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.Podpisał Z-ca
Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Stanisław Łata
Odpowiedź:dodano: 2014-03-25

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-03-19

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-04-24
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
ahajnysz@lukasz.med.pl
Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniu


Nasz znak : SWLOG-271/9/AH/ 1953 /14 Tarnów, 2014-04-23Dot.: Okresowe przeglądy, konserwacja i serwisowanie instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ
w Tarnowie przez okres 3 lat – spr. 9/14.


Zawiadomienie o wyborze ofert


Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

1. Zakład Usług i Handlu PRESSTO Wacław Cichy, 33-132 Niepołomice ul. Niedomicka 2
zadanie 1 - 14.022,00 zł brutto
zadanie 2 – 17.712,00 zł brutto

Oferta w/w Wykonawcy zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach.


Zakres 1
PUNKTY

1
ALARM
0,79
 

ALARM
3,17
3,17
3
SUPON
1,75
 

SUPON
7,00
7,00
4
QUMEDIA
6,35
 

QUMEDIA
25,42
25,42
5
PLC-SYSTEM
1,69
 

PLC-SYSTEM
6,76
6,76
6
PRESSTO
10,00
 

PRESSTO
40,00
40,00

Zakres 2
PUNKTY


nazwa OFERENTA
100%
100%
1
ALARM
1,41
 

ALARM
5,65
5,65
3
SUPON
1,48
 

SUPON
5,92
5,92
5
PLC-SYSTEM
3,80
 

PLC-SYSTEM
15,19
15,19
6
PRESSTO
10,00
 

PRESSTO
40,00
40,00


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Zakład Usługowy i Instalacji Urządzeń Zabezpieczających „ALARM” mgr inż. Tadeusz Pobóg – Gadziński,
ul. Płk Beliny – Prażmowskiego 52, 31-514 Kraków

2. STRAŻAK Piotr Żmuda, Robert Jabłoński Sp. J. , 01-494 Warszawa ul. Piastów Śląskich 6

3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne „SUPON” Sp. z o.o., 25-324 Kielce ul. Sandomierska 105

4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe QMEDIA Jakub Pacyna, ul. Przemysłowa 27A, 33-100 Tarnów

5. PLC-System Błonie 113, 33-113 Zgłobice

6. Zakład Usług i Handlu PRESSTO Wacław Cichy, 33-132 Niepołomice ul. Niedomicka 2


Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona w zakresie nr 2 oferta następującego Wykonawcy:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe QMEDIA Jakub Pacyna, ul. Przemysłowa 27A, 33-100 Tarnów -
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 4 w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) – zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia ceny (pismo znak SWLOG-271/9/AH/ 1757/14 z dnia 2014-04-10) Wykonawca nie wykazał, że cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówieniu. W ocenie Zamawiającego z uwagi na wysokość kwoty przeznaczona na realizację tego zadania cena przedmiotowej oferty nie daje gwarancji pełnego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Złożone wyjaśnienia są ogólnikowe, zawierają niekonkretne i niczym nieudokumentowane twierdzenia, nie pozwalają na uznanie, iż zaoferowana cena nie jest rażąco niska. Pominięcie w wyjaśnieniach elementów oczekiwanych przez Zamawiającego, przy jednoczesnym złożeniu wyjaśnień niepełnych, nierozpraszających wątpliwości leżących u podstaw wezwania, pociąga za sobą sankcję w postaci odrzucenia oferty. Wykonawca działający z należytą starannością winien odpowiednio zareagować na wezwanie zamawiającego mając na względzie skutki, jakie ustawa wiąże z instytucją wyjaśnień.


Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

-STRAŻAK Piotr Żmuda, Robert Jabłoński Sp. J. , 01-494 Warszawa ul. Piastów Śląskich 6. Pismem znak: SWLOG-271/9/1612/AH/14 z dnia 03.04.2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty
o wymagane oświadczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego uzupełnił wymagane oświadczenia, które wpłynęły do Zamawiającego 11 kwietnia 2014 r czyli po terminie wyznaczonym na ich uzupełnienie, który przypadała na dzień 09.04.2014 r. Tym samym Wykonawca nie potwierdził spełnienia waruków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert tj. na 27.03.2014r. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: to 29.04.2014 r.
Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.Podpisała
Dyrektor Szpitala
Anna CzechOtrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-05-02
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na: "Okresowe przeglądy, konserwację i serwisowanie instalacji ochrony przeciwpożarowej, systemu oddymiania pionów klatek schodowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie przez okres 3 lat" została podpisana w dniu 30.04.2014r umowa z Wykonawcą:
Zakład Usług i Handlu PRESSTO Wacław Cichy, 33-132 Niepołomice ul. Niedomicka 2