Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

21/2014r zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa : sprzętu medycznego j.u. wg. N/w Zakresów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 24 miesęcy od daty podpisania umowy.
Numer ogłoszenia: 78096 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa : sprzętu medycznego j.u. wg. N/w Zakresów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 24 miesęcy od daty podpisania umowy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1 Łączniki do drenów Zakres 2 Ostrza do skalpeli Zakres 3 Rurki tchawiczne metalowe Zakres 4 Noże okulistyczne Zakres 5 Tubusy do rektoskopu Zakres 6 Kaniule dotętnicze Zakres 7 Cewniki Dufor-Couveriera Zakres 8 Zestawy do pomiary OCŻ Zakres 9 Kocyki do systemu grzewczego Zakres 10 Kołnierze ortopedyczne Zakres 11 Papier do endoskopu Zakres 12 Igły do akupunktury Zakres 13 Worki dożywienia pozajelitowego Zakres 14 Akcesoria do Pracowni cystostatyków Zakres 15 Tlenoterapia dzieci OIT Zakres 16 Akcesoria do Pracowni cystostatyków Zakres 17 Akcesoria do Pracowni cystostatyków Zakres 18 Zestaw do nakłucia worka osierdziowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymaga

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

6) oświadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr 6. 7) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog, foldery zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ potwierdzające wymagane parametry. 8) oświadczenie Wykonawcy, że proponowane produkty spełniają normę PN EN ISO 10555-3:2001 - dot. Zakresów nr : 6. oświadczenie Wykonawcy, o zgodności z normą PN EN 27740:2001 - dot. Zakresów nr : 2,

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP (załącznik nr 4),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łuaksza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łuaksza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Łączniki do drenów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Łączniki do drenów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ostrza do skalpeli.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ostrza do skalpeli.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rurki tchawiczne metalowe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rurki tchawiczne metalowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Noże okulistyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Noże okulistyczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Tubusy do rektoskopu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tubusy do rektoskopu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.01.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kaniule dotętnicze.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule dotętnicze.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Cewniki Dufor-Couveriera.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewniki Dufor-Couveriera.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zestawy do pomiary OCŻ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy do pomiary OCŻ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Kocyki do systemu grzewczego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kocyki do systemu grzewczego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Kołnierze ortopedyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kołnierze ortopedyczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Papier do endoskopu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Papier do endoskopu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Igły do akupunktury.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igły do akupunktury.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Worki dożywienia pozajelitowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Worki dożywienia pozajelitowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Akcesoria do Pracowni cystostatyków.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria do Pracowni cystostatyków.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Tlenoterapia dzieci OIT.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tlenoterapia dzieci OIT.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Akcesoria do Pracowni cystostatyków.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria do Pracowni cystostatyków.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Akcesoria do Pracowni cystostatyków.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria do Pracowni cystostatyków.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Zestaw do nakłucia worka osierdziowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do nakłucia worka osierdziowego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-03-10 (0140310102216-siwz nowa 2013 spr.21.doc)
Załącznik - 2014-03-10 (0140310102219-formularz nr 2- spr.21.doc)
Załącznik - 2014-03-10 (0140310102222-oswiadcz nr 6 spr.21.doc)
Załącznik - 2014-03-10 (0140310102226-oswiadczenia 4, 5,spr.21.doc)
Załącznik - 2014-03-10 (0140310102229-umowa nr 3 spr.21.doc)
Załącznik - 2014-03-10 (0140310102232-zal cenowy nr 1spr.21.xls)
Załącznik - 2014-03-18 (0140318134157-umowa nr 3 spr.21-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-03-24 (0140324100838-umowa nr 3 spr.21-modyfikacja2.doc)
Specyfikacja - 2014-03-27 (0140327132536-siwz nowa 2013 -modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-03-27 (0140327132540-formularz nr 2- modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-03-27 (0140327132545-zal cenowy nr -modyfikacja zakresy 2 i 4.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2014-03-12
Odpowiedź:dodano: 2014-03-12
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 78096-2014 z dnia 2014-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Zakres 1 Łączniki do drenów Zakres 2 Ostrza do skalpeli Zakres 3 Rurki tchawiczne metalowe Zakres 4 Noże okulistyczne Zakres 5 Tubusy do rektoskopu Zakres 6 Kaniule dotętnicze Zakres 7 Cewniki Dufor-Couveriera Zakres 8 Zestawy...
Termin składania ofert: 2014-03-26


Numer ogłoszenia: 52321 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 78096 - 2014 data 10.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łuaksza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łuaksza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów.

Pytanie:dodano: 2014-03-17
Tarnów, dnia 17.03.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/103/KK/ 1242 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 21/2014r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.03.2014r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: Zakres nr 10 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści kołnierze ortopedyczne w każdym rozmiarze o wysokości 6cm, 8 cm oraz 11cm ? Różnica między wysokością kołnierzy w opisie przedmiotu zamówienia wynosi w najlepszym wypadku 3mm więc jest nieistotna.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-03-17

Pytanie:dodano: 2014-03-18
Tarnów, dnia 17.03.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/21/KK/ 1252 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 21/2014r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.03.2014r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień rozdziału II, pkt.3 zapisu, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmieniona?
Odpowiedź:
Zgodnie z Projektem Umowy zapis § 2 ust.4.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w Załączniku nr 2, § 2, ust. 5 może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?
Odpowiedź:
Zapisy pozostają bez zmian.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca złożył ofertę z załączonymi formularzami cen tylko na produkty które oferuje?
Odpowiedź:
Wykonawca składa swoją ofertę na załączonych formularzach nr 1 i 2 na Zakresy na które startuje.
Pytanie nr 4 Dotyczy załącznika nr 3 Projekt umowy, § 1 ust. 4 Przedmiot umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości zamawiania dostaw „na cito” wyrobów medycznych z Załącznika nr 1, Zakresu nr 4 zważywszy na fakt, że wykorzystywane są one w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie?
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z załącznika nr 3 Projektu umowy, § 1 ust. 4 możliwość zamawiania dostaw „na cito” wyrobów medycznych.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 4, ust. 1 na zmianę zapisu:
„W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki”?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 4, ust. 5 na zmianę zapisu:
„W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 2 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy brutto”?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w § 4, ust. 6 na zmianę zapisu:
„W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki”?
Odpowiedź:
§ 4, ust. 6 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie:
„W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Załącznika nr 1, Zakresu nr 4, pozycji
nr 1 w celu złożenia większej ilości ofert?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1, Zakresie nr 4, pozycji nr 2 noże typu MVR proste o kalibracji 20G (0,9 mm) i 19G (1,1 mm)?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1, Zakresie nr 4, pozycji nr 3 noże typu Crescent z jednostronnie ostrzoną krawędzią tnącą, o kalibracji 2,0 mm?
Odpowiedź:
Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1, Zakresie nr 4, pozycji nr 4 noże o kącie ścięcia 15 ̊ , 30 ̊ oraz 45 ̊ (bez noży o kącie ścięcia 22,5 ̊ )?
Odpowiedź:
.Tak, Zamawiający dopuszcza.

Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Umowa nr 3 spr 21 –modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-03-18

Pytanie:dodano: 2014-03-21
Tarnów, dnia 19. 03.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/21/KK/ 1328/14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 21/2014r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.03.2014r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Zakres nr 15 lp 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego nebulizatora do układu oddechowego z łącznikiem T z drenem tlenowym i osobno pakowaną sterylną przestrzenią martwą o dlugości 10 cm 22F-15F. Pozostała część zgodna z SIWZ.
Odpowiedź:
Tak, dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-03-21

Pytanie:dodano: 2014-03-21
Tarnów, dnia 19. 03.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/21/KK/ 1327 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 21/2014r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.03.2014r. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §2 ust. 4 na następujący: „cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisani aneksu. Zmianie ulega kwota podatku i cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian”?Wykonawca, zobowiązując się do utrzymania stałości cen brutto w okresie trwania umowy, musi w cenę oferty wkalkulować ryzyko zmian stawek podatkowych, przekładające się bezpośrednio na zwiększenie ceny oferowanych produktów, co w efekcie będzie niekorzystne dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust. 4 na następujący: „Przy trzecim stwierdzeniu nienależytego wykonania umowy Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu należytego wykonania umowy”?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §4 ust. 6 do 0,5% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia”?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 3 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-03-21

Pytanie:dodano: 2014-03-24
Tarnów, dnia 21. 03.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/21/KK/ 1353 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 21/2014r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.03.2014r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dot.: (zakres 4, poz. 2)
Czy Zamawiający dopuści noże tylko w rozmiarze: 1,0mm oraz 1,2mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 dot.: (zakres 4, poz. 3)
Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm ostrzony od góry?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 dot.: (zakres 4, poz. 3)
Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm ostrzony od dołu?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-03-24

Pytanie:dodano: 2014-03-24
Tarnów, dnia 21. 03.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/21/KK/ 1353 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 21/2014r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.03.2014r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dot.: pakiet 4, pozycja 2
Prosimy o dopuszczenie noży grotowych najwyższej jakości z obustronnie ostrzoną krawędzią tnącą o kalibracji 1,0.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dot.: pakiet 4, pozycja 3
Prosimy o dopuszczenie noży noży typu Crescent zagiętych z obustronnie ostrzoną krawędzią tnącą o kalibracji 2,0.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 pakiet 4, pozycja 2 oraz 3
Prosimy o wydzielenie pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Pragniemy zaznaczyć że pozycje te stanowią tylko promil ilości wymaganych z pozycjach 1 oraz 4.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-03-24

Pytanie:dodano: 2014-03-24
Tarnów, dnia 21. 03.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/21/KK/ 1353 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 21/2014r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.03.2014r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1
Czy w Zakresie nr 4 poz. 2 Zamawiający dopuści noże o kalibracji: 0.9 oraz 1.1 i 1.2 ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2
Czy w Zakresie nr 4 poz. 3 Zamawiający dopuści noże ostrzone od góry ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-03-24

Pytanie:dodano: 2014-03-24
Tarnów, dnia 21. 03.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/21/KK/ 1353 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 21/2014r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.03.2014r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dot. opisu przedmiotu zamówienia w ramach zakresu nr 4 – noże okulistyczne:
Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści noże o kalibracji 1,0 oraz 1,2 (bez kalibracji 1,1), przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2, dot. opisu przedmiotu zamówienia w ramach zakresu nr 4 – noże okulistyczne:
Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści noże jednostronnie ostrzone (z góry), przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3, dot. zapisów § 2 ust. 1 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o dodanie na końcu zdania, zgodnie z następującą propozycją:
„(…), przy czym zmniejszenie to nie przekroczy 30% wartości przedmiotu umowy brutto.”
Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany w 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian
Pytanie 4, dot. zapisów § 2 ust. 4 projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:
„Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana stawki podatku VAT następuje automatycznie z chwilą wejścia w życie stosownego aktu prawnego.”
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian
Pytanie 5, dot. zapisów § 2 ust. 5 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o dodanie na końcu zdania, zgodnie z następującą propozycją:
„(…), przy czym zmniejszenie to nie przekroczy 30% wartości przedmiotu umowy brutto.”
Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany w 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian

Pytanie 6, dot. zapisów § 3 ust. 2 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów ww. paragrafu, zgodnie z poniższą propozycją:
„Reklamacje ilościowe Zamawiający powinien zgłosić w terminie do 3 dni roboczych od daty dostawy, natomiast reklamacje jakościowe w chwili ujawnienia wady zamówionego produktu.”
Odpowiedź:
Projekt Umowy w § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:
2. Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 3 dni roboczych od daty dostawy.
Pytanie 7 dot. zapisów § 3 ust. 3 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
” W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania reklamowanego/ wadliwego produktu przez Wykonawcę. Zamawiający odsyła reklamowany/ wadliwy produkt niezwłocznie na koszt Wykonawcy”.
W przypadku reklamacji jakościowej Wykonawca/ Producent powinien dokona oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych przed dokonaniem wymiany. W obecnej formie zapisu Zamawiający nie pozostawia Wykonawcy możliwości rozpatrzenia reklamacji pod względem wad jakościowych – nie jest to możliwe przed otrzymaniem reklamowanego towaru.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian

Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 Umowa nr 3 spr 21 –modyfikacja nr 2

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.
.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-03-24

Pytanie:dodano: 2014-03-24
Tarnów, dnia 24. 03.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/21/KK/ 1367 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 21/2014r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.03.2014r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dot.: Pakiet 5 , pozycja 1
Czy Zamawiający ma na myśli tubusy o dł.25cm?
Odpowiedź:
Tak., Zamawiający miał na myśli tubusy o dł. 25 cm..
Pytanie nr 2 dot.: Pakiet 10 , pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny typu Nelson, przezierny do promieni RTG w rozmiarze 8cm, 9cm i 10cm?
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-03-24

Pytanie:dodano: 2014-03-24
Tarnów, dnia 24. 03.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/21/KK/ 1367 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 21/2014r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.03.2014r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 dot.: Pakiet2
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy ostrza powinny być wykonane ze stali węglowej.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
Pytanie nr 2 dot.: Pakiet 7 Poz. 1/
Czy Zamawiający dopuszcza cewnik DUFOR, z lateksu silikonowany poj. balona 50ml, 3 drożny, jednorazowy, sterylny?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 dot.: Pakiet 7 Poz.6/
Czy Zamawiający dopuszcza cewnik COUVELAIRE, z lateksu, poj. balona 50ml, 3 drożny, jednorazowy, sterylny ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4 Pakiet 15 poz. 3/
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie nebulizator ma pracować skutecznie w zakresie 0-90 stopni co przekłada się na zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie i pozwala personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji leżącej lub półsiedzącej?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5 dot.: Pakiet 15 poz. 3 /
Czy zamawiającemu chodzi o nebulizator z łącznikiem T wyposażonym w samoblokujący mechanizm, umożliwiający wpięcie i wypięcie nebulizatora bez utraty szczelności układu oddechowego i tym samym bez przerywania wentylacji.
Pakiet 15 poz. 3/ w celu optymalnej depozycji nebulizatu w drogach oddechowych pacjenta średnica nebulizowanych cząstek ( MMAD ) ma wynosić 2,7 mikrona –potwierdzone w karcie katalogowej
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6 dot.: Pakiet 16/
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do transferu leku do worka, kompatybilnego z workiem typu Viaflo bez klipsa zabezpieczającego połączenie z workiem.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SIWZ.Pytanie nr 7 dot.: Pakiet 17/
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnej osłony na worek infuzyjny (100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml)bez dodatkowego paska klejącego pozwalającego na zamknięcie worka. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SIWZ.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-03-24

Pytanie:dodano: 2014-03-24
Tarnów, dnia 24. 03.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/21/KK/ 1367 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa –sprzętu medycznego jednorazowego użytku– nr sprawy 21/2014r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.03.2014r. Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie nr 1 Dotyczy przedmiotu zamówienia – zakres nr 18
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zakresie nr 18 załącznika nr 1 do siwz zestaw do nakłucia worka osierdziowego wykonanych z miękkiego materiału poprawiającego bezpieczeństwo zabiegów i pozwalającego na całkowite usunięcie płynu z worka osierdziowego. Zestaw składający się z katetera 8.3F, 40cm, 6 otworów bocznych; prowadnika 0.038” Jx70cm; dwóch igieł 18g o długości 7 i 12cm. Zestaw sterylny.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-03-24

Sprostowanie:dodano: 2014-03-26
Tarnów, dnia 26.03.2014r
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167


znak pisma: SWLOG-271/ 21 /KK/ /13

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa i zakup na dostawę sprzętu medycznego j.u. - nr 21/14

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 03.04.2014r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 03.04.2014r. o godz. 11.30. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni, nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.


Otrzymują:
1/ A/a
2/ Adresat
Odpowiedź:dodano: 2014-03-26

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-04-30
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271 /20 /KK / 1994 /14 Tarnów, 2014-04-30


Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 21/2014

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm..) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego j.u.wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawców:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Aero – Medika Sp.zo.o. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
Zakres 15 – 17.431,20 PLN
03 Veromed M.Stebnicki ul. Żółkiewskiego 14a/3, 41-800 Zabrze
Zakres 9 – 9.720,00 PLN
04 J.Chodacki, A.Misztal Medica Sp.zJ. ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin
Zakres 17 – 11.285,25 PLN
07 Novamed Sp.zo.o. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź
Zakres 10 – 108.896,40 PLN
010 Cezal S.A. Wrocław Oddział w Krakowie ul. Balicka 117, 30-149 Kraków
Zakres 2 – 33.278,04 PLN
011 Baxter Polska Sp.zo.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
Zakres 16 – 4.860,00 PLN
014 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys SP.zo.o. ul. Pod Borem 18 , 41-808 Zabrze
Zakres 5 – 4.704,48 PLN
Zakres 13 – 3.106,08 PLN
015 Skamex Spz.o.o. Sp.K.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Zakres 1 - 22.518,00 PLN
Zakres 7 – 48.006.00 PLN
016 PHU Anmar Spz.o.o. Sp.K. ul. Bławatków 6 , 43-100 Tychy
Zakres 6 – 25.645,68 PLN
Zakres 8 – 2.270,70 PLN
Zakres 12 – 5.167,80 PLN
Zakres 14 – 26.028,00 PLN
017 Balton Sp.zo.o. ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa
Zakres 18 – 12.960,00 PLN
021 021 – MDT Spz.o.o. ul. Skośna 12a, 30-383 Kraków
Zakres 4 – 38.556,00 PLN
Zakres 4a – 2.511,00 PLN
Zakres 3,11 – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”.

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.1. Ocena ofert:
zakres 1
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
15 Skamex 60,00 60,00
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Cezal Wrocław 10,00
10 Cezal Wrocław 60,00 60,00
Skamex 5,46
15 Skamex 32,76 32,76
zakres 4 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Inov 5,22
Inov 5,22
9 Inov 31,34 31,34
Alcon 4,08
12 Alcon 24,48 24,48
Consultronix 7,99
19 Consultronix 47,92 47,92
Symico 5,95
Symico 5,95
20 Symico 35,70 35,70
MDT 10,00
21 MDT 60,00 60,00
zakres 4 a PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Alcon 4,10
Alcon 4,10
12 Alcon 24,62 24,62
Consultronix 7,07
Consultronix 7,07
19 Consultronix 42,40 42,40
Symico 5,96
Symico 5,96
20 Symico 35,77 35,77
MDT 10,00
21 MDT 60,00 60,00
zakres 5 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Zarys 10,00
14 Zarys 60,00 60,00
zakres 6 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Anmar 10,00
Anmar 10,00
16 Anmar 60,00 60,00
zakres 7
nazwa OFERENTA 100% 100%
Skamex 10,00
15 Skamex 60,00 60,00
zakres 8
nazwa OFERENTA 100% 100%
Anmar 10,00
16 Anmar 60,00 60,00
zakres 9
nazwa OFERENTA 100% 100%
Veromed 10,00
3 Veromed 60,00 60,00
Covimed 9,33
8 Covimed 55,96 55,96
zakres 10
nazwa OFERENTA 100% 100%
Novamed 10,00
7 Novamed 60,00 60,00
BoxMet 7,52
18 BoxMet 45,15 45,15
zakres 12
nazwa OFERENTA 100% 100%
Jamro 9,19
5 Jamro 55,14 55,14
Anmar 10,00
16 Anmar 60,00 60,00
zakres 13
nazwa OFERENTA 100% 100%
Anmar 5,71
16 Anmar 34,27 34,27
Cezal Lublin 5,02
22 Cezal Lublin 30,14 30,14
Zarys 10,00
Zarys 10,00
14 Zarys 60,00 60,00
zakres 14
nazwa OFERENTA 100% 100%
Akme 7,24
Akme 7,24
6 Akme 43,42 43,42
Anmar 10,00
16 Anmar 60,00 60,00
zakres 15
nazwa OFERENTA 100% 100%
Aero-Medika 10,00
1 Aero-Medika 60,00 60,00
Covidien 1,96
2 Covidien 11,74 11,74
Promed 3,07
13 Promed 18,43 18,43
Skamex 2,96
15 Skamex 17,76 17,76
zakres 16
nazwa OFERENTA 100% 100%
Baxter 10,00
Baxter 10,00
11 Baxter 60,00 60,00
zakres 17
nazwa OFERENTA 100% 100%
Medica 10,00
4 Medica 60,00 60,00
zakres 18
nazwa OFERENTA 100% 100%
Balton 10,00
17 Balton 60,00 60,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę
01 – Aero – Medika Sp.zo.o. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
02 – Covidien Polska SP.zo.o. Al.Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
03 – Veromed M.Stebnicki ul. Żółkiewskiego 14a/3, 41-800 Zabrze
04 – J.Chodacki, A.Misztal Medica Sp.zJ. ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin
05- PHU Jamro ul. Małowącka 186, 42-500 Będzin
06 – AKME Sp.zo.o. Sp.K. ul. Poloneza 89d,02-826 Warszawa
07 – Novamed Sp.zo.o. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź
08 – Covimed Sp.zo.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
09 – Inov 8 Sp.zo.o. Sp.K. ul. Koński Jar 2/29, 02-785 Warszawa
010- Cezal S.A. Wrocław Oddział w Krakowie ul. Balicka 117, 30-149 Kraków
012 – Alcon Sp.zo.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
013 – Promed S.A. ul. Krajewskiego1b, 01-520 Warszawa
014 – Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys SP.zo.o. ul. Pod Borem 18 , 41-808 Zabrze
015-Skamex Spz.o.o. Sp.K.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
016 – PHU Anmar Spz.o.o. Sp.K. ul. Bławatków 6 , 43-100 Tychy
017 – Balton Sp.zo.o. ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa
018 – BoxMet Medical Sp.zo.o. ul. Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce
019 – Consultronix S.A. ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków
020 – Agencja Naukowo Techniczna Symico Sp.zo.o. ul. Powstańców Śląskiej 54a/2, 53-333 Wrocław
021 – MDT Spz.o.o. ul. Skośna 12a, 30-383 Kraków
022 – P.Z.L. Cezal Lublin Sp.zo.o. Al. spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin


W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

Umowa z dnia 05.05.2014r. zostanie przesłana do Państwa firmy. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.


Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-05-07

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. : PN nr sprawy 21- Dot. Przetarg nieograniczony –dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 06.05.2014r. podpisano umowy z Wykonawcami:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Aero – Medika Sp.zo.o. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
Zakres 15 – 17.431,20 PLN
03 Veromed M.Stebnicki ul. Żółkiewskiego 14a/3, 41-800 Zabrze
Zakres 9 – 9.720,00 PLN
04 J.Chodacki, A.Misztal Medica Sp.zJ. ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin
Zakres 17 – 11.285,25 PLN
07 Novamed Sp.zo.o. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź
Zakres 10 – 108.896,40 PLN
010 Cezal S.A. Wrocław Oddział w Krakowie ul. Balicka 117, 30-149 Kraków
Zakres 2 – 33.278,04 PLN
011 Baxter Polska Sp.zo.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
Zakres 16 – 4.860,00 PLN
014 Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys SP.zo.o. ul. Pod Borem 18 , 41-808 Zabrze
Zakres 5 – 4.704,48 PLN
Zakres 13 – 3.106,08 PLN
015 Skamex Spz.o.o. Sp.K.A. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
Zakres 1 - 22.518,00 PLN
Zakres 7 – 48.006.00 PLN
016 PHU Anmar Spz.o.o. Sp.K. ul. Bławatków 6 , 43-100 Tychy
Zakres 6 – 25.645,68 PLN
Zakres 8 – 2.270,70 PLN
Zakres 12 – 5.167,80 PLN
Zakres 14 – 26.028,00 PLN
017 Balton Sp.zo.o. ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa
Zakres 18 – 12.960,00 PLN
021 021 – MDT Spz.o.o. ul. Skośna 12a, 30-383 Kraków
Zakres 4 – 38.556,00 PLN
Zakres 4a – 2.511,00 PLN