Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

26/2014r. zakup i dostawa części do aparatów TK oraz Angiokardiografu

Tarnów: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i dostawa : części do TK oraz dostawa, uruchomienie i montaż części do Angiokardiografu.
Numer ogłoszenia: 76702 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i dostawa : części do TK oraz dostawa, uruchomienie i montaż części do Angiokardiografu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres 1. ZESPÓŁ LAMPY RTG DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Aquilion 64 firmy Toshiba KPL.1. - RTG Zakres 2. poz. 1-2 CZĘŚCI ZAMIENNE DO ANGIOKARDIOGRAFU AXIOM ARTIS FA : Poz. 1. Płyta CCR2 szt.1. Poz. 2. Płyta ASM AA COPRA with cable szt.1. - Pracownia Angiokardiografii Zakres 3. KOMPLETNY DETEKTOR DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO SOMATOM SENSATION OPEN szt.1. - Zakład Radioterapii.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
6) Aktualne Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wypis z Rejestru Wyrobów Medycznych
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. 2) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP, zał. Nr 4.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana ceny tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena brutto.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Logistyki Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: LAMPY RTG.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESPÓŁ LAMPY RTG DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Aquilion 64 firmy Toshiba KPL.1. - RTG.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: części do angiokardiografu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚCI ZAMIENNE DO ANGIOKARDIOGRAFU AXIOM ARTIS FA : - Pracownia Angiokardiografii.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: części TK.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KOMPLETNY DETEKTOR DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO SOMATOM SENSATION OPEN szt.1. - Zakład Radioterapii.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2014-03-07 (0140307121112-siwz spr.26.doc)
Załącznik - 2014-03-07 (0140307121115-forl og. nr 2 spr.26.doc)
Załącznik - 2014-03-07 (0140307121119-kodeks etyki zal. nr 6 spr.26.pdf)
Załącznik - 2014-03-07 (0140307121122-oswiadczenia 4, 5, spr.26.doc)
Załącznik - 2014-03-07 (0140307121125-qp-034 zal. 7 spr.26.pdf)
Załącznik - 2014-03-07 (0140307121129-umowa - spr.26.doc)
Załącznik - 2014-03-07 (0140307121133-zal.1- 1a spr.26.doc)
Załącznik - 2014-03-17 (0140317140346-zal.1a - zakres nr 1 - modyfikacja.doc)
Specyfikacja - 2014-03-19 (0140319083357-siwz - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-03-19 (0140319083410-forl og. nr 2 spr.26-modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-03-19 (0140319083419-oswiadcz nr 6 - nowe.doc)
Załącznik - 2014-03-19 (0140319083426-umowa- zakres nr 2 i 3 - modyfikacja.doc)
Załącznik - 2014-03-19 (0140319083432-zal.1- 1a - zakres nr 2 i 3 - modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2014-03-14
Odpowiedź:dodano: 2014-03-14
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 76702-2014 z dnia 2014-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Zakres 1. ZESPÓŁ LAMPY RTG DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO Aquilion 64 firmy Toshiba KPL.1. - RTG Zakres 2. poz. 1-2 CZĘŚCI ZAMIENNE DO...
Termin składania ofert: 2014-03-19Numer ogłoszenia: 54587 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76702 - 2014 data 07.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 TArnów.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SP ZOZ w TArnowie ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Sprostowanie:dodano: 2014-03-14
Odpowiedź:dodano: 2014-03-14
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIUznak pisma: SWLOG-271-KS-26-1233/14 Tarnów, dnia 14.03.2014 r.


Dotyczy: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zakup i dostawa : części do TK oraz dostawa, uruchomienie i montaż części do Angiokardiografu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie– sprawa nr 26/2014

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 21.03.2014 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 21.03.2014 r. o godz. 11.30 Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni tj. do 19.04.2014 r. nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy.
W rozdziałach: IX pkt. 1, XII pkt. 1 oraz XIII SIWZ ulegają zmianie powyższe terminy.
Otrzymują: Adresat
a/aPodpisał: Z-ca Dyrektora Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2014-03-17
Tarnów, dnia 17.03.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/26/KK/ 1243 /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa części do TK oraz dostawa uruchomienie i montaż części do Angiokardiografu nr sprawy 26/2014r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.03.2014r. Zamawiający wyjaśnia:

1 A. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 1 poz. 1-3.
Pytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania dotyczące zapisów Załącznika nr 1A „Formularz cenowy”
Prosimy potwierdzenie, że w formularzu cenowym (tabelka) Zamawiający oczekuje podania ceny zespołu lampy jako całości, bez rozbijana na cenę lampy rtg, wymiennika ciepła i kabla wysokiego napięcia.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający oczekuje podania w Załączniku nr 1 -Formularz cenowy, poszczególnych części zespołu.
Pytanie nr 2 „Warunki gwarancji i serwisu”: Punkt 5
5 Czas wymiany części zamiennych na nowe, w przypadku ich awarii w okresie gwarancji max. 48 godz. TAK/ podać Wymagane
Prosimy o wydłużenie czasu wymaganego na wymianę części zamiennych z 48 do 96 godzin. Postępowanie dotyczy wymiany lampy rtg, którą – w przypadku awarii – wymienia się całą.
Na ogół wymiana odbywa się w ciągu 48 godzin, ale mogą zdarzyć się sytuacje wyjątkowe, kiedy zaistnieje konieczność sprowadzenia lampy zza granicy. Wówczas 48 godzin może nie wystarczyć na zrealizowanie wymiany.
Odpowiedź:
Załącznik nr 1A dot. Zakresu nr 1 poz. 1-3 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
„Czas wymiany części zamiennych na nowe, w przypadku ich awarii w okresie gwarancji max. 96 godz.”
Pytanie nr 3
W punkcie nr 1 gwarancja na przedmiot zamówienia podzielona jest na części: na gwarancję na lampę i na gwarancję na osprzęt. Warunki gwarancji na lampę i na osprzęt nie są takie same i z tego powodu zapis punktu nr 6 jest niespójny z punktem nr 1. Prosimy o wykreślenie zapisu punktu 6.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wykreśla pkt. 6 z Załącznika nr 1A – Zakres nr 1.

Modyfikacja załącznika została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 zal - 1A - Zakres 1 –modyfikacja

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-03-17

Pytanie:dodano: 2014-03-18
Tarnów, dnia 17.03.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/26/KK/ 1251 /14

Dot. : Przetargu nieograniczonego – zakup i dostawa części do aparatury medycznej - nr sprawy 26/2014r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.03.2014r.. Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy Zakresu nr 1
Pytanie nr 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie terminu płatności rat. Czy będą one płatne w terminie: I rata do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT i przesłania jej przez Wykonawcę a kolejne raty co 30 dni od terminu płatności poprzedniej raty?
Odpowiedź:
Tak. (30,60,90).
Pytanie nr 2
Prosimy o doprecyzowania, czy Zamawiający wymaga w Zakresie 1 – trzech równych rat (ewentualnie ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty)?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 3
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że należność za wykonanie przedmiotu Zamówienia zostanie uregulowana w ratach na podstawie jednej faktury VAT. Z uwagi na niepodzielny przedmiot Zamówienia i jednorazową dostawę zgodnie z zasadami księgowymi nie ma możliwości fakturowania każdej raty.
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 4
Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do §3 ust.3 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Z tytułu nieterminowej płatności Zamawiający zapłaci odsetki 1,5 raza ustawowe za każdy dzień opóźnienia; nie więcej niż odsetki maksymalne”.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 5
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §7 ustęp 8 wzoru umowy i nadanie im brzmienia: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 6
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy lub instytucji finansowej?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 7
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 8
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 9
Prosimy o dodanie do wzoru umowy dostawy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 10
Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.
Odpowiedź:
Publikacja w Dzienniku Ustaw.
Pytanie nr 11
Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek.
Odpowiedź:
Szpital posiada 696 łóżek.
Pytanie nr 12
Prosimy o zmianę zapisu §5 ust.1 pkt. b) i nadanie mu brzmienia:” w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki (…)”.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 13
Mając na uwadze równość stron prosimy o dodanie do §5 ust. 1 pkt. c) o następującej treści: „Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto”.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 14
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 15
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 16
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 17
Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 18
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 19
W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o dodanie do §3 ust. 7 projektu umowy i nadanie mu brzmienia: „Termin zapłaty stanowi data uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 20
Prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.
Odpowiedź:
Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 21
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający a tym samym dodanie do §4 ust.5 wzoru umowy zapisów o następującym brzmieniu:
„Strony dopuszczają zmiany w umowie – na podstawie pisemnego aneksu - w zakresie:
a) zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
e) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej, jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
i) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.”
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami Projektu Umowy.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-03-18

Pytanie:dodano: 2014-03-19
Tarnów, dnia 18.03.2014r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG-271/26/KK/ /14
Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa części do TK oraz dostawa uruchomienie i montaż części do Angiokardiografu nr sprawy 26/2014r
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.03.2014r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dot.: SIWZ rozdział V ust 2.4 lit a oraz SIWZ rozdział V ust 4 ppkt 6 dla Zakresu 2 i Zakresu 3
Ponieważ zakresy 2 i 3 dotyczą części zamiennych, dla których nie jest wystawiany indywidualny certyfikat CE oraz części zamienne nie są zgłaszane do Rejestru Wyrobów Medycznych, prosimy o zmianę brzmienia w poniższym zakresie:
a) aktualne Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej,
która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wypis z Rejestru Wyrobów Medycznych – nie dotyczy Zakresu 2 i Zakresu 3
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla ze SIWZ z rozdziału V ust 2.4 lit a i z ust 4 ppkt 6 zapis cyt.: aktualne Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE oraz certyfikat CE jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu, jeśli jest wymagane lub Wypis z Rejestru Wyrobów Medycznych
i
wprowadza do SIWZ do rozdziału V ust 2.4 lit a i do ust 4 ppkt 6 oświadczenie (zał. Nr 6) o następującej treści:
oświadczenie Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17.06.2010r z póż. zm., uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia. (Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego, przedłożyć stosowne dokumenty w nieprzekraczalnym 3 dniowym terminie od dnia wezwania.) zał. Nr 6.
Modyfikacja SIWZ na stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 2 Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy ust V – Dotyczy Zakresu nr 2 i 3
Prosimy o zmianę w poniższym zakresie :
Dotyczy Zakresu nr 1, - ( Zakres nr .....) Oświadczam, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane w zał. Nr 1 asortyment są nowe fabrycznie, niepowystawowe, kompletne i będzie po zmontowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
(* warunek graniczny )
Dotyczy Zakresu nr 2 , 3 - ( Zakres nr .....) Oświadczam, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane w zał. Nr 1 asortyment są fabrycznie oryginalne, niepowystawowe, kompletne i będzie po zmontowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
(* warunek graniczny )
Z uwagi na fakt, że firma nasza stosuje system organizacji zaopatrzenia w fabryczne oryginalne części zamienne uwzględniający wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150). System taki zgodny z ISO nakazuje powtórne wykorzystanie elementów w pełni sprawnych, takich które nie podlegają obciążeniom mechanicznym i zmęczeniowym, a wymianę elementów składowych mogących mieć wpływ na jakość i trwałość wymienianego modułu, który jest wysłany przez producenta . Dlatego w złożonym pytaniu proponowaliśmy zmianę powyższego zapisu do zapisu który byłby zgodny z zacytowanym systemem zaopatrzenia w części zamienne „ używać do naprawy części i materiałów oryginalnych i wolnych od wad oraz dopuszczonych do obrotu, spełniających wymagane przez producenta parametry oraz zgodnych z obowiązującymi w stosunku do nich normami i przepisami.”
Ponieważ części te spełniają wymagania odnośnie parametrów technicznych , jakościowych i funkcjonalnych oraz posiadają odpowiednie certyfikaty , jeżeli przepisy szczególne tego wymagają, tak jak części nowe, Wykonawca nie ma wpływu na dostawy w tym zakresie i pozostawienie zapisu w pierwotnym brzmieniu uniemożliwi złożenie oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 2 Formularz Ofertowy ust V – Dotyczy Zakresu nr 2 i 3
Ust. V otrzymuje brzmienie:
Dotyczy Zakresu nr 1, - ( Zakres nr .....) Oświadczam, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane w zał. Nr 1 asortyment są nowe fabrycznie, niepowystawowe, kompletne i będzie po zmontowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
(* warunek graniczny )
Dotyczy Zakresu nr 2 , 3 - ( Zakres nr .....) Oświadczam, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane w zał. Nr 1 asortyment są fabrycznie oryginalne, niepowystawowe, kompletne i będzie po zmontowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
Modyfikacja załącznika na stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 3 Projekt Umowy Zał nr 3 dot. Zakresu nr 2 – par 1 ust 1 oraz Projekt Umowy Zał nr 3 dot. Zakresu nr 3 – par 1 ust 1
Prosimy o wykreślenie słów: „rok produkcji” . Uzasadnienie jak w pytaniu nr 2 oraz z uwagi na fakt, że w momencie zawierania umowy wykonawca nie będzie znał tego parametru
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 3 dot. Zakresu nr 2 i 3 – par.1 ust.1 słowa „rok produkcji”. Modyfikacja załącznika na stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 4 Projekt Umowy Zał nr 3 dot. Zakresu nr 2 – par 1 ust 2 oraz Projekt Umowy Zał nr 3 dot. Zakresu nr 3 – par 1 ust 2
Prosimy o usunięcie – części zamienne nie posiadają karty gwarancyjnej . Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania Raportu Serwisowego lub protokołu przekazania
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 3 dot. Zakresu nr 2 i 3 – w § 1. cały ust.2. Modyfikacja załącznika na stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 5 Projekt Umowy Zał nr 3 dot. Zakresu nr 2 – par 1 ust 3 lit b oraz Projekt Umowy Zał nr 3 dot. Zakresu nr 3 – par 1 ust 3 lit b
Prosimy o zmianę w poniższym zakresie:
„b) przedmiot dostawy jest fabrycznie oryginalny”.
Uzasadnienie jak w pytaniu nr 2
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje zapis Załącznika nr 3 dot. Zakresu nr 2 i 3 – par 1 wprowadza się ust.2, który otrzymuje brzmienie:
2. Wykonawca oświadcza, że:
a) przedmiot dostawy jest dopuszczony do obrotu na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
b) przedmiot dostawy jest fabrycznie oryginalny”.
Modyfikacja załącznika na stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 6 dot.: Projekt Umowy Zał nr 3 dot. Zakresu nr 2 – par 5 ust 1 lit b oraz Projekt Umowy Zał nr 3 dot. Zakresu nr 3 – par 5 ust 1 lit b
Prosimy o zgodę na obniżenie kar umownych do zwyczajowo przyjętych „0,1%”
Odpowiedź:
Nie zapisy pozostają bez zmian.
Pytanie nr 7 dot.Projekt Umowy Zał nr 3 dot. Zakresu nr 2 –par 5 oraz Projekt Umowy Zał nr 3 dot. Zakresu nr 3 – par 5
Z uwagi na fakt, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT prosimy o zmianę odniesienia kar umownych do wartości netto
Odpowiedź:
Nie zapisy pozostają bez zmian.
Pytanie nr 8 dot.: Projekt Umowy Zał nr 3 dot. Zakresu nr 2 – par 2 ust 1 oraz Projekt Umowy Zał nr 3 dot. Zakresu nr 3 – par 2 ust 1
Prosimy o usunięcie słów: „wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2”
Uzasadnienie jak w pytaniu nr 4
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 3 dot. Zakresu nr 2 i 3 – w § 2 ust.1. słowa: „wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 (...)” Modyfikacja załącznika na stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 9 dot.: Projekt Umowy Zał nr 3 dot.Zakresu nr 2 – par 1oraz Projekt Umowy Zał nr 3 dot. Zakresu nr 3–par 1
Prosimy o rozszerzenie o zapis:
Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu starych, uszkodzonych części o takich samych numerach katalogowych jak nr części wymienionej w par 2 ust 1 i czytelnych numerach seryjnych, najpóźniej w dniu montażu zaoferowanej części.”
Odesłanie do producenta, w celu utylizacji lub podjęcia innych działań zgodnych z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, umożliwi wykonawcy złożenie finansowo bardziej korzystnej dla Zamawiającego oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza do Załącznika nr 3 dot. Zakresu nr 2 i nr 3 w § 1 ust.3 o następującej treści:
3. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu starych, uszkodzonych części o takich samych numerach katalogowych jak nr części wymienionej w par 1 ust 1 i czytelnych numerach seryjnych, najpóźniej w dniu montażu zaoferowanej części. (...)”
Pytanie nr 10 dot.:Projekt Umowy Zał nr 3 dot.Zakresu nr 2–par 5 oraz Projekt Umowy Załnr 3 dot. Zakresu nr 3– par 5
Prosimy o rozszerzenie o zapis:
„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność odszkodowawczą w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z umowy zawartej na skutek przyjęcia niniejszej oferty („Umowa”) lub mająca z nią związek ograniczona jest do ceny netto Umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze. „
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Odpowiedź:
Nie, zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 11 dot.: Załącznik nr 1 -1A : Zakres nr 2 , poz 1-2
Prosimy o usunięcie wymogu podania roku produkcji – uzasadnienie jak w pytaniu nr 3
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 1-1A dla Zakresu nr 2 poz. 1-2 – wymóg podania roku produkcji. Modyfikacja załącznika na stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 12 dot.: Załącznik nr 1 -1A : Zakres nr 2 , parametry wymagane pkt 6
Prosimy o zmianę w poniższym zakresie:
„Podpisanie protokołu-zdawczo-odbiorczego może nastąpić po wykonaniu montażu części zamiennych „
Wymiana Części, w określonych sytuacjach może nie oznaczać, że urządzenie będzie działać lub będzie działać poprawnie. Może się okazać, że konieczna jest wymiana jeszcze innego elementu urządzenia lub dokonanie dodatkowej naprawy. Zdarza się bowiem, że jest więcej niż jedna przyczyna awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia, ale wykazanie takiej dodatkowej przyczyny (dodatkowych przyczyn) nie jest możliwie bez uprzedniego usunięcia przyczyny stwierdzonej w trakcie pierwszej diagnostyki uszkodzonego urządzenia
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza do Załącznika nr 1-1A Zakres nr 2 parametry wymagane pkt. 6 o następującej treści:
Pkt. 6 Podpisanie protokołu-zdawczo-odbiorczego może nastąpić po wykonaniu montażu części zamiennych.
Pytanie nr 13 dot.: Załącznik nr 1 - 1 A. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2 poz. 1-2. pkt 5
Prosimy o zmianę w poniższym zakresie:
„Czas wymiany części zamiennych , w przypadku ich awarii w okresie gwarancji max. 5 dni roboczych”
Prosimy o wprowadzenie powyższej zamiany, z uwagi na fakt że części są sprowadzane z zagranicy.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza do Załącznika nr 1-1A .Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2 poz. 1-2. pkt 5
o następującej treści:
pkt. 5 Czas wymiany części zamiennych , w przypadku ich awarii w okresie gwarancji max. 5 dni roboczych.
Pytanie nr 14 dot.: Załącznik nr 1 - 1 A. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2 poz. 1-2. pkt 7
Prosimy o zmianę w poniższym zakresie:
„Okres gwarancji na każdą część zamienną po wymianie gwarancyjnej min. 6 miesięcy „
Uzasadnienie jak w pytaniu nr 2
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza do Załącznika nr 1-1A .Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2 poz. 1-2. pkt 7
o następującej treści:
pkt. 7 Okres gwarancji na każdą część zamienną po wymianie gwarancyjnej min. 6 miesięcy.
Pytanie nr 15 dot.: Załącznik nr 1 - 1 A. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2 poz. 1-2. pkt 9
Prosimy o usunięcie – zapis jest stosowany w przypadku zakupu nowych aparatów, a przedmiotem postępowania jest dostawa części zamiennych. Pozostawienie zapisu w pierwotnej formie skutkowałoby zobowiązaniem do dostarczania części zamiennych nawet po okresie wsparcia dla aparatu gwarantowanym przez jego producenta
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla pkt. 9 z Załącznika nr 1-1A. – Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2 poz. 1-2. Modyfikacja załącznika na stronie Zamawiającego
Pytanie nr 16 dot.: Załącznik nr 1 - 1 A. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2 poz. 1-2. pkt 10
Prosimy o usunięcie – przeglądy wykonywane są dla całego aparatu a nie dla pojedynczych części zamiennych
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla pkt. 10 z Załącznika nr 1-1A. – Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2 poz. 1-2. Modyfikacja załącznika na stronie Zamawiającego
Pytanie nr 17 dot.: Załącznik nr 1 - 1 A. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2 poz. 1-2. pkt 12
Prosimy o usunięcie – przedmiot postępowania nie wymaga zakupu materiałów eksploatacyjnych
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla pkt. 11 z Załącznika nr 1-1A. – Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2 poz. 1-2. Modyfikacja załącznika na stronie Zamawiającego
Pytanie nr 18 dot.: Załącznik nr 1 - 1 A. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2 poz. 1-2
Prosimy o rozszerzenie o zapis:
„Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona – TAK”
Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza do Załącznika nr 1-1A .Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2 poz. 1-2. nowy pkt 10
o następującej treści:
pkt. 10 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona – TAK
Pytanie nr 19 dot.: Załącznik nr 1 -1A : Zakres nr 3
Prosimy o usunięcie wymogu podania roku produkcji – uzasadnienie jak w pytaniu nr 3
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 1-1A dla Zakresu nr 3 – wymóg podania roku produkcji. Modyfikacja załącznika na stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 20 dot.: Załącznik nr 1 -1A : Zakres nr 3 , parametry wymagane pkt 6
Prosimy o zmianę w poniższym zakresie: „Podpisanie protokołu-zdawczo-odbiorczego może nastąpić po wykonaniu montażu części zamiennych „
Wymiana Części, w określonych sytuacjach może nie oznaczać, że urządzenie będzie działać lub będzie działać poprawnie. Może się okazać, że konieczna jest wymiana jeszcze innego elementu urządzenia lub dokonanie dodatkowej naprawy. Zdarza się bowiem, że jest więcej niż jedna przyczyna awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia, ale wykazanie takiej dodatkowej przyczyny (dodatkowych przyczyn) nie jest możliwie bez uprzedniego usunięcia przyczyny stwierdzonej w trakcie pierwszej diagnostyki uszkodzonego urządzenia
Odpowiedź:
Nie zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 21 dot.: Załącznik nr 1 -1A : Zakres nr 3 - Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 3 pkt 1
Prosimy o zgodę na zmianę warunków gwarancji na 6 miesięcy – zgodnie z warunkami udzielanymi przez producenta
Odpowiedź:
Nie zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie nr 22 dot.: Załącznik nr 1 -1A : Zakres nr 3 - Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 3 pkt 5
Ponieważ przedmiot zamówienia jest komponentem specjalnym, dla którego czasy dostawy są niestandardowe prosimy o zmianę w poniższym zakresie:
„Czas wymiany części zamiennych , w przypadku ich awarii w okresie gwarancji max. 45 dni”
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza do Załącznika nr 1-1A .Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 3. pkt 5
o następującej treści:
pkt. 5 Czas wymiany części zamiennych , w przypadku ich awarii w okresie gwarancji max. 45 dni.
Pytanie nr 23 dot.: Załącznik nr 1 -1A : Zakres nr 3 - Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 3 pkt 6
Prosimy o zmianę w poniższym zakresie:
„Okres gwarancji na każdą część zamienną po wymianie gwarancyjnej min. 6 miesięcy”
Uzasadnienie jak w pytaniu nr 21
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza do Załącznika nr 1-1A .Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 3 pkt. 6
o następującej treści:
pkt. 6 Okres gwarancji na każdą część zamienną po wymianie gwarancyjnej min. 6 miesięcy.
Pytanie nr 24 dot.: Załącznik nr 1 -1A : Zakres nr 3 - Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 3
Prosimy o rozszerzenie o zapis:
„Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona – TAK”
Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza do Załącznika nr 1-1A .Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 3 nowy pkt 10
o następującej treści:
pkt. 10 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona – TAKModyfikacja SIWZ oraz załączników została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:
 For Ogol nr 2 – modyfikacja
 Oświadczenie nr 6 – nowe
 SIWZ – modyfikacja
 Umowa - Zakres nr 2 i 3 – modyfikacja
 Zal 1-1A- Zakres 2 i 3 - modyfikacja

W związku z dokonanymi modyfikacjami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 24.03.2014r dogodz 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 24.03.2014 r. o godz. 11.00. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy. Modyfikacja SIWZ i załączników zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ A/a
Odpowiedź:dodano: 2014-03-19

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-03-28
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/ 26/KK / 1489 /14 Tarnów, 2014 03 28

Dot. : Przetargu nieograniczonego – zakup i dostawa części do aparatury medycznej - nr sprawy 26/2014r.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2010, Nr 113 poz.759 ze. zm.) niniejszym informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa części do aparatury medycznej wybrano jako najkorzystniejszą ofertę założoną przez Wykonawcę:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Siemens Sp.z.o.o. ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
Zakres 2 –59.950,80 PLN
Zakres 3 – 242.451,67 PLN
Zakres nr 1 – unieważniony art. 93.1.1) cyt.:” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...)”

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano ofertę z najniższą ceną.

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę, nie podlegającą odrzuceniu odnoszącą się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

1. Ocena ofert:
zakres 2 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Siemens 10,00
1 Siemens 60,00 60,00
zakres 3 PUNKTY
nazwa OFERENTA 100% 100%
Siemens 10,00
1 Siemens 60,00 60,00

2. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następującą ofertę:
01 – Siemens Sp.z.o.o. ul. Żupnicza 11,03-821 Warszawa
02- MEDFinance S.A. Al. Piłsudskiego 76, 93-300 Łódź

Ponadto, Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Wykonawcy w Zakresie nr 1 :
02- MEDFinance S.A. Al. Piłsudskiego 76, 93-300 Łódź
na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759) – złożona oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Zamawiający wymagał w warunkach granicznych gwarancji na dostarczony sprzęt: 12 miesięcy (Załącznik nr 1A poz.1) – Wykonawca podał w wartościach oferowanych 12 miesięcy lub 300 000 skanów w zależności co nastąpi wcześniej.
W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
I.
Termin po upływie którego może być zawarta umowa to 01.04.2014r. Po upływie tego terminu umowa zostanie przesłana do Państwa firmy.Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im.Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178A, 33-100 Tarnów

Proszę o odwrotne potwierdzenie (pieczątką i podpisem) faktu otrzymania powyższego pisma przesłanego fax-em, oryginał wysłano pocztą.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-04-04

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem Dot. Przetarg nieograniczony –zakup i dostawa części do TK oraz dostawa uruchomienie i montaż części do Angiokardiografu nr sprawy 26/2014r w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro/ przekraczającej kwotę wyrażoną w zł równowartości 207.000 euro zawarto umowę w:

W dniu 01.04.2014r. podpisano umowę z Wykonawcą:

Siemens Sp.zo.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa :
Zakres nr 2 – 59.950,80
Zakres nr 3 – 242.451,67