Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

ZELE-KANIULA DOTETNICZA-IGŁY DO AKUPUNKTURY ART. 4 PKT.8

Nr 56/2014 Tarnów, 2014-02-20.

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„ ŻEL USG-KANIULA DOTETNICZA-IGŁY DO AKUPUNKTURY”. dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ
Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn. :
1). ŻEL USG-KANIULA DOTETNICZA-IGŁY DO AKUPUNKTURY Wg Załącznika nr 1 Zakres 1,
ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
ma obejmować całość zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. ŻEL USG-KANIULA DOTETNICZA-IGŁY DO AKUPUNKTURY Wg Załącznika nr 1 Zakres 1,
Wymagany termin realizacji umowy: 5 DNI od daty zawarcia umowy
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
Wykonawca składając propozycję cenową składa następujące dokumenty:
- Formularz propozycji wg załączonego wzoru,
- Oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 (Dz.U.nr 107 poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010r),uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia
3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną dostawe jest obowiązującą przez okres ważności umowy. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
4. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 28 LUTEGO 2014r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Kancelarii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis : Propozycja cenowa na zadanie pn.: “ ŻEL USG-KANIULA DOTETNICZA-IGŁY DO AKUPUNKTURY „
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jego składania.
5. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 28 LUTEGO 2014r. do godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowskiej 178a 33-100 Tarnów, pok. nr 49, II piętro budynek główny H.
6. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Z-ca Kierownik Działu Logistyki Stanisław Mróz Tarnów ul. Lwowska 178A tel/fax. 14/ 631-54-04.
-Wymagany termin realizacji zamówienia: do 5 dni od daty zawarcia umowy.
-Termin płatności : min. 30 dni
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje.
Wykonawca może zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do zamawiającego nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert.
Zamawiający zamieścił Zapytanie ofertowe na stronie : www.lukasz.med.pl Art 4

……………………….
(przygotował/a) ………..……………………..
(podpisał)
W załączeniu:
1. wzór druku dla “propozycji cenowej”.zał. Nr 1, Zakres
.2. wzór umowy


Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
przy ul. Lwowskiej 178A
Zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
„ŻEL USG-KANIULA DOTETNICZA-IGŁY DO AKUPUNKTURY „
…………………………… ……………………………
(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres (miejscowość, data)
tel. ……………… fax……………… ZAŁĄCZNIK NR 1.
……………………………..………..
ul. …………………………………..
PROPOZYCJA CENOWA NA ZAKRES NR 1. POZ. 1-7.
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:
(na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych)
Oferuję wykonanie usługi/dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:
FORMULARZ CENOWY - OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU
Lp
Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar
Ilość szt.
Cena jed. Netto 1 szt.w PLN
Cena jed. Brutto 1 szt. w PLN
Wartość zamówienia Netto w PLN
Wartość zamówienia Brutto w PLN
Stawka Vat %
1.
Żel do Usg Kendall 5 l
5 l
SZT. 20.

2..
Żel do Usg Kendall 0,5 l
0,25 l
SZT. 240.

3..
Kaniula dotętnicza Luer z zaworem odcinającym
dł. ok.45cm śr.ok 1,0
SZT. 50.

4..
Igła do akupunktury
0,25x20
SZT. 1000.

5..
Igła do akupunktury
0,20x15
SZT. 1000.

6..
Igła do akupunktury
0,25x25
SZT. 1000.

7..
Igła do akupunktury
0,25x40
SZT. 1000.


Zakres nr 1 poz. 1-7
netto: …………………… zł (słownie: …………………………………..…….)
Podatek VAT: …………. % tj. …………… zł (słownie: ....……………..…....)
brutto: …………………… zł (słownie: ……………………………………….)
Termin realizacji : max. Do 5 dni od daty wysłania zamówienia
Oświadczam, że zawarte w “zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach.
załącznikami do propozycji są: dokumenty i załączniki wymienione w zaproszeniu.
3. Płatność 30 dni przelew
4. Umowa obowiązuje przez okres 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Termin składania ofert do 28 LUTEGO 2014r. do godz. 12.00 tel/fax:14/631 54 04
Transport na koszt dostawcy loco magazyn Zamawiającego.
3. Oświadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowiązujących zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 (Dz.U.nr 107 poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010r),uprawniających do wprowadzania, obrotu i do używania będącego przedmiotem zamówienia
4. Zamawiający dopuszcza składanie oferty na poszczególne pozycje.
……………………..…………
Podpis i pieczątka wykonawc


PROJEKT UMOWY
Umowa Nr ../2014
zawarta w dniu .......... 2014r. w Tarnowie pomiędzy Szpitalem wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowskiej 178 a, 33-100 Tarnów, wpisanym do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą pod nr 000000005908 W-12 oraz w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000027124, NIP nr 873-27-13-732 , REGON nr 850052740 reprezentowanym przez:
Anna Czech - Dyrektor Szpitala
zwanym w dalszej części umowy “zamawiającym”,

a ….........................................
reprezentowaną przez:

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


zwana w dalszej części umowy “wykonawca”
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych z póż. z.m. (Dz.U. z 2013 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217)

§ 1 - Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa Zakres nr 1 poz. 1... : ............... zwanego dalej produktem, wymienionym w załączniku nr 1, do umowy, który zawiera specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.
2. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do dostawy produktów na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.
3. Zamówienie będzie określało rodzaj, ilość produktów oraz termin dostawy.
4. Jeśli zamówienie, o którym mowa w ust.3 nie zawiera innego terminu maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 5 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy. W nagłych przypadkach ( zamówienie na cito), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty do 48 godzin, licząc od momentu złożenia zamówienia.
5. Dostawy będą poprzedzone zamówieniem pisemnym Zamawiającego.
§ 2 - Cena i warunki dostawy

1. Cenę zgodna z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy załącznik nr 1, nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizacji umowy do tej wartości, ani podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia zamówień.
2. Podane w załączniku nr 1 ceny zawierają podatek Vat, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, opłata parkingowa, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego – Magazyn Szpitala w godz..7 - 14.
3. Dostawa wraz z wyładunkiem odbywać się będą do siedziby Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Cena pomniejszona o podatek VAT obowiązuje przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany: stawki VAT jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. Zmianie ulega kwota podatku VAT i cena.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w załączniku nr 1 do umowy.
6. W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie z ust. 5, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
7. Dopuszcza się możliwość dostarczenia produktów po cenie niższej od wskazanej w umowie.
8. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
9. W przypadku udokumentowanego braku spowodowanego chwilowym lub całkowitym wstrzymaniem realizacji części lub całości dostaw produktu o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i umowie Zamawiający dopuszcza produkt równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w załączniku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy zachowaniu cen jednostkowych, oraz po uprzednim zaakceptowaniu produktu równoważnego przez Zamawiającego.
§ 3 - Odbiór i warunki płatności

1. Odbiór odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego.
2. Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostawy.
3. W razie dostawy produktu wadliwego Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia reklamacji.
4. Zapłata należności nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, a w szczególności w zakresie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1.
§ 4 – Odpowiedzialność

1. W razie nieterminowej realizacji umowy lub jej części Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto dostawy, której zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia od daty umownego terminu realizacji dostawy, określonego w § 1 ust. 3 lub 4.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania produktów po upływie terminu ich ważności, względnie powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% wartości umowy brutto.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający może również w innych przypadkach odstąpić od umowy w całości lub części, nie naliczając kary umownej, a jego odpowiedzialność w tym zakresie kształtują wyłącznie bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego, tj. odpowiada za wyrządzenie szkody z winy umyślnej.
§5 - Okres obowiązywania umowy.

Umowa została zawarta na okres 2 m-cy, począwszy od dnia ….. 2014 roku do dnia …. 2014 roku.
§ 6 - Inne postanowienia

1. Wykonawca oświadcza, że produkty, o których mowa w § 1 posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania zgodne z obowiązującymi przepisami.
2. Dostarczany produkt będzie posiadał wymagany termin ważności do stosowania, co najmniej 12 miesięczny.
3.Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, wyrażonej w formie pisemnej.
§ 7 - Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 7. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności, gdy:
a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych, lub
w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczanego sprzętu, lub
zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub,
potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa, lub
potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Załączniki stanowią integralną część umowy: Zakres nr 1 poz. …..

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca Zamawiający


………………………………….. ……………………………………..

Załącznik Nr 1: Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowaPliki do pobrania

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2014-03-03
Odpowiedź:dodano: 2014-03-03

Wykonawcy, którzy złożyli
oferty
w postępowaniu o udzielenie
Zamówienia publicznegoDotyczy: propozycji cenowej na zadanie pt: ŻELE USG-KANULA DOTĘTNICZA

Znak: SWLOG/56/2014 Tarnów, dnia 03. 03. 2014 R
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia Propozycji cenowej na dostawę: ŻELE USG-KANULA DOTĘTNICZA wybrano ofertę firm/y

Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena Brutto
1
SKAMEX Sp. z o.o. S.K.A. 93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52
Wartość ogólna oferowanej dostawy POZ. 1-3. brutto: 1830,60 PLN
POZ. 4 -7 brak ofert