Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

118-środki dezynfekcyjne

Tarnów: dostawa środków dezynfekcyjnych
Numer ogłoszenia: 246499 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa środków dezynfekcyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKRES Nr I preparat alkoholowy do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry Nazwa towaru j.m. ilość preparat alkoholowy do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry zalecany do częstego stosowania dla osób ze skłonnością do alergii - 1 op = 500 ml op. 150 ZAKRES Nr II- Nazwa towaru j.m. ilość Antyseptyczny, alkoholowy środek w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający nie mniej niż dwie substancje czynne różnych grup chemicznych. Higieniczne odkażanie rąk - nie więcej niż 30 sekund . Do zastosowania w dozownikach łokciowych typu Dermados - 1 op = 500 ml op. 3000 Łagodny preparat w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk personelu medycznego o pH 5,0-5,5, nie zawierający mydła.. Nie zawierający mydła, barwników i substancji zapachowych. Do zastosowania w dozownikach łokciowych typu Dermados - 1 op = 500 ml op. 1200 Emulsja pielegnacyjna typu woda w oleju do skóry i rąk o działaniu natłuszczajacym i regenerujacym . Dozowana poprzez dozowniki łokciowe tpu Dermados od 0,5 ml do 1,5 ml - 1 op = 500 ml op. 200 ZAKRES Nr III - preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk Nazwa towaru j.m. ilość Preparat antyseptyczny do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający diglukonian chlorheksydyny, op. 30 op Antyseptyczny preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, gotowy do użycia, zawierający 2 propanol,chlorek benzyloalkiloamoniowy, kwas undecylenowy i środki pielęgnujące skórę.( Ph 5,5 ). Właściwości bójcze potwierdzone badaniami: Bakterie EN 12791 Dozowana poprzez dozowniki łokciowe typu Dermados op. 530 op Syntetyczny preparat w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk o pH 5,0-5,5 , nie zawierający mydła. Chroni skórę przed wysychaniem dzięki substancjom nawilżającym. Dozowany poprzez dozowniki łokciowe typu Dermados od 0,5 ml do 1,5 ml op. 500 op.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: -

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
inne dokumenty

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ. Karta charakterystyki produktu leczniczego - karta charakterystyki substancji niebezpiecznych dla preparatów będących produktami leczniczymi- antyseptykami - Świadectwo Rejestracji zgodnie z ustawą z dn. 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 Nr 53 poz. 533 - tekst jednolity) - dot. zakresu I, dla preparatów będących wyrobami medycznymi deklarację zgodności lub aktualne świadectwa jakości, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz opinii o wyrobie medycznym wydane zgodnie z ustawą z dn. 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 z 2004 r. poz. 896 z póz. zmianami) dla preparatów wpisanych do rejestru produktów biobójczych - pozwolenia na obrót produktem biobójczym zgodnie z ustawą z dn. 1 lutego 2007r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 39 z 2007 r. poz. 252 - tekst jednolity) dla preparatów będących kosmetykami - dopuszczenie do obrotu wydane przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzieleniu świadczeń zdrowotnych , lub b) w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług lub dostarczonego sprzętu, lub c) zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego, lub d) potrzeba zmiany umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e) potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina 10:00, miejsce: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: preparat alkoholowy do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: preparat alkoholowy do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry zalecany do częstego stosowania dla osób ze skłonnością do alergii.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: środki dezynfekcyjne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Antyseptyczny, alkoholowy środek w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający nie mniej niż dwie substancje czynne różnych grup chemicznych. Higieniczne odkażanie rąk - nie więcej niż 30 sekund . Do zastosowania w dozownikach łokciowych typu Dermados - 1 op = 500 ml 2 Łagodny preparat w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk personelu medycznego o pH 5,0-5,5, nie zawierający mydła.. Nie zawierający mydła, barwników i substancji zapachowych. Do zastosowania w dozownikach łokciowych typu Dermados - 1 op = 500 ml 3. Emulsja pielegnacyjna typu woda w oleju do skóry i rąk o działaniu natłuszczajacym i regenerujacym . Dozowana poprzez dozowniki łokciowe tpu Dermados od 0,5 ml do 1,5 ml - 1 op = 500 ml.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Preparat antyseptyczny do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający diglukonian chlorheksydyny, 2 Antyseptyczny preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, gotowy do użycia, zawierający 2 propanol,chlorek benzyloalkiloamoniowy, kwas undecylenowy i środki pielęgnujące skórę.( Ph 5,5 ). Właściwości bójcze potwierdzone badaniami: Bakterie EN 12791 Dozowana poprzez dozowniki łokciowe typu Dermados 3 Syntetyczny preparat w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk o pH 5,0-5,5 , nie zawierający mydła. Chroni skórę przed wysychaniem dzięki substancjom nawilżającym. Dozowany poprzez dozowniki łokciowe typu Dermados od 0,5 ml do 1,5 ml.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 4.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-11-20 (0131120131429-118-specyfikacja .doc)
Załącznik - 2013-11-20 (0131120131723-zalacznik nr 1a.xls)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2013-11-25
Odpowiedź:dodano: 2013-11-25
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81
e-mail: anowicka@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/118/AN/ ../13 Tarnów,2013-11-25.

Dot. przetargu nieograniczonego - dostawa preparatów do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie - nr 118/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.11.2013 Zamawiający wyjaśnia:


Zakres 1
Czy Zamawiający wymaga produktu leczniczego?
Ad.1 Tak

Zakres 2 poz. 1
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga skuteczności bójczej co najmniej wobec B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Rota, Vaccinia).
Ad.2 Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia działania bójczego preparatu o wirusy wskazane w pytaniu.
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują: Adresat
a/a

sporz. A.Nowicka

Pytanie:dodano: 2013-11-25
Odpowiedź:dodano: 2013-11-25
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81
e-mail: anowicka@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/118/AN/ .... /13 Tarnów,2013-11-25.

Dot. przetargu nieograniczonego – dostawa preparatów do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr 118/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22.11.2013 Zamawiający wyjaśnia:


1. Czy w zakresie II poz. 1 – Zamawiający dopuści preparat biobójczy zawierający: 1-propanol, etanol, wodę oczyszczoną, glikol propylenowy, Butan-1 ,3-diol, glicerynę, 2-butanon, kwas fosforowy, lanolinę?
Ad.1 Tak, Zamawiający dopuszcza.
2. Czy w zakresie II poz. 3 – Zamawiający dopuści emulsję oleju w wodzie, zawierającą alantoinę i witaminę E, a także składniki nawilżające, natłuszczające i regenerujące skórę?
Ad.2 Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a

sporz. A.Nowicka


Pytanie:dodano: 2013-11-25
Odpowiedź:dodano: 2013-11-25
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81
e-mail: anowicka@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/118/AN/ .... /13 Tarnów,2013-11-25.

Dot. przetargu nieograniczonego – dostawa preparatów do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr 118/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.11.2013 Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie 1 Zakres I Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu zarejestrowanego jako produkt biobójczy spełniającego pozostałe zapisy SIWZ do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego, gliceryny i innych substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno) w czasie 30 sekund w warunkach brudnych. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.
Ad.1 Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Personel mający predyspozycje do alergii często posiada zmienioną chorobowo skórę rąk, dlatego zamawiający wymaga antyseptyku.

Pytanie 2 Zakres II Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu zarejestrowanego jako produkt biobójczy spełniającego pozostałe zapisy SIWZ do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego, gliceryny i innych substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adeno) w czasie 30 sekund w warunkach brudnych. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.
Ad.2 Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Personel mający predyspozycje do alergii często posiada zmienioną chorobowo skórę rąk, dlatego zamawiający wymaga antyseptyku.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a

sporz. A.NowickaPytanie:dodano: 2013-11-25
Odpowiedź:dodano: 2013-11-25
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81
e-mail: anowicka@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/118/AN/ ..... /13 Tarnów,2013-11-25.

Dot. przetargu nieograniczonego – dostawa preparatów do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr 118/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.11.2013 Zamawiający wyjaśnia:


Zakres II poz. 1.
Czy Zamawiający dopuści antyseptyczny alkoholowy środek w płynie do higienicznej I chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający 2 substancje czynne alkohol etylowy i izopropylowy. Higieniczne odkażanie rąk – 30sek. Do zastosowania w dozownikach łokciowych typu Dermados. Spektrum działania jak w SIWZ.
Ad.1 Tak, Zamawiający dopuszcza.


Zakres II poz. 2.
Czy Zamawiający dopuści łagodny preparat w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk personelu medycznego o pH neutralne dla skóry 5-6, nie zawiera mydła, barwników, o przyjemnym zapachu. Preparat hypoalergiczny przetestowany dermatologicznie, do zastosowania w dozownikach łokciowych typu Dermados
Ad.2 Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zakres II poz. 3.
Czy Zamawiający dopuści emulsję pielegnacyjną typu olej w wodzie, emulsja do skóry i rąk o działaniu natłuszczającym z dodatkiem allantoiny i prowitaminy B5, do dozowników łokciowych typu Dermados
Ad.3 Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat
a/a

sporz. A.Nowicka
Pytanie:dodano: 2013-11-25
Odpowiedź:dodano: 2013-11-25
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81
e-mail: anowicka@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/118/AN/ ../13 Tarnów,2013-11-25.

Dot. przetargu nieograniczonego – dostawa preparatów do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr 118/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.11.2013 Zamawiający wyjaśnia:


Pyt.1 dot. Zakres nr II poz. 1 Czy jako aseptyczny alkoholowy środek w płynie Zamawiający ma na myśli antyseptyk czyli produkt leczniczy ?
Ad.1 Tak.


Pyt.2 dot. Zakres nr II Czy Zamawiający w zakresie II odstąpi od wymogu kompatybilności (od jednego producenta)?
Ad.2 Nie. Preparaty opisane w Zakresie II są przeznaczone do higieny rąk personelu o skłonnościach alergicznych, w związku z powyższym wymaga kompatybilności produktu.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują: Adresat
a/a

sporz. A.Nowicka

Pytanie:dodano: 2013-11-26
Odpowiedź:dodano: 2013-11-26
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
faks: 14 621 25 81
e-mail: anowicka@lukasz.med.pl


Nasz znak: SWLOG-271/118/AN/ . /13 Tarnów,2013-11-26.

Dot. przetargu nieograniczonego – dostawa preparatów do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie – nr 118/13

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.11.2013 Zamawiający wyjaśnia:


Zakres nr II – pozycja nr 1
1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zarejestrowanego, jako produkt biobójczy i dopuszczonego do obrotu na terenie Polski zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, zgodną z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza, który mówi, że: „do prduktów biobójczych zalicza się: produkty do dezynfekcji higienicznej skóry człowieka (…), do chirurgicznej dezynfekcji rąk, (…)” ? Nowoczesne preparaty do dezynfekcji rąk są rejestrowane jako produkty biobójcze. Występowanie na rynku produktów leczniczych do dezynfekcji rąk jest wynikiem przedłużania rejestracji dokonanej przed 2001 rokiem. Preparaty biobójcze do dezynfekcji rąk w niczym nie ustępują produktom leczniczym, a jako, że są opracowane na podstawie nowych formuł, nowoczesnych rozwiązań i przebadane według nowych zasad są lepsze, skuteczniejsze oraz bezpieczniejsze.
Ad.1. Nie. Zamawiający stosuje preparaty u personelu mającego skórę skłonną do alergii, z uszkodzeniami i zmianami chorobowymi. Wymaga, więc środków do dezynfekcji rąk z możliwością stosowania w przypadku uszkodzeń skóry.

Zakres nr II – pozycja nr 3
2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji pielęgnacyjnej typu oleju w wodzie – pozostały opis zgodnie z SIWZ?
Ad.2. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Projekt umowy §4 ust 1
3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujące: „W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia”.
Ad.3 Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Projekt umowy §4 ust 6
4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy na następujące:
W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień opóźnienia.
Ad.4. Nie, zapis pozostaje bez zmian.


Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Otrzymują: Adresat
a/a

sporz. A.Nowicka


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-12-05
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
anowicka@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271/118/AN/ 6203/13 Tarnów,2013-12-04


Dot.: Nr sprawy 118/13 - dostawa preparatów do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w dostawę wybrano jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Wykonawcę:

1. Schulke Polska Sp. z o. o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa w Zakresie Nr 2– 34.070,40 zł.

2. Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. – Wrocław, Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków w Zakresie Nr 3 - 16.644,12 zł.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu. Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z informacją o złożonych ofertach. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Schulke Polska Sp. z o. o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
2. Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. – Wrocław, Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków
Zakres 2
Nr oferty nazwa Wykonawcy punkty suma
1 Schulke Polska Sp. z o. o 10,00 50,00
2 Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. – Wrocław 6,65 33,26
Zakres 3
Nr oferty nazwa Wykonawcy punkty suma
2 Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. – Wrocław 10,00 50,00

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:

01 - Schulke Polska Sp. z o. o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa w zakresie 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał preparatu alkoholowego do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry zalecanego do częstego stosowania dla osób ze skłonnością do alergii Wykonawca zaoferował produkt nie odpowiadający w/w wymaganiom.

W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: termin po upływie, którego może być zawarta umowa z Wykonawcą to 10.12.2013r. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów

Pouczenie:
Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, mogą Państwo wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia.Otrzymują: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-12-13
Dot.: Nr sprawy 118/13 - dostawa preparatów do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Informacja o zawarciu umowy z
Schulke Polska Sp. z o. o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Cezal” S.A. – Wrocław, Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków