Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN 7/2012 sukcesywna dostawa : Implanty neurochirurgiczne dla Szpitala Wojewódzkiego im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiajšcy udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lukasz.med.pl

Tarnów: sukcesywna dostawa : Implanty neurochirurgiczne
Numer ogłoszenia: 26569 - 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowišzkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. œw. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiajšcego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŒLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajšcego: sukcesywna dostawa : Implanty neurochirurgiczne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Okreœlenie przedmiotu oraz wielkoœci lub zakresu zamówienia: Zakres 1 ZACISKI DO MOCOWANIA PŁATA KOSTNEGO CZASZKI Zakres 2 MIKROPŁYTKI DO ZESPOLEŃ KOŒCI CZASZKI.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniajšcych: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częœciowej: tak, liczba częœci: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesišcach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŒWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oœwiadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oœwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właœciwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oœwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzajšcy, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoœci - wystawiony nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĽCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĽ OKREŒLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadajš okreœlonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie
inne dokumenty

oœwiadczenie, Wykonawcy iż jest w posiadaniu dokumentów obowišzujšcych zgodnie z Ustawš o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 (Dz.U. z dnia 17 czerwca 2010r) , uprawniajšcych do wprowadzania, obrotu i do używania będšcego przedmiotem zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaœnień, jeżeli osoba podpisujšca nie jest osoba upoważnionš na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub zaœwiadczenia o prowadzeniu działalnoœci gospodarczej. Jeżeli dołšczone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiajšcy wymaga, aby jego zgodnoœć z oryginałem poœwiadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusza 2. oœwiadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP zał. Nr 4.

III.7) Czy ogranicza się możliwoœć ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowiš osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treœci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz okreœlenie warunków zmian

W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana cen tylko w przypadku zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowišzujš dopiero po podpisaniu aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŒW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2012 godzina 10:00, miejsce: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŒW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin zwišzania ofertš: do 17.03.2012.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania œrodków pochodzšcych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajšcych zwrotowi œrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całoœci lub częœci zamówienia: nie

ZAŁĽCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĽCE OFERT CZʌCIOWYCH

CZĘŒĆ Nr: 1 NAZWA: ZACISKI DO MOCOWANIA PŁATA KOSTNEGO CZASZKI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoœci lub zakresu zamówienia: 1. Zaciski do płata kostnego o œrednicy 11, wykonane ze stopu tytanu, sterylne, pakowane pojedynczo Szt. 480. 2. Zaciski do płata kostnego o œrednicy 16, wykonane ze stopu tytanu, sterylne, z otworem na drenaz, pakowane pojedynczo Szt. 180. 3. Zaciski do płata kostnego o œrednicy 20, wykonane ze stopu tytanu, sterylne, z otworem na drenaż,pakowane pojedynczo Szt. 60..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesišcach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŒĆ Nr: 2 NAZWA: MIKROPŁYTKI DO ZESPOLEŃ KOŒCI CZASZKI.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoœci lub zakresu zamówienia: 1. Płytka typu Y 5 otworowa, dł. całkowita 17mm, w płytce wyżłobienie na ukrycie główki œruby, pakowane pojedynczo szt. 10. 2. Płytka prosta 16 otworowa, dł. całkowita 63mm, w płytce wyżłobienie na ukrycie główki œruby, pakowane pojedynczo szt. 10. 3.. Podwójna płytka typu Y 6 otworowa, dł. całkowita 15mm, w płytce wyżłobienie na ukrycie główki œruby, pakowane pojedynczo szt. 4. 4.. Podwójna płytka typu Y 6 otworowa, dł. całkowita 17mm, w płytce wyżłobienie na ukrycie główki œruby, pakowane pojedynczo szt. 4. 5.. Płytka do otworu trepacyjnego o œrednicy 16mm, w płytce wyżłobienie na ukrycie główki œruby, pakowane pojedynczo szt. 2. 6.. Płytka w kształcie siatki o wymiarach 65mmx90mm, gruboœć 0,6mm, w płytce wyżłobienie na ukrycie główki œruby, pakowane pojedynczo szt. 2. 7.. Magazynek na 8 œrub samogwintujšcych wraz ze œrubami z główkš na wkrętak krzyżakowy, œrednica 1,5mm dł. 5mm, pakowane sterylnie, kolor niebieski Mag. 30. 8.. Magazynek na 8 œrub samogwintujšcych wraz ze œrubami z główkš na wkrętak krzyżakowy, œrednica 1,8mm dł. 5mm, pakowane sterylnie, kolor różowy Mag. 15..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesišcach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2012-02-01 (20120201092735-siwz spr.7.doc)
Załącznik - 2012-02-01 (20120201092746-formularz 0- spr.7.doc)
Załącznik - 2012-02-01 (20120201092752-cenowa spr.7.xls)
Załącznik - 2012-02-01 (20120201092756-zal nr 1a spr.7.doc)
Załącznik - 2012-02-01 (20120201092811-oswiadczenia 4, 5, 6 sp.7.doc)
Załącznik - 2012-02-01 (20120201092818-oswiadcz nr 7 spr.7.doc)
Załącznik - 2012-02-01 (20120201092821-umowa nr 3 nr 8 spr.7.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Pytanie:dodano: 2012-02-09
Odpowiedź:dodano: 2012-02-09
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-7-686/12 Tarnów, dnia 08.02.2012 r.


dotyczy: przetarg nieograniczony Nr sprawy 7/2012 sukcesywna dostawa : Implanty neurochirurgiczne dla Oddziału Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.


W odpowiedzi na zapytania z dnia 07.02.2012 r, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1
Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie w zakresie numer 2wysokiej jakości płytek i śrub tytanowych charakteryzujących się następującymi parametrami: Podwójna płytka Y długość 16mm jest 15mm, płytka w kształcie siatki grubość 0,3mm wielkość 55mm x 110mm oraz śruby zgodne z opisem SIWZ wraz z użyczonym kontenerem sterylizacyjnym. Pakowane pojedynczo lub po 5 szt. niesterylne, kolor śrub złoty. Pozostałe parametry bez zmian.
Firma zgodnie z wymogami zapisów SIWZ wypożyczy nieodpłatnie zarówno instrumentarium jak również stworzy bank implantów . Zatem proszę o dopuszczenie wyżej opisanych implantów, co umożliwi złożenie oferty większej ilości oferentów, co przełoży się na konkurencyjność oferty przetargowej. Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody proszę podać powód.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza płytkę Y o długości oferowanej jak również płytkę w kształcie siatki. Oba dopuszczenia pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków specyfikacji.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Otrzymują: Adresat
a/a
p.o. Z-ca DYREKTORA
Ds. Lecznictwa
Dr n. med. Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2012-02-13
Odpowiedź:dodano: 2012-02-13
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
znak pisma: SWLOG-271-KS-7-697/12 Tarnów, dnia 10.02.2012 r.

dotyczy: przetarg nieograniczony Nr sprawy 7/2012 sukcesywna dostawa : Implanty neurochirurgiczne dla Oddziału Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.02.2012 r, Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1 dopuści zaciski do płata kostnego, o średnicy 11 mm, wykonane z czystego tytanu, pakowane sterylnie jednostkowo?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 2 dopuści zaciski do płata kostnego, o średnicy 13 i 18 mm (do wyboru operatora), wykonane z czystego tytanu, z możliwością adaptacji górnego dysku do wyprowadzenia drenażu, pakowane sterylnie jednostkowo?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza
3. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 3 dopuści zaciski do płata kostnego, o średnicy 18 i 22 mm (do wyboru operatora), wykonane z czystego tytanu, z możliwością adaptacji górnego dysku do wyprowadzenia drenażu, pakowane sterylnie jednostkowo?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza
4. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 1 dopuści płytkę typu Y 5 otworowa, niskoprofilową ( 0,4 mm) w płytce wyżłobienie na ukrycie główki śruby, pakowane pojedynczo?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza
5. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 2 dopuści płytkę prostą 20 otworowa, niskoprofilową (0,4 mm), w płytce wyżłobienie na ukrycie główki śruby, pakowane pojedynczo?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza
6. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 3 dopuści płytkę typu podwójny Y 6 otworowa, niskoprofilową (0,4 mm), dł. całkowita 18 mm, w płytce wyżłobienie na ukrycie główki śruby, pakowane pojedynczo?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza
7. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 4 dopuści płytkę typu podwójny Y 6 otworowa, niskoprofilową (0,4 mm), dł. całkowita 21 mm, w płytce wyżłobienie na ukrycie główki śruby, pakowane pojedynczo?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza
8. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 5 dopuści płytkę do otworu trepacyjnego o średnicy 15 i 17 mm (do wyboru operatora), w płytce wyżłobienie na ukrycie główki śruby, pakowane pojedynczo?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza
9. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 6 dopuści siatkę tytanową z możliwością trójwymiarowej adaptacji, 38 x 45 mm, profil 0,4 lub 0,6 mm (do wyboru operatora), z wyżłobieniem na ukrycie główki śruby, pakowana pojedynczo?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza


10. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 7 dopuści śrubę srebrną, tytanową, samowiercącą, typu pogłębiony krzyżak, średnicy 1,5 mm, dł. 5 mm, niskoprofilową (profil płytka/śruba 0,5 mm), pakowaną w klipsie, jednostkowo, niesterylną, w ilości odpowiadającej 30 magazynkom po 8 sztuk (SIWZ), czyli 240 sztuk?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza
11. Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 8 dopuści śrubę awaryjną niebieską, tytanową, samogwintującą, typu pogłębiony krzyżak, średnicy 1,8 mm, dł. 5 mm, niskoprofilową (profil płytka/śruba 0,5 mm), pakowaną w klipsie, jednostkowo, niesterylną, w ilości odpowiadającej 15 magazynkom po 8 sztuk (SIWZ), czyli 120 sztuk?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza


Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Otrzymują: Adresat
a/a

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
Anna Czech

Pytanie:dodano: 2012-02-14
Odpowiedź:dodano: 2012-02-14
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-7-701/12 Tarnów, dnia 10.02.2012 r.


dotyczy: przetarg nieograniczony Nr sprawy 7/2012 sukcesywna dostawa : Implanty neurochirurgiczne dla Oddziału Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 09.02.2012 r, Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2:W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, w ramach, którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówienia, w ramach, którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy przez dodanie załącznika w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniu …………... pomiędzy:

reprezentowanym przez:
1. ………………………………

zwanym w dalszej części umowy Klientem
a
…………………………….. reprezentowaną przez:
……………………………
zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy
Spółka Aesculap Chifa zobowiązuje się oddać Klientowi do używania instrumentarium wyłącznie endoprotez kupionych od Spółki w ramach umowy z dnia ........

§ 2. Klauzula własności
Instrumentarium pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością …………………. Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.
Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym instrumentarium żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie instrumentarium
1. Klient jest zobowiązany używać instrumentarium zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi. Klient zobowiązuje się do używania instrumentarium wyłącznie do zakładania endoprotez zakupionych od ……………
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części Instrumentarium oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym uszkodzeniu Instrumentarium. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem instrumentarium niezgodnie z instrukcjami obsługi.
3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania Instrumentarium przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do instrumentarium w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę Instrumentarium. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości Instrumentarium.
5. Zmiana miejsca użytkowania Instrumentarium jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy
1. Spółka udostępni instrumentarium Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.
2. W przypadku nie kupowania od Spółki odpowiedniej ilości endoprotez Spółka ma prawo rozwiązać umowę i żądać zwrotu instrumentarium.
§ 5. Serwis
1. Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego instrumentarium wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.
2. W przypadku wymiany bądź naprawy instrumentarium, jego przekazanie Spółce nastąpi w sposób i na zasadach określonych w §7 pkt. 2 niniejszej umowy.

§ 6. Zawiadomienia
1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.
2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi (Instrumentarium).

§ 7. Zakończenie umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………………………..
2. Zakończenie umowy obliguje Klienta do zwrotu Spółce instrumentarium wydezynfekowanego lub opakowanego w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom trzecim wraz z czytelną informacją na opakowaniu o skażeniu zawartości.
3. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego Instrumentarium w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
5. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane na drodze ………………………………….
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia Instrumentarium Klientowi.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Otrzymują: Adresat
a/a
p.o. Z-ca DYREKTORA
dr n. med. Stanisław Łata

Pytanie:dodano: 2012-02-14
Odpowiedź:dodano: 2012-02-14
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG-271-KS-7-704/12 Tarnów, dnia 10.02.2012 r.


dotyczy: przetarg nieograniczony Nr sprawy 7/2012 sukcesywna dostawa : Implanty neurochirurgiczne dla Oddziału Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 09.02.2012 r, Zamawiający wyjaśnia:

Dotyczy - Zakres Nr 1 ZACISKI DO MOCOWANIA PŁATA KOSTNEGO CZASZKI
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu zacisków do płata kostnego o średnicy 12mm, 16mm oraz 20 mm z wprowadzeniem ręcznym?
System przewiduje uproszczone podejście do stabilizacji płata czaszki, co znacząco redukuje czas zabiegu chirurgicznego, przy jednoczesnym zwiększeniu stabilności i siły docisku.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Do wzoru umowy
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zmniejszenie kar umownych, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 na 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki ?
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian.

3. Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez dodanie zapisów o treści:
Szkolenia:
 W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
 Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.
 Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
 Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze neurochirurgicznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.
 Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.
 Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę
 Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.
 Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:
a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
b) datę i miejsce ich przeprowadzenia,
c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
d) Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
e) czas trwania poszczególnych szkoleń.
Odpowiedź: Nie. Zapis pozostaje bez zmian

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Otrzymują: Adresat
a/a
p.o. Z-ca DYREKTORA
dr n. med. Stanisław Łata

Sprostowanie:dodano: 2012-02-15
Odpowiedź:dodano: 2012-02-15
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 26569-2012 z dnia 2012-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów
Zakres 1 ZACISKI DO MOCOWANIA PŁATA KOSTNEGO CZASZKI Zakres 2 MIKROPŁYTKI DO ZESPOLEŃ KOŚCI CZASZKI
Termin składania ofert: 2012-02-17


Numer ogłoszenia: 37243 - 2012; data zamieszczenia: 15.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26569 - 2012 data 01.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, fax. 014 6315460, 6212581.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2012 godzina 10:00, miejsce: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2012 godzina 10:00, miejsce: SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNYM PUBLICZNY ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 33-100 TARNÓW, UL. LWOWSKA 178A (pawilon D II piętro) Kancelaria Ogólna..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5).
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do 17.03.2012..
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do 22.03.2012

Pytanie:dodano: 2012-02-16
Odpowiedź:dodano: 2012-02-16
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81 WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


znak pisma: SWLOG-271-KS-7-756/12 Tarnów, dnia 15.02.2012 r.


dotyczy: przetarg nieograniczony Nr sprawy 7/2012 sukcesywna dostawa : Implanty neurochirurgiczne dla Oddziału Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 13.02.2012 r, Zamawiający wyjaśnia:

1. Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuści nieodpłatne użyczenie jednoczęściowego, wielofunkcyjnego aplikatura ( zaciśnięcie implantu i odcięcie trzpienia ) z mechanizmem dynamometrycznym wraz z pojemnikiem do przechowywania i sterylizacji ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi niezbędnych do implantacji wszczepów zawierający:
 Rękojeść do śrubokrętu – 2 szt.
 Sztyft pogłębiony krzyżak (różne długości) – 2 szt.
 Kleszczyki do gięcia płytek – 2 szt.
 Kleszczyki do cięcia płytek – 1 szt.
 Pęseta – 1 szt.
 Moduł do przechowywania i sterylizacji śrub i płytek razem ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22.02.2012 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 22.02.2012 r. o godz. 11.00. Składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany przez okres 30 dni tj. do 22.03.2012 r nie dłużej jednak niż do czasu podpisania umowy,
W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w rozdz. IX pkt. 1, rozdz. XII oraz rozdz. XIII.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Otrzymują: Adresat
a/a
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
Anna Czech

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2012-02-29
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Nasz znak : SWLOG-271-KS-7-922/12 Tarnów, 2012-02-28


dotyczy: przetarg nieograniczony Nr sprawy 7/2012 sukcesywna dostawa : Implanty neurochirurgiczne dla Oddziału Neurochirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie SP ZOZ, ul. Lwowska 178a , zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. Zm.) po dokonaniu badania i oceny złożonych w tym postępowaniu ofert uprzejmie informuje , że:

1. Dokonało wyboru niżej wymienionych najkorzystniejszych ofert:

Nr ofert Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena

03 Aesculap Chifa Sp. z o.o., Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl Zakres 1 - 89 408,40 brutto


01 MEDARTIS Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/29, 53-676 Wrocław
Zakres 2 - 20 347,20 brutto

Oferty w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierały najniższą cenę spośród przestawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

2. Ocena ofert:
Nr zakresu Nazwa (firma) wykonawcy Liczba punktów
Zakres 1
SYNTHES Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa 38,78
Aesculap Chifa Sp. z o.o., Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 40,00

Zakres 2 MEDARTIS Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/29, 53-676 Wrocław 40,00
SYNTHES Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa 17,86
Aesculap Chifa Sp. z o.o., Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 28,69

3. Zamawiający informuje iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
01. MEDARTIS Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/29, 53-676 Wrocław
02. SYNTHES Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
03. Aesculap Chifa Sp. z o.o., Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

4. W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. Nie została odrzucona żadna oferta.

W myśl art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybrano oferty z najniższą ceną.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Umowa z dnia 05.03.2012 r. zostanie przesłana do Państwa firm. Po podpisaniu umowy uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Pouczenie:
Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP mogą Państwo wnieść odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Otrzymują : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
a/a p.o. Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr n. med. Stanisław Łata

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2012-03-19
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie powiadamia, że w związku z postępowaniem nr 7/2012 sukcesywna dostawa : Implanty neurochirurgiczne dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 200 000 EURO, zawarto dnia 05.03.2012 r. umowę z następującymi Wykonawcami:

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o., Ul. Tysiąclecia 14,
64-300 Nowy Tomyśl Zakres 1 - 89 408,40 brutto

2. MEDARTIS Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 5/29,
53-676 Wrocław, Zakres 2 - 20 347,20 brutto