Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

38-Dostosowanie Oddziału Urologii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie do aktualnie obowiązujących przepisów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lukasz.med.pl

Tarnów: Dostosowanie Oddziału Urologii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie do aktualnie obowiązujących przepisów
Numer ogłoszenia: 140372 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie Oddziału Urologii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie do aktualnie obowiązujących przepisów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostosowanie Oddziału Urologii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie do aktualnie obowiązujących przepisów zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robot oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych pod nazwą Dostosowanie Oddziału Neurochirurgii i Oddziału Urologii w Budynku A Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie piętro VI do aktualnie obowiązujących przepisów, które stanowią integralna część SIWZ. Przebudowany Oddział Urologii musi spełniać wymagania Rozporządzenia MZ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zgodnie z dokumentacją projektową przebudowany Odział Urologii zajmie powierzchnię użytkową 535,76 m2. Zamawiający informuje Wykonawców o ich uprawnieniu do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu planowanych robot. Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robot, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6,7.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia jest wniesienie wadium ogółem w wysokości: 46 341,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach -wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ dołączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dwie roboty budowlane polegające na budowie,przebudowie,remoncie o wartości min. 1 000 000 zł brutto każda, w czynnych obiektach budowlanych służby zdrowia tj. wykonanie robót budowlanych o których mowa w art.2 pkt 8 ustawy PZP. Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania -sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -Załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach -wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ dołączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w zakresie robót budowlanych dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w poszczególnych branżach, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj.: -Kierownik robót budowlanych, pełniący jednocześnie funkcję kierownika budowy, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, -Kierownik robót sanitarnych, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, -Kierownik robót elektrycznych, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej środki finansowe w wysokości min. 1 500 000,00 zł. lub posiadać zdolność kredytową w wysokości min. 1 500 000,00 zł. Dopuszcza się sytuację zsumowania tych dwóch form wykazania się zdolnością finansową tak aby łącznie wynosiły one 1 500 000,00 zł. Poprzez zdolność kredytową zamawiający rozumie realną zdolność do zaciągnięcia kredytu w danym banku lub kasie poświadczającej o zdolności. Poświadczenie nie musi mieć charakteru promesy, jednakże musi z niego wynikać, że na dzień jego wydania Wykonawca faktycznie uzyskałby dany kredyt po dokonaniu czynności o charakterze typowo formalnym. Zamawiający uzna za zdolnego do wykonania zamówienia wykonawcę, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości brutto 1 500 000,00 zł. Zamawiający oceni czy na dzień składania ofert Wykonawca posiada zdolność finansową wymaganą przez s.i.w.z.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie o wartości min. 1 000 000 zł brutto każda, w czynnych obiektach budowlanych służby zdrowia tj. wykonanie robót budowlanych o których mowa w art.2 pkt 8 ustawy PZP. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ) oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za najważniejsze roboty budowlane uważa się roboty budowlane niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w w punkcie 8.2 - 1 SIWZ. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego. Jeżeli ofertę podpisuje osoba fizyczna celem weryfikacji należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Harmonogram rzeczowo-finansowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej. wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy. Zmiana tych osób musi być uzgodniona przez Zamawiającego, kwalifikacje i oświadczenia wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne; wystąpienia okoliczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, sytuacji gdy wystąpi konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie, Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów Dział Logistyki pok. 49.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Św.Łukasza SPZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów Kancelaria Ogólna II piętro budynek D..

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 28.05.2013.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-04-10 (0130410120218-38-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2013-04-10 (0130410120233-kodeks etyki.pdf)
Zał±cznik - 2013-04-10 (0130410120238-qp-034-o.pdf)
Zał±cznik - 2013-04-10 (0130410120246-zal nr 6a - meble do brudownika-1.pdf)
Zał±cznik - 2013-04-10 (0130410120304-zalacznik nr 3a- zestawy kom.doc)
Zał±cznik - 2013-04-10 (0130410120318-zalacznik nr 7 - harmonogram.xls)
Zał±cznik - 2013-04-10 (0130410120837-zal 1a - projekt budowlany.rar)
Zał±cznik - 2013-04-10 (0130410120856-zal nr 1a - projekt wykonawczy specyfikacja przedmiary.rar)
Zał±cznik - 2013-04-11 (0130411110312-zal nr 5a punkt pielegniarski 1-1.pdf)
Zał±cznik - 2013-04-11 (0130411110317-zalacznik nr 5.doc)
Zał±cznik - 2013-04-11 (0130411135346-zalacznik 4a-sprzet medyczny opis.docx)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Sprostowanie:dodano: 2013-04-12
Tarnów,2013.04.12.


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest remont Dostosowanie Oddziału Urologii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie do aktualnie obowi±zuj±cych przepisów


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRE¦CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR sprawy 38/13

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (29 lutego 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177z póżn. zm). działaj±c w imieniu Zamawiaj±cego, wprowadzam do tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuj±ce zmiany:

Zamawiaj±cy modyfikuje SIWZ poprzez dodanie poniższego zapisu:

Zamawiaj±cy ogranicza przedmiot zamówienia o zakres obejmuj±cy „wymianę grzejników członowych wraz z osprzętem i gał±zkami przył±czeniowymi na grzejniki higieniczne” przewidzianych dokumentacj± techniczn± branża c.o. w ilo¶ci 22 grzejniki wraz z osprzętem znajduj±ce się pod oknami Oddziału Urologii, który to zakres zostanie wykonany przez Zamawiaj±cego w ramach innego zadania zostan±. W zwi±zku z powyższym w/w roboty nie wchodz± w zakres zamówienia.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
............Anna Czech ...........

(podpis Kierownika Zamawiaj±cego
lub osoby, której Kierownik Zamawiaj±cego powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynno¶ci)
OdpowiedĽ:dodano: 2013-04-12

Pytanie:dodano: 2013-04-17
OdpowiedĽ:dodano: 2013-04-17
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581

Nasz znak: SWLOG-271/38/AN/ 1655 /13 Tarnów,2013-04-17

Dotyczy: przetarg nieograniczony – „Dostosowanie Oddziału Urologii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie do aktualnie obowi±zuj±cych przepisów”- Znak sprawy: 38/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.04.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:

W zwi±zku z tym, że Zamawiaj±cy w pkt. 6 Dodatkowe wymagania Zamawiaj±cego ppkt. 5) siwz okre¶lił, że od Wykonawcy wymagać się będzie:
a) przestrzegania zasad okre¶lonych w Procedurze zintegrowanego systemu zarz±dzania QP-034/0 - okre¶lonych w Zał±czniku Nr 3 do umowy.
b) przestrzegania zasad BHP i Sanitarno- Epidemiologicznych w czasie wykonywania robót.
c) przedstawienia wszystkich wymaganych atestów, certyfikatów dla użytych materiałów, w tym stwierdzaj±cych dopuszczenie do stosowania w jednostkach służby zdrowia, czy Zamawiaj±cy, zgodnie art. 17 ust. 2) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalno¶ci leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654 ) wymaga aby rury do gazów medycznych były wyrobem medycznym odpowiadaj±cym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych?

Czy Zamawiaj±cy wymaga, aby dla rur do gazów medycznych na etapie realizacji umowy (przed zabudowaniem materiałów) zostały przedłożone dokumenty dopuszczaj±ce do obrotu i używania, tj. aprobata CE, deklaracja zgodno¶ci CE oraz zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urz±d Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

OdpowiedĽ: Tak, Zamawiaj±cy wymaga, by na etapie realizacji umowy przed zabudowaniem materiałów zostały przedłożone dokumenty dopuszczaj±ce do obrotu i używania.Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć w/w zapisami.
Otrzymuj± : Adresat
a/a


Pytanie:dodano: 2013-04-17
OdpowiedĽ:dodano: 2013-04-17
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6212581

Nasz znak: SWLOG-271/38/AN/ 1685 /13 Tarnów,2013-04-17

Dotyczy: przetarg nieograniczony – „Dostosowanie Oddziału Urologii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie do aktualnie obowi±zuj±cych przepisów”- Znak sprawy: 38/13


W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.04.2013 Zamawiaj±cy wyja¶nia:


1. Prosimy o sprecyzowanie, w których pomieszczeniach należy zamontować system parawanów przesuwnych.
Ad.1 System parawanów przesuwnych należy zamontować we wszystkich pokojach 2 i 3 łóżkowych.

2. W przedmiarze dot. Instalacji Wentylacji w poz 8 d.2.1, poz 9 d.2.2, poz 10 d.2.2, poz 11 d.2.2, poz 18 d.2.3, poz 19 2.3. ilo¶ci nie s± zgodne z ilo¶ciami podanymi w opisie technicznym, czy należy zmienić ilo¶ci przedmiarowe?
Ad.2 Przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym do przygotowania oferty. Należy przyj±ć ilo¶ć
zgodnie z dokumentacj±.

3. W przedmiarze dot. Instalacji Wentylacji brak pozycji dot. montażu wentylatorów dachowych, oraz klimatyzatorów kasetonowch, czy należy wyceniać te elementy?
Ad.3 Wentylatory dachowe s± zamontowane. Należy wpi±ć wyci±gi do istniej±cego systemu i dokonać
regulacji systemu. Klimatyzatory należy wycenić zgodnie z materiałami przetargowymi.


Pozostała tre¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integraln± czę¶ć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporz±dzaniu oferty należy posłużyć w/w zapisami.
Otrzymuj± : Adresat
a/a


Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-05-21
Zamawiaj±cy

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

Wykonawcy
Bior±cy udział w postępowaniu


Nasz znak: SWLOG-271/38/MN/2179/13 Tarnów,2013-05-21

Nr sprawy 38/13 – Dostosowanie Oddziału Urologii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie do aktualnie obowi±zuj±cych przepisów.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostosowanie Oddziału Urologii w budynku Bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie do aktualnie obowi±zuj±cych przepisów, jako ofertę najkorzystniejsz± wybrano ofertę Wykonawcy:

Zakład Budowlano-Montażowy „POLBUD” Pi±tek i Ptak Spółka Jawna, ul. Spokojna 6, 33-100 Tarnów.
Cena brutto zł: 1.284.435,00

Oferta w/w Wykonawccy została uznana za najkorzystniejsz± na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach
nie podlegaj±cych odrzuceniu.

W postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:
1. ERBUD Spółka Akcyjna, ul. Puławska 300A, 02-819 Warszawa.
2. Zakład Budowlano-Montażowy „POLBUD” Pi±tek i Ptak Spółka Jawna, ul. Spokojna 6, 33-100 Tarnów.
3. BRAM-BUD H. Szostek, R. Calik, K. Kulig Spółka Jawna, ul. Lubostroń 18A, 30-383 Kraków.
4. ALFA J. Kapecki, J. Trybus Spółka Jawna, ul. Dukielska 83B, 38-300 Gorlice.

Poniżej informacja o złożonych ofertach wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert.


nazwa OFERENTA
100%
100%
1
ERBUD S.A. Warszawa
7,29
 

ERBUD S.A. Warszawa
36,43
36,43
2
ZBM POLBUD Sp. J. Tarnów
10,00
 

ZBM POLBUD Sp. J. Tarnów
50,00
50,00
3
BRAM-BUD Sp. J. Kraków
8,88
 

BRAM-BUD Sp. J. Kraków
44,39
44,39
4
ALFA SP. J. Gorlice
8,23
 

ALFA SP. J. Gorlice
41,14
41,14


Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a ustawy Prawo zamówien publicznych Zamawiaj±cy może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku przetargu nieograniczonego, w którym nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Umowa podpisana przez Zamawiaj±cego zostanie przesłana do Państwa po wniesieniu zabezpieczenia należytego jej wykonania. Po podpisaniu umowy uprzejmię proszę o zwrot jednego egzemplarza niezwłocznie na adres Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Dział Logistyki, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.
Stanisław Łata – Z-CA DyrektoraRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-06-21
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie powiadamia, że w zwi±zku z postępowaniem nr 38/13 którego przedmiotem jest ,Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizacja zadania: Dostosowanie Oddziału Urologii w budynku bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Lukasza SPZOZ w Tarnowie do aktualnie obowi±zuj±cych przepisów w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o warto¶ci zamówienia nie przekraczaj±cej wyrażonej w złotych równowarto¶ć kwoty 5 000 000 EURO, zawarto dnia 27.05.2013 r. umowę z następuj±cym Wykonawc±:
Zakład Budowlano-Montażowy POLBUD Pi±tek i Ptak Spółka Jawna, ul. Spokojna 6, 33-100 Tarnów - warto¶ć kontraktu: 1.284.435,00 zł brutto.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-07-19
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie w drodze sprostowania powiadamia, że w zwi±zku z postępowaniem nr 38/13 którego przedmiotem jest: Dostosowanie Oddziału Urologii w budynku bloku A Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Lukasza SPZOZ w Tarnowie do aktualnie obowi±zuj±cych przepisów, w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o warto¶ci zamówienia nie przekraczaj±cej wyrażonej w złotych równowarto¶ć kwoty 5 000 000 EURO, zawarto dnia 27.05.2013 r. umowę z następuj±cym Wykonawc±:
Zakład Budowlano-Montażowy POLBUD Pi±tek i Ptak Spółka Jawna, ul. Spokojna 6, 33-100 Tarnów