Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. ¶w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

PN 56N Zakres I - Przebudowa węzłów higieniczno-sanitarnych w budynkach szpitala oznaczonych lit. C i D Zakres II - Modernizacja instalacji elektrycznej poza licznikowej w budynku B Zasobów Mieszkaniowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

Tarnów: Opis przedmiotu zamówienia - przedmiot zamówienia podzielono na 3 Zakresy każdy stanowi odrębne zamówienie Zakres I - Przebudowa węzłów higieniczno-sanitarnych w budynkach szpitala oznaczonych lit. C i D Zakres II - Modernizacja instalacji elektrycznej poza licznikowej w budynku B Zasobów Mieszkaniowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a.Zakres Nr III - Remont elementów lądowiska dla śmigłowców Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Numer ogłoszenia: 286967 - 2010; data zamieszczenia: 14.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ , ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6315460, faks 014 6315460, 6212581.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opis przedmiotu zamówienia - przedmiot zamówienia podzielono na 3 Zakresy każdy stanowi odrębne zamówienie Zakres I - Przebudowa węzłów higieniczno-sanitarnych w budynkach szpitala oznaczonych lit. C i D Zakres II - Modernizacja instalacji elektrycznej poza licznikowej w budynku B Zasobów Mieszkaniowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a.Zakres Nr III - Remont elementów lądowiska dla śmigłowców Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia - przedmiot zamówienia podzielono na 3 Zakresy każdy stanowi odrębne zamówienie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość lub na poszczególne zakresy. Zakres I - Przebudowa węzłów higieniczno-sanitarnych w budynkach szpitala oznaczonych lit. C i D Zakres II - Modernizacja instalacji elektrycznej poza licznikowej w budynku B Zasobów Mieszkaniowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a.Zakres Nr III - Remont elementów lądowiska dla śmigłowców Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 - dotyczy zakresu II
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - Oświadczenie, ze kierownicy robot, we wszystkich specjalnościach, w których wykonywane są niniejsze roboty budowlane posiadają uprawnienia budowlane.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W tym zakresie wykonawca zobligowany jest: a) posiadać zgromadzone na rachunku bankowym lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej środki finansowe w wysokości min. 50 000,00 zł. lub posiadać zdolność kredytową w wysokości min. 50 000,00 zł. Dopuszcza się sytuację zsumowania tych dwóch form wykazania się zdolnością finansową tak aby łącznie wynosiły one 50 000,00 zł. Poprzez zdolność kredytową zamawiający rozumie realną zdolność do zaciągnięcia kredytu w danym banku lub kasie poświadczającej o zdolnoś. b) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia musi wynosić nie mniej niż 100 000,00 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. - oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy PZP - Ramowy harmonogram prac

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiające lub Wykonawcę. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą dotyczyć: f) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, g) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, h) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, i) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, j) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru pod warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, 3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ustępie 5 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 5 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: i) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, j) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, k) zmiana obowiązujących przepisów, l) podniesienie wydajności urządzeń, m) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, n) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, o) zaistnienie wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, p) siłą wyższa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukasz.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza ul. Lwowskiej 178A 33-100 Tarnów II piętro - Dział Logistyki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza ul. Lwowskiej 178A 33-100 Tarnów II piętro - Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 27.11.2010.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZakresI - Przebudowa węzłów higieniczno-sanitarnych w budynkach Szpitala oznaczonych lit. C i D.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa węzłów higieniczno-sanitarnych w budynkach Szpitala oznaczonych lit. C i D.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakres II - Modernizacja instalacji elektrycznych poza licznikowej w budynku B Zasobów Mieszkaniowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznych poza licznikowej w budynku B Zasobów Mieszkaniowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakres III - Wykonanie Remontu elementów lądowiska dla śmigłowców Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie Remontu elementów lądowiska dla śmigłowców Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2010-10-14 (20101014131043-56n-specyfikacja.doc)
Zał±cznik - 2010-10-14 (20101014131925-zalacznik nr 2a - opis przedmiotu zamowienia - zakres i.zip)
Zał±cznik - 2010-10-14 (20101014131933-zalacznik nr 2b - opis przedmiotu zamowienia - zakres ii.zip)
Zał±cznik - 2010-10-14 (20101014132148-zalacznik nr 2c - opis przedmiotu zamowienia - zakres iii.zip)
Zał±cznik - 2010-10-14 (20101014132155-zalacznik nr 3 - rzut ladowiska.jpg)
Zał±cznik - 2010-10-14 (20101014170429-zalacznik nr 8c-modyfikacja.doc)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2010-11-18
Zamawiaj±cy

Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SPZOZ
Ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów
faks 14 621 25 81

WYKONAWCY
BIORˇCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU


Nasz znak : SWLOG-271/56N/AN/4569/10 Tarnów,2010-11-18

Dot.: Przetarg nieograniczony– Nr sprawy 56N - Zakres I - Przebudowa węzłów higieniczno-sanitarnych w budynkach szpitala oznaczonych lit. C i D, Zakres II - Modernizacja instalacji elektrycznej poza licznikowej w budynku „B” Zasobów Mieszkaniowych Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178a., Zakres III - wykonanie Remontu elementów l±dowiska dla ¶migłowców Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiaj±cy, Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, na podstawie art. 92 ust .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuje ze w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w roboty budowlane wybrano jako oferty najkorzystniejsze, oferty złożone przez Wykonawców:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto
01 Jawor Usługi Remontowo-Budowlane ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko Zakres I – 42 931,25Zakres III – 86 359,82
06 Firma Produkcyjno –Handlowo -Usługowa Medicus Ogorzelec Monika ul. Dunajcowi 5A, 33-101 Tarnów Zakres II – 402 445,06

Ofertay w/w Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert okre¶lonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższ± cenę spo¶ród przestawionych w ofertach nie podlegaj±cych odrzuceniu, a w zwi±zku z powyższym uzyskała najwyższ± liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiaj±cego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Zakres Nr 1
Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena Razem
01 10,00 60,00
03 6,79 40,72
07 8,14 48,85
Zakres Nr 2
Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena Razem
03 9,12 54,72
05 9,65 57,90
06 10,00 60,00
Zakres Nr 3
Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena Razem
01 10,00 60,00
03 9,22 55,53
Jednocze¶nie Zamawiaj±cy informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następuj±ce oferty:
1. 01 - Jawor Usługi Remontowo-Budowlane ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko
2. 02 - F.U.H.EL-WORD Stanisław Siedlik 33-156 Skrzyszów
3. 03 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eltat Sp.zo.o. ul. Starod±browska 20, 33-100 Tarnów,
4. 04 - P.P.H. Elektroinstal Al. J. Piłsudskiego 70a, 32-200 Miechów
5. 05 – Firma Usługowa Dubiel Robert, Strekowiec, ul Fiołkowa 19 C, 32-823 Szc
6. 06 – Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Medicus Ogorzelec Monika ul. Dunajcowi 5A, 33-101 Tarnów
7. 07 – Przedsiębiorstwo AMIBRAND J. Czosnyka ul. Ja¶minowa 2E, 33-101 Tarnów,
8. 08 - Firma Im-Puls Jerzy Wróbel ul. Bema 4-8L2 33-100 Tarnów.

Ponadto Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone ofert następuj±cych Wykonawców:

1. 01- Jawor Usługi Remontowo-Budowlane ul. Solskiego 9, 32-800 Brzesko w zakresie II w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Wykonawca nie przedłożył wraz z ofert± wymaganego nie podlegaj±cego uzupełnieniu ramowego harmonogramu realizacji zadania z uwzględnieniem terminów i warto¶ci wykonania poszczególnych zakresów – etapów robót.

2. 04 – P.P.H. Elektroinstal Al. J. Piłsudskiego 70a, 32-200 Miechów w zakresie II w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Wykonawca nie przedłożył wraz z ofert± wymaganego nie podlegaj±cego uzupełnieniu ramowego harmonogramu realizacji zadania z uwzględnieniem terminów i warto¶ci wykonania poszczególnych zakresów.

3. 08 - Firma Im-Puls Jerzy Wróbel ul. Bema 4-8L2 33-100 Tarnów w zakresie II w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163) – jej tre¶ć nie odpowiada tre¶ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia – brak wymaganego zał±cznika stanowi±cego integraln± czę¶ć oferty tj.: zał±cznika nr 1 „Oferta cenowa oraz o¶wiadczenie Wykonawcy”.

4. 02 – F.U.H.EL-WORD Stanisław Siedlik 33-156 Skrzyszów 161 w zakresie II w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 4 w zwi±zku z art. 90 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163) – zawiera raż±co nisk± cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W odpowiedzi na wezwanie do wyja¶nienia ceny (pismo znak SWLOG-271/56N/KS/4369/10 z dnia 04.11.2010r) Wykonawca nie wykazał że cena nie jest raż±co niska w stosunku do przedmiotu zamówieniu. W ocenie Zamawiaj±cego z uwagi na wysoko¶ć kwoty przeznaczona na realizację tego zadania cena przedmiotowej oferty nie daje gwarancji pełnego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Jednocze¶nie Zamawiaj±cy zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni Wykonawcy.

Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

a. Zakres II termin po upływie, którego może być zawarta umowa to 24.11.2010r.
b. zakres I i III - Zgodnie z art. 94 ust.3 a ustawy Prawo o zamówieniach publicznych Zamawiaj±cy może zawrzeć umowę przed upływem terminów, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego w którym nie został wykluczony żaden Wykonawca ani nie odrzucono żadnej oferty. Umowa zostanie podpisana dnia 22.11.2010 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiaj±cego – Sala Konferencyjna nr 42 Szpitala Wojewódzkiego im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Proszę o potwierdzenie przybycia.
c. Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 1 i pkt 1 ustawy PZP mog± Państwo wnie¶ć odwołanie „w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno¶ci stanowi±cej podstawę jego wniesienia, je¶li zostały przesłane w sposób okre¶lony w art.27 ust. 2 (…)”. – dot.: Zakres II.

Stanisław Łata
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa


Otrzymuj± : Wykonawcy bior±cy udział w postępowaniu a/aRozstrzygnięcie przetargu z dnia 2010-12-02
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Szpital Wojewódzki im. ¦w. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie powiadamia, że w zwi±zku
z postępowaniem nr 56N na Przedmiot zamówienia podzielono na 3 Zakresy każdy stanowi odrębne zamówienie. Zakres I - Przebudowa węzłów higieniczno-sanitarnych w budynkach szpitala oznaczonych lit. C i D; Zakres II - Modernizacja instalacji elektrycznej poza licznikowej w budynku B Zasobów Mieszkaniowych Szpitala; Zakres Nr III - Remont elementów l±dowiska dla ¶migłowców Szpitala w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargu nieograniczonego o warto¶ci zamówienia nie przekraczaj±cej wyrażonej w złotych równowarto¶ć kwoty 4 845 000 euro zawarto umowę z następuj±cym Wykonawc±:

JAWOR Usługi Remontowo-Budowlane, ul. Solskiego 9,
32-800 Brzesko
Zakres I - Warto¶ć umowy - 42 931,25 zł
Zakres III - Warto¶ć umowy - 86 359,82 zł

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa MEDICUS
Ogorzelec Monika, ul. Dunajcowi 5A, 33-101 Tarnów
Zakres II - Warto¶ć umowy - 402 445,06 zł